Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

 

                                                                                 

Pozvánka  na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

25. septembra 2014 o 14,00 hodine

na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná1/24

 

 Program:

 

1.    Otvorenie

2.    Voľba pracovného predsedníctva

3.    Kontrola uznesení

4.    Veci majetkové

5.    Rozbor za 1. polrok 2014 (Monitorovacia správa, MKIC)

6.    Návrh na zmenu cenového rozhodnutia na rok 2015

7.    Následná finančná kontrola vedenia pokladne mesta a dodržiavanie súvisiacich predpisov

8.    Následná  finančná  kontrola vyberania miestnej dane za ubytovanie

9.    Následná  finančná  kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu   majetku mesta Stupava

10.     Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností za I. polrok 2014

11.    Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava

12.    Návrh odmeny hlavnej kontrolórke za 2.štvrťrok 2014

13.     Interpelácie

14.     Rôzne

15.     Návrh uznesenia

16.     Záver

                                                                                                           Pavel Slezák

                                                                                                        primátor mesta, v. r

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2721

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu
vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.09.2014 bez
dodávky elektriny nasledovné ulice :
V čase od 11:00 hod, do 15:00 hod.:
LOKA OBORA č. 4, 156/OP, 1486/14, 1486/31, 1490/09, 1490/10, 1490/11, 1490/12, 1490/14.
1490/15, 1490/16, 1490/17, 1521, 5414, 5443, 9192
NOVÁ č. 165

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie pdf. (44,2kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2719

Oznámenie o prerušení dodávky elekterickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 23.09.2014 budú bez dodávky elektrickej energie v čase od:08.00 do 11.00 hod ulice:

Krajná a Železničná

a v čase od 11.00 do 15.00 hod ulice:

Nová, Lokalita Nová hora a Lokalita pri Stupave.

Oznámenie o prerušení dodávky el. energie pdf.  (566,8kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2705

Lekárska pohotovosť aj domov

Príjemnou novinkou pre všetkých ľudí okresu Malacky je zriadenie pohotovostnej Lekárskej služby prvej pomoci

Od 15. septembra bude pre mestá a obce, ktoré spadajú do okresu Malacky, fungovať nová zdravotná pohotovosť. Lekársku pomoc pre deti i dospelých nájdete v centre Malaciek, na Malom námestí č.1/A a prevádzkovať sa bude v pracovné dni od 16. hod. do 6. hod. Cez víkendy a všetky sviatky vám bude lekár k dispozícii nepretržite. V prípade závažnejších stavov, si lekára môžete zavolať aj domov. Pre tento účel je zriadené telefónne číslo 0919 456 456.

Ambulantnú a výjazdovú lekársku službu prvej pomoci v Malackách zriadila Komplexná záchranárska služba Bratislava - Nové Mesto o.z, ktorá sa pravidelne venuje záchrane ľudských životov aj pri rôznych katastrofách. „Zasahujeme pri povodniach, požiaroch, aj automobilových nehodách," prezradil riaditeľ Komplexnej záchrannej služby Marek Odkorek.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2700

Dotácia z BSK pre mesto Stupava

Mesto Stupava požiadalo o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle VZN BSK č. 6/2012 a bolo úspešné.

Získali sme 4.000 €. Táto dotácia bola použitá na udržiavacie práce a opravu sociálneho zariadenia v Materskej škole na Marcheggskej ul.č. 58
v Stupave, pretože na základe kontroly vykonanej pracovníkmi štátneho zdravotného dozoru (RÚVZ) zo dňa 11.09.2013 vyplynula pre túto materskú školu povinnosť opravy hygienických zariadení v triede najmladších detí.
Jednalo sa konkrétne o vybudovanie odvetrávania kanalizácie sociálnych zariadení a vytvorenie šatne pre deti ako súčasť priľahlých priestorov pri sociálnych zariadeniach v tejto triede a tým odstránenia kríženia nečistej a čistej prevádzky školskej jedálne.
Celkové náklady mesta boli v sume 15.072,70 €.

Chceme sa týmto poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju za uvedený nenávratný príspevok, ktorý bol použitý na tento účel.

Stupava 21.08.2014 Mgr. Pavel S l e z á k
primátor mesta Stupava

Dokument pdf. (251,6kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.09.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2697

Štatistický úrad oznamuje občanom

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že v termíne od 01. júla 2014 do 31.decembra 2014 sa vo vybraných domácnostiach v našom meste uskutoční Europské zisťovanie o zdraví 2014. Poverení pracovníci ŠÚ SR sú povinní pri navšteve v domácnosti preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel.č.02/69250 410

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2583

Rekonštrukcia plynovodu a plyn.prípojok ulica Hviezdoslavova

Oznamujeme Vám, že na základe platného stavebného začíname s realizáciou rekonštrukcie plynovodov a plynovodných prípojok.
Rekonštrukcia prípojok pozostáva z vysadenia hlavného uzáveru plynu do oplotenia, na hranici pozemku (rodinné domy) resp. na iné miesto v zmysle PD a zrekonštruovania prípojky až po jestv. hlavný uzáver plynu s obmedzením dodávky plynu na čas realizácie prepojenia na nový plynovod. Presný termín obmedzenia dodávky plynu bude oznámený min. 2 dni vopred každému majiteľovi (správcovi) objektu.

- Všetky práce na výmene potrubia a prípojok budú hradené z prostriedkov SPP-distribúcia a.s.,

- Upozorňujeme, že pri prepojení objektu na nový plynovod musia správcovia
objektov, firmy a organizácie predložiť kópiu kladnej revíznej správy
plynoinštalácie objektu od HUP v skrinke po spotrebiče včetne zemného rozvodu OPZ,
nie staršej ako 3 roky.

- Práce na plynovode prípojkách sa začnú dňa 15.7. 2014 a ukončené budú do 30.10. 2015.
Práce sa budú realizovať na etapy.
I.etapa : 15.7.2014 - 16.8. 2014 (od č.domu 130 po č. 92)
II.etapa : 18.8.2014 - 20.9. 2014 (od č.domu 98 po č. 44)
III.etapa : 22.9 2014 - 25.10.2014 (od č.domu 42 po č. 8)
IV. - VII. etapa : rok 2015

- Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie schváleného dočasného dopravného značenia.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Oznámenie o vstupe na pozemok pdf.  ( 51,2kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.07.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2584

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek

Platí od 12. mája 2014 do 13. decembra 2014

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (315,4kB)

Spoj č.3(X) - s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:15 hod. úprava jezdnej doby po trase
Spoj č.37(X) - s odchodom Bratislava,AS o 16:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 16:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:30 hod.
Spoj č.104(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. doplnené zastavovanie na zastávke Malacky,SAD

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.05.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2476

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Materiály k zasadnutiu MsZ v Stupave dňa 25.09.2014 Bod č. 17 TERMING Veci majetkové
    pdf [54.31 KB]
  • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
    pdf [295.91 KB]
  • Materiály k zasadnutiu MsZ v Stupave dňa 25.09.2014
    .7z [3.22 MB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..