O meste - Elektronická úradná tabuľa

Hádzaná

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Pezinka, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.10.2011 o 15:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov zakázky: Modrenizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh

Oznámenie vo formáte PDF

04.09.2012

Aktivačné práce v Stupave

Ako ste si už určite všimli v našom meste začali vykonávať niektorí naši spoluobčania verejnoprospešné práce. Jedná sa o občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a poberajú dávku v hmotnej núdzi.
Od prvého januára 2014 prišli do platnosti zmeny v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. K zmene pristúpilo najmä z dôvodu vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou prácou.


V čom spočíva aktivácia týchto občanov?
Výška dávky v hmotnej núdzi je podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena domácnosti. Občan, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere získa nárok na dávku v hmotnej núdzi, alebo jej časť (u rodín s deťmi), len za podmienky, že bude 32 hodín mesačne vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť. Základným predpokladom tejto podmienky však je, že mu bude konkrétna činnosť ponúknutá. Mesto Stupava si pozvalo všetkých týchto občanov a ponúklo im prácu či už na udržovaní čistoty v meste a zveľaďovaní nášho mesta a tiež na kancelárske práce na mestskom úrade, MKIC, archíve a v mestskej knižnici. Momentálne sa šmirgľuje a natiera oplotenie na MŠ J. Kráľa, MŠ Ružová a verejné detské ihrisko. S týmto súvisí i dobrovoľnícka aktivita v rámci projektu Naše mesto, do ktorého sme sa zapojili. 13. júna prídu dobrovoľnícky pracovníci vymaľovať oplotenia na MŠ J. Kráľa a Ružovej a tiež oplotenie verejného detského ihriska. Je to projekt, ktorý podporuje obnovu mesta a jeho zveľaďovanie. Práve preto naši aktivační pracovníci pripravujú tieto oplotenia pre maľovanie. Ak ponuku občas odmietne, pomoc v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 eura. Je správne, že sa títo občania zapájajú do prác v meste, tým sa stávajú potrebnými pre naše mesto a pre seba získajú pracovné návyky. Do týchto prác sme zapojili i dobrovoľníkov z rád bezdomovcov, ktorí žijú v našom meste a ktorí postávajú pri budove MKIC a za obchodom na Budovateľskej ulici. I takýmto spôsobom chceme riešiť problém bezdomovcov v našom meste.

Prikladáme krátky prehľad dávok v hmotnej núdzi.
Dávka v hmotnej núdzi od 1.1.2014 :
• 61,60 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
• 117,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
• 107,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
• 160,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
• 171,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
• 216,10 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
V rámci pomoci v hmotnej núdzi sa od 1.1.2014 poskytujú nasledovné príspevky :
• dávka v hmotnej núdzi ,
• ochranný príspevok,
• aktivačný príspevku,
• príspevok na nezaopatrené dieťa,
• príspevok na bývanie.
Od začiatku roka 2014 sa už neposkytuje príspevok na zdravotnú starostlivosť.

 

09.06.2014

Mesto Stupava získalo grant na zateplenie budovy školy

Názov projektu:
Zateplenie Základnej školy - stará budova


Číslo projektu:
348/PG02/2008 D
Podprogram:
02/D Školy a školské zariadenia
Schválené dňa:
29.06.2011
Schválená suma:
55 790 €
Mesto:
Stupava
Kraj:
Bratislavský kraj
Anotácia:
Mesto Stupava predkladá projekt na rekonštrukciu budovy základnej školy postavenej v roku 1947. Jedná sa o zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy, povaly, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a termostatizáciu. Od projektu sa očakáva finančná úspora použiteľná na ďalší rozvoj mesta Stupava.

04.09.2012

Oznam o zrušení TP -Luboš Nezník a Anastázia Draškovičová

Oznam o zrušení trvalého pobytu pdf.: Luboš Nezník 1990 (24,4kB)

                                                       Luboš Nezník 1967 (24,4kB)

                                                       Anastázia Draškovičová  (24,4kB)

09.06.2014

Komunálny odpad nepatrí na nelegálne skládky

Každý deň tvoria ľudia veľké množstvo odpadu. Niektorý druh však nemožno vyhodiť len tak do kontajnera na sídliskách, a tak najčastejšie končí neďaleko miesta s kontajnermi či na nedovolených skládkach mimo mesta.
Viac informácií v dokumente Nelegálny odpad.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Jánoš
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Jánoš,
Dátum vyvesenia zásielky: 19.11.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.12.2012

 

20.11.2012

Pozvánka

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva na Rozprávkovú nedeľu - 30.októbra 2011 o 16:00 hod.
Deti čaká predstavenie „POPLETENÁ PUNČOCHA" v podaní bratislavského divadla LUDUS, po ňom tvorivá dielnička a v cene lístka majú deti aj sladkú maškrtku. Vstupné 2 eurá. Tešíme sa na vás!

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Zber vriec od rodinných domov

Oznam o zbere vriec od rodinných domov pdf. / 122 kB/

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 16.6.2011

Adresát môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

1.7.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam

Oznamujeme obyvateľom Mesta Stupava, že podľa § 37 ods. 5, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, majú možnosť nahliadnuť do záverečného stanoviska k činnosti "Vzdušné elektrické vedenie 2 x 110 kV Rozvodňa Stupava - Rozvodňa Veľké Leváre"

Zámer predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Do predloženého stanoviska je možné nahliadnuť, prípadne robiť si z neho výpisy a odpisy, na MsÚ kancelária č. 8 (č.5) v stránkových dňoch.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na MŽP SR,
Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava.

04.09.2012

Futbalový zápas

Futbalový klub Tatran Stupava srdečne pozýva svojich priaznivcov
na majstrovský zápas v nedeľu 30.10.11 o 14,00.
Naši seniori privítajú mužstvo Ružinova.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Július Mundi
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Július Mundi
Dátum vyvesenia zásielky: 27.10.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

10.11.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam

Zmena v predloženej dokumentácii a doplnenie stanovísk na stavbu :Supermarket

Dokumentácia v pdf.

04.09.2012

Rozhodnutie- umiestnenie stavby MOK Borinka 149 Italmarket Slovakia

Rozhodnutie pdf. (4,2 MB)

Mapa 1 pdf.

Mapa 2 pdf.

07.09.2012

Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky

za účelom zabezpečenia prieskumu trhu v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.

Predmet zákazky: „Správca PC siete v pôsobnosti Mestského úradu Stupava a Mestskej polície Stupava".

Kompletná výzva vo formáte .rtf / vo formáte PDF

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie krajského stavebného úradu.

 Dokument pdf.

04.09.2012

Verejná súťaž na predaj strechy objektu Zdravotného strediska

Mesto Stupava vypisuje podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj strechy objektu Zdravotného strediska o výmere 955,73m2, súp. č. 952, v k. ú. Stupava.

Znenie súťažných podmienok je možné získať proti podpisu na adrese Mestský úrad Stupava, oddelenie správy majetku mesta, Hlavná 24, Stupava, kanc. 12.

 
Technické informácie o nehnuteľnosti je možné získať na oddelení výstavby a životného prostredia, kanc. č. 6, tel. 0905/718260, resp. u správcu budov tel. 0907/242707.

 
Termín obhliadky nehnuteľnosti je možné dohodnúť so správcom budov, tel. 0907/242707.

04.09.2012

Verejná súťaž na predaj pozemkov

Mesto Stupava vypisuje podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v k. ú. Mást I., spolu o výmere 1,3 ha, určené v zmysle ÚP na malopodlažnú bytovú výstavbu.

Znenie súťažných podmienok a vzor kúpnej zmluvy je možné získať proti podpisu na adrese Mestský úrad Stupava, oddelenie správy majetku mesta, Hlavná 24, Stupava, kanc. 12.
 

Informácie o nehnuteľnostiach a územnom pláne je možné získať na oddelení výstavby a životného prostredia, kanc. č. 6, tel. 02/60200924.
 

Termíny obhliadok nehnuteľností sú: 28.4.2010 a 5.5.2010, vždy o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ, kanc. č. 12.

04.09.2012

Nové - návrh rozpočtu na r. 2011-2013

Návrh rozpočtu na roky 2011-2013 si môžete pozrieť v rubrike Strategické dokumenty, položka Návrh rozpočtu...

04.09.2012

Poslanci oznamujú občanom Stupavy

Poslanci MsZ Stupava oznamujú svojim voličom, že v nižšie uvedených dňoch budú prijímať Vaše podnety a návrhy v priestoroch bývalého detašovaného pracoviska úradu práce ( vedľa hasičskej zbrojnice) od 18.00 do 21.00 hod.
1.6. p. Rác a Ing. Ivica
8.6. p. Holúbek a p. Lachkovič
15.6. p. Mózová a Ing. Rigler
22.6. p. Móza a p. Mackovič
29.6. p. Maroš a MVDr. Kazarka

Po prázdninách bude nový rozpis stretnutí.

Zároveň upozorňujeme občanov, že týmto sa rušia stretnutia s Ing. Riglerom v MKIC.

04.09.2012

Zámer Mesta Stupava

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:
• uzatvoriť Nájomné zmluvy na byty, nachádzajúce sa v bytovom dome na Dlhej ulici 9, súp. č. 1247 s nájomcami bytov Soňa Salaiová, Lucia Krucovčinová, Pavol Pejša a Milan Zeman, z dôvodu uvedenia do právneho stavu na základe Rozhodnutí o pridelení bytov a Evidenčných listov,

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

• predať pozemok p. č. 284/312, o výmere 149m2, za cenu 20,-€/m2, vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 957, zapísaných na LV č. 3356 v k. ú. Stupava - pozemok slúži ako záhradka pri bytovom dome, o ktorú sa starajú od roku 1962.

04.09.2012

Poďakovanie občanom

Ocenenie pre Stupavu


Dňa 29.9.2011 sa v Sielnici konala celoslovenská konferencia Samospráva a separovaný zber 2011 organizovaná oprávnenou organizáciou ENVI-PAK s podporou Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. ENVI-PAK je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu v slovenských mestách a obciach z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov. Mestá a obce tvoria v systéme separovaného zberu odpadov nezastupiteľnú úlohu a mesto Stupava je súčasťou tohto systému od roku 2010.
Hlavnými témami konferencie bol pripravovaný nový zákon o odpadoch, pripravovaný Program odpadového hospodárstva na roky 2011 -2015, evidencia nakladania s odpadmi a jej kontrola, nakladanie s BIO odpadom a na záver konferencie nasledovalo vyhlásenie výsledkov 2. ročníka súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce zapojené v systéme separovaného zberu so spoločnosťou ENVI-PAK. Ocenenia sa odovzdávali v deviatich kategóriách a Mesto Stupava získalo ocenenie ako mesto s najlepšie vybudovanou infraštruktúrou separovaného zberu, s čím súvisí aj získanie finančnej čiastky vo výške 1000 €. Ocenenie, ktoré získalo mesto Stupava od spoločnosti ENVI-PAK, a.s. je znakom úspešného systému ako aj motiváciou a záväzkom mesta v ďalšom napredovaní v oblasti separovaného zberu pre budúce roky.
Poďakovanie za získanie tohto ocenenia patrí všetkým občanom nášho mesta, ktorí sa aktívne a zodpovedne zapájajú do triedenia komunálneho odpadu a samozrejme pracovníkov Technických služieb, s.r.o., ktorí sa priamo podieľajú na zbere a dotrieďovaní vyseparovaného odpadu.
MsÚ, referát odpadového hospodárstva

04.09.2012

Záznam

z verejného prerokovania územnoplán. dokumentácie: Územný plán zóny Stupava - Kopce, návrh riešenia, február 2010.

Záznam vo formáte PDF

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 11077/2011/EO-Vr. V Stupave 25.10.2011

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e

Františkovi Janičákovi, nar. 12.4.1958,

 že dňa 25.10.2011 Vám zrušilo trvalý pobyt

 


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

04.09.2012

Výzva na predloženie ponuky

Táto výzva je určená pre všetky podnikateľské subjekty v oblasti stavebníctva a stavebných prác ako potenciálnych dodávateľov prác pre zámer verejného obstarávateľa Tréningová hala - Základná škola Školská ul. 2. Stupava - 2. etapa. 

Kompletné informácie k výzve:

Dokument vo formáte PDF

Dokument vo formáte DOC

04.09.2012

Pre krajšie okolie Stupavy!

Poľovnícke združenie Stupava - Mást v spolupráci s MsPTS Stupava organizuje akciu „Čistenie okolia mesta Stupava". Brigáda sa uskutoční v sobotu dňa 15. mája 2010 o 9,00 hod. Viac informácií v dokumentoch:

Informácia vo formáte PDF

Informácia vo formáte DOC

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marta Šteflovičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Marta Šteflovičová
Dátum vyvesenia zásielky: 25.10.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

9.11.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Rozhodnutie o povolení stavby

Stavba Apartmánový hotel*** Stupava - objekt SO-02 Prístupová komunikácia spevnené plochy. Viac informácií v PDF dokumente. [Rozhodnutie o povolení stavby v PDF formáte]

04.09.2012

Oznam Mestskej knižnice


Mestská knižnica Ruda Mórica v Stupave oznamuje deťom, ktoré zbierajú nálepky Rekordy z ríše zvierat, že môžu prísť do knižnice každý utorok a štvrtok o 16.00 hod., kde si môžu tieto nálepky medzi sebou vymieňať.

04.09.2012

Primátor a poslanci zložili sľub

Zasadanie Mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 16.12. o 16.00 hodine sa vo veľkej sále Kultúrneho domu konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva v Stupave, na ktorom sa okrem iných hostí zúčastnili aj oficiálni hostia - župan Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo, poslanec NR SR Braňo Ondruš, riaditeľ sekreteriátu kancelárie prezidenta SR Dr. Marián Parkányi. Po vyhlásení výsledkov volieb do orgánov samosprávy v Stupave, ktoré predniesol predseda miestnej volebnej komisie Ing. Arch. M. Hučko zložil sľub novozvolený primátor Pavel Slezák a dvanásť poslancov a jedna poslankyňa novozvoleného mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2010-2014. 

V príhovore Pavel Slezák vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého primátora Ing. Jána Beleša. Potom poďakoval Ing. Ľubomírovi Žiakovi za prácu, ktorú vykonal vo funkcii primátora pre občanov a mesto. Po príhovore primátora pozdravil župan Frešo, ktorý vyjadril maximálnu podporu mestu Stupava zo strany BSK. Rokovanie bolo prerušené prestávkou na slávnostný prípitok a potom pokračovalo podľa programu.

