Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Povinne zverejňované informácie

Zámer mesta Stupava

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava

zverejňuje zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení :

• pozemok parcela reg. „C"KN č. 176/139 v k.ú. Stupava o výmere 19 m2 . Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky Diany Bujňákovej.

zverejňuje zámer odpredať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení :

• časť pozemku parcely reg, „C"KN č. 770/1 v k.ú. Stupava o výmere 6 m2 za kúpnu cenu 70,00 €/m2 Romane a Richardovi Juskovým. Dôvod hodný osobitného zreteľa: predmetná časť pozemku tvorí časť pozemku prislúchajúceho k rodinnému domu s dvorom a záhradou, kde sa v súčasnosti nachádza vstupná brána na pozemok žiadateľov.

 

 

 

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 22.11.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5188

PHSR 2016-2022

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022

 


Názov : Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022
Územné vymedzenie: Bratislavský kraj, mesto Stupava
Územný plán mesta /VÚC schválený áno / áno
Dátum schválenia PHSR DD. MM. 2015
Dátum platnosti od DD. MM. 2015 do DD. MM. 2022
Verzia 1.0
Publikovaný verejne DD. MM. 2015

OBSAH :

1 ÚVOD
1.1 STRUČNÝ POPIS KONTEXTU VZNIKU A CHRONOLÓGIE PRÍPRAVY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022
1.2 STRUČNÉ ZHRNUTIE VÝCHODISKOVÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
2 ANALYTICKÁ ČASŤ
2.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
2.1.1 Polohový potenciál a prírodné podmienky
2.1.2 Sociálno-ekonomická charakteristika
2.1.2.1 Demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva
2.1.2.2 Ekonomické subjekty
2.1.2.3 Občianska vybavenosť, kultúrny a spoločenský život
2.1.3 Domový a bytový fond
2.1.4 Infraštruktúra
2.1.4.1 Dopravná infraštruktúra a doprava
2.1.4.2 Technická infraštruktúra
2.1.5 Životné prostredie
2.1.6 Hospodárenie a finančný rozpočet mesta
2.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
2.2.1 Faktory širšieho externého prostredia - STEEP analýza
2.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
2.3.1 SWOT analýza - silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia
2.3.2 Riziká plnenia cieľov PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022
3 STRATEGICKÁ ČASŤ
3.1 PROGRAM ROZVOJA
3.1.1 Hospodárska oblasť
3.1.2 Sociálna oblasť
3.1.3 Environmentálna oblasť
3.2 REALIZAČNÁ ČASŤ
3.2.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
3.2.2 Akčné plány
3.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE
3.4 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
3.5 FINANČNÝ PLÁN
PRÍLOHY

Celý článok

Kategória: Povinne zverejňované informácie. Dátum zverejnenia: 28.04.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 3950

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

  • VZN č. 6/2017 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava
    docx [14.03 KB] pdf [378.09 KB]
  • Návrh dodatku č.2 k štatútu mesta Stupava
    docx [22.16 KB] pdf [24.07 KB]
  • DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava
    docx [34.63 KB] pdf [53.33 KB]

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..