Navigácia

Obsah

Tlačivá


Evidencia obyvateľov

Matrika

Sociálne

Miestne poplatky

Dane

Dotácie

Územný rozvoj a životné prostredie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu miestnej komunikácie16.01.2018
Ohlásenie ukončenia rozkopávkových prác a povrchovej úpravy na verejnom priestranstve po rozkopávkových prácach a ohlásenie poplatkovej (daňovej) povinnosti za užívanie verejného priestranstva16.01.2018
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie z dôvodu rozkopávky16.01.2018
Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií na území mesta Stupava16.01.2018
Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto16.01.2018
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie I. – IV. triedy na území mesta Stupava pri preprave nadmerného, nadrozmerného nákladu16.01.2018
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva z dôvodu rozkopávky16.01.2018
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva z dôvodu iného ako rozkopávka16.01.2018
Žiadosť o určenie podmienok uvedenia miestnej komunkácie do pôvodného stavu-porucha vedenia16.01.2018
Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie, pripojenie na miestnu komunikáciu16.01.2018
Žiadosť o určenie dopravného značenia16.01.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu MZZO k SP08.01.2018
Pokyny pre žiadateľov MZZO k SP08.01.2018
Žiadosť o uvedenie MZZO do prevádzky08.01.2018
Pokyny pre žiadateľov MZZO – uvedenie do prevádzky08.01.2018
Oznámenie prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia08.01.2018
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín08.01.2018
Príloha k tlačivu žiadosti o výrub drevín08.01.2018
Žiadosť pre povolenie súhlasu vodnej stavby08.01.2018
Príloha k žiadosti na vodnú stavbu08.01.2018
Žiadosť o územno - plánovaciu informáciu07.01.2018

Stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad - komunikácie

Majetkové

Prevádzka

Reklama