 

Z príhovoru Pavla Slezáka vyberáme:
„ Dnes končí štvorročné volebné obdobie , ktoré možno raz historici popíšu ako jedno za najťažších období v histórii mesta Stupava. Zažili sme ľudskú tragédiu a navždy sme sa rozlúčili s primátorom Ing. Jánom Bélešom. Zároveň sa mesto príčinou rôznych nepriaznivých okolností dostalo do veľmi zložitej situácie. Dnes začína nové volebné obdobie, ktoré znamená šancu a predovšetkým zodpovednosť , ktorú mne a poslancom mestského zastupiteľstva svojím hlasom odovzdali občania Stupavy.
Občanmi všetko začína a pred nimi za tie štyri roky budeme skladať účty. Doba i ľudia sa zmenili, stále viacej sa prejavuje demokratizácia spoločnosti, narastá záujem i kontrola vecí verejných zo strany občanov. Teda nemáme čas štyri roky na monológ. Občania od nás očakávajú transparentnosť, prístup k informáciám a predovšetkým dialóg. My sme to nielen sľubovali, my sme pripravení svoje sľuby splniť.
Potrebujeme sto dní, nie pokoja a oddychu, ale čas na prípravu rozumných, odborných a zodpovedných riešení, ktoré výrazne zmenia štýl a politiku stupavskej samosprávy. Potrebujeme čas na prvý odpočet, aby sme opäť presvedčili občanov tohto mesta, že za svojimi sľubmi a volebným program si stojíme.
Nedokážeme to bez širokej podpory, bez spolupráce so všetkými, ktorí majú úprimný a nezištný záujem o rozvoj a napredovanie nášho mesta. Vytvoríme priestor pre prezentáciu názorov, iniciatív a zámerov v každej oblasti ekonomického i spoločenského života Stupavy.
Stupava patrí Stupavčanom.
Moje osobné motto, nevyjadruje len myšlienku, že budeme rozhodovať a konať v mene nášho mesta, čo je samozrejmé a jednoznačné. V budúcich štyroch rokoch chcem urobiť všetko pre to, aby občania mesta skutočne nadobudli pocit a presvedčenie, že mesto je tu pre nich, až potom sa rozvinie a upevní vzťah občan - mesto, tak dôležitý pre prosperitu a budúcnosť Stupavy.
Vážení Stupavčania , stojím tu pred vami posilnený veľkou dôverou a podporou a zároveň cítim ešte väčšie očakávania spojené s náročnosťou, nedočkavosťou i kritickým pohľadom na každý môj krok, na každé moje rozhodnutie.
Zložil som sľub. Čaká ma ťažká a náročná práca, veď som to chcel, o to som usiloval.
Dokážem to, s božou pomocou, s vašou podporou a pochopením splním svoje záväzky voči občanom môjho milovaného mesta. „

 

[Autor fotografie: Ing. Stanislav Voda.]

04.09.2012

Aktívni občania majú zelenú

Mestské zastupiteľstvo a primátor deklarujú, že majú záujem na dialógu s verejnosťou. Prvými krokmi k naplneniu tohto zámeru je zvýšenie informovanosti a dostupnosť informácií, zlepšenie komunikácie medzi primátorom , poslancami a verejnosťou.

Pripravuje sa rekonštrukcia web-stránky mesta (pochopiteľne s možnosťou diskusie), redakcia Podpajštúnskych zvestí a tiež skvalitnenie činnosti kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade, zmena vysielacieho času mestského rozhlasu. Novinkou bude kancelária poslancov pre styk s občanmi, verejné diskusie k závažným dokumentom a rozhodnutiam mesta. Okrem toho budú fungovať neformálne fóra ako „rada starších primátora mesta" fórum mladých .

 

Vo februári začne pracovať na aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miestne fórum. V zmysle metodiky pre tento program miestne fórum predstavuje spoluprácu zástupcov štátnej a verejnej správy, verejnosti - aktívni občania, tretieho sektora a podnikateľských subjektov. Vyzývame týmto, všetkých, ktorí majú úprimný záujem o Stupavu, aby kontaktovali sekretariát primátora - asistentku primátora Ing. Janku Lenčéšovú 02/60200912.

04.09.2012

Oznam

Verejné prerokovanie Energetickej koncepcie sa uskutoční dňa 12. 1. 2011 o 18,00 vo veľkej sále MKIC.

Návrh - Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava.

Pozvánka na komédiu

Divadlo na Hambálku a Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava pozývajú na komédiu „Muž mojej ženy" v nedeľu 13. novembra 2011 o 17.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho domu v Stupave. Vstupné 3,50 €, predpredaj vstupeniek v Kultúrnom dome v Stupave a Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave.

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Územný plán zóny Stupava Kopce

Návrh riešenia, čistopis máj 2010, PDF súbor

MKIC pozýva na kurzy spoločenského tanca

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave ďalej poriada KURZY SPOLOČENSKÉHO TANCA
Kurzy budú prebiehať každý utorok od 15. novembra 2011 o 18:30 hod. vo veľkej sále MKIC Stupava
Cena kurzu na osobu: 45,-€
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 7. novembra 2011, osobne v kancelárii MKIC Stupava, alebo telefonicky na t.č.: 02/6593 4312, na e-mailovej adrese: info@msks-stupava.sk
Bližšie informácie vám poskytne lektor Marián Valovič na t.č.: 0907 983250 alebo 0903 835535

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stupave

Oznamujeme občanom, že dňa 10. 12. 2010 končí svoju činnosť Detašované pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stupave. Po tomto termíne budú občania vybavovaní v stránkových hodinách na pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách, Záhorácka ul. 2942/60A.

04.09.2012

Pozvánka na motivačné stretnutie pre ženy

MKIC Stupava pozýva všetky ženy na Motivačné stretnutie pre ženy, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. októbra o 18:00 h v seminárnej miestnosti KD na 1. Poschodí (vchod od Kúpeľnej ulice). Hlavnou témou stretnutia je Ako rozvíjať a budovať sebavedomie. Inšpiratívne myšlienky o tom, ako sa brániť voči sebakritickým myšlienkam, ako byť hrdé na seba a láskavé a veľkorysé k druhým, ako byť so sebou spokojné práve take aké ste. Motivačné stretnutia vedie life kouč a trénerka osobnostného rozvoja Mgr. Janette Šimková.
Vstupenku na motivačné stretnutie v hodnote 5,-- € si môžete zakúpiť priamo na stretnutí, alebo si ju rezervovať prostredníctvom e-mailu info@msks-stupava.sk

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Obnovujú dobrovoľný hasičský zbor

V sobotu 18. decembra sa v zasadačke mestského úradu konalo stretnutie nadšencov - stupavských hasičov a ďalších, ktorí sa rozhodli obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Stupave. Iniciátori stretnutie - Jozef Ďurovič a Marek Kalivoda predstavili svoje zámery.


Na stretnutí sa zúčastnil primátor Pavel Slezák, prednostka MsÚ JUDr. E. Jaďuďová a požiarny technik mesta Štefan Veselý. V príhovore primátor pripomenul 130-te výročie existencie hasičského zboru v Stupave a v Máste a je symbolické, že práve táto skutočnosť je inšpiráciou pre obnovenie zboru. Myšlienka spolupatričnosti a pomoci pri nešťastí, záchrana života a ochrana majetku, ktorá charakterizuje dobrovoľných hasičov je veľmi vzácna. Zvlášť v dnešnej dobe kedy prevažuje egoizmus nad solidaritou a altruizmom. Pripomenul tradíciu zboru, ktorú ako štafetu do posledných dní svojho života niesli Viktor Slezák st. a Milan Peschl st. Bohužiaľ ich odchodom začal zbor upadať až sa napokon úplne rozpadol. Preto táto iniciatíva bude mať maximálnu podporu zo strany vedenia mesta. Primátor povedal, že preberá nad hasičským zborom patronát, pretože aj v našom meste prichádza k situáciám, kedy potrebujeme každého ochotného a zdatného dobrovoľníka, čo dnes mestu citeľne chýba.

 
Na schôdzi prítomní zvolili členov výboru - predseda Milan Peschl, podpredseda Jozef Ďurovič, revízor Branislav Ivan, veliteľ Roman Slepánek.

 
Kontakt: 0902 415 597 J.Ďurovič

04.09.2012

Zmena prevádzkových hodín

Zmena prevádzkových hodín mestského ihriska:
Od 17. 9. 2012 sa mení režim Mestského detského ihriska s tým, že v pracovné dni v dopoludňajších hodinách bude slúžiť výlučne pre potreby MŠ Janka Kráľa, v popoludňajších hodinách od 12,00 a cez vikend pre verejnosť.

07.09.2012

Verejná vyhláška - Zmena ÚZP

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny Územného plánu mesta Stupava - Návrh, júl 2010. [kompletná informácia vo formáte PDF]

Textová časť

Výkresová časť

04.09.2012

Oznámenie o verejnom prerokovaní

Verejné prerokovanie "Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava" sa uskutoční 12. 01. 2011 (streda) o 17.00 h vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra, Agátová 16, Stupava.

Oznámenie o verejnom prerokovaní vo formáte PDF

Návrh Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava vo formáte PDF

04.09.2012

Oznámenie

Mesto Stupava v zmysle uznesení F2 a F3 zo dňa 5.8.2010, podľa § 21 ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2001 a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990, § 11 ods. 4 písm.l ku dňu 31.12.2010 zrušuje príspevkové organizácie mesta Vodárne a kanalizácie mesta Stupava a Mestský podnik technických služieb v Stupave.

 

V zmysle § 21 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy prechádzajú práva a povinnosti dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je:
Mesto Stupava, Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

 
Súčasne zriaďovateľ zabezpečil, aby o predmet činnosti zrušených organizácii bol rozšírený predmet činnosti spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o., Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava.

 

Prevádzky spoločnosti: sídlo: tel.č.:

Údržba mesta, autodoprava, Dlhá ul. 11, 6593 4515,6593 4112, 6593 4213

Pohrebníctvo a správa cintorínov, Rímska ul., 6593 4519

Zberný dvor, Mierova ul., 6593 5912

Vodárne a kanalizácie, Devínska cesta, 6593 5448

 

04.09.2012

MKIC Stupava pozýva


Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na výstavu fotografií Michala Slezáka - Dotyky Stupavy, do Výstavnej siene Kultúrneho domu v Stupave. Výstava je sprístupnená v pondelok až štvrtok od 9:00 do 16:00 hod.

04.09.2012

Prerokovanie Zadania Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj

Oznámenie
Územný plán regiónu - zadanie

04.09.2012

Schválený rozpočet na roky 2011-2013

nájdete v rubrike Strategické dokumenty - Rozpočet mesta 2011 - 2013

04.09.2012

Vysvetlenie súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení súťaže

Názov zakázky: Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava - juh

Vysvetlenie súťažných podkladov (1. dokument) - Dátum zverejnenia 03. 12. 2010

Vysvetlenie súťažných podkladov (2. dokument) - Dátum zverejnenia 10. 12. 2010

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznámenie o zmene vývozu komunálneho odpadu z domácností

Mesto Stupava v spolupráci s Technickými službami Stupava, s.r.o. oznamuje, že od 01.01.2011 prišlo k zmene vo vývoze komunálneho odpadu z domácností v meste Stupava nasledovne:

 • z ulíc: Agátová, Zemanská, Záhradná, Marcheggská (od ulice Hlavnej po križovatku s Krížnou) a Nám. M. R. Štefánika sa uskutoční vždy v piatok.
 • z ulíc: Hviezdoslavova, Záhumenská, Devínska cesta, Železničná (od križovatky s ulicou Hviezdoslavovou po križovatku s Krajnou), Krajná, Matúšková, Štúrova, Hollého, Hodžova, Juračkova, Hurbanova, Moyzesova, Kolakovičova, Bajzova, Pri Polankach, Dolná a Bottova sa uskutoční vždy vo štvrtok.
 • z ulice Hlavná sa uskutoční vždy v utorok.

V ostatných uliciach ostáva vývoz komunálneho odpadu nezmenený, tak ako bol v roku 2010.

04.09.2012

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Stupava 21.10. 2011
Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 27. októbra 2011 o 14,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, Agátová 16.


P r o g r a m

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Kontrola uznesení
4. Majetkové veci
5. OVS prenájom nebytových priestorov
6. Správa z kontroly príspevkovej org. VaK za obdobie roku 2010
7. Inovácia separácie v Meste Stupava - projekt
8. Informácia o projekte „Zateplenie základnej školy - stará budova školy"
9. Zmeny územného plánu mesta Stupava, júl 2010 - zmena č. 6 - Lesná
10. Informácia o príprave aktualizácie územného plánu
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. ../2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava
12. Návrh VZN č. ./2011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava
13. Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície Stupava.
14. Odmena HK za 3Q 2011
15. Správa o činnosti MsP Stupava za III. štvrťrok 2011
16. Informácia o stave prác na projekte "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava"
17. Informácia o výške vodného a stočného na rok 2011
18. Interpelácie
19. Diskusia občanov
20. Rôzne
21. Návrh uznesenia
22. Záver


Pavel Slezák v. r.
primátor mesta

04.09.2012

Predaj pozemku Žabáreň

Mesto Stupava ponúka v súlade s §9a ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na predaj pozemok p. č. 454/3 - záhrady, 768m2 v k. ú. Stupava.

Návrhy kúpnej ceny je potrebné podať písomne najneskôr do 24.9.2010 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad v Stupave, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava v zalepenej obálke a s výrazným označením „Predaj pozemku Žabáreň", alebo osobne do podateľne MsÚ v Stupave. Túto obálku treba vložiť do druhej obálky s označením „predaj pozemku Žabáreň", ktorá okrem spomínanej zalepenej obálky s návrhom kúpnej ceny musí obsahovať aj list s identifikačnými údajmi súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rod. č.).
Podrobné informácie o nehnuteľnosti a termíne obhliadky poskytne oddelenie správy majetku mesta, č. dv. 12, tel. č. 0905 219 944.
Mesto Stupava si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

04.09.2012

Pozvánka na výstavu zvierat

V dňoch 21-23.10.2011 sa koná chovateľská výstava zvierat v Jabloňovom.

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Likvidácia vianočných stromčekov

Oznamujeme občanom bytových domov, že vianočné stromčeky môžu vyložiť k stojisku kontajnerov. Tieto stromčeky budú odvážané vždy v pondelok a v piatok do konca januára 2011. Obyvatelia rodinných domov môžu tieto stromčeky odovzdať na zbernom dvore na ul. Mierovej.

