Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Stavebný úrad

Stavebné povolenie - Alojz Šablica

S t a v e b n é    p o v o l e n i e


Dňa 17. 05. 2017 podala Ing.arch. Daniela Chmelová, bytom Láb 342, splnomocnená
zastupovaním stavebníka Alojza Šablicu, bytom Lipová 2543/1A, 900 31 Stupava na Mesto
Stupava, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Záhradná chata
Stupava 65/7, prípojky vody a žumpa" na pozemku pare. č. 65/7 v k. ú. Mást II v obci Stupava v
stavebnom konaní spojenom s územným konaním o umiestnení stavby.

Stavebné povolenie - Alojz Šablica pdf. (340kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 18.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5030

Začatie územného konania - C.E.E.C. s.r.o.

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona
č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím
účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. „ O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky", podľa § 36 a § 42 stavebného zákona oznamuje
začatie územného konania


na stavbu: „Technická infraštruktúra pre rodinné domy na parcč. 848/5, 848/6, k.ú. Stupava",
ktorá sa bude realizovať na pozemku pare. č. 848/5, 848/6, 896, 848/20, 5114/7 a 5114/6 v k.ú.
Stupava, lokalita Dielové.

Začatie územného konania - C.E.E.C. s.r.o. pdf.  (180kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 18.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5031

Rozhodnutie - Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

R o z h o d n u t i e


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5, ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č 364/2004 Z.z. o
vodách a o zmene zákona č.. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
p o v o ľ u j e
stavebníkovi: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Riaditeľstvo OZ, Karloveská 2,
842 17 Bratislava 4 IČO: 36 022 047
podľa § 83 stavebného zákona predčasné užívanie stavby „Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-
8,389 - III. etapa".

Rozhodnutie - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. pdf. (117kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 14.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5025

Oznámenie o Urbanistickej štúdií

OZNÁMENIE
Mesto Stupava v zmysle územného plánu mesta Stupava, regulačného listu č. 109, funkčnej
plochy F6 - B - 06 a vyplývajúc z bodu č. 12 „Podmienky a východiska pred zahájením investorskej
prípravy" tohto regulačného listu,
v y v e s u j e
po dobu 30 dní vypracovanú komplexnú „Urbanistickú štúdiu zóny Stupava - Nový Majer" pre celú
funkčnú plochu F6 -B - 06, v k. ú. Stupava, ktorej objednávateľom je spoločnosť MPL House, s.r.o.,
so sídlom Bratislava, Galvaniho 8.
V zmysle územného plánu mesta Stupava, regulačného listu č. 109, funkčnej plochy F6 - B -
06 a vyplývajúc z bodu č. 12 „Podmienky a východiska pred zahájením investorskej prípravy", sa
môžu obyvatelia mesta k tomuto zámeru do 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia vyjadriť.
Pripomienky, prosím podávajte v písomnej forme na Mestský úrad v Stupave, so sídlom Hlavná 1/24.
Dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Stupave, na oddelení výstavby a
životného prostredia (kancelária č. 1.9 - prízemie), Hlavná 1/24, každý deň v úradných hodinách.

Oznámenie o Urbanistickej štúdií pdf.(86kB)

Príloha č. 1 (5,7MB)

Príloha č. 2 (326kB)

Príloha č. 3 (605kB)

Príloha č. 4 (1,2MB)

Príloha č. 5  (1,5MB)

Príloha č. 6 (645kB)

Príloha č. 7 (6,5MB)

Príloha č. 8 (640kB)

Príloha č. 9 (831kB)

Príloha č. 10 (861kB)

Príloha č. 11 (912kB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 09.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5019

Oznámenie o začatí konania na líniovú stavbu

Oznámenie o začatí konania na líniovú stavbu: "FTTH Stupava 6 - 2. etapa" dokument na stiahnutie pdf.

Kategória: Stavebný úrad. Upozornite nás na chybu v čl. 5012

Projektová dokumentácia p. Polakovič

OZNÁMENIE
Mesto Stupava v zmysle územného plánu mesta Stupava, Časti D: Záväznej časti, na základe
definície a regulácie zóny s osobitným režimom „Centrálnej mestskej zóny II. stupňa", vyplývajúc
zo stanovených osobitných regulatívov,
vyvesuje
po dobu 30 dní časť projektovej dokumentácie stavby „Polyfunkčný objekt" na pozemkoch pare.
č.: 2/3,3,4/2 k. ú. Stupava, investor: Ing. Michal Polakovič, bytom Stupava, Hlavná 99.
V zmysle územného plánu mesta Stupava, Časti D: Záväznej časti, na základe definície
a regulácie zóny s osobitným režimom „Centrálnej mestskej zóny II. stupňa", sa môžu obyvatelia
mesta k tomuto zámeru do 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia vyjadriť. Pripomienky, prosím
podávajte v písomnej forme na Mestský úrad v Stupave, so sídlom Hlavná 1/24.
Dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Stupave, oddelení výstavby
a životného prostredia (kancelária č. 1.9 - prízemie), Hlavná 1/24, každý deň v úradných hodinách.

Oznámenie - projektová dokumentácia p. Polakovič pdf.(56,4kB)

Príloha č.1 (662kB)

Príloha č.2 (6,1MB)

Príloha č.3 (940kB)

Príloha č.4 (1,6MB)

Príloha č.5 (1,8MB)

Kategória: Stavebný úrad. Dátum zverejnenia: 01.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5003

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..