Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Zmena stavby pred jej dokončením - „IBV Stupava, Dielové - Vinohrady. SO 02 Dopravné komunikácie a spevnené plochy"

R O Z H O D N U T I E


Mesto Stupava ako vecne, miestne a správne príslušný špeciálny stavebný úrad, v zmysle § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) a podľa § 3a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal predloženú žiadosť v zmysle § 68 zákona č. 50/1976
Zb. (stavebný zákon) v rozsahu, akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo
povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej
správy, podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
a rozhodol takto:
p o v o ľ u j e
zmenu stavby pred jej dokončením
stavba - „IBV Stupava, Dielové - Vinohrady. SO 02 Dopravné komunikácie a spevnené plochy"
na pozemkoch C KN pare. č. 906/36, 5403/62, 5403/61, reg. E KN pare. č. 5798, 983/1 (C KN 983/2)
k. ú. Stupava pre žiadateľa spoločnosť FX INVEST s.r.o., Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava
v zastúpení spoločnosti EMBAREAL s.r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava.

Zmena stavby pred jej dokončením -  „IBV Stupava, Dielové - Vinohrady. SO 02 Dopravné komunikácie a spevnené plochy" pdf.(186kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 06.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5209

Rozhodnutie o umiestnení stavby - spoločnosť C.E.E.C s.r.o.

R O Z H O D N U T I E


Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. „Oprechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 39, § 39a , 43h stavebného zákona, podľa § 4 vyhl. č.
453/2000 Z.z. a § 46 a 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
na stavbu: „Technická infraštruktúra pre rodinné domy na pare, č. 848/5, 848/6, k.ú. Stupava",
ktorá sa bude realizovať na pozemku pare. č. 848/5,848/6, 896 a 848/20, 5114/6 a 5114/7 v k.ú.
Stupava, lokalita Dielové. Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť C.E.E.C
s.r.o., Rôntgenová 26, 851 01 Bratislava, IČO 46 801 049 zastúpená Ing. Branislavom Gogom,
konateľa spoločnosti B.I.N.G. s.r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava a Ing. Darinou
Juráskovou, H.Meličkovej 19, 841 05 Bratislava na tunajší stavebný úrad podaním dňa 12. 07.
2017.

Rozhodnutie o umiestnení stavby -  spoločnosť C.E.E.C s.r.o. pdf.(664kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 06.12.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5210

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..