Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah Prechod na Aktuality
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
O meste - Elektronická úradná tabuľa
    nové - správy pridané za posledné 3 dni

Oznamy mesta

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že dňa 05.04.2017 bude prerušená distribúcia elektricjkej energie na uliciach: Hlavná, F. Kostku, Marcheggská, Nám. M.R.Štefánika


Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie pdf.(112kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 27.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4700

Dočasná zmena vyučovacích hodín

DOČASNÁ ZMENA VYUČOVACÍCH HODÍN


Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave oznamuje, že
od 27. 3. 2017 (pondelok) do odstránenia havárie na vodovodných rozvodoch bude skrátené vyučovanie takto:
1. hodina: 8.00 - 8.40
2. hodina: 8.45 - 9.25
3. hodina: 9.35 - 10.15
4. hodina: 10,30 - 11,10
5. hodina: 11.15 - 11.55
6. hodina: 12.00 - 12.40

Vzhľadom na poruchu na vodovodných rozvodoch sme nútení pristúpiť k úprave okrem vyučovacích hodín aj k úprave činnosti ŠKD v modulovej škole a v „novej" budove školy.
Oddelenia 1. a 4. ročníka budú mať odstavenú vodu, preto prosíme rodičov, ktorí majú možnosť vyzdvihnúť si dieťa hneď po obede, aby oznámili triednej učiteľke, že dieťa bude odchádzať po obede domov.
Našim cieľom je presunúť všetky oddelenia do starej budovy školy.
Záujmová a športová činnosť od 14.00 hodiny a cez víkend prebieha podľa rozvrhu s obmedzením:
WC môžu používať v starej budove na prízemí a športovci nebudú mať k dispozícii sprchy.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4697

Zastupovanie MUDr. Kubičku

ZASTUPOVANIE INTERNISTU MUDr. OLIVERA KUBIČKU

MUDr. Oliver Kubička oznamuje svojim pacientom, že naďalej zostáva práceneschopný. Počas neprítomnosti ho zastupujú internisti Nemocnice Malacky, Duklianskych hrdinov 34. Pacienti sa musia na vyšetrenie objednať cez call centrum: 034 / 2829 700, alebo osobne v Klientskom centre polikliniky Nemocnice Malacky.

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 24.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4698

Zmena úradných hodín stavebného úradu

Mesto Stupava oznamuje občanom, že z technických príčin do odvolania bude stránkový deň stavebného úradu v Stupave len pondelok.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 23.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4696