04.09.2012

Inzerát Zadná

Mesto Stupava vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v k. ú. Mást I., spolu o výmere 1,3 ha určené v zmysle ÚP na malopodlažnú bytovú výstavbu.

Lehota na predkladanie návrhov končí 07.10. 2010 o 12,000 hod..

 

Znenie súťažných podmienok a návrh kúpnej zmluvy je možné získať proti podpisu na Mestskom úrade v Stupave, oddelenie správy majetku mesta, Hlavná 24, kanc. č. 12.. Do súťaže budú zaradené iba návrhy tých súťažiacich, ktorí si podmienky súťaže a návrh kúpnej zmluvy prevzali.

 

Informácie o nehnuteľnostiach a územnom pláne je možné získať na odd. výstavby a ŽP, kanc. č. 7..

04.09.2012

Inzerát Kalinčiakova

Mesto Stupava vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v k. ú. Stupava, o výmere 1870 m2, určený v zmysle ÚP ako alternatívne funkčné využitie - komerčná OV /HBV/, podnikateľské aktivity nenarúšajúce ŽP.

Lehota na predkladanie návrhov končí 07.10. 2010 o 12,000 hod..


Znenie súťažných podmienok a návrh kúpnej zmluvy je možné získať proti podpisu na Mestskom úrade v Stupave, oddelenie správy majetku mesta, Hlavná 24, kanc. č. 12.. Do súťaže budú zaradené iba návrhy tých súťažiacich, ktorí si podmienky súťaže a návrh kúpnej zmluvy prevzali.


Informácie o nehnuteľnostiach a územnom pláne je možné získať na odd. výstavby a ŽP, kanc. č. 7..

04.09.2012

Inzerát Malý Háj

Mesto Stupava vyhlasuje podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v k. ú. Stupava, spolu o výmere 10,9 ha určené v zmysle ÚP na šport, rekreáciu a agroturistiku.

Lehota na predkladanie návrhov končí 07.10. 2010 o 12,000 hod..


Znenie súťažných podmienok a návrh kúpnej zmluvy je možné získať proti podpisu na Mestskom úrade v Stupave, oddelenie správy majetku mesta, Hlavná 24, kanc. č. 12.. Do súťaže budú zaradené iba návrhy tých súťažiacich, ktorí si podmienky súťaže a návrh kúpnej zmluvy prevzali.


Informácie o nehnuteľnostiach a územnom pláne je možné získať na odd. výstavby a ŽP, kanc. č. 7..

04.09.2012

Schválili komisie pri MsZ

Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. decembra poslanci schválili deväť komisií.

V zmysle zákona sú poradnými orgánmi zastupiteľstva. Ich význam však spočíva v odbornom posudzovaní problémov a rozhodnutí, ktoré sú odporúčané na schválenie zastupiteľstvu. Pre lepšiu operatívnosť poslanci schválili, že komisie budú mať maximálne sedem členov, z toho dvaja budú poslanci, aby bola zabezpečená ich funkčnosť. Primátor požiadal predsedov, aby pripravili doplnenie komisií z odborníkov a plán zasadnutí komisií na rokovanie riadneho zasadnutia MsZ, ktoré zvolá na 27. januára. Odporučil, aby zasadnutia predchádzali termíny mestskej rady a zastupiteľstva, čím sa zabezpečí prenos informácií, pružné riešenie problémov a predovšetkým uplatnenie odborných stanovísk a odporúčaní komisií. Okrem bežnej agendy, ktorú komisie vybavujú, primátor požiada predsedov komisií, aby na rok 2011 vytýčili pre svoju činnosť aspoň jednu prioritu. Osobitne za najdôležitejšie témy považuje novelizáciu niektorých VZN, vypracovanie pasportu pozemkov vo vlastníctve mesta a vypracovanie cenovej mapy, riešenie problémov v súvislosti so stavebným zákonom, vypracovanie koncepcie rozvoja kultúry a športu, koncepcie školstva a ďalšieho vzdelávania, zavedenie grantového systému na podporu verejného sektora, nadviazanie partnerstva s krajinami Nórskeho finančného mechanizmu, reformu sociálnej politiky mesta, aktualizáciu územného plánu a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Zvláštna pozornosť bude venovaná doprave, komunikáciám a bezpečnosti v meste.


Komisie a ich predsedovia
Finančná a Európskych fondov - Ing. Jozef Ukropec, (jozef.ukropec1@gmail.com)
Majetku mesta - Vladimír Holúbek, (duspama-n@mail.t-com.sk)
Stavebná, rozvoja mesta a životného prostredia - Ing. Roman Gašpárek, (agroservis@agro-servis.sk)
Dopravy, bezpečnosti a civilnej ochrany - Ing. Ján Rigler, (jan.rigler@minv.sk)
Sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže - Oľga Mózová, (espresso@tiniclub.sk)
Kultúry, športu a školstva - Marek Móza, (moza@panasonic-shop.sk)
Podnikateľská, miestneho rozvoja a cestovného ruchu - MVDr. Róbert Kazarka, (kazarkavet@stonline.sk)
Regionálnej a cezhraničnej spolupráce - Peter Rác, (peter@rac.sk)
Na ochranu verejného záujmu - Mgr. Anton Gorbár, (anton.gorbar@gmail.com)

04.09.2012

Čo by ste mali vedieť o zábavnej pyrotechnike

K oslavám záveru starého roka a príchodu roka nového neodmysliteľne patrí používanie zábavnej pyrotechniky.

Ako už názov napovedá, aj pyrotechnika určená na zábavné účely je výrobkom, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože, prípadne malé množstvo iných druhov výbušnín. Mestská polícia v tejto súvislosti upozorňuje na často podceňované riziko úrazov a požiarov pri neopatrnej manipulácii a zanedbaní zásad bezpečného používania pyrotechnických výrobkov určených na oslavné a zábavné účely.
Zopár nižšie uvedený rád Vám môže ušetriť návštevu lekárskej pohotovostnej služby alebo iných problémov pri zavinení požiaru, či úrazu inej osoby počas Silvestrovských osláv. 

 

Nezabúdajte, že nie je pyrotechnika ako pyrotechnika
Najnebezpečnejšia je po domácky vyrobená pyrotechnika. Avšak aj v prípade kúpy zábavnej pyrotechniky u certifikovaného predajcu dostaneme kúpiť pyrotechniku s rôznym stupňom nebezpečenstva. Výrobcovia pyrotechniky majú povinnosť každý výrobok zaradiť do kategórie podľa spôsobu použitia, účelu, úrovne nebezpečenstva a hladiny hluku, ktorý vytvára. Zaradenie do kategórie následne určuje kde, za akých podmienok a kým sa môže konkrétny pyrotechnický výrobok používať. Nie s každým typom zábavnej pyrotechniky môže totiž nakladať každý. Na niektoré je potrebné získanie odbornej kvalifikácie, iné môžu používať len dospelí.

 

Rozlišujeme zábavnú pyrotechniku nasledovných kategórií:
- I. triedy - jedná sa o pyrotechniku, ktorú je možné použiť v obmedzených priestoroch a vo vnútri obytných budov. Patria sem výrobky ako sú rôzne prskavky, kapsle, blikavky. Tieto predstavujú nízke nebezpečenstvo a vytvárajú zanedbateľnú hladinu hluku.
- II. triedy - kde patria produkty zábavnej pyrotechniky ako sú rímske sviece, fontány, gejzíry, petardy, rotujúce slnká, farebné dymy, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo s nízkou hladinou hluku. Sú určené na používanie vonku.
- III. triedy: zábavná pyrotechnika tohto typu predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách, vytvára hladinu hluku, ktorá nie je škodlivá pre ľudské zdravie.
- IV. triedy - pyrotechnika tejto kategórie je zastúpená produktmi, ktoré predstavujú vysoké nebezpečenstvo a môžu ich používať len odborne spôsobilé osoby. Hladina hluku, ktorú tieto pyrotechnické výrobky vytvárajú nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Platí tu zásada, že fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky I. a II. triedy. Na zakúpenie a používanie zábavnej pyrotechniky III. a IV. kategórie je potrebné získanie odbornej spôsobilosti, ktorú je povinný predajca u kupujúceho preveriť. V prípade detí platí, že žiadne pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať deťom mladším ako 15 rokov. Ani obľúbená zábavná pyrotechnika II. triedy nepatrí do rúk osôb mladších ako 18 rokov.

Deti a mladiství môžu používať len zábavnú pyrotechniku z I. kategórie a vždy v prítomnosti dospelej osoby.


Bezpečná je len zábavná pyrotechnika od certifikovaných predajcov
Zábavnú kupujte iba u certifikovaných predajcov, v obchodoch. Tí sú zaškolení a odborne spôsobilí na predaj, vedia Vám poskytnúť potrebné informácie, poučiť o spôsobe skladovania, použitia, prípadného zneškodnenia (nefunkčného) Vami kupovaného pyrotechnického výrobku. Nikdy nekupujte pyrotechniku u pouličných predajcov, bez návodu na jej použitie. Nielen pyrotechnika vyrobená v domácom prostredí, ale aj zakúpená u pouličných predavačov, bez označenia, bez pôvodného obalu a návodu na použitie môže byť nebezpečná.

Skladujte pyrotechniku bezpečne
Zábavná pyrotechnika sa iniciuje otvoreným ohňom. Preto by ste mali výrobky zábavnej pyrotechniky skladovať ďaleko od zdroja tepla, od horľavých látok a pri maximálnej teplote do 40 °C. Taktiež sa odporúča nedržať ju vo vreckách odevov, ale radšej si ju uložiť do plechovej škatule a takto dopraviť na miesto, kde ju chcete použiť.

 

Používajte pyrotechniku v súlade s návodom na použitie
Pred použitím zábavnej pyrotechniky si vždy prečítajte návod na použitie a riaďte sa ním. Skontrolujte dátum použitia pyrotechniky a nikdy sa nesnažte o použitie takej, ktorej doba použiteľnosti už skončila. Počas manipulácie, ako aj pri predaji, skladovaní zábavnej pyrotechniky je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Nikdy nezapichujte pyrotechniku do zeme alebo do snehu, ale pripravte si fľašu naplnenú pieskom, do ktorej raketu umiestnite. Pred zapálením zápalnej šnúry, skontrolujte či je dostatočne dlhá a až potom pristúpte k jej zapáleniu. Taktiež sa nesnažte o opakované zapaľovanie a približovanie sa k neexplodovaným výrobkom. Ak výrobok zlyhal, zlikvidujte ho ponorením do nádoby s vodou a nechajte v nej ponorený 24 hodín.

Kde zábavnú pyrotechniku použiť a kde nie?
Najbezpečnejšie pre vás a vaše okolie je odpaľovanie pyrotechniky na otvorenom priestranstve, kde nie sú stromy, domy, ľudia, ktorých by mohli odpálené rakety ohroziť. Pyrotechnické výrobky II., III. a IV. triedy sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach,
v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební, cintorínov a pri športových podujatiach, ak nie sú súčasťou týchto športových podujatí.

 

A ako je to s ohňostrojmi?
Na zrealizovanie osláv s ohňostrojom je potrebné splniť viaceré podmienky. Ak nebudú pri ohňostrojných prácach použité pyrotechnické výrobky IV. triedy, na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie, je jednou z podmienok oznámenie zámeru obci realizovať ohňostroj. Je potrebné tak učiniť minimálne 10 dní pred termínom jeho realizácie a získať súhlasu obce. Mestská polícia v súvislosti s používaním zábavnej pyrotechniky upozorňuje nielen na jej bezpečné používanie a skladovanie. Súčasne všetkých vyzýva na ohľaduplnosť voči všetkým spoluobčanom a domácim zvieratám, ktorých môže nadmerný hluk rušiť. Ak máte v susedstve starších ľudí alebo malé dieťa, myslite na nich už pri výbere zábavnej pyrotechniky a miesta, na ktorom ju použijete. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na nás obracajú občania v súvislosti s uverejnenými informáciami o zábavnej pyrotechnike, mestská polícia podáva nasledovné informácie.
Základné podmienky na pyrotechnické výrobky, na zaobchádzane s nimi, na ich výrobu, predaj, používanie a ďalšie podmienky, ktoré sa na pyrotechnické výrobky vzťahujú, upravuje zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z.z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
V zmysle § 36 písm. d) Zákona č. 51/1988 Zb.o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, predajcovia nesmú zábavnú pyrotechniku predávať:

 • na trhových miestach, v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne,
 • predavači bez odbornej spôsobilosti (každý predavač musí mať platné oprávnenie predavača na predaj pyrotechnických výrobkov),
 • v obchodnej sieti nesmú predávať iné pyrotechnické výrobky než z I., II., a III. triedy a podtried T1 a T0,
 • nesmú predávať žiadne pyrotechnické výrobky deťom do 15 rokov, výrobky II. Triedy a podtriedy T1 osobám mladším ako 18 rokov, pyrotechnické výrobky III. triedy osobám mladším ako 21 rokov,
 • nesmú predávať zábavnú pyrotechniku z II. a III. triedy a podtriedy T2 bez upozornenia na dodržiavanie návodu na použitie,
 • nesmú predať pyrotechnický výrobok III. triedy, a podtried T2 a P2 bez preverenia, či má kupujúci odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s takýmito pyrotechnickými výrobkami (či má platné oprávnenie pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov), a o takomto predaji majú predajcovia povinnosť viesť evidenciu.

 

Mestská polícia nie je vecne príslušným orgánom na prejednanie porušení na strane predajcov.
Porušenia zákona zo strany predajcov sú oprávnené riešiť orgány určené zákonom: ústrední banský inšpektori Štátnej banskej správy a obvodní banský inšpektori Obvodnej banskej správy (zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe), inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov), odbor živnostenského podnikania obvodných úradov (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).
Čo sa týka oprávnení mestskej polície, táto je oprávnená v blokovom konaní prejednať priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 písm. ch) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto poruší zákaz použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. V prípade, že mestská polícia zistí, že bola naplnená skutková podstata tohto priestupku, môže občanovi uložiť pokutu do výšky 33 eur.

