Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín - VE - IMMO

Mesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje

p

začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : VE-IMMO, s.r.o. Hlavná 30, 900 31 Stupava zo dňa 9.5.2018 na výrub dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 365/1, k. ú. Stupava, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks smrek - s obvodom kmeňa nad 40 cm. Dôvodom na výrub je ohrozenie objektu.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie s možnosťou vyjadrenia sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia;  spojené s miestnou obhliadkou na deň:

24.5.2018 / štvrtok / o  12 00  hod.

so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave – ref. ochrany prírody.

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu: malvina.tothova@stupava.sk

 

                                                                                                Ing. Mgr. art. Roman Maroš

                                                                                                           primátor mesta v.r.

Vyvesené: 14. 5. 2018

Dátum zvesenia: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť