Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Náhradné termíny vývozu komunálneho odpadu počas sviatkov

Oznamujeme obyvateľom a právnickým osobám, že počas sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční nasledovne:


Dňa 2.5.2017 (utorok) bude vyvezený komunálny odpad v uliciach:

Bernolákova Stredná
Bočná Továrenská
Cementárska Veterná
Dlhá Vinohradská
Fándlyho Žabáreň
Keltská Bitúnkova
Krížna F. Kostku
Kúpeľná Hlavná
Lipová Jána Ondruša
Malý Háj Jilemnického
Marcheggská Kalinčiakova
Mierová Nad potokom
Na aleji Nám. SP
Pri majeri Pažitná
Robotnícka Pri potoku
Rovná SNP
Sama Tomášika Vincenta Šikulu
Sládkovičova

Dňa 3.5.2017 (streda) bude vyvezený komunálny odpad v uliciach:

Bazová Borovicová
Cintorínska Brezová
Čakanková Dubová
Debnáreň Duklianská
Družstevná Jedľová
Gaštanová Lesná
Hroznová Liesková
Jaseňová Ľ. Kraskovej
Javorová Malacká
Kalvárska Mateja Bela
Karpatská Na kopcoch
Konvalinková Nová
Kosatcová Obora
Poľná Osiková
Pri Greftoch Park
Pri Borníku Píla
Pri kríži Platanová
Púpavová Pod vŕškom
Révová Pri Artézskej studni
Sadová Prof. Ondroucha
Slovenská Rímska
Slnečná Ruda Mórica
Stromová U Kozánka
Školská Václava Honzu
Veternicová
Viničná
Vinohradská
Zvončeková

MsÚ, referát odpadového hospodárstva 

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 27.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4797

Oznam - Modernizácia žel. trate

OZNÁMENIE

Mesto Stupava na základe doručeného listu dňa 24.10.2016 z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1m 812 35 Bratislava, Vás informuje o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti:

„Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ",

pre obstarávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-zeleznicnej-trate-bratislav-hl.st-kuty-lanzhot-cz-usek-t . Do správy o hodnotení navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Stupave v stránkových dňoch. Vaše písomné stanovisko k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti môžete zaslať v termíne do:

22.5.2017

na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 24.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4780

Oznam o pristavení veľkoobjemových kontajnerov

Od piatka 28.4.2017 budú na zbernom dvore pristavené kontajnery

Oznamujeme občanom, že v dňoch 28. - 30. apríla 2017 budú podľa kalendára zberu v meste Stupava pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad, teda taký, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby.
Kontajnery budú pristavené na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areáli bývalej skládky. Zberný dvor bude otvorený v piatok (28.4.2017) do 15:30, v sobotu (29.4.2017) a v nedeľu (30.4.2017) od 8:00 - do 16:30 hod. Cez obed od 11:30 do 12:30 bude zberný dvor zatvorený.

Tieto kontajnery môžu využívať všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave.

Na zbernom dvore môžu občania počas celého roka odovzdávať aj zeleň, elektroodpad, sklo, papier, plasty, tetrapaky, akumulátory a batérie a za poplatok aj drobný stavebný odpad.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 24.04.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4785

N A R I A D E N I E primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie v meste Stupava

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

N A R I A D E N I E

primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie v meste Stupava

Č. j. : VŽP/0803/2017

Primátor mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 3/1999 mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.1999,


n a r i a ď u j e


vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území mesta Stupava v termíne

od 1.4.2017 do 15.5.2017

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.
Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke mesta Stupava.

V Stupave dňa: 8.3.2017

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 08.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4669

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2017

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2017 pdf. (75kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..