 

Výpis VZN mesta Stupava č. 21/1994 v znení neskorších dodatkov o vytváraní životného prostredia na území mesta Stupava

§ 33
Používanie predmetov zábavnej pyrotechniky

 1. Na území mesta je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku, okrem 31.decembra a 1 januára kalendárneho roka .
 2. Zábavné pyrotechnické akcie sa môžu uskutočniť len po oznámení mestu a to najneskôr 7 dní pred termínom ich uskutočnenia s predložením situačného náčrtu miesta a so zdravotníckym a protipožiarnym zabezpečením.
 3. Pyrotechnické výrobky sa nesmú používať v blízkosti školských zariadení , kostolov, a v uzavretých priestoroch.
 4. Pyrotechnické výrobky možno predávať v rámci príležitostných trhov podľa VZN č.1/1998 iba na Mikulášskom jarmoku s príslušným oprávnením na predaj a povolením mesta.

 

Mestská polícia v rámci svojej pôsobnosti predajcov zábavnej pyrotechniky kontroluje a v prípade nedodržania niektorej zákonom danej povinnosti, ich na porušenie upozorní a vyzve, aby urobili nápravu. V prípade, že mestská polícia počas kontrol predajných miest zistí opakované porušenia zákonných podmienok predajcami, vec postúpi orgánom oprávneným vo veci konať.

 

Vážení občania, ak spozorujete, že na strane predajcov zábavnej pyrotechniky alebo na strane fyzických osôb pri používaní zábavnej pyrotechniky dochádza k porušeniu zákonných podmienok, môžete túto skutočnosť nahlásiť buď priamo vecne príslušným orgánom, prípadne mestskej polícii na t.č. 02/ 659 341 00 stála služba, alebo hliadka mobil 0905 621454.

Vaša mestská polícia

 

Dokument vo formáte .rtf / Dokument vo formáte PDF

04.09.2012

Mesto Stupava upozorňuje občanov na ich povinnosti počas zimnej údržby chodníkov.

Povinnosti a sankcie rieši VZN Mesta Stupava č.21/1994.

Výňatok Mesta Stupava č. 21/1994 o vytváraní životného prostredia na území mesta Stupava (časť týkajúca sa Čistenia chodníkov) vo formáte .rtf / vo formáte PDF.

04.09.2012

Ako je mesto pripravené na zimnú údržbu

Riaditeľ Mestského podniku technických služieb vydal nasledovné pokyny pre zimnú údržbu počas sezóny 2010/2011.

 

Do zimnej údržby 2010/2011 sú nasadené nasledovné mechanizmy:

 • Locust - údržba chodníkov
 • Traktor 7745 - údržba komunikácií
 • Traktor 9641 - údržba komunikácií
 • Bucher City Cat - údržba chodníkov
 • Traktor 7211 - záloha údržba komunikácií


Ako posypový materiál bude použitá:

a/ prírodná drvená kamenná soľ v množstve 50 ton
b/ drvený kameň frakcie 4-8-mm v množstve 40 ton


Zimná údržba bude vykonávaná dvomi smenami, ktoré sa budú striedať po týždňoch.

Zimná pohotovosť je vyhlásená príkazným listom riaditeľa MsPTS Stupava od 6.12.2010 do 31.12. 2010 a príkazným listom riaditeľa TSS s.r.o. Od 1.1. 2011 do 27. 2. 2011.

Zimná údržba na súkromných komunikáciách sa nevykonáva.

Žiadame občanov aby s vozidlami parkovali tak, aby zimná údržba mohla byť priebežne vykonávaná, najlepšie na vlastnom pozemku. V prípade neprejazdnosti komunikácie pre vozidlá ZÚ môže byť situácia riešená Ms políciou.

Za údržbu chodníkov v zmysle cestného zákona zodpovedajú majitelia, alebo správcovia priľahlých nehnuteľností, obchodníci a pod.

Vodiči mechanizmov sa riadia pokynmi v zmysle príkazného listu, plánu ZÚ pre daný mechanizmus a príkazmi vedúceho smeny.

 

Riaditeľ MsPTS nariadil pracovnú pohotovosť pre zimnú údržbu mesta Stupava


od 6.12.2010. do 31.12.2010 v čase od 5,00 hod do 22,00 hod.
Pracovná pohotovosť pre zimnú údržbu mesta je nariadená nasledovne :
V pracovných dňoch od 5,00 hod do 7,00 hod a od 15,30 hod do 22,00 hod (8,5 hod)
V dňoch pracovného pokoja od 5,00 hod do 22,00 hod (17 hod).


Pracovná pohotovosť pre zimnú údržbu bude realizovaná prostredníctvom dvoch pracovných smien, ktoré sa budú striedať v týždenných intervaloch, pričom I. smena vykonáva pohotovosť v nepárnych týždňoch a II. smena v párnych týždňoch.

Vedúci I. smeny Král Peter 0905540561 

Rozpis pohotovosti pre pre zimnú údržbu I. Smena:

49. týždeň - od 6.12.2010 - 5,00 hod do 12.12.2010 - 22,00 hod
51. týždeň - od 20.12.2010 - 5,00 hod do 26.12.2010 - 22,00 hod


Vedúci II. smeny Ing. Majoroš Jozef 0905854151

Rozpis pohotovosti pre pre zimnú údržbu II. Smena:

50. týždeň - od 13.12.2010 - 5,00 hod do 19.12.2010 - 22,00 hod
52. týždeň - od 27.12.2010 - 5,00 hod do 31.12.2010 - 22,00 hod

 

Dokument vo formáte .rtf / Dokument vo formáte PDF

04.09.2012

Oznámenie o vstupe na pozemky

Spoločnosť SAG ELV Slovensko , a.s. doručila na MsÚ Stupava oznámenie, že bude realizovať výmenu zemného lana na stožiaroch vedenia 400 kV č. 498 Stupava - Podunajské Biskupice
v čase od 6.10.2010 do 15.11.2010, kedy bude toto vedenie vypnuté.

 
Jedná sa o výlučne montážne práce na stožiaroch tohto vedenia. Za týmto účelom budú pracovníci vstupovať na pozemky, ktoré sú vo Vašom užívaní, resp. vlastníctve.

 
Vstup na pozemky oprávňuje zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike.

 
V prípade, že touto činnosťou vzniknú škody na pozemkoch resp. kultúrach, tieto Vám budú uhradené po odsúhlasení a ohodnotení na základe vzájomnej dohody.

 
Z Vašej strany je potrebné vzniknutú škodu oznámiť na tel. č. 02 50251 226 resp. 0905 325 112 - pán Bujdák František. V prípade, že škoda nebude nahlásená, spoločnosť má za to, že ku škode nedošlo.

04.09.2012

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie pdf.

04.09.2012

Návrh miestneho poplatku za odpady v r. 2011

Návrh miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2011 si môžete prečítať v dokumentoch. Pripomienky sa môžu podávať do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu.

Návrh vo formáte .rtf | Návrh vo formáte PDF

04.09.2012

Rokovali o projekte a jeho financovaní

Vo štvrtok 10. februára sa konalo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave. Hlavným bodom rokovania bola informácia o spustení financovania projektu Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava. Na základe predchádzajúcich vyjadrení Ministerstva životného prostredia(MŽP) SR bol najprv k 31.1.2011 zrušený ozdravný režim ( schválené na rokovaní MsZ 27.1.) a následne začala príprava k predloženiu dokladov a dokumentov pre žiadosť o platbu. Definitívne stanovisko MŽP SR zo dňa 27.1. - Schválenie zmluvnej dokumentácie konštatuje, že „ Pri vami predloženom Verejnom obstarávaní boli identifikované nedostatky ako porušenie zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a preto sa riadiaci orgán rozhodol pristúpiť ku korekcii vo výške 10% z celkovej sumy zo Zmluvy o dielo." Poslanci po diskusii toto rozhodnutie vzali na vedomie. Zároveň prijali rad uznesení - konkrétnych opatrení pre zabezpečenie financovania projektu, pokračovanie stavby a tiež pre postupnú kolaudáciu už vybudovaného diela. Predpokladaný začiatok prác je 1. marec, projekt musí byť ukončený do 31. decembra t.r.

04.09.2012

Oznam

Spoločnosť AGROPARTNER Plavecké Podhradie oznamuje, že obnovila predaj
čerstvého kravského mlieka z automatu v Predajni potravín CCOP Jednota v
Stupave, Hlavná ulica 1054.
Cena za 1 liter mlieka je 60 centov.

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním

na stavbu „Rodinný dom" s prípojkami IS na pozemku parc. č.: 3899/79, k.ú. Stupava, (podľa reg. „C" KN), lokalita IBV Stupava - západ ...

Oznámenie bolo dostupné vo formáte .doc / Oznámenie vo formáte PDF

04.09.2012

Oznámenie o začatí územeného konania

na stavbu: „Bytová výstavba Stupava - Harmony".

04.09.2012

Výberové konanie na miesto riaditeľa materskaj škôlky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy na Ružovej ulici v Stupave.

Dokument pdf.

04.09.2012

Pozvánka na futbalový zápas

Futbalový klub Tatran Stupava srdečne pozýva svojích priaznivcov
na majstrovský zápas
v nedeľu 16.10. o 15,00 h.
Naši seniori privítaju mužstvo Domino Bratislava.

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 

16. decembra 2010 o 16,00 hodine
v sále Kultúrneho domu v Stupave (hlavný vchod), Agátová 16


P r o g r a m
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí , konaných 27.11.2010 v meste Stupava na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva prednesené predsedom mestskej volebnej komisie Ing. Arch. Michal Hučkom
4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleným primátorom mesta
5. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolenými poslancami mesta
6. Príhovor novozvoleného primátora mesta Pavla Slezáka
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania mestského zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Poverenie poslanca zastupovaním primátora mesta
10. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
11. Návrh na zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve
12. Návrh a voľba predsedov komisií a ich členov
13. Poverenie poslancov zastupovaním funkcie sobášiaceho na obdobie 2010 až 2014, určenie rozsahu sobášnych dní a hodín, určenie obradnej miestnosti
14. Určenie platu novozvoleného primátora mesta
15. Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2011
16. Diskusia
17. Záver

 
Ing. Ľubomír Žiak, v.r.
primátor mesta

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Vladimír Ivica

 

04.09.2012

Nové kontajnery na textil

Zber textilu v Stupave

Oznamujeme občanom, že spoločnosť REVENGE, a.s., organizačná zložka, Panenská 24, Bratislava umiestnila v meste Stupava kontajnery na textil. Kontajnery sú umiestnené na nasledovných stálych miestach:
- na ulici F. Kostku (pri novinovom stánku),
- na ulici Mlynská (na mestskom parkovisku),
- na ulici Zdravotnícka (v stojisku kontajnerov oproti zdravotnému stredisku),
- ulica Vajanského (na križovatke s ulicou Dlhá pri kontajneroch na separovaný odpad),
- ulica Hlavná (vedľa autobusovej zastávky pred starou budovou školy),
- ulica Hviezdoslavova (pri knižnici).

Počet a umiestnenie kontajnerov je možné časom podľa okolností zmeniť.
Do týchto kontajnerov je možné odovzdávať šatstvo, textil akéhokoľvek druhu (látky, posteľnú bielizeň, záclony, obrusy, periny, vankúše, spacáky...), obuv a hračky. Použitie kontajnera je jednoduché: vrecia s textilom, obuvou alebo hračkami sa položia do rámu v hornej, prednej časti a preklopením rúčky smerom hore sa vrece dostane do nádoby.
Kontajnery sa budú vyprázdňovať každý týždeň, príp. podľa potreby. O správu a údržbu týchto kontajnerov, o ich vyprázdňovanie ako aj o čistotu v ich okolí sa bude starať spoločnosť REVENGE, a.s..

 Referát odpadového hospodárstva, MsÚ Stupava

04.09.2012

Verejná vyhláška

Povolenie stavby: Obytný areál Stupava - Kremenica, SO - 02 Komunikácie a spevnené plochy

04.09.2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zakázku Verejné obstarávanie OPBK

Názov projektu: Modernizácia centrálnej mestskej zóny Stupava-juh.

Podrobné informácie nájdete v PDF dokumentoch: Strana 1, Strana 2.

04.09.2012

Výzva na poskytnutie informácie – cenovej ponuky - doplnenie súťažných podkladov

za účelom zabezpečenia prieskumu trhu v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.

Predmet zákazky: „Správca PC siete v pôsobnosti Mestského úradu Stupava a Mestskej polície Stupava".

Kompletná výzva vo formáte .rtf / vo formáte PDF

Doplnenie súťažných podkladov vo formáte .doc / vo formáte PDF

04.09.2012

Prieskum a hodnotenie kvality mestského rozhlasu

Vážení občania ,
Mestský úrad Stupava hľadá dobrovoľníkov, ktorí by asistovali pri prieskume a hodnotení kvality vysielania mestského rozhlasu. Jedná sa o hodnotenie skúšobného vysielania, ktoré sa uskutoční v stredu 12.októbra 2011 v čase od 17.00 hodiny, pri ktorom sa bude zisťovať kvalita vysielania mestského rozhlasu v jednotlivých uliciach mesta.
Záujemcovia o spoluprácu pri hodnotení kvality vysielania mestského rozhlasu sa môžu prihlásiť v kanc.č. 2 Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, resp. na tel.č. 60 200 917 do stredy 12.10.2011 do 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

04.09.2012

Mesto zaviedlo ozdravný režim

Problém financovania najväčšieho projektu Dostavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV Stupava, ktorý sa realizuje v našom meste od jari minulého roka sa dostal do štádia, kedy musí mesto prijímať opatrenia, ktoré ukladá zákon. Stalo sa tak 5. augusta t.r., kedy mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie o zavedení ozdravného režimu.

 

Čo znamená ozdravný režim

Ak výška záväzkov po lehote splatnosti prekročí 15% bežných (nie kapitálových) príjmov obce a niektorý z jej záväzkov neuhradí do 60 dní od splatnosti, musí zaviesť ozdravný režim. Primátor to oznámi ministerstvu financií, v rámci ozdravného režimu musí výdavky odsúhlasiť hlavný kontrolór mesta."

 

Čo sa vlastne stalo ...

