Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s.

ROZHODNUTIE


Mesto Stupava ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č.
50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, (ďalej len
stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 66
stavebného zákona, podľa § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, v súlade s § 46 a podľa § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, na základe preskúmania žiadosti o stavebné povolenie v stavebnom konaní
v zmysle § 62 stavebného zákona vydáva
S T A V E B N É      P O V O L E N I E


na stavbu: „BA Stupava Nová hora 9052, NNK, TS, VNK"
Stavebné objekty:
SO 01, PS 01 Transformačná stanica
SO 02 VN káblové vedenie
SO 03 NN káblové vedenie
na pozemkoch pare. č.: 1469/2,1475/1 k. ú.: Stupava, reg. „E" KN, 1469/3,1472/8, 1472/14,1488,
1485, 1486/123 k. ú Stupava , reg. „C" KN, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, lesné
pozemky, orná pôda, záhrady, pre stavebníka; Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
Bratislava (IČO: 36361518). podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracoval 01/2016
Západoslovesnká distribučná, a.s., so sídlom Bratislava, Čulenova 6 - Ing. Norbert Šteflovič,
autorizovaný stavebný inžinier (č. op. 1489*Z*2-3) overenej v tomto stavebnom konaní; návrh na
vydanie stavebného povolenia podal stavebník písomným podaním dňa 20.04.2016.

Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Západoslovenská distribučná, a.s. pdf. 

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 25.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4788

Začatie územného konania na líniovú stavbu FTTH - MA IBV Stupava - Besedič

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 36 ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje
začatie územného konania na líniovú stavbu:


„FTTH - MA IBV Stupava - Besedič"
na pozemkoch v katastrálnom území Stupava pare. č. 977/1, 977/4, 963/242, 963/384 ( reg. „C" KN )
a pare. č. 976/1 ( reg. „E" KN ), v uliciach Karpatská a Orechová.
Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,
817 62 Bratislava ( IČO 35 763 469^) zastúpená spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r.o.,
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava ( ICO 35 734 191 ) a tá zastúpená Ing. Henrietou Mlynčárovou,
Súmračná 4, 821 02 Bratislava, písomne podaním na tunajší stavebný úrad dňa 1.3, 2017.

Začatie územného konania na líniovú stavbu FTTH - MA IBV Stupava - Besedič pdf. (300kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 25.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4789

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..