Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Ordinačné hodiny nového pediatra v Stupave - Aktualizácia

Telefonický kontakt: 0911 664 266

Ordinačné hodiny MUDr. Alexander Černák pdf.  (135,2kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 15.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3167

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Mesto Stupava oznamuje občanom, že dňa 24.04.2015 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod.budú bez dodávky elektrickej energie tieto ulice:


Hodžova, Hollého, Juračkova, Moyzesova

Viac v dokumente pdf. (534kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 14.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3160

ROZŠÍRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V MESTE

Mesto Stupava v rámci projektu na rozšírenie kamerového systému v roku 2014 získalo dotáciu na rozšírenie kamerového systému. Uvedená dotácia bola poskytnutá „Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality".

Spoločne so spolufinancovaním mesta sa kamerový systém rozšíril o 3 ks kamier, ktoré sú nainštalované na námestí Slovenského povstania, na Mlynskej ulici pri mestskom parkovisku a na Budovateľskej ulici oproti potravinám CBA. Nové monitorovacie miesta budú po dobu 24 hodín denne nepretržite snímať dané lokality v rozsahu, niekedy až 360° v horizontálnej rovine. Systém bol spustený s oneskorením, dôvodom boli nepriaznivé poveternostné podmienky. Rozšírením kamerového systému sa zabezpečí vyhľadávanie, identifikáciu a pomenovanie problémov, monitorovanie priestranstiev pre zabezpečenie dôkazov pre potreby objasňovania spáchaných trestných činov a priestupkov, lepšiu kontrolu dopravnej situácie ako aj prínos pri dokazovaní páchania priestupkov a trestných činov v súčinnosti s Policajným zborom SR pri využití záznamov kamerového systému. Vďaka kamerovému systému sa v meste darí neustále znižovať počet páchaných priestupkov, čo poukazuje na to, že je to jedna z najlepších primárnych preventívnych aktivít. Čo sa týka sekundárnej prevencie aj tu KS zohráva dôležitú úlohu, pretože objasnenosť už spáchaných deliktov na miestach s inštalovaným kamerovým systémom je cca 90%.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3156

VEĽKÝ DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM V STUPAVE: SPOZNAJME SPOLOČNE NAŠE MESTO!

V májovom čísle Stupavských novín bude vložený formulár dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom je poskytnúť pohľad na každodenný život obyvateľov mesta a spoznať ich preferencie vo viacerých oblastiach. Otázky sa zameriavajú na spokojnosť s bývaním, dopravu, trávenie voľného času, občianske spolužitie a fungovania samosprávy. Dotazník je rozdelený do dvoch samostatných častí. Jedna je určená pre obyvateľov Stupavy, ktorí v meste žijú viac ako 10 rokov. Druhá časť dotazníka je venovaná novým obyvateľom Stupavy, ktorí sa do mesta prisťahovali v nedávnom období. Veríme, že prostredníctvom tohto prieskumu budeme môcť spoznať špecifické potreby pôvodných aj nových obyvateľov mesta a prispieť tak k skvalitneniu prostredie v ktorom žijú. Prieskum je realizovaný v spolupráci s Geografickým ústavom SAV a jeho výsledky budú prezentované v Stupavských novinách. Dotazník bude mať aj elektronickú verziu, ktorú budete môcť pohodlne vyplniť cez internet. Budeme radi, ak sa do prieskumu zapojíte!

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3149

Nový pediater v Stupave

Dňa 01.04.2015 začína ordinovať v Stupave nový detský lekár MUDr. Alexander Černák, CSc.

Plánované ordinačné hodiny MUDr. Alexandra Černáka, CSc.

Pondelok 8,00 - 12,00
Utorok 8,00- 11,30
Streda 13,00 - 17,30
Štvrtok 8,00 - 11,30
Piatok 8,00- 12,30

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3124

Obnova plynu na Hviezdoslavovej ulici

OBNOVA PLYNOVODU NA HVIEZDOSLAVOVEJ ULICI

Od 30. 3. 2015 začala ďalšia etapa obnovy plynovodu na Hviezdoslavovej ulici, rozkopaná bude ľavá strana ulice (chodníka) smerom do Bratislavy. Obnova plynovodu na Hviezdoslavovej ulici bude v celej dĺžke ukončená 30. 7. 2015.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.04.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3126

Rekonštrukcia Bezručovej ulice

Vážení spoluobčania v termíne od 08.12.2014 do max. 01.05.2015 (nevyhnutná doba rozkopávky závisí od poveternostných a klimatických podmienok na stavenisku) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Bezručova ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v úseku od Zdravotníckej ul. po pozemok ŽSR). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Bezručovej ul." - úsek od Zdravotníckej ul. po pozemok železníc SR v zmysle vydaných stavebných povolení.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie s dobudovaním jednostranného chodníka, verejného osvetlenia a parkovacích miest bude prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2941

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Stupavské noviny

Facebook

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Zápisnica z komisie dopravy, infraštruktúry a informačných technológií zo dňa 07.04.2015
    pdf [247.49 KB]
  • Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
    pdf [36.54 KB]
  • Dodatok č. 2 k VZN mesta Stupava č. 1/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava
    pdf [50.04 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..