Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania - Obytný súbor Nový Majer - Stupava

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona   č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 36 ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje začatie územného konania na stavbu:

uk

„Obytný súbor Nový Majer - Stupava“  

na pozemkoch v k.ú. Stupava parc. č. 456/1, 456/2, 457/6, 449/1, 449/2, 449/10, 451/1, 443, 441/10, 457/3, 451/3 a 449/48 ( reg. „C“ KN ),  ul. Pri majeri.

Na vydanie územného rozhodnutia podal návrh navrhovateľ spoločnosť MPL House s.r.o., so sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava ( IČO: 51 083 574 ), písomne podaním na tunajší stavebný úrad  dňa 15. 3. 2018.

Oznámenie o začatí územného konania - Obytný súbor Nový Majer - Sstupava pdf.

Príloha situačného nákresu pdf.

 

Vyvesené: 13. 6. 2018

Dátum zvesenia: 29. 6. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť