Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
14. decembra 2017 o 09.00 hodine
v Kultúrnom dome, Agátová 16


Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
5. Návrh Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Stupava
6. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. .../2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa
8. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho RO a PO na rok 2018 a strednodobý výhľad na roky 2019 - 2020
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 1/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
10. Majetkové
10.1. Diana Bujňáková - Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C"KN č. 176/139 v k. ú. Stupava - garáž.
10.2. Marcel Pír - Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C"KN č. 176/21 v k. ú. Stupava - garáž.
10.3. ABORIGIN s.r.o. - Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby predĺženia splaškovej kanalizácie na Moyzesovej ulici na pozemkoch parcelách reg. „C"KN č. 1939/11, č. 1939/44 a č. 1930/1 v k.ú. Mást I.
10.4. Miloš Sirota - Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 3886/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
10.5. Katarína Macáková a spol. - Žiadosť o uzatvorenie kúpnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C"KN č. 3885/5 v k. ú. Stupava pod cestou na ulici Pri Potoku.
10.6. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. - Uzatvorenie Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010 TSS, s.r.o. v súčasnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
10.7. Zuzana Vicenová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
10.8. Božena Hoďová - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
10.9. Kamil Száz - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Stupave
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2018
12. Návrh plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v r. 2018
13. Návrh Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave
14. Interpelácie
15. Rôzne
16. Záver

Ing., Mgr. art. Roman Maroš, v.r.
primátor mesta

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 07.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5215

Mesto Stupava stále hľadá pediatra

NOVÉHO DETSKÉHO LEKÁRA SA ZATIAĽ NEPODARILO ZOHNAŤ
AMBULANCIA JE BEZ LEKÁRA


Medicínske zariadenie Mlynská dolina s.r.o. oznamuje,že od 1. 12. 2017 bude pani Hricová - sestra vo všeobecnej ambulancii pre deti usmerňovať rodičov pacientov v prípade potreby akútnych vyšetrení do ambulancii všeobecných lekárov pre deti, ktorých určil ako zastupujúcich Bratislavský samosprávny kraj.
Telefonicky dohodne vyšetrenie s konkrétnym lekárom, aby pacienti boli ošetrení a zároveň, aby lekári mali rovnomerne rozdelených pacientov a nehromadili sa u jedného zo zastupujúcich lekárov. Oznam je dostupný pre pacientov aj na dverách vstupu do čakárne.

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 04.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5206

Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 - 2020

Návrh rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 - 2020


Hlavička k programovému rozpočtu mesta Stupava      doc. (80kB)     pdf. (279kB)

Komentár k rozpočtu 2018 - 2020                               doc. (50kB)     pdf. (676kB)

Program č. 1.    Plánovanie a manažment                    doc. (175kB)   pdf. (497kB)

Program č. 2.    Propagácia a reklama                         doc. (92kB)     pdf. (470kB)

Program č. 3.    Interné služby mesta                          doc. (164kB)   pdf.  (461kB)

Program č. 4.    Služby občanom                                doc. (119kB)    pdf.  (467kB)

Program č. 5.    Bezpečnosť a poriadok                       doc. (90kB)      pdf.  (429kB)

Program č. 6.    Odpadové hospodárstvo                     doc. (122kB)    pdf.  (419kB)

Program č. 7.    Pozemné komunikácie                        doc. (91kB)      pdf.  (421kB)

Program č. 8.    Vzdelávanie                                       doc. (213kB)    pdf.  (600kB)

Program č. 9.    Kultúra                                              doc. (122kB)    pdf.  (527kB)

Program č. 10.  Šport                                                 doc. (110kB)    pdf.  (502kB)

Program č. 11.  Prostredie pre život                             doc. (102kB)    pdf.  (560kB)

Program č. 12.  Bývanie                                              doc.(58kB)      pdf.  (580kB)

Program č. 13.  Sociálne služby                                   doc. (113kB)    pdf.  (484kB)

Program č. 14.  Administratívna činnosť                       doc. (57kB)      pdf.  (386kB)

Program č. 15.  Finančné operácie                               doc.  (40kB)     pdf.  (359kB)

Komentár k návrhu rozpočtu MKIC 2018 - 2020            doc. (58kB)      pdf.  (239kB)

Vecné plnenie MKIC 2018                                            doc. (28kB)      pdf.  (200kB)

Vyučtovanie Dni zelá 2017                                          doc. (17kB)       pdf.  (217kB)

Rozpočet MKIC 2018 - 2020                                                  excel (40kB)

Tabuľka akcií MKIC na rok 2018                                             excel (491)

Návrh rozpočtu VPS 2018 - 2020                                           excel (19kB)

Komentár k rozpočtu VPS 2018                                   doc. (119kB)      pdf.  (536kB)

Návrh rozpočtu školy                                                            excel (213kB)

Návrh rozpočtu mesto Stupava                                              excel (220kB)

Tabulka na 3 roky                                                      doc. (1,9MB)      pdf. (676kB)

Tabuľka podprogramy                                                doc.  (1,1MB)      pdf. (365kB)

Tabuľka programy                                                     doc.  (102kB)      pdf. (109kB)

Správa o činnosti Mestskej knižnice Ruda Morica 2017  doc.  (122kB)      pdf. (418kB)

 

Pripomienky k návrhu rozpočtu mesta Stupava 2018 - 2020 je možné posielať na adresu mestského úradu v Stupave do 12.12.2017

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 29.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5200

Ordinačné hodiny počas rekonštrukcie zdravotného strediska MUDr. Magala, Erdélyová, Jánoš

Mesto Stupava oznamuje občanom, že počas rekonštrukcie zdravotného strediska v dňoch 11. - 22.12.2017 MUDr. Jánoš bude v týchto dňoch ordinovať v ambulancii v Malackách na Malom námestí č. 12 denne od 8,00 - 12,00 hod. (odbery 7,00-8,00 hod.), MUDr. Magala bude ordinovať v ambulancii v obci Marianka a MUDr. Erdélyiová v náhradných priestoroch, bývalá amb. Dr. Oravcovej. Zároveň informujeme pacientov, ktorí potrebujú predpis liekov, aby prišli do našich ambulancií do 8.12.2017!

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 22.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5193

Pracovná ponuka

VOĽNÉ MIESTO - UČITEĽKA V MATERSKEJ ŠKOLE


Hľadáme 2 učiteľky do Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici v Stupave. Požadované pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské v odbore predškolská pedagogika. Príjemné vystupovanie, empatia, láskavý prístup k deťom. Hra na hudobnom nástroji je vítaná, nie je podmienkou. Môže byť aj vitálna pani učiteľka na dôchodku, ale aj začínajúca učiteľka bez praxe. Nástup je možný podľa dohody. Kontakt: stupava@mshviezdoslavova.sk, 02/659 345 57

 

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.10.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5119

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..