Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Výberové konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Záhorská Bystrica

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica v zmysle § 4 od s.l zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,
Hargašova 5, 843 57 Bratislava s nástupom od 15.10.2016

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Záhorská Bystrica pdf. (56kB)

Kategória: Výberové konania. Dátum zverejnenia: 22.07.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4094

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Stupava Materská škola, Ružová č. 7, Stupava

Mesto STUPAVA
Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava
v y h l a s u j e
v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
rozpočtovej organizácie mesta Stupava
Materská škola,
Ružová č. 7, Stupava.
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2016

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Stupava
Materská škola, Ružová č. 7, Stupava pdf. (62,6kB)

Kategória: Výberové konania. Dátum zverejnenia: 11.07.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4072

Oznámenie o výberovom konaní ku Dňom zelá 2016

Organizátor podujatia Mestské kultúrne a informačné centrum, so sídlom Agátová 16, 900 31
Stupava, IČO: 0058823, oznamuje predbežný výsledok výberu záujemcov o prenájom predajného miesta
v rámci podujatia Dni zelá 2016, ktoré sa bude konať v termíne 30.9.-2.10.2016.
S týmito vybranými záujemcami začnú rokovania o uzatvorení zmluvy. Záujemcovia, ktorí nie sú
uvedení v zozname vybraní neboli. V prípade, ak s niektorým zo záujemcov nebude uzatvorená zmluva,
budú prebiehať rokovania aj s ďalšími záujemcami, ktorých organizátor následne osloví.

Martina Mitická
Riaditeľka MKIC

Zoznam vybraných FUN zóna exel.

Zoznam vybraných hlavná zóna exel.

Kategória: Výberové konania. Dátum zverejnenia: 08.07.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4069

Stupavské noviny

Facebook

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • Príloha č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
    xls [35 KB]
  • Príloha č. 2 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
    xls [29 KB]
  • Zápisnica z 14. zasadnutia MsZ v Stupave dňa 20.06.2016
    doc [274.5 KB] pdf [851.74 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: tss@tss-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Online: www.cp.sk
ŽSR: www.slovakrail.sk
Slovak Lines: www.slovaklines.sk

                    www.mojbus.sk

 

Zmena cestovného poriadku spoločnosti Slovak Lines od 13.12.2015 do 10.12.2016

Linka Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka 2015 - 2016 pdf. (84,3kB)

Linka Bratislava - Malacky 2015-2016 pdf. (50,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Rohožník 2015-2016 pdf. (44,2 kB)

Linka Bratislava - Stupava - Gajary - Malacky 2015-2016 pdf.(41,6kB)

Linka Bratislava - Stupava - Zohor - Suchohrad - Malacky 2015-2016 pdf. (70,1kB)

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..