Detské ihrisko pri kultúrnom dome nekončí

Detské ihrisko pri kultúrnom dome nekončí


Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava uzavrelo 26. 10. 2006 nájomnú zmluvu s Materským centrom Fifidlo na prenájom nebytového priestoru v budove Kultúrneho domu na Agátovej ulici 16 v Stupave, nasledovnými dodatkami bola zmluva rozšírená o prenájom pozemku pred kultúrnym domom, upravené ceny prenájmu a predĺženie nájomnej zmluvy do 26. 10. 2016.
Nájomca, zastúpený pani Katarínou Prevendarčíkovou, bol telefonicky aj e-mailom upozornený na blížiacu sa dobu ukončenia nájomnej zmluvy, k navrhovanému osobnému stretnutiu neprišlo. Nájomca bol taktiež písomne upozorňovaný na opakované neplnenie úhrady faktúr za energie a prenájmu priestorov, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. Nakoľko nájomca opakovane nepreberal písomné zásielky, bolo mu ich nakoniec nutné doručiť dňa 16. 1. 2017 v súčinnosti s mestskou políciou. Nájomca následne vyjadril vôľu darovať zariadenie detského ihriska mestu Stupava, s podmienkou zabezpečovania jeho ďalšej prevádzky. Na základe tejto informácie bola zástupkyňa materského centra pozvaná e-mailom (3. 2. 2017) na pracovné stretnutie ohľadom spôsobu ukončenia nájomného vzťahu a zároveň bola požiadaná o dodanie podkladov potrebných pre darovaciu zmluvu a prevádzkovanie ihriska - špecifikácie jednotlivých predmetov, certifikátov k jednotlivým komponentom a ich ohodnotenie. Zástupkyňa materského centra sa dostavila na pracovné stretnutie 1. 3. 2017, kde oznámila, že požadované dokumenty nevie dodať. Vedenie mesta Stupava si uvedomuje nedostatok detských ihrísk v meste, snahou mesta nie je rušiť existujúce detské ihriská. Naopak, snaží sa každoročne v meste budovať nové bezpečné a certifikované detské ihriská.
Mesto Stupava je povinné dbať o bezpečnosť detí a rodičov pohybujúcich sa na mestských detských ihriskách. Na ihriskách v správe mesta Stupava sú umiestnené výhradne certifikované konštrukcie pre hru detí, prebieha na nich pravidelná sezónna údržba (likvidácia odpadu, čistenie, kosenie), štyri krát ročne prevádzková kontrola a raz ročne zákonná kontrola zo strany dodávateľa certifikovaných konštrukcií. V prípade potreby sú
bezodkladne zabezpečované opravy poškodených častí. Detské ihriská v správe mesta Stupava majú zverejnené prevádzkové hodiny, uzamykanie ihrísk mimo prevádzky zabezpečuje mestská polícia. Mesto Stupava zabezpečovalo nad rámec zmluvných podmienok sezónnu údržbu (kosenie, likvidáciu odpadu) aj na detskom ihrisku Fifidlo pri kultúrnom dome.
V minulom roku mesto Stupava vybudované detské ihrisko na Budovateľskej a Jilemnického ulici, revitalizované bolo detské ihrisko v parku. Súčasťou týchto aktivít bolo aj zakúpenie detských hračiek pre ihriská. S ľútosťou musíme konštatovať, že zakúpené hračky sa dnes v priestoroch detských ihrísk už nenachádzajú. Napriek týmto negatívnym javom bude mesto Stupava aj v roku 2017 pokračovať v avizovanom úsilí budovania nových detských ihrísk a doplňovaním komponentov zvyšovať atraktívnosť existujúcich. Vzhľadom na finančné možnosti mesta bude tento proces prebiehať každoročne po etapách.
Oceňujeme snahu Materského centra Fifidlo, ktoré vlastnou komunitnou iniciatívou vybudovalo v roku 2011 detské ihrisko pri kultúrnom dome. Mesto Stupava má veľký záujem zabezpečiť kontinuitu obľúbeného ihriska pri kultúrnom dome a zabezpečiť jeho riadnu prevádzku. Nevyhnutné je však zosúladiť stav ihriska so štandardmi prevádzky verejných detských ihrísk.


Roman Maroš
primátor mesta Stupava

Detské ihrisko pri kultúrnom dome nekončí pdf.  (694kB)

 

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 03.03.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4654

Preventívne protipožiarne kontroly

Oznamujeme verejnosti, že v roku 2017 sa budú  v zmysle § 23 a § 24 Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane ped požiarmi vykonávať v meste Stupava preventívne protipožiarne kontroly a to v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru. Žiadame všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolnými skupinám vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

Kontrolné skupiny mesta Stupava sa preukážu poverením od primátora mesta Stupava a občianskym preukazom.

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 20.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 3429

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey).

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).


Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny
eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v
eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých,
úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť
domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na
ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko-politických oblastiach eurosystému.
Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do
zisťovania bolo náhodným výberom zaradených viac ako 4 000 domácnosti.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017.

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
(Household Finance and Consumption Survey).pdf.
 (48kB)

Kategória: Oznamy mesta. Dátum zverejnenia: 13.02.2017. Upozornite nás na chybu v čl. 4597

Facebook

FACEBOOK linka

Elektronické služby

Dôležité čísla

Poruchová služba
SPP: 0850 111 727
ZSE elektrická energia: 0800 111 567

BVS: 0800 121 333

Verejné osvetlenie:

02/6593 4112

0911 277 909

Nonstop dispečerská služba : 02/5968 5075

Poriadková a záchranná služba:
Hasiči: 150
Polícia: 158

Mestská polícia Stupava: 159

Záchranná služba: 112

Letecká záchranná služba, tel.: 18155
Polícia Stupava: 02/65 936 030
Mestská polícia: 02/ 65 934 100

Civilná ochrana

Zobraziť viac informácií »

 

Banner - zistiť plánovanú odstávku elektriny v meste StupavaBanner - Elektrina bližšie

Najnovšie dokumenty

Hlásenie porúch

Hlasenie poruch / ilustracny obrazok

Hlásenie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu je možné prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

tel.: 02/65934 112
mobil: 0911 277 909
e-mail: vps@vps-stupava.sk

Nonstop dispečerská služba : 02/ 5968 5075

Cestovné poriadky

Aké bude počasie

Meteo informácie
Viac informácií o počasí na
pocasiestupava.vija.sk..