Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Západoslovenská distribučná, a.s.

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 39, § 39a zákona č. 50/1976 Zb. ( stavebný zákon ), podľa § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby


„BA - Stupava, Mariánska, rek. 212, NNK, TS, VNK"

na pozemkoch v katastrálnom území Mást I. parc. č. 358, reg. „E" KN a v katastrálnom území Stupava parc. č. 825/3, 825/8, 825/1, 829/3, 895/2, 836/1, 836/4, 836/15 reg. „C" KN a parc. č. 834 a 895 reg. „E" KN, v uliciach Školská a Mariánska, navrhovateľovi - spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava ( IČO 36 361 518 ), zastúpenej spoločnosťou EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 606/10, 821 09 Bratislava - Ružinov ( IČO 31 393 331 ).

Líniová stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval 07/2017 Ing. Juraj Szabo - EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava a podľa situácie odsúhlasenej a overenej v tomto konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, viď príloha.

Pre umiestnenie stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:
Členenie stavby:
SO 01 - VN káblové vedenia
SO 02 - NN káblové vedenia
PS 01 - Výmena TS 0062-015
PS 02 - Výmena TS 0062-039

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby  - Západoslovenská distribučná, a.s. pdf. (688kB)

 

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 27.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4699

Rozhodnutie o umiestnení stavby - C.E.E.C s.r.o.

R O Z H O D N U T I E


Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č.
50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. „ O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 39, § 39a , 43h stavebného zákona, podľa § 4 vyhl. č.
453/2000 Z.z. a § 46 a 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
na stavbu: „Technická infraštruktúra pre rodinné domy na parc, č. 848/5, 848/6, k.ú. Stupava",
ktorá sa bude realizovať na pozemku pare. č. 848/5, 848/6, 896 a 848/20 v k.ú. Stupava, lokalita
Dielové. Na vydanie územného rozhodnutia podala návrh spoločnosť C.E.E.C s.r.o., Rontgenová
26, 851 01 Bratislava, IČO 46 801 049 zastúpená Ing. Branislavom Gogom, konateľa spoločnosti
B.I.N.G. s.r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava a Ing. Darinou Juráskovou, H.Meličkovej 19,
841 05 Bratislava na tunajší stavebný úrad podaním zo dňa 02. 11. 2014.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - C.E.E.C s.r.o. pdf. (653kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 20.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4692

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..