Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na MsZ 27.10.2016

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
27. októbra 2016 o 09,00 hodine
v Mestskom kultúrnom a informačnom centre, Agátová 16


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia primátora mesta
5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
6. Návrh VZN č. ..../2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
7. Návrh VZN č. ..../2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava
8. Úprava rozpočtu mesta Stupava
9. Správa o činnosti MsP od 01.04.2016 do 30.09.2016 a video prezentácia MsP ku 25 výročiu zriadenia MsP v meste Stupava
10. Veci majetkové
10.1 Ing. Tomáš Ircha - odkúpenie alebo prenájom časti pozemku parc. reg. CKN 766/1 k.ú Stupava pred rodinným   domom - 61 m2
10.2 Zuzana Drahošová - prenájom časti pozemku parc. reg CKN 766/1 k.ú. Stupava pred vlastnou garážou - 38 m2
10.3 Pavel Schultz - odkúpenie časti pozemku parc. reg. CKN 1472/8 k.ú. Stupava - pre vybudovanie vstupu na vlastný pozemok
10.4 Ing. Darina Jurásková - prenájom pozemku parcela reg. EKN č. 896 k.ú Stupava na výstavbu verejnej komunikácie
10.5 Ing. Peter Lavrinčík - odkúpenie pozemku parcela reg. CKN č. 1640/1 k.ú Stupava
10.6 MUDr. Ján Koreň - zriadenie vecného bremena na pozemok parcela reg. CKN  č. 176/35 a 176/44 pred garážou parcela reg. CKN č. 176/127 k.ú Stupava
10.7 Žiadosť o prenájom pozemku p. č 295/21 k. ú. Stupava - žiadateľ p. Miroslav Holub

10.8 Žiadosť o prenájom časti pozemku C KN parc. č. 4132/159 k. ú. Stupava žiadateľ p. Straský Milan s manželkou
10.9 Žiadosť o rozšírenie Nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov pre spol. OBGYN s.r.o. Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava , MUDr. Marek Dráb
10.10 EDWIN s.r.o. v zastúpení Západoslovenskej distribučnej, a. s. Bratislava  odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 825/1 k. ú. Stupava pod budúcu trafostanicu
10.11 Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctva mesta Stupava parcela reg. E KN 5797 k. ú. Stupava - žiadateľ Vojtech Jurkovič a manželka Emília
10.12 Dodatok č. 1 Mesto Stupava - FC Stupava
10.13 Riešenie otázky chátrajúceho majetku mesta v lokalite Borník
11. Návrh na zriadenie mandátnej komisie za účelom prešetrenia a vybavenia sťažnosti na nečinnosť poslanca a predsedu finančnej komisie Ing. Mareka Lacku
12. Názvoslovná komisia
13. Kronika za rok 2015
14. Školský autobus
15. Dopravná situácia na ulici Mariánska
16. Štatút mestských novín
17. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania finančného príspevku pre n.o. Venia ako neverejného poskytovateľa sociálnych služieb
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver

Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v. r
primátor mesta

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 4292

Pracovná ponuka

Pracovná ponuka pdf. (30kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 19.10.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4278

Informácia o začatí realizácie prác na budovaní alternatívnej multimediálnej siete

Vážení spoluobčania,
Informujeme vás o začatí realizácie prác na budovaní alternatívnej multimediálnej siete spoločností UPC a Slovak telekom.
Realizácia pokládky vedení bude dodávateľom riešená pretlakom pod komunikáciami, chodníkmi alebo cestnou zeleňou. Práce budú realizované na miestnych komunikáciách a cestách v 3. etapách. Termín začatia je od 06.10.2016, ukončenie do 16.12.2016.
1. Etapa: Železničná, Hlavná, Školská, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Ružová, Zdravotnícka, Bezručova, Budovateľská, Kukučinova, Kúpeľná
2. Etapa: Dlhá, Vajanského, Bočná, Dlhá, Cementárenská, Gaštanová alej, Lipová,
3. Etapa: Marcheggská, Žabárňa, F. Kostku, Družstevná, Jilemnického, Vincenta Šikulu

Veríme, že strpíte obmedzenia spojené s predmetnými prácami pre zabezpečenie lepšej dostupnosti a výkonnosti multimediálnych sietí.

MsÚ v Stupave

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.10.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4260

Štatistický úrad SR informuje

Štatistický úrad SR od decembra 1992 začal vykonávať na úseku štatistiky práce
výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých
európskych krajinách.
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na hodnotenie štruktúry
zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch.
Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanosť
sleduje, možno povedať, že ide o spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre
vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmerňovanie sociálnej
a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii
zaujímavé aj pre širokú verejnosť.
Vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR, ktorý
sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom.

Zisťovanie sa uskutoční v období od 01.09.2016 do 15.12.2016

Štatistický úrad SR informuje pdf. (49kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 25.08.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4187

Stupavské noviny

Facebook

FACEBOOK linka

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Online: www.cp.sk
ŽSR: www.slovakrail.sk
Slovak Lines: www.slovaklines.sk

                    www.mojbus.sk

 

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Slovak Lines od 13.12.2015 do 10.12.2016

Linka Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka 2015 - 2016 pdf. (84,3kB)

Linka Bratislava - Malacky 2015-2016 pdf. (50,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Rohožník 2015-2016 pdf. (44,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Gajary - Malacky 2015-2016 pdf.(41,6kB)

Linka Bratislava - Stupava - Zohor - Suchohrad - Malacky 2015-2016 pdf. (70,1kB)

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..