Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STUPAVE

Typ: ostatné
mszDňa 20.09.2018 o 9.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stupava.

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave pdf.

msz
Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,
zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave na deň
20. septembra 2018 o 09:00 hodine
v budove Kultúrneho domu na Agátovej ul. č. 16 v Stupave
Návrh programu
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu
4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
5. Rozbor hospodárenia mesta Stupava za prvý polrok 2018 a monitorovacia správa mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií k 30.6.2018
6. Projekt Podpora opatrovateľskej služby v Stupave
7. Projekt Areál materskej školy - Zvončeková – 4 triedy
8. Majetkové veci
8.1. Prenájom pozemku – Miloš Sirota
8.2. Prenájom pozemkov – Klub Slovenských turistov Tatran Stupava
8.3. Prenájom pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher
8.4. Prenájom pozemkov – Bytový dom HARMONY
8.5. Prenájom pozemkov – MPL House, s.r.o.
8.6. Nadobudnutie verejnej kanalizácie na ul. Dubová do majetku mesta
8.7. Zmluva o zriadení VB („E“KN č. 6288)– Slovak Telekom, a.s.
8.8. Zmluva o zriadení VB („E“KN č. 976/1)– Slovak Telekom, a.s.
8.9. Zmluva o zriadení VB („C“KN č. 1472/8) – Slovak Telekom, a.s.
8.10. Umiestnenie NTL plynovodu s plynovou prípojkou na pozemku mesta – Vojtech Uher
8.11. Predaj pozemku – Peter Šereš
8.12. Predaj pozemku – Mgr. Marcela Krajčírová a Jaroslav Krajčír
8.13. Predaj pozemku – Mgr. Marcela Krajčírová a Jaroslav Krajčír
8.14. Predaj/prenájom pozemku – Ing. Vladimír Piaček a Ing. Dušan Piaček
8.15. Predaj pozemku – Oľga Siváková, Eva Gaunersdorfer
8.16. Predaj/prenájom pozemku – František a Katarína Burdovi
8.17. Zriadenie VB umiestnenia vodomernej šachty a prípojky – FC Stupava
8.18. Prenájom NP v Kultúrnom dome – OZ STUPAVJAN
8.19. Prenájom NP v ZS v Stupave – klinický psychológ
8.20. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Juraj a Alena Horeckí
8.21. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Juraj Horecký
8.22. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Ing. Kamil Kotlárik
8.23. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Zuzana Janíčková
8.24. Uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) – Mária Sobolíková
8.25. Uzatvorenie NZ-garáž – Jana Lacová
8.26. Uzatvorenie NZ-garáž – Alojz Puškáč
8.27. Uzatvorenie NZ-garáž – Juraj Borza
8.28. Uzatvorenie NZ-záhradka – Peter Vojčík
8.29. Zverenie nehnuteľného majetku do správy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave
8.30. Informácia o vybavení petície za prijatie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Stupava
8.31. Bytový dom Kúpeľná ulica - Zmena Uznesenia č. 98/2018
8.32. Nájomné za NP v Zdravotnom stredisku a nenávratný finančný príspevok na plat sestričky - pediater
9. Správa o výsledku kontroly používania motorových vozidiel na Mestskom úrade v Stupave za rok 2016,
10. Správa o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv uzatvorených s Mestom Stupava,
11. Návrh na zriadenie mandátovej komisie za účelom prešetrenia sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti.
12. Projekt „Malý háj“ (prezentácia investora)
13. Interpelácie
14. Rôzne
15. Záver


Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v.r.
primátor


Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2018 14:17
Autor: Róbert Bubnič