Navigácia

Obsah

Oddelenie majetkovo-právne

Vedúca oddelenia 
Mgr. Helga Csalavová

1. poschodie, kancelária č. 2.05
Tel.: 02 / 6020 0939
e-mail: helga.csalavova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie majetkovo-právne plní najmä tieto úlohy:

 • zabezpečuje agendu súvisiacu s tvorbou všeobecne záväzných nariadení
 • podieľa sa na tvorbe interných predpisov
 • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch
 • zastupuje  mesto v právnom styku so správnymi orgánmi, pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi
 • vypracováva  právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a odvolaní
 • zabezpečuje zastupovanie vo veciach opatrovníctva
 • vybavuje agendu susedských sporov podľa § 5 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
 • pripravuje podklady na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rokovania mestského zastupiteľstva
 • zabezpečuje právnu agendu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe mesta
 • spracováva podklady k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta
 • spracováva podklady k žiadostiam o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta
 • majetkovoprávne vysporiada  majetok mesta
 • pripravuje podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • pripravuje geodetické podklady a podklady z katastra nehnuteľností pre potreby mesta
 • zastupuje mesto v katastrálnych konaniach
 • zhromažďuje a vyhodnocuje podklady pre zápis práv do katastra  nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby mestského úradu
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov – pod stavbami garáží
 • vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mesta a vedie ich evidenciu
 • pripravuje podklady a vypracovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných, zámenných, o vecnom bremene)
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností
 • určuje súpisné a orientačné čísla budov.

 

Zoznam parciel vo vlastníctve mesta Stupava tu na stiahnutie.