Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Výberové konania

Pracovná ponuka - Mesto Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: referent správy majetku.


Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, Stupava.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný pracovný úväzok
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2017

Rámcová pracovná náplň:
Výkon všetkých činností mesta spojených s hospodárením s majetkom mesta a iným majet-kom, ktorý mu bol zverený zmluvou alebo zákonom, spolupráca s ekonomickým oddelením pri inventarizácii majetku, odborné, kontrolné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku správy majetku v pôsobnosti mesta, administratívne činnosti.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 bezúhonnosť,
 úplné stredné odborné vzdelanie (stredná odborná škola) alebo vysokoškolské vzdelanie
 odborná prax v majetko-právnej agende s orientáciou v pozemkových knihách, katastri nehnuteľností, katastrálnych mapách vítaná,
 znalosti legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy týkajúcej sa správy majetku výhodou,
 komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
3. výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí je do dňa 08.03.2017.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť ozna-čená menom a priezviskom a textom „Referent správy majetku - NEOTVÁRAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

 

 

Kategória: Výberové konania. Dátum zverejnenia: 22.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4637

Pracovná ponuka - Mesto Stupava

Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu: referent odpadového hospodárstva.


Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, Stupava.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď.

Rámcová pracovná náplň:
Výkon všetkých činností mesta spojených s odpadovým hospodárstvom, odborné, kontrol-né, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku odpadového hospodárstva v pôsob-nosti mesta po získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 bezúhonnosť,
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon niektorých činností na úseku odpadového hospodárstva vítaný,
 odborná prax v odpadovom hospodárstve vítaná,
 znalosti legislatívy verejnej správy, samosprávy, a najmä legislatívy týkajúcej sa odpadového hospodárstva,
 komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. profesijný životopis vrátane tel. a mailového kontaktu,
3. výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. overená kópia odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač má
6. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí je do dňa 08.03.2017.
Rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Stupave.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť ozna-čená menom a priezviskom a textom „Referent odpadového hospodárstva - NEOTVÁ-RAŤ" osobne, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

 

 

Kategória: Výberové konania. Dátum zverejnenia: 22.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4638

Facebook

FACEBOOK linka

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Elektronické služby

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..