Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Stanovisko primátora k zvolaniu MsZ poslancom Mgr. Petrom Novisedlákom na 26. februára 2015.

Stanovisko primátora k zvolaniu MsZ poslancom Mgr. Petrom Novisedlákom na 26. februára 2015.

Zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva je v kompetencii primátora mesta, upravuje ho Zákon o obecnom zriadení. Poslanci si na svojom ustanovujúcom zasadnutí schválili plán zasadnutí na rok 2015, ktorý má informačný charakter. Plán sa priebežne počas roka môže z objektívnych dôvodov upraviť podľa aktuálnych potrieb samosprávy, a pripravenosti jednotlivých materiálov, ktoré potrebuje predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
V časovom predstihu boli poslanci informovaní o posunutí termínu z objektívneho dôvodu prípravy rozpočtu na schválenie. Zároveň som poslancom oznámil, že plánované februárové zasadnutie sa posunie na 12. 3. 2015 z dôvodu, že len 29. 1. 2015 boli na MsZ kreované komisie a na najbližšie zasadnutie by som rád predložil rozpočet mesta, nakoľko sa nachádzame v rozpočtovom provizóriu. Pred samotným schválením rozpočtu mestským zastupiteľstvom musia byť splnené zákonné predpisy a lehoty - zverejnenie rozpočtu po dobu 15 dní na pripomienkovanie. Zároveň mal byť návrh rozpočtu predložený komisiám, aby k nemu zaujali stanovisko.
Poverený poslanec má právo zvolať MsZ iba v prípade (podľa § 12 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení) a to vtedy, ak by primátor nezvolal zasadnutie najmenej raz za tri mesiace, čiže ak od ostatného zasadnutia uplynie doba tri mesiace. Oprávnenie povereného poslanca nie je teda univerzálne a neohraničené, má pozíciu náhradného zvolania, ak si svoju povinnosť zvolať ho aspoň raz za tri mesiace nesplnil primátor. Trojmesačná doba medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva neuplynula.
Ďalším spôsobom zvolanie je, ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Takáto žiadosť na mestský úrad nebola doručená.
Roman Maroš, primátor mesta Stupava

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3019

Mesto Stupava hľadá brigádnikov

Mesto Stupava hľadá spoľahlivých brigádnikov na platený roznos Stupavských novín do poštových schránok. Roznos bude realizovaný raz mesačne počas sobôt a nedieľ. Prvý roznos bude 28. 2. - 1. 3. 2015. Bližšie info: noviny@stupava.sk, tel. č. 02/60 20 09 35.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3016

Stupavské noviny

Prvé číslo nového mesačníka o živote v Stupave s názvom STUPAVSKÉ NOVINY bude doručované do poštových schránok počas víkendu 28. 2 - 1. 3. 2015.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3017

Pracovná ponuka - učiteľka v materskej škole

Materská škola na Marcheggskej ulici v Stupave prijme zamestnanca na pozíciu učiteľka materskej školy s nástupom od 1. 9. 2015. Bližšie informácie u riaditeľky materskej školy Anny Gorbárovej: gorbarova@gmail.com.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3018

Plánovaná údržba odvodňovacích kanálov

Vážení spoluobčania,
na základe doručeného oznámenia štátneho podniku Hydromeliorácie vás informujeme, že ako správca odvodňovacích kanálov v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny poverili zhotoviteľa spoločnosť First Farms Agra M s.r.o. údržbou kanálov, a to najmä odstránením náletového porastu. Údržbu je potrebné vykonať pre zabezpečenie správnej funkčnosti a prevádzkyschopnosti kanálov, aby sa tak zabránilo znehodnocovaniu priľahlých pozemkov. Plánovaná údržba sa dotýka odvodňovacích kanálov v k. ú. Mást I v dĺžke 0,820 km a v k. ú. Stupave v dĺžke 0,325 km.

Mestský úrad v Stupave

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3010

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie na tchto uliciach dňa 12 a 13.03.2015 v čase od 08:00 hod. do 15:00hod.:

Cementárenská

Lokalita Pánske

Mierová

Na aleji

Sama Tomášika

 

Oznámenie o prerušení distriubúcie el. energie pdf.  (585,8kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3011

Výzva k orezu drevín v pásme elektrického vedenia

Západoslovenská distribučná spoločnosť vyzýva občanom k orezu drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia a prevádzok.

