Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Povinne zverejňované informácie

Výsledok vybavenia petície

Výsledok vybavenia petície
Dňa 14.09.2016 bola na Mestský úrad v Stupave doručená a zaevidovaná „Petícia
na podporu o nepodporenie aktivít Klubu slovenských turistov Tatran Stupava na území
stupavského parku a vyjadrenie nesúhlasu s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi mestom
Stupava a klubom Tatran". V zmysle § 4a ods.6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov sme Vás výzvou pod č. 1281/14154/2016/CSA zo dňa
29.9.2016 požiadali, aby ste doplnili petíciu uvedením počtu priložených podpisových
hárkov pod textom petície, označením podpisových hárkov číslom ( alebo iným znakom,
ktorý jednotlivé hárky odlišuje ). Doplnenie ste vykonali osobne na Mestskom úrade
v Stupave dňa 25.10.2016.
Petíciou podanou Mestskému úradu v Stupave ste žiadali, aby Mesto Stupava
nevyhovelo žiadosti o prenájom pozemku priľahlého k budovám vo vlastníctve
Slovenského klubu turistov Tatran Stupava ( ďalej v texte aj ako „klub turistov"), nakoľko
klub turistov podľa obyvateľov Stupavy, podpísaných pod petíciu, na svojich pravidelných
stretnutiach sústavne porušuje pravidlá spolunažívania.
K vybaveniu petície bolo dňa 9.11.2016 zvolané stretnutie, na ktorom sa zúčastnili
zástupcovia Klubu slovenských turistov Tatran Stupava spolu s Vami ako organizátorom
petície, ako aj s ďalšími účastníkmi petície. Na tomto stretnutí sa vyjadrili zástupcovia
klubu turistov k tvrdeniam obyvateľov Stupavy, podpísaných pod petíciu. Zároveň bol
dohodnutý postup pre organizáciu stretnutí klubu turistov tak, že zástupcovia klubu
turistov budú včas informovať o stretnutí svojich členov Vás, ako organizátora petície.
V prípade, že sa vyskytnú sťažnosti obyvateľov domov v okolí areálu, v ktorom sa konajú
stretnutia klubu turistov, bude organizátor petície, prípadne dotknutý obyvateľ kontaktovať
správcu budov klubu turistov, resp. predsedu klubu turistov.
Bankové spojenie : Primá banka Slovensko a.s., Malacky, č.ú.: 3320644001/5600, IČO : 305 081,
DIČ:2020643724
Z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, nakoľko obsahom petície
sú návrhy resp. žiadosti na ďalší postup orgánov verejnej moci. Vzhľadom na túto
skutočnosť Mesto Stupava pri vybavení petície postupovalo tak, že návrhy a žiadosti
obsiahnuté v petícii vzalo na vedomie. V prípade schválenia žiadosti klubu turistov o
nájom pozemku priľahlého k budovám vo vlastníctve klubu turistov mestským
zastupiteľstvom, budú stanovené podmienky nájmu s dôrazom aj na dodržiavanie
verejného poriadku.
O podozreniach z porušenia všeobecne záväzných nariadení, prípadne iných
všeobecne záväzných právnych predpisov môžu obyvatelia oboznamovať Mestskú políciu
Stupava. V záujme ochrany verejného poriadku v danej lokalite dá Mesto Stupava
v letných mesiacoch mestskej polícii za úlohu vykonávať frekventovanejšie kontroly.

Výsledok vybavenia petície pdf. (58,5kB)

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 01.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4396

PHSR 2016-2022

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022

 


Názov : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022
Územné vymedzenie: Bratislavský kraj, mesto Stupava
Územný plán mesta /VÚC schválený áno / áno
Dátum schválenia PHSR DD. MM. 2015
Dátum platnosti od DD. MM. 2015 do DD. MM. 2022
Verzia 1.0
Publikovaný verejne DD. MM. 2015

OBSAH :

1 ÚVOD
1.1 STRUČNÝ POPIS KONTEXTU VZNIKU A CHRONOLÓGIE PRÍPRAVY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022
1.2 STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
2 ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
2.1.1 Polohový potenciál a prírodné podmienky
2.1.2 Sociálno-ekonomická charakteristika
2.1.2.1 Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva
2.1.2.2 Ekonomické subjekty
2.1.2.3 Občianska vybavenosť, kultúrny a spoločenský život
2.1.3 Domový a bytový fond
2.1.4 Infraštruktúra
2.1.4.1 Dopravná infraštruktúra a doprava
2.1.4.2 Technická infraštruktúra
2.1.5 Životné prostredie
2.1.6 Hospodárenie a finančný rozpočet mesta
2.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
2.2.1 Faktory širšieho externého prostredia - STEEP analýza
2.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
2.3.1 SWOT analýza - silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia
2.3.2 Riziká plnenia cieľov PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022
3 STRATEGICKÁ ČASŤ
3.1 PROGRAM ROZVOJA
3.1.1 Hospodárska oblasť
3.1.2 Sociálna oblasť
3.1.3 Environmentálna oblasť
3.2 REALIZAČNÁ ČASŤ
3.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
3.2.2 Akčné plány
3.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE
3.4 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
3.5 FINANČNÝ PLÁN
PRÍLOHY

Celý článok

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 28.04.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3950

Uznesenie súdu vo veci p. Kováčová a Geršic

Uznesenie p. Kováčová pdf. (109,1kB)

Uznesenie p. Geršic pdf.  (101,4kB)

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 06.10.2014. Upozornite nás na chybu v čl. 2761

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..