Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy.

Oznámenie pdf.(60.4kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 28.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3407

Oznámenie o vvyhlásení volieb hlavného kontrolóra mesta Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, Mestské zastupiteľstvo Stupava
vyhlasuje
v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Stupava zo dňa 18. 06. 2015, uznesenie č. 73/2015 a v súlade s ust. § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA Mesta Stupava
Náležitosti prihlášok do volieb hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady
Minimálne stredoškolské vzdelanie
Iné predpoklady
Trestnoprávna bezúhonnosť
Prihlášky musia byť písomné a musia obsahovať minimálne:
1. osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
2. profesijný životopis,
3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
5. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomnú prihlášku do volieb spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom „VOĽBY HK NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo poštou na Mestsky úrad Stupava, Hlavná 1/24. 900 31 Stupava.
Rozhodujúcim je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Termín doručenia prihlášok do volieb hlavného kontrolóra je do
31.08.2015 do 12.00 hodiny do podateľne Mestského úradu Stupava. 
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Stupava dňa 17.09.2015 tajným hlasovaním.
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka úradu, teľ č. 60 20 09 13.
V Stupave 22.07.2015

Oznámenie o vyhlásení voľby HK pdf. (51,4kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3397

Verejné detské ihriská v Stupave

Mesto Stupava zriadilo v centre dve oplotené verejné detské ihriská. V roku 2005 pribudlo detské ihrisko v areáli materskej školy na ulici Janka Kráľa. Druhé detské ihrisko medzi panelovými domami na Hlavnej a Ružovej ulici bolo revitalizované v roku 2014. V poradí tretie verejne prístupné oplotené detské ihrisko vybudovalo občianske združenie Fifidlo v roku 2011 pri budove MKIC na Agátovej ulici. V celom areáli detských ihrísk je zakázané bicyklovanie, fajčenie a pitie alkoholických nápojov. Návštevníci detských ihrísk sú povinní dodržiavať poriadok a čistotu. Prevádzku a údržbu detského ihriska pri budove MKIC zabezpečuje materské centrum Fifidlo. Otváranie a zatváranie mestských detských ihrísk zabezpečuje Mestská polícia v Stupave. V prípade potreby volajte jej zamestnancom na číslo 159, prípadne 0905 621 454.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 09.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3370

Riziko požiarov

POZOR NA ZVÝŠENÉ RIZIKO POŽIAROV


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Malackách vyhlasuje dňom 4. júla 2015 od 09.00 hod. zvýšené nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Malacky. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.
Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov pdf. (915,7kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 06.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3364

Od júla Vás autobus odvezie s bicyklom

Cyklistika sa vo svete stáva čoraz obľúbenejším športom, tento trend podporuje aj autobusový prepravca Slovak Lines. Od 1. júla 2015 môžu cestujúci vziať so sebou do prímestského autobusu bicykel. Novinku možno využiť počas víkendu a sviatkov. Na prepravu bicyklov sú vyhradené nízkopodlažné spoje, ktoré sú v cestovných poriadkoch vyznačené piktogramom bicykla. V autobuse môžu cestujúci prepravovať súčasne maximálne dva bicykle, pričom detské kočíky a invalidné vozíky majú prednosť. Za prepravu bicyklov sa platí podľa prevezených kilometrov od 0,13 € do 0,20 €, rovnako ako za prepravu batožiny.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 01.07.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3360

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek Platí od 1. júla 2015 do 12. decembra 2015

Linka 102402 Bratislava - Stupava - Rohožník pdf. (37,2kB)

Spoj č.52(X) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:45 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.52(X10) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:45 hod.
 Nový spoj č. 152(X11) - s odchodom Rohožník,Holcim a.s. o 14:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod.

