Navigácia

Obsah

Späť

Oznánemie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - MUDr. Zuzana Darášová

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona  č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 88 ods. 1 ), písm. b, § 88a ods. 1 ) a ods. 4 ) zákona   č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ) oznamuje začatie  konania o dodatočnom povolení stavby:

„Rekonštrukcia bytu“ č. 52, na 2. p. v bytovom dome – 72 b.j. na pozemku parc. č. 163/35 k.ú. Stupava ( reg. „C“ KN) a parc. č. 1939/12 k.ú. Mást I. ( reg. „C“ ), súp. č. 893, ul. Železničná, pre stavebníčku MUDr. Zuzanu Darášovú ( rod. Bérešovú ), bytom Železničná 3, 900 31 Stupava;      o vydanie dodatočného stavebného povolenia požiadala stavebníčka tunajší stavebný úrad dňa            9. 5.  2018.

 

Súčasne stavebný úrad nariaďuje k prerokovaniu žiadosti ústne konanie na deň 17. júl 2018 ( utorok ) o 13 00 hod., na stavebnom úrade v Stupave.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom rokovaní zápisom, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade do daného termínu. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie.

Oznánemie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - MUDr. Zuzana Darášová pdf.

Vyvesené: 13. 6. 2018

Dátum zvesenia: 29. 6. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť