Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Povinne zverejňované údaje

Stále zverejňované informácie

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií)

 

1. Zbierka zákonov SR
Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade na sekretariáte primátora mesta, v Knižnici Ruda Mórica (Devínska cesta Stupava).

 

2. Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Do všeobecne záväzných nariadení mesta možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade na sekretariáte primátora mesta a u vedúcich oddelení úradu.

 

3. Sťažnosti
Sťažnosti možno podávať denne na tunajšom mestskom úrade:

  • Písomne - na sekretariáte primátora mesta.
  • Ústne - do zápisnice - na príslušnom oddelení mestského úradu.

 

4. Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade na sekretariáte primátora mesta.

 

5. Uznesenia mestského zastupiteľstva
Do uznesení mestského zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom mestskom úrade na sekretariáte primátora mesta a u vedúcich oddelení úradu.

 

6. Informácie o obci
Informácie o meste možno získať ústne, písomne na tunajšom mestskom úrade na sekretariáte primátora mesta a u vedúcich oddelení úradu.

Mesto Stupava zverejňuje nasledovné informácie


(§ 5 ods. 1, písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií)

 

a) Spôsob zriadenia mesta.
Mesto Stupava bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. - 24. 11. 1990.

 

b) Právomoci a kompetencie mesta.
Kompetencie mesta, t. j. právomoc a pôsobnosť mesta sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71).
  • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
    Platnou právnou úpravou Slovenskej republiky.
  • Všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

 

c) Organizačná štruktúra mesta.

 

7. Majetková časť

Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava pdf. (112,5kB)

Príloha č. 1 k dokumentu - Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava pdf. (62,3kB)

Príloha č. 2 k dokumentu - Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava pdf. (83,8kB)

Príloha č. 3 k dokumentu - Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava pdf. (126,8kB)

Príloha č. 4 k dokumentu - Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava pdf. 126,4kB)

 

8. Plán hospodárskej stratégie a rozvoja Mesta Stupava

PHSR Mesta Stupava na obdobie 2016 - 2022 pdf.

Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Stupava pdf.

 

Upozornite nás na chybu v čl. 87