Na základe výzvy OPŽP -P01-08-2, mesto Stupava uplatnilo Žiadosť o pridelenie NFP. Žiadosť bola úspešná a kladne vyhodnotená a dňa 07. 04. 2009 bola medzi MŽP SR a mestom Stupava uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy 005/1.2MP/2009. Celková hodnota projektu predstavuje čiastku 12.057.950,21€. Na základe uzatvorenej zmluvy a všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve, mesto Stupava predložilo MŽP SR dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu, ktorú MŽP SR prekontrolovalo a na základe vykonanej kontroly vydalo správu z overenia verejného obstarávania, s tým že počas overovania VO nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie.
Na základe takto vystavených dokumentov a právoplatnej Zmluvy mesto Stupava začalo realizáciu, nakoľko podľa bodu 2.4 je prijímateľ povinný realizovať projekt riadne a včas a s ukončením najneskôr do termínu 31. 07. 2010.
Po personálnych otrasoch a následne personálnych zmenách na MŽP SR, začali pri tomto projekte určité zmeny a to hlavne v tom, že mestom predpokladané dokumenty neboli odborom implementácie projektov. MŽP SR overované, čo zároveň spôsobilo odkladanie termínov a neschvaľovanie predložených žiadostí o platbe v zmysle platnej Zmluvy. Následne z listu z Úradu pre verejné obstarávanie č. j. 639-6000/2/2009 zo dňa 21. 10. 2009 sa mesto dozvedelo, že inštitúcia, ktorá písomne overila správnosť verejného obstarávania sa obrátila na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o vykonanie kontroly verejného obstarávania na tento projekt. Celý postup je zvláštny, nakoľko pracovníci odboru implementácie projektov MŽP SR neboli schopní oboznámiť mesto Stupava s dôvodmi, prečo predtým overené verejné obstarávanie ten istý odbor spochybnil a požiadal o kontrolu Úrad pre verejné obstarávanie.
MŽP SR, odbor implementácie projektov následne oznámilo mestu Stupava, že až do vydania rozhodnutia z vykonanej kontroly priebehu verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie, zastavuje všetky konania predmetného projektu. Následne mesto Stupava so svojím dodávateľom uzatvorilo Protokol o prerušení prác na projekte - Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava.
Na základe výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania MŽP SR listom zo dňa 21. 5. 2010 odporučilo mestu Stupava vyhlásenie nového verejného obstarávania.
Mesto Stupava v súčasnosti, v spolupráci s odborníkmi, intenzívne pracuje na vyriešení súčasnej situácie v rámci implementácie projektu.
Na základe už realizovaných prác vznikli mestu Stupava záväzky voči dodávateľovi stavby. Celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahla 15% skutočných bežných príjmov mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, nebol uhradený záväzok do 60 dní odo dňa splatnosti. Týmto nastali skutočnosti podľa § 19 ods.1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na zavedenie ozdravného režimu.

 

Správa o plnení ozdravného režimu

V zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov na rokovaní mestského zastupiteľstva 7. októbra t.r., predložila prednostka úradu JUDr. E. Jaďuďova správu o plnení ozdravného režimu.

Zo správy uvádzame konštatovanie, že mesto vyvíja aktivity ohľadom vysporiadania platnej Zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác na projekt „ Stupava - Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava „ Prebiehajú rokovania s dodávateľom stavebných prác a rokovania s orgánmi štátnej správy, predovšetkým s Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Dňa 1. 8. 2010 Mesto Stupava zaslalo na uvedené orgány štátnej správy výzvu k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy zo dňa 21. 4. 2009, uzatvorenej medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Mestom Stupava a odvolanie proti rozhodnutiu MŽP SR zo dňa 21. 5. 2010.

Od 5. 8. 2010 všetky úhrady z účtov a pokladne podpisuje hlavný kontrolór mesta.
Boli podpísané a následne uhrádzané len výdavky, ktoré vyplývali zo zmluvných vzťahov a energie. V nasledujúcom období sa prehodnotia opätovne odmeny pracovníkov mesta a odmeny poslancov. Prehodnocujú sa výdavky na reprezentačné na meste, ako i v organizáciách zriadených mestom. Prehodnocujú sa dotácie poskytované rozpočtovým organizáciám na originálne kompetencie ako i vlastné zdroje získané od rodičov, sponzorov a iných subjektov. Prehodnocujú sa výdavky na nákup akéhokoľvek materiálu, prípadne služby.


Stanovisko hlavného kontrolóra
V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov sa hlavná kontrolórka mesta Ing. Katarína Tomkovičová stotožnila so správou o plnení ozdravného režimu.
Konštatovala, že Mestu Stupava dňa 5. 11. 2010 končí ozdravný režim. Do uvedeného termínu nie je schopné Mesto Stupava vysporiadať záväzky voči Vodohospodárskym stavbám s.r.o. Mesto Stupava podalo žiadosť na Ministerstvo financií SR o predĺženie ozdravného režimu, nakoľko ide o individuálny prípad, ktorý vznikol v dôsledku pozastaveného financovania projektu s tým, že sa aj naďalej bude rokovať s Ministerstvom financií SR o spôsobe hľadania riešení vzniknutej pre mesto nepriaznivej situácie.

/podľa msú/

Dokument vo formáte rtf | Dokument vo formáte PDF

04.09.2012

Ponuka na odpredaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Mestský podnik technických služieb, Dlhá ul. č. 11, 900 31 Stupava ponúka na odpredaj formou vyššej cenovej ponuky nasledovný neupotrebiteľný hnuteľný majetok:

a/ LIAZ 706 - bez korby, rok výroby 1988, šasy skorodované, motor funkčný,
vhodný na náhradné diely

b/ LIAZ - ramenový nakladač RN 8012, rok výroby1989, bez STK, morálne opotrebovaný

c/ ZETOR 12111 - rok výroby 1989,nefunkčná spojka, násobič, servo,
morálne opotrebovaný

d/ UN 053.2 nakladač, rok výroby 1989 porucha hydraulického pojazdu a prevodovky
morálne opotrebovaný

e/ UNC 060 s nakladacou lyžicou hladkou + podkop, rok výroby 1990,
morálne opotrebované

f/ KTO 150.2, rok výroby 2001, motor Zetor 8602.182
morálne opotrebovaný


Všetky mechanizmy sú bez akumulátora, bez platnej STK. Obhliadka je možná v
priestoroch MsPTS Dlhá ul. č.11 po predchádzajúcom odsúhlasení termínu na
tel. č. 0905402698 , 02/65934515

Cenové ponuky zasielajte v uzatvorenej obálke s nápisom cenová ponuka v ľavom
hornom rohu na adresu Mestský podnik technických služieb Dlhá ul. č. 11, 900 31 Stupava
najneskôr do 22.11.2010. vyhodnotenie CP bude do 26.11.2010. 

V Stupave 20.10.2010

Justín Miština
riaditeľ MsPTS Stupava

Dokument vo formáte .doc / vo formáte PDF

 

04.09.2012

Cenu tepla dvíha plyn

Bratislava 3. január 2011 - Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydaným 28. decembra 2010 má TERMMING, a. s. schválené ceny tepla pre rok 2011. Viac o zmenách sa dočítate v dokumente Tlačová správa č. 1/2011 (dokument vo formáte .doc, dokument vo formáte PDF).

04.09.2012

Cena tepla v Stupave

Nakoľko sa po Stupave začali šíriť informácie o zvyšovaní ceny tepla, prednostka úradu JUDr. Elena Jaďuďová sa obrátila so žiadosťou o informáciu priamo na prevádzkovateľa TTH a nájomcu kotolne spol. Termming, a.s.
Obdržali sme stanovisko marketingového manažéra PhDr. Jany Smolkovej, ktoré pre informáciu všetkých odberateľov tepla uvádzame:

Cena tepla v Stupave zohľadňuje nasledujúce fakty, ktoré sú uvedené aj v tlačovej správe pre novinárov a je ovplyvnená týmito faktormi:

 • zvýšenie ceny plynu na výrobu tepla pre domácnosti o 6,4% - prejaví sa v plnej miere, keďže v Stupave sa teplo vyrába iba zo zemného plynu, na rozdiel od lokalít, kde máme drevnú štiepku,
 • zvýšenie sadzby DPH o 1%,
 • zrušenie výnimky pre uplatňovanie spotrebnej dane zo zemného plynu na výrobu tepla pre domácnosti,
 • pokles objednaných množstiev tepla, čo malo dopad na zmenu tarify a tým zvýšenie jednotkovej ceny plynu.


Nezanedbateľný je aj fakt že:

 • hospodárnosť prevádzky nebola taká, ako deklaroval predchádzajúci dodávateľ tepla - účinnosť zariadení je nižšia, čo má tiež dopad na cenu (aj preto sa robili v r. 2010 opatrenia na zvýšenie efektivity),
 • napriek tomu, že nám ÚRSO schválil cenu oproti minulému roku až o 13,7% vyššiu, generálny riaditeľ, Ing. Smolka sa rozhodol nezaťažiť ňou odberateľov v plnej miere a fakturovať vo variabilnej zložke nižšiu sumu, tj. spolu je zvýšenie pre r. 2011 iba tých 9,5% ako je uvedené aj v tlačovej správe (nie 13,7 ako by to bolo v plnej miere podľa oficiálne schválenej ceny),
 • cena v STUPAVE sa i napriek tomu drží pod hladinou, ktorú dosahovala v r. 2009.
04.09.2012

Oznámenie o zrušení pobytu

Marián Surovič

04.09.2012

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava

Mesto Stupava v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky spracovalo "Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava".

Vypracovaná koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike je vystavená na verejné nahliadnutie počas 15 dní v období od 29.10.2010 do 15.11.2010.
So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť počas doby vystavenia v úradných hodinách na Mestskom úrade v Stupave, oddelenie výstavby a životného prostredia, Hlavná 1/24, Stupava, resp. na webovej stránke mesta Stupava (www.stupava.sk). Prípadné pripomienky, prosíme podávajte v písomnej forme na Mestský úrad v Stupave.

 

Oznámenie vo formáte PDF. [444 KB]

Návrh - Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava. [1,44 MB]

04.09.2012

Upozornenie pre majiteľov psov

Mesto Stupava opätovne upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov.

Podľa tohto VZN ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je osoba, ktorá psa vedie, povinná výkaly bezprostredne odstrániť.
Porušenie tohto VZN - znečistenie verejného priestranstva psími exkrementami - sa považuje za priestupok a rieši sa podľa zákona o priestupkoch. Za takéto porušenie VZN môže byť uložená pokuta až do výšky 33 eur.


Vážení občania,
znečisťovanie verejných priestranstiev psími výkalmi je problém nielen estetický, ale hlavne hygienický. Veríme, že všetkým nám záleží na zdraví našich detí, ktoré sú často vystavené kontaktu so znečistenými plochami nielen na trávnatých plochách, ale dokonca na ihriskách. Je naším spoločným záujmom postupne zlikvidovať tento nežiadúci jav, nielen poukazovaním na jeho existenciu, prevenciou, osobným príkladom a v neposlednom rade i udeľovaním sankcií.

Mesto Stupava

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček
Dátum vyvesenia zásielky: 6.10.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

21.10.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Čierne napojenia s postihom

Na základe upozornenia dodávateľa stavby a vykonanej kontroly zástupcami mesta Stupava na novovybudovanej kanalizačnej sieti, ktorá je súčasťou projektu „Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava", bolo zistené, že časť obyvateľov sa neoprávnene napojila na predmetnú kanalizačnú sieť.

Upozorňujeme, že predmetná kanalizačná sieť nie je odovzdaná a skolaudovaná do trvalého užívania.

Týmto činom boli porušené nielen zákonné ustanovenie o užívaní neskolaudovanej a neodovzdanej stavby, ale prichádza k poškodeniu a znehodnoteniu diela.
Z uvedených dôvodov upozorňujeme a vyzývame občanov, aby sa až do vyriešenia dostavby tejto kanalizačnej siete a ČOV mesta Stupava, zdržali neoprávneného napájania sa na doteraz vybudované úseky.
V prípade, že budú zistené neoprávnené napojenia / tzv. čierne napojenia / MsÚ Stupava vyvodí z porušenia zákona postihy a bude uplatňovať náhradu škody za poškodenie stavby kanalizácie.

 

Mestský úrad Stupava

04.09.2012

Pred tým, než na sviatky odcestujete

ODPORÚČANIE MESTSKEJ POLÍCIE

Zabezpečte svoje obydlie proti zlodejom

Počas Vianočných sviatkov a záveru starého roka sa mnohé rodiny rozhodnú využiť obdobie medzi sviatkami na lyžovačku, na slávenie sviatkov na horách, na chate či u svojich príbuzných. Zanechávajú tak svoje obydlia na kratší, či dlhší čas , opustené. Sezóna dovoleniek tak vytvára podmienky, ktoré prajú zlodejom.

Mestská polícia upozorňuje na zvýšené riziko narušenia domácností v čase dovoleniek a v čase organizovania tradičných osláv Vianoc a Nového roka. Súčasne si dovoľuje ponúknuť vám zopár rád, ako zabezpečiť svoje obydlie pred zlodejmi v čase svojej neprítomností, aby ste ho po návrate našli tak, ako ste ho zanechali.

 

Mestská polícia odporúča: Ako sa nestať obeťou vlámania

 

Všeobecné pravidlá zabezpečenia domu/bytu

 • Zabezpečte svoje obydlie ochrannými prvkami ako sú bezpečnostné dvere, otvorové výplne (mreže) na okná, bezpečnostné zámky, bezpečnostné retiazky, a pod..Odporúča sa spevniť zárubne dverí betónovými stavebnými konštrukciami a výplne dverí zabezpečiť proti roztiahnutiu poistky dverových závesov (napr. oplechovaním).
 • Ak bývate na prízemí alebo na prvom poschodí, zvýšte bezpečnosť svojho obydlia ešte viac. K vašej bezpečnosti prispejú mreže a bezpečnostné fólie na oknách, balkóne a lodžii. Vo večerných hodinách zaťahujte rolety, žalúzie alebo závesy, aby ste zbytočne neupútavali pohľady zvedavcov na vybavenie svojho bytu.
 • Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodeji uprednostňujú obydlia, ktorých vstup je tmavý, neosvetlený, čiastočne zakrytý kríkmi či stromami.
 • Nezanedbajte poistenie svojho obydlia. Poistenie vás síce neochráni od krádeže či vlámania, ale zaistí vám, že neprídete o celú hodnotu svojho majetku. Vyberte si z ponuky poisťovní takú, ktorá najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám a nezabudnite na poistenie nielen bytu/domu, ale aj vybavenia v ňom.
 • Doklady od elektrospotrebičov, drahého priemyselného a spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Poznačte si aj výrobné čísla. Zvýšite tak šancu na nájdenie vášho odcudzeného majetku a páchateľa. V prípade, že máte vo vlastníctve cenné zbierky, umelecké predmety, cennosti, zhotovte si ich fotodokumentáciu.