Výzva pdf. (591,4kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3012

Zmena termínu zasadnutia MsZ v Stupave

Zmena termínu zasadnutia MsZ v Stupave
Primátor mesta Stupava informuje o preložení termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 26. februára 2015 na 12. marca 2015. Zasadnutie sa bude konať vo veľkej sále MKIC, pozvanie na zasadnutie prijal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Pavol Frešo.

Program a materiály budú zverejnené v súlade s rokovacím poriadkom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3013

Zápis detí do materských škôl

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava sa uskutoční v dňoch 9. 3. 2015 - 12. 3. 2015, v  jednotlivých materských školách podľa rozpisu. Zo zákona budú prednostne prijaté deti vo veku 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

K vyplnenej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa je potrebné predložiť aj potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  je potrebné aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie. V prípade odloženia povinnej školskej dochádzky  je potrebné predložiť rozhodnutie o odklade plnenia školskej dochádzky.

Vyplnené žiadosti o zaradenie dieťaťa do MŠ budú  zlúčené do centrálneho registra. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom písomne  doručené najneskôr do konca júna 2015.

 

 

Materská škola

Termín zápisu

  MŠ, Marcheggská ulica

9. 3. 2015

1300 - 1600 hod.

  MŠ, ulica Janka Kráľa

10. 3. 2015

1300 - 1700 hod.

  MŠ, Hviezdoslavova ulica

11. 3. 2015

16.30 - 17.30 hod.

  MŠ, Ružová ulica

12. 3. 2015

8oo - 16oo hod.

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2988

Voľba hlavného kontrolóra mesta Stupava

Mesto Stupava vyhlasuje v zmysle uznesenia Mestského zastupitel'stva Stupava č. 18/2015 zo dňa 29. 01. 2015 a v súlade s ust. §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA Mesta Stupava. Voľba hlavného kontrolóra mesta Stupava sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 26.03.2015 verejným hlasovaním.

Oznámenie o Voľbe hlavného kontrolóra pdf. (80kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.02.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2984

Rekonštrukcia Bezručovej ulice

Vážení spoluobčania v termíne od 08.12.2014 do max. 01.05.2015 (nevyhnutná doba rozkopávky závisí od poveternostných a klimatických podmienok na stavenisku) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Bezručova ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v úseku od Zdravotníckej ul. po pozemok ŽSR). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Bezručovej ul." - úsek od Zdravotníckej ul. po pozemok železníc SR v zmysle vydaných stavebných povolení.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie s dobudovaním jednostranného chodníka, verejného osvetlenia a parkovacích miest bude prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.01.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 2941

Rozkopávka na Mariánskej ulici

Vážení spoluobčania v termíne od 10.11.2014 do max. 01.05.2015 (v prípade nevhodných poveternostných podmienok) bolo mestom Stupava ako príslušným cestným správnym orgánom povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie Mariánskej ul. - za účelom realizácie rozkopávkových prác (v križovatke so Zvončekovou ul.). Dôvodom zvláštneho užívania komunikácie sú práce na stavbe: „Rekonštrukcia Mariánskej ul." - úsek križovatky so Zvončekovou ul. v zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu stavebných úprav.
Veríme, že dočasné obmedzenia spojené s užívaním miestnej komunikácie nebudú výrazne ovplyvňovať chod mesta a jeho obyvateľov a opravený úsek miestnej komunikácie s riešením komplexnejšieho odvádzania dažďových vôd budú prijateľnou náhradou pre strpenie dočasných obmedzení.

Ďakujeme za porozumenie
Mestský úrad v Stupave

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.11.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2821

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

  • Stupavské noviny - Marec 2015
    pdf [1.14 MB]
  • Zápisnica z komisie Dopravy, infraštruktúry a informačných technológií 10.02.2015
    pdf [2.81 MB]
  • Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava
    pdf [279.54 KB]

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..