Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pracovná ponuka - Mesto Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: referent správy majetku.


Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, Stupava.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný pracovný úväzok
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2017

Rámcová pracovná náplň:
Výkon všetkých činností mesta spojených s hospodárením s majetkom mesta a iným majet-kom, ktorý mu bol zverený zmluvou alebo zákonom, spolupráca s ekonomickým oddelením pri inventarizácii majetku, odborné, kontrolné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku správy majetku v pôsobnosti mesta, administratívne činnosti.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 bezúhonnosť,
 úplné stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola) alebo vysokoškolské vzdelanie
 odborná prax v majetko-právnej agende s orientáciou v pozemkových knihách, katastri nehnuteľností, katastrálnych mapách vítaná,
 znalosti legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy týkajúcej sa správy majetku výhodou, 
 komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
3. výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí je do dňa 08.03.2017. 
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť ozna-čená menom a priezviskom a textom „Referent správy majetku - NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 27.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4650

Pracovná ponuka - Mesto Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: referent odpadového hospodárstva.


Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, Stupava.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď.

Rámcová pracovná náplň:
Výkon všetkých činností mesta spojených s odpadovým hospodárstvom, odborné, kontrol-né, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsob-nosti mesta po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 bezúhonnosť,
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon niektorých činností na úseku odpadového hospodárstva vítaný,
 odborná prax v odpadovom hospodárstve vítaná,
 znalosti legislatívy verejnej správy, samosprávy, a najmä legislatívy týkajúcej sa odpadového hospodárstva, 
 komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
3. výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. overená kópia odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač má
6. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí je do dňa 08.03.2017. 
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť ozna-čená menom a priezviskom a textom „Referent odpadového hospodárstva - NEOTVÁ-RAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 27.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4651

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

BSK posilňuje spoje počas prázdnin

ŽUPA POSILNILA SPOJE POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN V BRATISLAVSKOM KRAJI

Počas jarných prázdnin v období od 18. 2. do 26. 2. 2017 bude okrem bežne prevádzkovaných spojov mimoriadne posilnená autobusová doprava do a zo strediska Pezinská Baba. Prázdninujúce deti, mládež, ale i ostatní milovníci snehu si tu môžu, v prípade priaznivých podmienok, užiť lyžovania alebo zimnej turistiky.
Zmeny cestovného poriadku linky 106407 Malacky - Kuchyňa - Pezinok nájdete v prílohe, ako aj na stránke spoločnosti Slovak lines.
http://portal.cp.sk/Data/pdf/L106407_170218_53173.pdf

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 17.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4624

Opatrovateľská služba

Mesto Stupava oznamuje občanom, že od dňa 01.02.2017 poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú službu.


Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby - opatrovateľská služba v domácnosti klienta?

1. Najprv si treba podať na Mestský úrad v Stupave Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby, spolu s vyplneným tlačivom Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu (tieto tlačiva vyplní a podpíše žiadateľ). K tejto žiadosti je potrebné priložiť tlačivo lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (toto tlačivo je potrebná mať vyplnené od praktického lekára) alebo lekárska správa (prepúšťacia) od odborného lekára.

2. Na základe vyplnenej žiadosti s potrebnými prílohami sa vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa, kde sa predbežne dohodne rozsah a úkony opatrovateľskej služby, počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby za deň a výška úhrady.

3. Po vypracovaní posudku o odkázanosti na sociálnu službu posudkovým lekárom, Mesto Stupava vydá Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby, posudok o odkázanosti a sociálny posudok.

4. Následne sa so žiadateľom uzatvorí zmluva o poskytnutí sociálnej služby.
K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby budete ďalej potrebovať vyplnené tlačivo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, fotokópia karty poistenca, rozhodnutia o dôchodku, prípadne aj ZTP preukaz.

5. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

 
Bc. Ivana Nechybová
koordinátorka
telefón +421 905 405 232, +421 2 6020 0614

Mgr. Soňu Tomekovú
posudková sociálna pracovníčka
telefón +421 905 701 345, +421 2 6020 0614

sídlo
Mestský úrad
Hlavná ul. 1
Stupava

úradné hodiny
pondelok 07,00 - 16,30
streda 08,00 - 17,30
piatok 07,00 - 11,30

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4591

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).


Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny
eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v
eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých,
úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť
domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na
ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko-politických oblastiach eurosystému.
Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do
zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4 000 domácnosti.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).pdf.
 (48kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4597

Online tlmočník - oznam pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link http://www.onlinetlmocnik.sk/content/ako-používať-online-tlmočníka 

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4601

Transparency International Slovensko - Stupavské noviny

NEZÁVISLÉ OCENENIE PRE STUPAVSKÉ NOVINY


Stupavské noviny prešli dôkladnou analýzou portálu HLÁSNE TRÚBY. Ide o projekt neziskovej mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko, úlohou portálu je hodnotiť nezávislosť a objektivitu informácií, ktoré podávajú tzv. radničné periodiká. Tento termín je označením pre periodickú tlač vydávanú samosprávami (kraj, mesto, obec), ktoré informujú o miestnych záležitostiach za verejné peniaze a pod autoritou verejnej správy. Medzi 83 samosprávami a ich radničnými periodikami z celého Slovenska sa Stupavské noviny umiestnili na siedmom mieste. Viac informácií sa dozviete na: http://hlasnetruby.transparency.sk/

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4602

Zápis detí do Stupavských materských škôl

ZÁPIS DO STUPAVSKÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL
Zápis detí do stupavských materských škôl na školský rok 2017/18 sa uskutoční v dňoch od 13. marca do 16. marca 2017. Kritéria prijímania a konkrétny čas zápisu každá škola zverejní na svojej internetovej stránke a prostredníctvom oznamu vyveseného v budove.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4586

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2016

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2016


a) Základné údaje o požiaroch


V roku 2016 vzniklo na území okresu Malacky 109 požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku vo výške 940 050,- €, následná škoda bola 28 000,- €. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 2 316 020,- €. Pri požiaroch došlo k zraneniu piatich osôb, k usmrteniu osôb nedošlo.

Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2016 pdf.  (253,3kB)


Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4564

Facebook

FACEBOOK linka

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..