 

Neupozorňujte zbytočne na to, že nie ste doma

 

 • Nedajte zlodejom možnosť dostať sa kinformácii, kedy odchádzate na dovolenku a na aký dlhý čas. Buďte nedôverčiví voči zvedavým otázkam a telefonátom, v ktorých sa vás neznáme osoby (napr. pod zámienkou ankety zisťujúcej ako ľudia trávia sviatočné dni) pýtajú kde aakým spôsobom sa chystáte tráviť tohoročné Vianočné sviatky a Silvestra. Tiež si dávajte pozor na zverejňovanie svojich zámerov tráviť sviatky mimo domu na verejných priestranstvách, kde vás môžu počuť zlodeji vyberajúci si vhodný objekt na vlámanie počas týchto dní.
 • Nenechávajte na záznamníku telefónu odkaz, ktorým naznačíte, že sa nezdržiavate doma.

 

 

Mestská polícia Stupava odporúča

 • V čase svojej neprítomnosti nezaťahujte rolety na oknách domu/bytu. Dávate tým všetkým na vedomie, že je vaše obydlie na istý čas prázdne.
 • Zabezpečte si, aby niekto pravidelne vyberal poštu z vašej poštovej schránky. Poštou aletákmi plniaca sa poštová schránka naznačuje taktiež na vašu neprítomnosť.
 • Ak patrí návšteva rôznych svetových destinácií a trávenie dovoleniek medzi vaše obľúbené ačasté aktivity, pouvažujte nad investíciou do osvetlenia s možnosťou naprogramovania času zapínania a vypínania svetla v obytných priestoroch, kým nie ste doma. Takého opatrenie, ktoré simuluje pohyb v byte, môže prípadných zlodejov odradiť.

Osvojte si a dodržiavajte základné bezpečnostné návyky

 • Nenechávajte kľúče na bežne dostupných miestach (pod rohožkou, v kvetináči, v skrinke na elektrinu, v poštovej schránke, atď.), kde sú známe a ľahko dostupné nielen pre osoby, kvôli ktorým ich tam odkladáte, ale aj pre zlodejov. Radšej kľúče nechajte udôveryhodného príbuzného, známeho alebo suseda.
 • Nedržte doma väčšie sumy peňazí a cennosti. Peniaze budú bezpečnejšie na účte v banke alebo na vkladnej knižke s heslom. Aj cennosti, ako sú šperky, cenné zbierky, budú počas plánovanej neprítomnosti bezpečnejšie v prenajatom trezore banky.
 • Nikdy neodkladajte platobné karty spolu so zapísaným PIN kódom na jedno miesto. Ak si heslo alebo PIN kód od bankomatovej karty k účtu zapíšete, vždy ho odložte oddelene na inom bezpečnom mieste.
 • Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. Zvlášť dôležité je pred odchodom prekontrolovanie zabezpečenia miest rizikových vstupov, ako sú balkóny, lodžie a pivnice.
 • Na menovku svojho bytu/domu si nechajte vyryť meno v množnom čísle alebo v mužskom rode, a to predovšetkým v prípade, že bývate sám/sama. Môžete tak odradiť zlodejov, ktorí si vyberajú obydlia, kde žijú osamelí ľudia.
 • Ak bývate v rodinnom dome, skôr ako odcestujete uschovajte do uzamknutých priestorov rebríky a náradie, ktoré by mohli poslúžiť zlodejom pri vlámaní do vášho domu.

Pred tým, než z domu odídete

 • Ø Jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť svoje obydlie pred zlodejmi, je mať dobré susedské vzťahy. Požiadajte svojich susedov alebo známych, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, kým budete na dovolenke, aby si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb v jeho blízkosti a v prípade podozrenia na jeho ohrozenie kontaktovali mestskú políciu.
 • Ø Dohodnite sa s dôveryhodnou osobou (príbuzným, susedom), aby k vám občas zašli, nielen poliať kvety či nakŕmiť domáce zvieratko, ale tiež skontrolovali neporušenosť bytu a pravidelne vyberali poštovú schránku.

 

Ak po návrate z dovolenky zistíte, že je vaše obydlie narušené, bezodkladne kontaktujte políciu.

Kontakty na mestskú políciu sú 02/ 659 341 00 stála služba, alebo hliadka mobil 0905- 621-454.

V prípade vlámania nevstupujte do bytu/domu, s ničím nehýbte, nemanipulujte, nepremiestňujte predmety, neupratujte. Je to dôležité, aby ste nezničili dôkazy, ktoré môžu polícii pomôcť pri odhalení páchateľa a ukradnutých vecí.

 

 

Vaša mestská polícia  

04.09.2012

Oznámenie

Mesto Stupava na základe doručenej žiadosti z Obvodného úradu životného prostredia v Malackách, dňa 28.12.2010, Vám oznamuje nasledovnú povinnosť:
„Ide o povinnosť držiteľa podľa § 40a ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je držiteľ kontaminovaného zariadenia, obsahujúceho PCB (Polychlórované bifenyly) v objeme väčšom ako 5 dm3, povinný zabezpečiť dekontamináciu alebo zneškodnenie najneskôr do 31.12.2010 a to iba v zariadeniach, ktoré sú na to oprávnené."

 

Zneškodňovanie PCB, požitých PCB, kontaminovaných zariadení a odpadov s obsahom PCB je možné v súčasnosti zabezpečovať nasledovne:

 • spaľovacou metódou D 10 v spoločnosti FECUPRAL, s.r.o., Veľký Šariš, prevádzka Prešov, Jilemnického 2, súhlas platný do 31.12.2012
 • nespaľovacou metódou D 9 v spoločnosti DEKONTA, s.r.o., Bratislava, prevádzka Kuchyňa, súhlas platný do 31.12.2012

v. r. Pavel Slezák,
primátor mesta

 

 Oznámenie vo formáte PDF

04.09.2012

Informácia BVS

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. vyzýva všetkých neoprávnených odberateľov pitnej vody a neoprávnených producentov odpadových vôd, t.j. takých, ktorí nemajú platnú zmluvu s BVS, aby využili súčasnú neopakovateľnú príležitosť. BVS Vám ponúka v období od 1. 12. 2010 do 31. 3. 2011 generálny pardon. Viac informácií v PDF dokumente.

04.09.2012

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,
Dovoľujem si Vám touto cestou vysloviť POĎAKOVANIE, za mimoriadnu trpezlivosť , ktorú ste prejavili pri konaní 15. ročníka Dňa zelá v našom meste počas uplynulého víkendu. Napriek enormnému zaťaženiu cestnej dopravy , množstvu dopravných obmedzení a hojnému počtu návštevníkov podujatia, nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Pavel SLEZÁK
primátor

04.09.2012

DAŇ Z N E H N U T E Ľ N O S T Í pre rok 2011

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 zostávajú nezmenené a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o dani z nehnuteľností zostáva v platnosti i pre ďalšie obdobie.

Daňovníci, ktorým nevznikla nová daňová povinnosť, alebo nemajú zmeny v daňovej povinnosti, ktoré by mali vplyv na vyrubenie dane v roku 2011, daňové priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená platobným výmerom na základe doterajšieho daňového priznania. Daňovú povinnosť, ktorá bude vyššia u fyzickej osoby ako 35 € a u právnickej osoby ako 500 €, bude možné platiť v štyroch splátkach, uvedených v platobnom výmere.

 

Daňovníci, ktorým vznikla nová daňová povinnosť a tí, ktorým nastali zmeny v nehnuteľnostiach v roku 2010 /predaj alebo kúpa nehnuteľnosti-pozemok, stavba, byt/, sú povinní do 31.januára 2011 podať daňové priznanie. Za zmenu sa považuje i vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, búracieho povolenia, zmena účelu využitia stavby i právoplatné dedičské rozhodnutie. Tlačivo daňového priznania si možno prevziať na mestskom úrade v kanc.č.4 alebo si ho možno stiahnuť z webovej stránky Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk .

 

Ďalšie informácie poskytneme na tel.č. 6020 0918, alebo e-mail: dane@stupava.sk.

 

Oznamovacia povinnosť - do 30 dní treba správcovi dane oznamovať každú zmenu v nehnuteľnostiach, ktorá nastane v priebehu roka. Povinnosť má bývalý aj nový majiteľ. Vlastníctvo sa nadobúda spravidla dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností - vtedy začína plynúť lehota.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 5.10.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.10.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Upozornenie

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV.
[Dokument vo formáte .doc / Dokument vo formáte PDF, otvorí sa do nového okna.]

04.09.2012

Štatistika rodinných účtov - zisťovanie Štatistického úradu

Štatistický úrad SR pravidelne uskutočňuje výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných domácností - štatistiku rodinných účtov. Cieľom tohto zisťovania je získať informácie o hospodárení domácností, ktoré sú využívané predovšetkým na analýzy životnej úrovne.

 

V roku 2011 na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 4704 domácností, medzi nimi aj domácnosti vo Vašom meste Stupava. Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR - pracovisko ŠÚ  SR v Bratislave, ktorý je povinný sa v domácnostiach preukázať osobitným poverením spolu so služobným preukazom. Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a za ich ochranu zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

04.09.2012

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory

Mesto Stupava

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory o celkovej výmere 306m2, nachádzajúce sa v budove Mestského kultúrneho a informačného centra na Agátovej ulici 16 v Stupave, postavenej na pozemku p. č. 295/1, súp. č. 1097, ktoré prenajme Mestské kultúrne a informačné centrum Občianskemu združeniu Pour Art, IČO 42128455.

04.09.2012

Pozvánka

Základná umelecká škola v Stupave v spolupráci s OZ Pour Art Vás pozýva na výstavu prác žiakov ZUŠ a MŠ do Stupavskej synagógy. Výstavná sieň je otvorená:
5.10. - 16.00 - 18.00
6.10. - 16.00 - 18.00
7.10. - 16.00- 18.00
8.10. - 14.00 - 17.00
9.10. - 15.00 - 17.00

04.09.2012

Prevod nehnuteľného majetku mesta Stupava

Zverejnenie údajov v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: Prevod nehnuteľného majetku mesta Stupava, Katastrálne územie Stupava, Katastrálne územie Mást.

Kompletná informácia vo formáte .rtf / vo formáte PDF

04.09.2012

Verejná vyhláška

Mesto Stupava ako orgán územného plánovania oznamuje občanom, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 14.1.2011 do 14.02.2011 verejné prerokovanie materiálu Územný plán zóny Stupava m. č. Mást l. - Podvinohradské lúky  - návrh zadania.

Verejná vyhláška [508 KB]
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY „STUPAVA M.Č. MÁST I. - PODVINOHRADSKÉ LÚKY" - zadanie [1,73 MB]
Výkresy: Výkres 1 [3,92 MB], Výkres 2 [6,46 MB], Výkres 3 [433 KB]

Všetky materiály sú vo formáte PDF a otvoria sa v novom okne.

04.09.2012

Oznámenie o zrušení pobytu

Ľubomír Zeman a Alena Zemanová

04.09.2012

Zmena termínu zasadnutia MsZ

Oznamujeme občanom zmenu termínu zasadnutia MsZ zo dňa 20.10.2011 na 27.10.2011.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 4.10.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

19.10.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie MsZ dňa 27. 1. 2011

Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať
27. januára 2011 o 9,00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24.


Program

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Veci majetkové
5. Návrh na odvolanie poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia z Rád školy Návrh na menovanie nových poslancov do Rád školy
6. Schválenie členov komisií MsZ
7. Správy hlavného kontrolóra
8. Plán kontroly hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
9. Schválenie odmeny primátora a hlavného kontrolóra za 4. Q. 2010
10. Diskusia občanov ( o 17,00 hod)
11. Interpelácie
12. Rôzne
13. Návrh uznesenia
14. Záver

Pavel Slezák v.r.
primátor mesta

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Štefan Vlašič
o uložení doručenej písomnosti (2 zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Štefan Vlašič,

Dátum vyvesenia zásielky: 25.3.2013


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

9.4.2013

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

25.03.2013

Mesto Stupava získalo dotáciu na kamerový systém


Na základe vyhlásenej dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality bol vypracovaný projekt: Rozšírenie kamerového bezpečnostného monitorovacieho systému - Mesto Stupava. Projekt bol úspešný a získali sme 8000,-euro.

04.09.2012

Informácia k programu zasadnutia 1. MsZ dňa 27.1.2011

Oznamujeme občanom , že počas rokovania MsZ bude obedňajšia prestávka v čase od 13.30 hod. do 15.15 hod. V rámci tejto prestávky sa uskutoční aj prehliadka Základnej školy, aby sa poslanci oboznámili s objektom.
Ďakujeme za pochopenie.

04.09.2012

Oznam

Oznam

Mesto Stupava vyzýva občanov, ktorí majú záujem zabezpečiť vývoz splaškov a sú držiteľmi príslušného oprávnenia, aby sa prihlásili u prednostu MsÚ Stupava - osobne, resp.e-mailom prednosta @stupava.sk

04.09.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 9804/2011/EO-Vr. V Stupave 3.10.2011

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e

Pavol Markovič, nar. 7.5.1982,

 že dňa 3.10.2011 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

04.09.2012

Deň zelá 2011

Deň zelá 2011

Pozvánka na Deň zelá 2011, kliknutím otvoríte PDF pozvánku

 

04.09.2012

Dotácie mesto poskytne

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto bolo v ozdravnom režime, nebolo možné poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí postupovali v zmysle platného VZN č. 1/2007. V rozpočte na rok 2011 je schválená finančná čiastka určená na podporu činnosti žiadateľov, táto bude rozdelená v súlade s pravidlami už spomínaného VZN a to najneskôr do 30. júna t.r., aby sa tak stalo musia poslanci schváliť Dodatok č.1, ktorým sa VZN mení. Pripomienky k návrhu sa prijímajú najneskôr do 16.2.2011.

Na stiahnutie: Návrh VZN vo formáte .rtf / Návrh VZN vo formáte .PDF.

04.09.2012

Rozšírenie kamerového systému z dotácií

Mesto Stupava pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality, ktorú vyhlásila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Dotáciou chce mesto dosiahnuť rozšírenie kamerového systému o 2 kamery a tie umiestniť na kritické miesta, kde býva najväčší problém s majetkovou trestnou činnosťou a s verejným poriadkom. Projekt pripravuje náčelník polície M. Válek v spolupráci s projektovou manažérkou mesta Mgr. Michaelou Kollárovou. Kamery budú v prípade, že projekt bude úspešný, umiestnené na križovatke Školská - Zdravotnícka - Hlavná a pri "Vyhnálkovej uličke".

