Úvodná stránka | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie: Aktuálne verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie - Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
na poskytnutie služby
Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Mesto Stupava
Sídlo organizácie: Hlavná 1, 90031 Stupava
Identifikačné číslo: 00 305 081
Štatutárny orgán: Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar Mikulová
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Tel: .+421 949761500
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I."
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Verejné obstarávanie -  Urbanistická štúdia "Stupava - CMZ I." pdf.(1MB)

07.12.2017