 

Linka 102417 Bratislava - Malacky pdf. (44,2kB)

Spoj č.5(X) - s odchodom Bratislava,AS o 9:00 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:05 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 8:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 9:55 hod.
Spoj č.9(X22) - s odchodom Bratislava,AS o 7:00 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 8:10 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 8:00 hod.
Spoj č.17(X) - s odchodom Bratislava,AS o 9:40 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:45 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 9:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:55 hod.
Spoj č.21(X22) - s odchodom Bratislava,AS o 10:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 11:40 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 10:20 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 11:30 hod.
Spoj č.25(X) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:35 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.25(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:35 hod.
 Nový spoj č. 225(X32) - s odchodom Bratislava,AS o 13:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:15 hod. s priamym pokračovaním so spojom č. 127 linky 102415 v smere do Gajár
Spoj č.95(X10) - s odchodom Bratislava,AS o 13:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 14:15 hod. zrušený
Spoj č.8(X10) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:40 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod.
Spoj č.32(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:20 hod. zrušený
Spoj č.34(22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.34(6+) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:50 hod.
 Nový spoj č. 134(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 14:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:25 hod.
Spoj č.108(X10) - s odchodom Malacky,žel.st. o 9:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:10 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 9:24 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:15 hod.
Spoj č.48(X25) - s odchodom Malacky,žel.st. o 10:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 11:50 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 10:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 11:55 hod.
Spoj č.22(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 9:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:55 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 9:44 hod. s príchodom Bratislava,AS o 10:55 hod.
Spoj č.24(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 11:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:10 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 11:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 12:45 hod.
Spoj č.26(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 12:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 13:35 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 12:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 13:40 hod.
Spoj č.36(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 15:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:35 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 15:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:40 hod.
Spoj č.42(X22) - s odchodom Malacky,žel.st. o 18:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:45 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 18:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:40 hod.
Spoj č.44(X25) - s odchodom Malacky,žel.st. o 19:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 19:34 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:40 hod.

 

Linka 102401 Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka pdf.(73,4kB)

Spoj č.25 (X10) - s odchodom Bratislava,Patrónka o 6:45 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:10 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.25(X10) - s odchodom Bratislava,Patrónka o 6:45 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:10 hod.
 Nový spoj č. 125(X35) s odchodom Bratislava,AS o 6:30 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 7:05 hod.
Nový spoj č.47 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 15:00 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 15:40 hod.
Nový spoj č.49 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 14:00 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod.
Spoj č.77 (X10) - s odchodom Bratislava,AS o 15:25 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 16:05 zmena znamienka „X10" na „X25"
Spoj č.44(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 7:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 8:05 hod. zmena znamienka ,,X10"na ,,X25"
Spoj č.66(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod. zmena znamienka ,,X10"na ,,X25"
Spoj č.166(X35) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:55 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:30 hod.
zmena znamienka ,,X35"na ,,X25"
Nový spoj č.168(X10) - s odchodom Stupava,aut.st. o 15:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:00 hod.
Spoje č. 45, 59, 99, 103, 155, 645, 60, 62, 106 - zrušená nácestná zastávka Bratislava,Bory Mall

 

 

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 30.06.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3355

Dopravná informácia - Most v Malackách uzavretý

MOST V MALACKÁCH JE UZAVRETÝ
Z dôvodu rekonštrukcie je od 25. mája od 10.00 hod. uzatvorený most na ceste II/503 - 022b v Malackách. Rekonštrukčné práce potrvajú do konca septembra, počas tohto obdobia bude doprava z mosta kompletne vylúčená. Obchádzková trasa vedie po miestnych komunikáciách Radlinského - Pezinská - predĺženie Továrenskej. Na križovatkách ulíc Radlinského - Ľ. Zúbka a Pezinská - Továrenská budú umiestnená prenosná cestná svetelná signalizácia. Z dôvodu včasného zabezpečenia dojazdu záchranných zložiek bude otvorený výjazd z diaľnice D2 - Kamenný mlyn. V prípade dopravnej nehody, alebo inej výnimočnej situácie, bude možné využiť náhradnú trasu po ceste I/2 okolo Záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru po Továrenskej ulici na križovatku pri obchodnom dome TESCO. V prípade mimoriadnej udalosti na ceste I/2 v smere od Kútov je možné využiť obchádzkové trasy po uliciach 1. mája, Kukučínova a Sasinkova.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 26.05.2015. Upozornite nás na chybu v čl. 3274

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..