04.09.2012

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 30. 9. 2011 bude MsÚ od 13.00 hod. zatvorený.
Pavel Slezák, v. r. , primátor mesta

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať


10. februára 2011 o 17,00 hodine
v zasadačke MsÚ v Stupave


P r o g r a m

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie zmluvnej dokumentácie - Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV mesta Stupava - informácia
 4. Menovanie komisií pre výberové konania na obsadenie funkčných miest mestského úradu a organizácií zriadených mestom Stupava
 5. Diskusia občanov
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Pavel Slezák, primátor mesta

04.09.2012

Rozhodnutie - Slovenský vodohospodársky podnik

R O Z H O D N U T I E
Mesto Stupava ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon), na podklade konania vykonaného podľa § 112 anasl. stavebného
zákona, na návrh osoby, v prospech ktorej sa má vyvlastniť: Slovenská republika, v správe
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969
55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 o vyvlastnenie spoluvlastníckych podielov nezistených
vlastníkov.

Rozhodnutie - Slovenský vodohospodársky podnik pdf. (614kB)

20.10.2016

Rozhodnutie o umiestnení stavby

IBV Stupava - Panské.
Rozhodnutie vo formáte PDF [1,62 MB]

04.09.2012

Pracovná ponuka

Stavebná firma prijme pracovníkov na práce spojené so zatepľovaním bytových domov v Bratislave s nástupom ihneď. Firma v prípade potreby zabezpečí prijatým pracovníkom ubytovanie.
Info na tel.č. 0908/524 701.

04.09.2012

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu pdf.

04.09.2012

Zápas hádzanej

Hádzanársky klub Tatran Stupava Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Malaciek, ktorý sa uskutoční v sobotu 01. 10. 2011 o 19.00 hod. v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Centrálna evidencia detí zapísaných do MŠ v šk. r. 2011/2012 na území mesta Stupava

Mesto Stupava oznamuje rodičom detí narodených v r. 2006, 2007 a 2008, že vytvára centrálnu evidenciu detí, ktoré spĺňajú v šk. r. 2011/2012 zákonom predpísaný vek pre návštevu materskej školy.

Dieťa je možné zaevidovať na MsÚ - v podateľni (prízemie) v neprítomnosti kancelária - evidencia obyvateľstva a to v dňoch od 16. 2. do 9. 3. 2011 v úradných hodinách.

 

V tomto termíne budú prebiehať aj zápisy detí v jednotlivých materských školách.

 

Centrálna evidencia bude slúžiť k porovnaniu zoznamov zapísaných detí v príslušných MŠ a odstráneniu prípadnej duplicity. Centrálna evidencia nie je poradovníkom, o umiestnení dieťaťa rozhoduje príslušná riaditeľka predškolského zariadenia.

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Salay
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

 

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Salay
Dátum vyvesenia zásielky: 27.9.2011

 

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa: 12.10.2011

 

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

Oznámenie o uložení zásielky na stiahnutie vo formáte PDF

 

04.09.2012

Knižnica zatvorená

Z dôvodu príprav slávnosti kapusty bude knižnica v dňoch 29.9. - 5.10. 2011 ZATVORENÁ.

04.09.2012

Výberové konanie na miesto prednostu MSÚ

Mesto Stupava zastúpené primátorom mesta Pavlom Slezákom vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto prednostu Mestského úradu Stupava.

Požiadavky:

1. Bezúhonnosť
2. vzdelanie: VŠ vzdelanie II. stupňa - ekonomického alebo marketingového zamerania,
3. odborná prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov,
4. odborná prax v štátnej správe/samospráve minimálne 5 rokov,
5. základná znalosť cudzieho jazyka (anglicky, prípadne nemecky) vítaná

 

Ďalšie nevyhnutné odborné predpoklady: práca s PC, vodičský preukaz skupiny B

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

K písomnej prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, relevantné doklady o vzdelaní, dosiahnutej kvalifikácii a odbornej praxi, aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.
Písomné prihlášky doručte najneskôr do 09.03.2011 do 13.00 hod. na adresu:
Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.
Na obálku vyznačiť: „Výberové konanie - neotvárať".

V Stupave dňa 16.02.2011

Pavel S l e z á k, primátor mesta STUPAVA

Dokument vo formáte PDF

04.09.2012

Oznam

Vážení občania,
v súvislosti s prípravou sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 zabezpečuje Mesto Stupava v spolupráci s pracovníkmi Technických služieb Stupava označenie ulíc a verejných priestranstiev tabuľkami s názvami ulíc.


Obraciame sa preto na Vás so žiadosťou o trpezlivosť a ústretovosť pri upevňovaní tabuliek v prípade, že tieto budú pripevnené na mieste, ktoré nie je vo vlastníctve mesta. V tejto fáze sa jedná len o provizórne označenie pre orientáciu sčítacích komisárov a mesto po vykonaní sčítania postupne umiestni tabuľky tak, aby boli osadené so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, resp. v priestore, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Zároveň vyzývame všetkých vlastníkov nehnuteľností, hlavne rodinných domov, aby si tieto označili tabuľkami súpisných a orientačných čísiel domov /čierne a červené tabuľky/, tak, ako im to vyplýva z vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev. Splnením si tejto zákonnej povinnosti sa vyhnete prípadným sankciám za nedodržanie zákona a zároveň prispejete k bezproblémovému priebehu sčítania obyvateľov, domov a bytov v našom meste.
Mesto Stupava týmto ďakuje majiteľom dotknutých nehnuteľností za pochopenie .

V Stupave 04. 05. 2011

Mgr. Peter Kalivoda v.r.
prednosta úradu

 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivana Horváthová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

 

Meno a priezvisko adresáta: Ivana Horváthová
Dátum vyvesenia zásielky: 26.9.2011

 

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa: 11.10.2011

 

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

Oznámenie na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Pozvánka na koncert

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava pozýva na koncert vocal group FRAGILE, ktorý sa uskutoční 26.apríla 2011 o 19,00 hod.

 

Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 16, 900 31 Stupava

 

 

 

   Stupava, dňa 18.2.2011

 

 

 

         Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava pozýva na koncert vocal group FRAGILE, ktorý sa uskutoční 26.apríla 2011 o 19,00 hod.

Vstupné je 10,-- EUR.  Predpredaj vstupeniek je v Kultúrnom dome a v Mestskej knižnici v Stupave.

 

Mestská knižnica Ruda Morica a MKIC pripravili cez jarné prázdniny nasledovné podujatia:

- V utorok 22.2. a vo štvrtok 24.2.2011 od 14,00 – 15,00 hod. - stretnutie s rozprávkou – rozprávkové popoludnie v  knižnici

- v stredu 23.2. od 10,00 – 12,00 hod. je pripravený kvíz pre deti do 12 rokov „Ak uhádneš, odpovieš“ na I.poschodí v Kultúrnom dome v Stupave.

- počas celého týždňa je v knižnici pripravený nástenný kvíz pre všetkých čitateľov. Vyhodnotenie bude koncom mesiaca február.

 

         MKIC pozýva na „Fašiangové posedenie pre seniorov“ do veľkej sály KD, dňa 3.3.2011 od 17,00 hod. Do tanca bude hrať DH Záhorienka. Vstup je voľný.

 

 

         MKIC ďalej pozýva na  „PAPUČÁK“ – pochovávanie basy, v utorok 8.3.2011 od 18,00 hod. Vstupné je 3,-- EUR. Záujemci o rezerváciu miest na môžu prihlásiť v Kultúrnom dome v Stupave.

 

         Mestské kultúrne a informačné centrum ďalej organizuje autobusový zájazd na krajskú prehliadku sólistov tanečníkov a ľudových rozprávačov do Gajar dňa 26.3.2011. Cena za autobus je 3,-- EUR. Záujemci sa môžu prihlásiť na t.č. 65 934 312, alebo osobne v Kultúrnom dome v Stupave.  

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Lukáš Škorpík
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Lukáš Škorpík
Dátum vyvesenia zásielky: 23.9.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.10.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Pozvánka Červený kríž

Pozvánka - MS-Slovenský červený kríž Stupava, skupina 2.Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční : 06.03.2011 t.j. v nedeľu od 15.00 v reštaurácii:,,Maroš." Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na krátke posedenie spojené s občerstvením. Tešíme sa na Vás.

Výbor MS-SČK Stupava2

Výstava prác žiakov ZUŠ a MŠ

Základná umelecká škola v Stupave v spolupráci s OZ Pour Art Vás srdečne pozýva na výstavu prác žiakov ZUŠ a MŠ z triedy Mgr. M. Kolembusovej a Mgr. J. Hanovej.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 29. septembra 2011 o 18.00 v Stupavskej synagóge ( oproti farskému kostolu).
Výstava potrvá do 10. októbra 2011.

Plagát na stiahnutie vo formáte PDF.

04.09.2012

Oznam Poštovej banky

Dôchodcovia pozor! Poštová banka v spolupráci so Slovenskou poštou pre vás pripravili špeciálnu akciu.

Už len do konca mesiaca môžete získať až 50 eur k svojmu dôchodku!

 

Pridajte sa k viac ako 200 tisícom spokojných dôchodcov a začnite využívať rozšírené možnosti doručovania dôchodku prostredníctvom služby Doručovanie dôchodku PLUS.

 

Každý, kto si do 31. marca založí osobný účet Postkonto Senior, bude automaticky zaradený do žrebovania o vklad na účet vo výške 50 €!

 

Mená výhercov sa vyhlasujú každý deň až do 31. marca o trištvrte na dvanásť na Rádiu Slovensko!

 

Navyše prvých 20 000 klientov, zapojených od začiatku súťaže, získa jeden z troch praktických darčekov z POSTshopu zo Slovenskej pošty podľa vlastného výberu.

 

Viac o výhodách Doručovania dôchodku PLUS a o špeciálnej akcii sa dozviete na našej pošte, prípadne u svojho doručovateľa, alebo na internetovej stránke www.pabk.sk.

 

Opakujeme! Využite ešte možnosť zapojiť sa do súťaže o hodnotné výhry, akcia platí už len do konca marca!

 

Pozvánka na burzu

 

Stupavské mamičky pozývajú na pravidelnú burzu oblečenia, obuvi, hračiek, doplnkov a drobností pre radosť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12.marca 2011  od 9:00 do 12:00 h v malej sale Kultúrneho domu v Stupave.

Záujemkyne o predaj sa môžu prihlásiť na t.č. 0915 482 444 alebo e-mailom na potvora@potvora.sk

Zmena vývozu komunálneho odpadu v piatok 30.9.2011

Zmena vývozu komunálneho odpadu v piatok 30.9.2011

 Oznamujeme všetkým obyvateľom a právnickým osobám, ktorí mávajú vývoz komunálneho odpadu v piatok, že z 30.9.2011 sa vývoz prekladá na štvrtok 29.9.2011 z dôvodu začínajúcich sa osláv „Dni zelá". Ide o tieto ulice Agátová, Bezručova, Budovateľská,
J. Kráľa, Kukučínova, časť Marcheggská, Mlynská, Nám. M. R. Štefánika, Okružná, Ružová, S. Chalúpku, Vajanského, Záhradná, Zdravotnícka a Zemanská.

Za pochopenie ďakujeme.


MsÚ, referát odpadového hospodárstva

04.09.2012

Zmena odvozu separovaného odpadu

Zmena odvozu separovaného odpadu
od rodinných domov

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa presúva o týždeň neskôr, teda z dňoch 27. - 29. septembra 2011 na dni
4. - 6. októbra 2011 podľa jednotlivých obvodov. Termín sa presúva z dôvodu prác na príprave osláv „Deň zelá".

Za pochopenie ďakujeme.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

04.09.2012

Participácia mládeže na aktivitách mesta Stupava

Dňa 23. 2. 2011 zástupcovia mesta Stupava uskutočnili návštevu na pozvanie vicestarostu partnerského mesta Ivančice, Radka Musila.

Na rokovaní medzi zúčastnenými stranami sa dohodlo stretnutie medzi jednotlivými zástupcami samosprávy mesta Stupava a Ivančice, zástupcami spolkov, združení a organizácií, ktoré sa uskutoční v apríli tohto roku v Stupave. Účelom stretnutia bude pokračovanie vo vzájomnej spolupráci, ktorá začala v minulom roku a vyplýva z podpísaných zmlúv na prvom cezhraničnom fóre v januári 2010.

 

Očakávaná spolupráca by sa mala rozvinúť predovšetkým v oblasti školstva, kultúry a športu. Samozrejme, že pri vzájomnej koordinácii spomínaných aktivít, by malo dôjsť aj k výmene skúseností a odborných poznatkov.
Hore uvedeného pracovného rokovania sa zúčastnila aj pani poslankyňa Oľga Mózová (predsedkyňa Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a mládeže v Stupave), ktorá pri tejto príležitosti navštívila pani Janu Heřmanovú (členka Mestskej rady a riaditeľka Strediska voľného času v Ivančiciach). Po vzájomnej diskusii vznikla dohoda, na základe ktorej sa dňa 25. 3. 2011 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre (MKIC) v Stupave uskutoční workshop, zameraný na vytvorenie mládežníckeho parlamentu. Snahou mesta Stupava je tak zvýšiť aktivity mladých ľudí vo veku 13 - 18 rokov. Workshop bude zmeraný na plánovanie aktivít pre deti a mládež v Stupave, no najmä dosiahnuť participáciu mladých ľudí v spomínanom veku na programoch a spoločenskom živote mesta Stupava.

 

V dňoch 27. a 28. 5. 2011 sa uskutoční v partnerskom meste Ivančice podujatie zamerané na prezentáciu týkajúcu sa trávenia voľného času detí.
Zároveň sa dohodla spolupráca pri realizácii projektov zameraných na výmenné tábory pre deti a mládež. V táboroch by deti a mládež mali zažiť množstvo zážitkov v rámci pripraveného bohatého programu. Predpokladaný termín konania tábora je 23. - 31. 7. 2011 v Otrokoviciach.


(LP)

 

04.09.2012

Verejná vyhláška

ktorou sa zverejňuje NARIADENIE primátora mesta Stupava na vykonanie deratizácie.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Mesto rokovalo s dodávateľom

Vo štvrtok 24. 2. 2011  sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami dodávateľa diela, Vodohospodárske stavby, a. s., ktoré sa zaoberalo realizáciou stavebnej časti projektu – vybudovania kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV).

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva Stupava (MsZ Stupava) zorganizoval rokovanie vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia, p. Ľubomír Illiť. Diskusia sa týkala predovšetkým programu organizačného a technického zabezpečenia dobudovania kanalizácie. Primárnou diskutovanou témou bolo dodržanie termínu dokončenia projektu, t. j. do 31. decembra 2011. Okrem uvedeného sa zástupcovia jednotlivých strán venovali problematike vzájomnej komunikácie, spôsobu plánovania a kontroly začatého projektu a okrem iného aj plánu financovania realizovanej stavby.


