Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Životné prostredie

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín p. Baláž

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevínMesto Stupava, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v prvom stupni, podľa § 69 zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len zákon), v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti § 2 písmeno f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
oznamuje

začatie správneho konania o vydaní súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa : Mgr. Michal Baláž, PhD., Jaskový rad 95, 831 01 Bratislava, zo dňa 16.8.2017 na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1410/14, mimo zastavaného územia mesta, k. ú. Stupava, druh pozemku - záhrady, a to 7 ks náletových drevín - s obvodom kmeňa nad 80 cm. Dôvodom na výrub je ohrozenie života ľudí a majetku.

Mesto Stupava v súlade s § 21 nariaďuje ústne pojednávanie s možnosťou vyjadrenia sa k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia; spojené s miestnou obhliadkou na deň:

31.8.2017 / štvrtok / o 12 00 hod. so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade v Stupave - ref. ochrany prírody.

Žiadateľ zabezpečí na deň konania svoju účasť a sprístupnenie pozemku.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie o začatí správneho konania podľa § 82 ods. 7 zákona písomne, alebo mailom na adresu : malvina.tothova@stupava.sk.

 

 

 

Ing. Mgr. art. Roman Maroš
primátor mesta

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 17.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5029

Odvoz triedeného odpadu od rodinných domov v II. a III. obvode

Odvoz triedeného odpadu
od rodinných domov v II. a III. obvodeOznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa v II. a III. obvode uskutoční v dňoch 23. a 24. augusta 2017 nasledovne:
23.8.2017 (streda) v II. obvode
24.8.2017 (štvrtok) v III. obvode.

Vrecia s vytriedeným odpadom treba vyložiť najneskôr do 7:00 hod.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 15.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5026

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu 29.8.2017

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu 29.8.2017Mesto Stupava v spolupráci s Verejnoprospešnými službami v Stupave oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu z ulíc: Bitúnkova, Družstevná, F. Kostku, Hlavná, Jána Ondruša, Jilemnického, Kalinčiakova, Nám. SP, Pažitná, Poľná, Pri potoku, SNP, Vincenta Šikulu, bude z 29.8.2017 (utorok) presunutý na pondelok 28.8.2017.

Vývoz komunálneho odpadu z ulíc: Bazová, Cintorínska, Čakanková, Debnáreň, Gaštanová, Hroznová, Jaseňová, Javorová, Kalvárska, Karpatská, Konvalinková, Kosatcová, Krátka, Kvetná, Lúčna, Ľanová, M. Benku, Mariánska, Muštová, Na dieloch, Na Pekárkach, Na Vrchnú horu, Na stráni, Na vyhliadke, Nad potokom, Nám. Sv. Trojice, Nevädzová, Orechová, Pod Kremenicou, Pri Greftoch, Pri Borníku, Pri kríži, Púpavová, Révová, Sadová, Slovenská, Slnečná, Stromová, Školská, Veternicová, Viničná, Vinohradská, Zvončeková, bude z 29.8.2017 presunutý na stredu 30.8.2017.


Zmena vo vývoze komunálneho odpadu 1.9.2017


Vývoz komunálneho odpadu z piatka 1.9.2017 sa presúva na štvrtok 31.8.2017


Upozornenie !

Žiadame občanov, aby zberné nádoby vykladali do 7.00 hodiny. Ďakujeme.

 


MsÚ, referát odpadového hospodárstva (t.č. 60200925, odpady@stupava.sk)

 

 

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 15.08.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 5027

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc

 

Vývoz komunálneho odpadu podľa ulíc pdf. (118kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 06.06.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4916

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave 2017

Kalendár triedeného zberu odpadu v Stupave  2017 pdf. (197,7kB)

Kategória: Životné prostredie. Dátum zverejnenia: 21.12.2016. Upozornite nás na chybu v čl. 4457

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

 

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112

e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..