Navigácia

Obsah

Oddelenie údržby majetku

Vedúci oddelenia 
Ján Ventruba

prízemie, kancelária č. 1.03
Tel.: 02 / 6020 0916
e-mail: jan.ventruba@stupava.sk


Oddelenie údržby majetku plní najmä tieto úlohy:

  • zabezpečuje dohľad nad bytovým hospodárstvom a budovami vo vlastníctve mesta,
  • zabezpečuje ich údržbu, opravy a upratovanie, ak nie sú tieto údržby a opravy zabezpečované prevádzkovateľmi alebo užívateľmi budov, alebo nie sú zabezpečené inými zmluvnými vzťahmi s tretími osobami,
  • zabezpečuje úlohy spojené s odberom energií (teplo, voda, plyn, elektrina, stočné),
  • vykonáva preberanie prác a služieb od dodávateľov v rámci svojej pôsobnosti,
  • predkladá návrhy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve a prevádzke mesta,
  • zabezpečuje revízie elektro, plynu, bleskozvodov a pod.,
  • zabezpečuje údržbu a upratovanie budov vo vlastníctve mesta,
  • zabezpečuje prevádzkyschopnosť budov vo vlastníctve mesta,
  • zabezpečuje odstraňovanie havárií na majetku mesta.