Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pracovná ponuka

VOĽNÉ MIESTO - UČITEĽKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Hľadáme 2 učiteľky do Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave. Požadované pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské v odbore predškolská pedagogika. Príjemné vystupovanie, empatia, láskavý prístup k deťom. Hra na hudobnom nástroji je vítaná, nie je podmienkou. Môže byť aj vitálna pani učiteľka na dôchodku, ale aj začínajúca učiteľka bez praxe. Nástup je možný podľa dohody. Kontakt: stupava@mshviezdoslavova.sk, 02/659 345 57

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5119

Meracie a vytyčovacie práce

„V najbližších dňoch, počnúc dňom 18.10. 2017 sa na Marianskej ulici v úseku za križovatkou so Školskou ulicou smerom na Karpatskú ulicu budú vykonávať meracie a vytyčovacie práce, pri ktorých budú pracovníci zanechávať vytyčovacie kolíky, resp., značky reflexnej farby.

Prosíme obyvateľov a okoloidúcich, aby tieto rešpektovali. Meračské práce sa vykonávajú v súvislosti s plánovanou výstavbou chodníka.
Ďakujeme za porozumenie."

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 18.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5118

Oznámenie o zmene organizácie dopravy počas výstavby na ul. Zvončeková

Mesto Stupava Vám týmto oznamuje, že v čase od 23.10. do 20.11. 2017 bude z dôvodu opravy havarijného stavu komunikácie na ul. Zvončeková uzavretý úsek tejto komunikácie medzi križovatkami Kosatcová a Veternicová. Obchádzková trasa bude vedená po nespevnenom úseku Vinohradskej ulice, ktorá bude dočasne upravená tak, aby bola zjazdná pre osobné automobily. Zmena organizácie dopravy bude označená prenosným dopravným značením.
Predmetná zmena organizácie dopravy sa dotkne všetkých obyvateľov ulíc Veternicová, Ľanová, Konvalinková, Čakanková, Nevädzová, Na vyhliadke, Vinohradská, M.Benku.
Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a prispôsobili jazdu stavebnotechnickému stavu obchádzkovej komunikácie na ul. Vinohradská.
Ďakujeme za porozumenie.

Oznámenie o zmene organizácie dopravy počas výstavby na ul. Zvončeková pdf.(925kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 16.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5109

Budúcnosť základnej umeleckej školy v Stupave

 

BUDÚCNOSŤ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

 Včera (12. 10. 2017) sa na pozvanie primátora stretli poslanci mestského zastupiteľstva, riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky ZUŠ v Stupave, s architektmi z ateliéru 2021 Petrom Lényim a Markom Harčaríkom. Architekti predstavili a s prítomnými prediskutovali vypracovanú štúdiu štyroch alternatív riešenia rozšírenia kapacity Základnej umeleckej školy v Stupave. Škola sídli v prenajatej budove vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi. Sídlo školy z kapacitného, technického a hygienického hľadiska nespĺňa súčasné nároky a požiadavky na štúdium. Z priestorových dôvodov nie je možné vyhovieť všetkým záujemcom. Navrhované riešenia situácie sú štyri:

 

1. Ponechanie v budove, ktorá sa na tento účel využíva dnes+dostavba.

 

2. Adaptácia nevyužitej budovy Troyerovej kúrie.

 

3.  Adaptácia kultúrneho domu.

 

4. Vybudovanie novej budovy na pozemku vo vlastníctve mesta, v tesnej blízkosti kultúrneho domu.

Po pracovnej porade bude riešenie budúcnosti základnej umeleckej školy jednou z tém najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva v Stupave, 9. novembra 2017.

 

 

Štúdiu porovnania štyroch alternatív riešenia rozšírenia kapacity Základnej umeleckej školy v Stupave vypracoval ateliér 2021, s.r.o., zverejnená je na internetovej stránke mesta Stupava: pdf.

 

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 5107

Prerušenie dodávky elektrickej energie

 

PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE


MALÝ HÁJ

Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje, že kvôli vykonávaniu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 23. 10. 2017 v čase od 8.30 do 11.00 hod. bez dodávky elektrickej energie lokalita Malý háj. Za pochopenie ďakujeme.

 

PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
BOTTOVA, DOLNÁ, HVIEZDOSLAVOVA, BAJZOVA, DEVÍNSKA CESTA, HLAVNÁ, HODŽOVA, HOLLÉHO, HURBANOVA, HVIEZDOSLAVOVA, JURAČKOVA, KOLAKOVIČOVA, MOYZESOVA, ZDRAVOTNÍCKA, ZÁHUMENSKÁ, ŠTÚROVA

Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. oznamuje, že kvôli vykonávaniu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24. 10. 2017 v čase od 11.30 do 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice: Bottova, Dolná, Hviezdoslavova, Bajzova, Devínska Cesta, Hlavná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Moyzesova, Zdravotnícka, Záhumenská, Štúrova.  Za pochopenie ďakujeme.

