Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Povinne zverejňované informácie: Sadzobníky

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Stupava

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii v zmysle zákona 211/2000 Z.z. pdf. (225 kB)

 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Stupava

Dňom 1. októbra 2012 nadobudol účinnosť zákon 286/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Nižšie uvádzame stručný prehľad sadzobníka správnych poplatkov vyberaných na jednotlivých referátoch Mesta Stupava:

 

Vydávanie matričných dokladov

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín,
b) - matričné doklady s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu 1, 50 eura

5 euro
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané
cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike
9,5 eura
Overovanie

1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1, 50 eura

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10 euro
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1, 50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
1. v slovenskom jazyku ............................................................................................................................................. 1, 50 eura
2. v cudzom jazyku


Sobáše 3 eura

 


a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16, 50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16, 50 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16, 50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165, 50 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 199 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.


Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný .............................................................................................................. 1, 50 eura
b) mesačný ............................................................................................................... 3 eura
c) ročný ..................................................................................................................... 7 eur
d) trojročný ................................................................................................................. 17 eur


Oslobodenie: Od poplatkov sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Poznámky:
Medzi úradné knihy, ktoré obec vedie, možno zaradiť najmä:
• Obecnú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti, ktorú obec vedie podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o obecnom zriadení");
• Stály zoznam voličov, ktorý zostavuje a vedie obec podľa § 4 a nasl. Zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov;
• Knihu protestov v súvislosti s protestáciou zmeniek a knihu protestov v súvislosti s protestáciou šekov podľa čl. I § 83 resp. podľa čl. II § 57 zákona č. 191/1950 Zb., Zákon zmenkový a šekový;
• Záznamovú knihu o evidencii zbraní a strelive (u právnickej osoby, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, u obcí v súvislosti s obecnou políciou) podľa § 42 zákona NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov;
• Určenú dokumentáciu požiarnej ochrany podľa § 29 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov;
• Dokumentáciu spojenú s výkonom civilnej služby podľa § 9 zákona NR SR č. 207/1995 Z. z. o civilnej služby a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o civilnej službe");
• Povodňový denník podľa § 9 nariadenia vlády SSR č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami;
• Záznamy o skutočnostiach rozhodných pre nároky na dávky podľa § 108 zákona číslo 100/1998 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Medzi evidencie, ktoré obec vedie, zaraďujeme najmä:
• Evidenciu súpisných a orientačných čísiel podľa § 14 zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu oprávnených osôb oboznamovať sa so služobným tajomstvom podľa § 27 zákona NR SR č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochraneinformácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu sťažností podľa § 10 zákona číslo 152/1998 Z. z. o sťažnostiach;
• Evidenciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa § 113 zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu pobytu občanov podľa zákona číslo 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov;
• Spisovú evidenciu v rámci predarchívnej starostlivosti písomností podľa § 6 zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu brancov podľa § 8 zákona číslo 251/1997 Z. z., branný zákon;
• Evidenciu dochádzky občana vykonávajúceho civilnú službu podľa § 9 zákona o civilnej službe;
• Evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti podľa § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu o druhoch a množstve vzniknutých odpadov, ich uskladnení a využití alebo zneškodnení (ako pôvodca odpadov) podľa § 5 zákona číslo 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu podľa § 33 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu územnoplánovacej dokumentácie pre sídelný útvar a zónu podľa § 131 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu stavebných povolení spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného povolenia, kolaudačných rozhodnutí a iných opatrení týkajúce sa stavieb podľa § 132 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení, kolaudačných rozhodnutí so všetkými písomnosťami, ktoré sa ich týkajú a iných opatrení týkajúce sa stavieb podľa § 132 ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu a registráciu pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení podľa § 7 zákona číslo 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach podľa § 13 zákona číslo 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o doplnení niektorých ďalších zákonov;
• Evidenciu lesných pozemkov a stavieb (ak je obec užívateľom lesných pozemkov) podľa § 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov;
• Technickú evidenciu o miestnych komunikáciách (ako správca miestnych komunikácií) podľa § 3d zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov podľa § 12b zákona číslo 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu zbierkových predmetov (ak je obec zriaďovateľom múzea alebo galérie) podľa § 9 zákona číslo 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty;
• Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia podľa § 149 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov;
• Evidenciu občanov, ktorých obec poskytuje sociálnu pomoc podľa § 71 zákona číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.;
Položka 6
Žiadosť o určenie súpisného čísla (pri podaní žiadosti) 1,50 eur

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 eur
Oslobodenie: Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov. Ďalej sú oslobodené od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Poznámky:
Obec vystupuje ako evidenčný orgán podľa zák. č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka 16,50 Eur
Poznámky:
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Poplatok podľa tejto položky obec vyberá ak ide o činnosti vykonávané v rozsahu právomoci stavebného úradu. Spoplatňovať sa bude teda iba miestne zisťovanie vykonávané správnym orgánom podľa § 38 Správneho poriadku na podnet účastníka konania alebo ak je nariadené osobitnými predpismi.

