Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na MsZ 26.11.2015

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
26. novembra 2015 o 09,00 hodine
v Mestskom kultúrnom a informačnom centre, Agátová 16

 

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, overovateľov a návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení s termínom plnenia november 2015
5. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu Valovič c/a Mesto Stupava o náhradu škody,
vedenom Okresným úradom Malacky pod spisovou značkou 6C 32/2008
6. Žaloba Polygón
7. Odpočet plnenia komunitného plánu
8. Zmluva o správe - VPS
9. Informácia o existujúcich projektových dokumentáciách
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. ...../2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Mesta Stupava
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. ...../2015 o dotáciách
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. ...../2015 o miestnych
daniach
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. ...../2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava
14. Veci majetkové
14.1. p. Kluvánková - odkúpenie pozemku na Marianskej ul.
14.2. p. Slezák - prenájom pozemku pod garážou
14.3. p. Žiaková - odkúpenie pozemku na Marianskej ul.
14.4. p. Kriflík - odkúpenie pozemku na Zemanskej ul.
14.5. p. Dostál - prenájom pozemku pod garážou
14.6. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na pozemku reg. C KN parc. Č. 1472/8 a E KN parc. Č. 1470 k.ú. Stupava
14.7. Západoslovenská distribučná - Žiadosť o kúpu pozemku a zriadenie vecného
bremena v lokalite Nová Hora
15. Rokovací poriadok MsZ
16. Harmonogram zasadnutí komisií, MsR a MsZ, prípravy a zberu materiálov na rok
2016
17. Štatút mestských novín
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Návrh uznesení
21. Záver

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta, v. r

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 3642

Vyhlásenie volieb do národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej repub­liky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o pod­mienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplne­ní niektorých zákonov vyhlasujem volby do Národnej rady Slovenskej republiky a určujem:

1.  deň ich konania na sobotu 5. marca 2016.

2.  lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie vo­lebných miestností do 4. decembra 2015,

3.  lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.

Peter Pellegrini v. r.

Príloha č. 1 Informácie pre voliča - Slovenský jazyk  pdf.(272,6kB)

Príloha č. 2 Informácie pre voliča - Maďarský jazyk  pdf.(274,4kB)

Príloha č. 3 Informácie pre voliča - Ukrainský jazyk  pdf.(293,1kB)

Príloha č. 4 Informácie pre voliča - Rómsky jazyk  pdf.(154,9kB)

Príloha č. 5 Informácie pre voliča - Nemecký jazyk  pdf.(280kB)

Príloha č. 6 Informácie pre voliča - Ruský  jazyk  pdf.(198,6kB)

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3631

Most v Malackách v prevádzke

Rekonštrukcia dopravne dôležitého mostného objektu v Malackách je ukončená. Most bol v piatok (13. 11.) slávnostným prestrihnutím pásky daný do prevádzky. Rekonštrukcia začala 25. mája 2015, práce si vyžiadali náklad 900 000 eur. Sprevádzkovaním opraveného mostu sa zmenšila dopravná záťaž v centre Malaciek a minimálne polhodinové zápchy v dopravných špičkách.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.11.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3635

Rozkopávka Lesnej ulice

Dňa 19.10.2015 sa začne rekonštrukcia verejného vodovodu ul. Lesná v úseku ul. Nová - Na Kopcoch. V mieste stavby bude obmedzená premávka, ktorá bude vyznačená príslušným dočasným dopravným značením schváleným ORPZ-ODI v Malackách a mesto Stupava vyzýva na zvýšenú opatrnosť . Termín realizácie rekonštrukcie verejného vodovodu 19.10.2015 - 30.11.2015.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.10.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3567

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2015 sa budú na uliciach: Bajzova, Bottova, Čakankova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Konvalinkova, Kosatcova, Kolakovičova, Ľanová, Marianska, Matuškova, Moyzesova, Nevadzova, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Při kríži, Pri Polankach, Púpavová, Sadová, Slnečná, Stromová, školská, Štúrova, Veternicová, Záhumenská, Zvončekova, Železničná v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v obci preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.08.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..