Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o odstránení stavby - Cevaservis - budova

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona
č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, podľa § 25 vyhl.
č. 453/2000 Z.z. a § 46 a 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:

Rozhodnutie
povoľuje zmenu rozhodnutia č.j. SÚ-6657/2008/Šm zo dňa 14. 7. 2008
o odstránení stavby
objekt: „Budova“ ( bývalá baliareň ) - na pozemku pare. č. 4137/32 k.ú. Stupava (podľa reg. „C“ )
vlastníkovi stavby - spoločnosti Cevaservis, a. s., Cementárska 15, Stupava.
Na odstránenie uvedenej stavby bolo tunajším stavebným úradom vydané právoplatné búracie
povolenie č.j. SÚ-6657/2008/Šm zo dňa 14. 7. 2008 a lehota na odstránenie stavby bola predĺžená
rozhodnutím č.j. SÚ-11762/14-15/Šm zo dňa 29. 1.2015.

Rozhonutie o odstránení stavby - Cevaservis - budova pdf.

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 28. 3. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť