Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie: Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Erb mesta StupavaMesto Stupava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

 


Verejný obstarávateľ: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca:Ing.Mgr.art. Roman Maroš, primátor
E-mail: primator@stupava.sk
Telefón: +421 2 6020 0912
Fax: +421 2 6593 4773

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 3320644001/5600
IČO: 305081
DIČ: 2020643724

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Stupava v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované na webstránke mesta Stupava, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg