Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Postup pri vybavení žiadostí

Postup mesta Stupava pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Mesto Stupava vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta - mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom mesta Stupava a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stupava).

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,
b) lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na mestský úrad.
Primátor mesta môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisťovania a preverovanie právne významných skutočností.
c) mesto (poverení zamestnanci mesta) je oprávnené vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec vybaviť alebo odložiť.
d) o výsledku vybavenia mesto upovedomí subjekt písomne
e) anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.