V. ČASŤ


STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ..... 40 eur
2. pre právnickú osobu ..... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur

Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
2. na stavbu bytového domu ..... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
2. bytových domov ..... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur
nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ..... 100 eur
2. fyzickú osobu ..... 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
1. právnickú osobu ..... 50 eur
2. fyzickú osobu ..... 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ..... 30 eur
2. fyzickú osobu ..... 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..... trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....
30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu ..... 50 eur
fyzickú osobu ..... 20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ..... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ..... 200 eur
nad 40 m2 ..... 430 eur
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu ..... 100 eur
fyzickú osobu ..... 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom ..... 35 eur
2. bytový dom ..... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 25 eur
2. bytových domov ..... 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur
nad 10 000 000 eur ..... 660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 


Položka 62b

a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
na vykonanie pamiatkového
výskumu18a) ............................................ 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a) ...................... 9,50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej
pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný
vývoz z dôvodu jej obnovy alebo
reštaurovania v zahraničí18a) ................... 9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej
pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) ........................................... 6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu
alebo technického zariadenia na nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatke alebo
v pamiatkovom území18a) ....................... 16,50

Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.".

 

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií 80 eur
Poznámky:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií 70 eur
40 eur
Poznámky:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40 eur
Poznámky:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 115 eur
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30 eur
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou 115 eur
2. s miestnou komunikáciou 75 eur
Poznámky:
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení neskorších predpisov miestnu štátnu správu pre pozemné komunikácie vykonávajú aj obce, konkrétne obce sú cestnými správnymi orgánmi pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce.
Položka 140
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj 1 500 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 200 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier 331,50 eur
Poznámky:
Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eur
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eur
Poznámky:
Povinnosti ohľadne evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vyplývajú obciam zo zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. Samostatne hospodáriaci roľník je podnikateľ vykonávajúci poľnohospodársku výrobu, a to vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Obec zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane, alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9,50 eur
b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správy podľa osobitných predpisov 3 eura
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1,50 eur
Poznámky:
Podľa písm. a) predmetnej položky - žiadosťou:
• podľa § 4 je návrh daňového subjektu na delegovanie miestnej príslušnosti na iného správcu dane,
• podľa § 13 ods.2 je to žiadosť účastníka daňového konania o rozhodnutie na predlženie lehoty,
• podľa § 13 ods.5 je to žiadosť o rozhodnutie na odpustenie zmeškanej lehoty,
• podľa § 38 ods.6 je to žiadosť daňovníka o rozhodnutie na predlženie lehoty na podanie daňového priznania,
• podľa § 59 ods.1 ide o žiadosť daňového subjektu o rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo jej zaplatenie v splátkach,
• podľa § 64 ide o žiadosť daňového dlžníka o rozhodnutie na odpustenie daňového nedoplatku.
Podľa písm. b) tejto položky ide o vydanie potvrdení obcou ako správcom dane z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Položka 144
a)...
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9,50 eur
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6,50 eur
Poznámky:
Daňový subjekt, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, pri ukončení činnosti v zmysle § 33 ods. 2 zákona o správe daní a poplatkov musí predložiť spolu so žiadosťou o výmaz z tohto registra aj písomný súhlas obce ako správcu dane, teda nielen daňového úradu.

Životné prostredie:
položka 162
t) vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ....... 5 eur
u) vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia............. 5 eur
v) vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia .............. 5 eur
w) vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch
znečisťovania ovzdušia .................................................................................... 5 eur
x) vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
y) vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ....................... 5 eur
z) vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ...... 5 eur
aa) vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia
na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu ........................................................................................................ 30 eur

Povolenie na výrub drevín:
- Fyzické osoby ........................................................................................ 10 eur
- Právnické osoby .................................................................................... 100 eur

 

 

Upozornite nás na chybu v čl. 93