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 5106

Výstavba križovatky v Lamači - Hodonínska - Vrančovičova


REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY V LAMAČI PRINESIE OBMEDZENIE PLYNULOSTI DOPRAVY, VYUŽÍVAJTE DIAĽNICU

V sobotu 7. 10. 2017 začala v Lamači úplná rekonštrukcia križovatky Hodonínska - Vrančovičova. Z tohto dôvodu vzniknú nasledujúce zmeny:
- Hlavná ulica Hodonínska bude prejazdná s veľkým obmedzením.
- Výjazd a vjazd na Vrančovičovu bude uzavretý.
- Lamačania či návštevníci sa zo sídliska dostanú predovšetkým cez ul. Podháj.
- Zastávky MHD na Hodonínskej ul. budú preložené priamo do jazdného pruhu, takže motorové vozidlá budú musieť zastaviť, čo obmedzí premávku
Situácia sa negatívne dotkne aj plynulosti dopravy v našom meste, preto prosíme vodičov, aby po ceste z a do Bratislavy využívali diaľnicu, zmiernite tým zápchy počas raňajších a poobedňajších hodín. Ďakujeme za pochopenie.

Výstavba križovatky v Lamači - Hodonínska - Vrančovičova pdf.(60,4kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 11.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5103

Verejnoprospešné služby mesta Stupava oznamujú

NOVINKY VPS NA WEBE UĽAHČIA KOMUNIKÁCIU S OBČANMI


Mapu zelene, ktorá patrí k majetku mesta a Bratislavského samosprávneho kraja a o ktorú sa starajú pracovníci VPS Stupava, si môžete pozrieť na stránke: http://www.vps-stupava.sk/pasportymapy. Po kliknutí na každú zelenú plochu sa zobrazí jej označenie, pod ktorým je evidovaná, čo uľahčuje komunikáciu v prípade, že občan chce podať podnet na riešenie konkrétneho problému týkajúceho sa zelene. Do konca roka by v tejto mape malo pribudnúť vyznačenie ciest zimnej údržby (defacto ulice v správe mesta), plánuje sa tiež postupné pridávanie polohy mestských košov, košov na psie exkrementy a smetné stojiská.
Ďalšou novinkou z tejto oblasti služieb je denný výkaz činnosti VPS na webovej stráke: http://www.vps-stupava.sk/vykaz.cinnosti.
Veríme, že obe nové stránky prispejú k vyššej miere informovanosti Stupavčanov a uľahčia komunikáciu medzi nimi a pracovníkmi VPS.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 10.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5102

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK 


Elektronická adresa na doručovanie  oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK:  zuzana.loviskova@stupava.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017). 
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,  meno, priezvisko a podpis osoby o oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, o oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu. 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 
Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Kategória: Oznamy mesta. Upozornite nás na chybu v čl. 5071

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do VÚC dňa 04. novembra 2017


Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24 - zasadačka pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bitúnková, Borovicová, Brezová, Domov dôchodcov, Družstevná, Dubová, Duklianska, F. Kostku, Hrabova, Jána Ondruša, Jedľová, Jelenia, Jilemnického, Kalinčiakova, Lesná, Liesková, Líščia, Ľ. Kraskovskej, Malacká, Mateja Bela, Medzipotočná, Na Kopcoch, Nám. Slovenského povstania, Nová, Nad potokom, Obora, Osiková, Pajštúnska, Pažitná, Platanová, Pod vŕškom, Poľná, Pri artézskej studni, Pri majeri, Pri potoku, Prof. Ondroucha, Rímska, Ruda Morica, SNP, U Kozánka, Václava Honzu, Vincenta Šikulu

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je:
Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska ulica č. 440/2 pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Hlavná č. d. 1 - 57 a 2 - 46, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kvetná, Lúčna, Marcheggská, Muštová, Na vyhliadke, Nevädzová, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Trojice, Orechová, Park, Pod Kremenicou, Pri borníku, Pri Greftoch, Révová, Slovenská, Viničná, Vinohradská, Žabárňa

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je:
Materská škola, Stupava, ul. J. Kráľa č. l592/1 pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bezručova, Budovateľská, J. Kráľa, Keltská, Krížna, Kukučínova, Mlynská, Továrenská, Záhradná, Zemanská

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je:
Kultúrny dom , Stupava, Agátová ul. č. 1097/9 - výstavná sieň /vchod je zo Sedliackeho dvora/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Agátová, Bernolákova, Bočná, Cementárenská, Dlhá, Fándlyho, Kúpeľná, Lipová, Mierová, Na aleji, Robotnícka, Sama Tomášika, Sládkovičova, Vajanského, Veterná, Wolkerova

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Kosatcová, Krátka, Ľanová, M. Benku, Malý Háj, Marianska, Na Dieloch, Na Pekárkach, Na stráni, Na Vrchnú horu, Okružná, Pri kríži, Púpavová, Ružová, Sadová, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Zvončeková

Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je:
Základná škola kpt. Jána Nálepku, Stupava, Školská ul.č. 614/2, II. vchod /od Hlavnej ulice/ pre voličov bývajúcich v uliciach:

Hlavná 59 až 99, Hlavná 48 - 96, Krajná, Rovná, Sama Chalupku, Stredná, Zadná, Zdravotnícka, Železničná

Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je:
Špeciálna základná škola, Stupava-Mást, ul. Záhumenská 50/A pre voličov bývajúcich v uliciach:

Bajzova, Bottova, Devínska cesta , Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Štúrova, Záhumenská

 

V Stupave 26.07.2017

 

Ing., Mgr. art Roman Maroš, v.r. primátor mesta

 

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 21.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5038

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..