(LP) 

Prílohy:

 

MESTO STUPAVA - MESTSKÝ ÚRAD STUPAVA

 Hlavná 1, 900 31 Stupava

___________________________________________________________

 

 

 

Zápisnica z rokovania zástupcov mesta Stupava a spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. konaného dňa 24.02.2011

 

 

V Stupave dňa 24.02.2011 od 8.30 hod.

 

Prítomní:

 

Za mesto Stupava:

 

Pavel Slezák, primátor mesta

Ľubomír Illiť, projekt manager

 

Za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

 

Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva

Ing. Milan Baran, vedúci marketingu

 

Mesto Stupava listom zo dňa 08.02.2011 vyzvalo VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. na pokračovanie prerušenej realizácie projektu a následne listom zo dňa 21.02.2011 na pracovné stretnutie. Za týmto účelom sa uskutočnilo dnešné rokovanie.

 

Primátor mesta sa u zástupcov VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB a.s. informoval o aktuálnom stave pripravenosti VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB a.s. na pokračovanie v prácach.

 

Ing. Tomáš Matulík uviedol, že VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. aktuálne pripravujú technológiu, strojné vybavenie a realizujú objednávky materiálu potrebného na ďalšie pokračovanie. Zároveň vzniesol pripomienku, že je potrebné začať s financovaním projektu, nakoľko všetky tieto činnosti vyžadujú ďalšie finančné prostriedky a súčasný stav je taký, že spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. nemajú uhradené ani práce realizované ešte v roku 2009.

 

Ing. Milan Baran uviedol, že  VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. plánujú začať s ďalšími prácami s ohľadom na financovanie ako aj klimatické podmienky v priebehu mesiaca marec 2011.

 

Primátor mesta ohľadne nedostatkov požiadal pána Ľubomíra Illiťa, aby ich bližšie rozviedol. Pán Ľubomír Illiť vzniesol požiadavku ohľadne kvality prác na vetvách C1, C2 a C3 spočívajúce v nedostatočnej koordinácii pracovníkov, materiálu a techniky, čo obyvateľom daných lokalít neúmerne zvyšovalo záťaž. Primátor mesta preto dôrazne vyzval zástupcov VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB a.s., aby sa takéto nedostatky po opätovnom začatí prác už nevyskytovali.

Pán Ľubomír Illiť ďalej konštatoval, že boli zistené tieto nedostatky na kanalizačných vetvách A6, A7, C4, C5 (k zápisnici je priložená fotodokumentácia nedostatkov): absencia, resp. nedostatočnosť paženia rýh, nedodržiavanie rozmerov rýh, nedodržiavanie rozsahu spätných úprav, nedostatky pieskového lôžka pri kanalizačných prípojkách, neodborné zhutňovanie zásypov s nedostatočným materiálnym zabezpečením, nekvalitné asfaltové úpravy pri nedodržaní štandardnej technológie, nedostatočný zásypový materiál, neplnenie termínov, nerešpektovanie záverov a dohodnutých postupov z kontrolných dní, organizácia práce nezodpovedala bežným postupom pri diele daného rozsahu, čo zvyšovalo nekomfort a obmedzovanie štandardu bývania obyvateľov daných lokalít mesta, nedostatočné nasadenie personálu a materiálu pri poslaneckých prieskumoch, poslanci mestského zastupiteľstva požiadali o vykonanie skúšok zhutnenia v lokalite ulice Lesná, Keltská a ďalšie, t.j.: vetvy A6, A7, C5 a skúšobne aj na iných vetvách.

Primátor mesta taktiež vzniesol požiadavku na uloženie chráničky na opto-kábel do rigolov, ktoré ešte nie sú finálne zasypané, resp. ešte nerealizované. Ing. Milan Baran za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. uviedol, že aktualizuje ponuku na tieto práce.

 

Primátor mesta na základe prerokovaných skutočností požiadal zástupcov VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB a.s. o nápravu konštatovaných nedostatkov a vyvodenie zodpovednosti voči stavbyvedúcemu príslušných vetiev ako aj voči subdodávateľom.

 

Zápisnica skončená: 10.25 hod.

 

 

 

 

 

Za mesto Stupava:                                                    Za VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

 

 

 

Pavel Slezák, primátor mesta                                   Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva

 

 

 

Ľubomír Illiť, projekt manager                                   Ing. Milan Baran, vedúci marketingu

 

 

 

 

                       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto hľadá najprijateľnejšiu alternatívu riešenia vývozu a likvidácie komunálneho odpadu

Po uzatvorení skládky komunálneho odpadu v Stupave, sú mesto a jeho obyvatelia odkázaní na spoluprácu so spoločnosťou ASA v Zohore. Likvidácia odpadu prebieha na základe uzatvorených zmluvných vzťahov. Veľká časť nákladov je hradená z poplatkov, no predovšetkým z mestskej dane. Tieto náklady však z roka na rok stúpajú. Problémom však je, že stanovená cena nezodpovedá poskytovaným službám, čo vyvoláva sťažnosti predovšetkým zo strany občanov.

Obyvatelia mesta si už zvykli triediť odpad do určených vriec, ktoré skladujú v rodinných domoch a v stanovených termínoch vykladajú na odvoz, príp. triedia odpad do pristavených kontajnerov. Tieto aktivity občanov, ktorí sa snažia prispieť aspoň týmto málom k zlepšeniu životného prostredia, sú náročné a nakoniec cena za likvidáciu a vývoz odpadu nie je adekvátna a nezohľadňuje ich snahu. Hoci mesto Stupava vystupuje v tejto situácii ako sprostredkovateľ (poplatky iba vyberá a celú sumu uhradí stanovenému subjektu, tzn. nezostane mu z tohto úkonu žiaden zisk), snaží sa podnikať kroky na riešenie tohto problému.

 

Očakávalo sa, že zo zozbieraných odpadov bude možné vyrábať ďalšie produkty. No aj tento sektor zasiahla finančná kríza a možná výroba bola označená za neefektívnu. Triedenie odpadov je však nevyhnutné pre naše životné prostredie, no podstatným je nájsť vhodnú alternatívu uplatnenia, resp. spracovania týchto odpadov.
Podnik Technické služby STUPAVA, s. r. o. sa venuje triedeniu a spracovaniu odpadov, no bilancia príjmov a výdavkov je nevyrovnaná a výdavky ďaleko prevyšujú príjmy. To by však nemalo v občanoch vyvolať dojem, že netreba odpad triediť a nevenovať tak pozornosť životnému prostrediu.
Mesto Stupava podniká podstatné kroky na zníženie finančného zaťaženia mesta a jeho obyvateľov, ktoré vyplýva z vývozu a likvidácie komunálneho odpadu (KO). Vzhľadom na túto uvedenú skutočnosť, je obrovská snaha zo strany mesta Stupava nájsť vhodných investorov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú a majú záujem podnikať v katastri mesta Stupava.

 

Dňa 16.2.2011 sa uskutočnili v rámci riešenia tejto problematiky prvé prezentácie. Išlo o predloženie návrhov troch spoločností zaoberajúcich sa technológiou spracovania a zhodnocovania komunálneho odpadu v Stupave. Medzi prezentovanými možnosťami odzneli tieto zámery:


S prvým zámerom predstúpila skupina podnikateľov, ktorí prezentovali „Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu". Predkladaný návrh predstavuje komplexné riešenie odpadového hospodárstva v meste Stupava. Zámerom je vytvoriť regionálny integrovaný systém pre separáciu, zvoz a spracovanie bioodpadov vrátane zariadenia na spracovanie bioodpadov pre územie začlenené do združenia obcí pre separovaný zber. Navrhnutý systém doplňuje lokálne riešenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi (kompostárne) a sústreďuje sa na potenciál triedeného BRO od občanov i na BRO, ktorý produkuje komerčná sféra (stravovanie, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a i.). Cieľovou víziou je, že príjmy, ktoré bude projekt generovať, budú reinvestované do regiónu a životného prostredia.

 
Ďalším predloženým návrhom bol projekt s názvom „Ekologické spracovanie odpadu v Stupave". Prezentovala ho firma ERC Solution s.r.o. Projekt predpokladá energetickú premenu mokrej zložky tuhého komunálneho odpadu na syngas pomocou využitia procesu molekulárneho tepelného rozkladu v pyrolytickom reaktore. Hlavnými cieľmi tohto projektu by bolo energetické zhodnotenie mokrej zložky KO, vytvorenie základne na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných surovín, vybudovanie centra na výrobu syngasu, vytvorenie uzla na prepojenie so sieťou elektrickej energie a optimalizácia výrobných procesov elektrickej energie na dosiahnutie čo najvyšších ziskov. Projekt predpokladá spracovanie 2000 kg odpadu za 1 hodinu.

 
Tretí projekt „Ekodvor s rýchlokompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu" prezentoval RNDr. Jozef Šiška zo spoločnosti GTVT, s.r.o. Víziou projektu je zriadenie kompostárne v Stupave v spolupráci s obcou Marianka. Projekt rieši zelený odpad, drevný odpad, kuchynský odpad, reštauračný odpad za vzniku kompostu rôznej triedy, ale aj napr. krmivových doplnkov, drevnej štiepky, rôznych kompozitov a substrátov.
Zástupcovia mesta si predsavzali nájsť čo najlepšie, no predovšetkým, čo najvýhodnejšie riešenie vývozu a likvidácie KO v Stupave. Dôraz sa kladie najmä na zníženie finančného zaťaženia na vývoz KO. Malo by ísť o takú formu, ktorá bude najmenej zaťažovať mesto, obyvateľov a životné prostredie, v ktorom žijeme. Dokonca rok 2011 považujú zástupcovia mesta za významný rok, v ktorom by sa malo konečne rozhodnúť, akým spôsobom sa likvidácia KO bude zabezpečovať.


Na základe podkladov odd. VŽP - referát odpadového hospodárstva
Spracoval a editoval (LP)

04.09.2012

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava

Dňa 12.1.2011 sa v Mestskom kultúrnom a informačnom centre uskutočnilo verejné prerokovanie problematiky „Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stupava".

Spracovateľom koncepcie je spoločnosť SIEA, regionálna pobočka, ktorej zástupcovia poskytli odborný a zrozumiteľný výklad. Prvoradým účelom rokovania bolo informovať a oboznámiť prítomných s vypracovaným materiálom. Odborného výkladu sa zúčastnili zástupcovia mesta Stupava, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia spoločnosti Termming, a.s., ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom centrálneho zdroja tepla a napokon treba spomenúť aj účasť občanov (cca 20 osôb).

 
Program stretnutia sa skladal z dvoch častí, a to z odborného výkladu a prezentácie spracovateľa, za ktorou nasledovala diskusia k predloženému materiálu. Spracovateľ Ing. Čelinský oboznámil zúčastnených s vecnou i obsahovou stránkou materiálu (tento dokument má takmer 70 strán a je zverejnený na stránke mesta Stupava www.stupava.sk v sekcii Oznamy mesta). V rámci diskusie vystúpili so svojimi pripomienkami ku koncepcii aj občania mesta Stupava. Ich návrhy mesto zaevidovalo a následne prekonzultovalo so spracovateľom na rokovaní uskutočneného dňa 24. 2. 2011. Zasadnutia sa zúčastnili aj občania znalí danej problematiky.

 
Vytvorená pracovná komisia odporučila materiál doplniť, resp. aktualizovať niektoré údaje a v záveroch uviesť ďalšie prípadné rozpracovanie. Po doplnení a zapracovaní všetkých pripomienok je možné energetickú koncepciu schváliť na najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na 17. 3. 2011.

 

(LP) v spolupráci s Ing. Romanom Vighom

04.09.2012

Návrh projektu na rozšírenie kapacít v materských školách

Kontajnerová škôlkaDňa 23. 2. 2011 sa uskutočnila pracovná cesta primátora mesta Stupava, viceprimátora mesta Stupava, poslancov, zamestnancov Mestského úradu a riaditeliek materských škôl (MŠ) do mestskej časti Brna - Modřice. Účelom vycestovania bolo získanie informácií o materskej škole, ktorá bola postavená tzv. kontajnerovým systémom.
Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Stupava má problém s umiestnením detí do MŠ, snahou je nájsť čo najprijateľnejší variant riešenia tejto problematiky.

Jednou z alternatív je práve možnosť postaviť MŠ v Stupave týmto systémom. Keďže na Slovensku podobný typ MŠ ešte nebol realizovaný, uskutočnila sa pracovná cesta za účelom získania dostatočných informácií. Prvoradým cieľom bolo zhodnotiť efektívnosť a vhodnosť výstavby MŠ kontajnerového typu.

 

Zúčastnených privítal starosta mesta Modřice Jozef Šiška a místostarosta Ivan Doleček. Objekt kontajnerovej škôlky je situovaný vedľa trojpodlažného objektu MŠ. Ide o jednopodlažný objekt s plochou strechou, bez podpivničenia, v pôdorysných rozmeroch tvaru písmena L, ktorý bol zmontovaný zo siedmich veľkopriestorových kontajnerových modulov. Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na pozemku. Dispozične je objekt riešený nasledovne: zo vstupnej haly je prístup do šatne pre deti a výdajne jedla, taktiež je odtiaľ prístup do technickej miestnosti, kde bol umiestnený elektrický kotol. Zo šatní je prístup do herne, umyvárne pre deti a do šatní s hygienickým zázemím pre personál. Herňa pre deti je presvetlená z dvoch protiľahlých strán, čím je zabezpečené dostatočné presvetlenie a prirodzené odvetranie oknami. Herňa je vybavená stolmi a stoličkami pre deti, regálikom na skladovanie skladacích lehátok, hračkami a iným potrebným didaktickým vybavením. Exteriér objektu je zladený s farbou susediacej MŠ.

 

V Modřiciach začali s prevádzkou tejto MŠ už 1. 9. 2010. Jej realizácia trvala veľmi krátko. Podľa informácii zástupcu mesta Modřice, bol objekt zmontovaný v priebehu 2 týždňov (vrátane vnútorných inštalácii). Celková hodnota objektu spolu so zakladaním stavby, napojením na inžinierske siete bola 3 000 000 KČ bez DPH + 500 000 KČ bez DPH interiérové vybavenie. Celkovo 3 500 000 KČ bez DPH.

 

Hoci spočiatku existovala nedôvera voči takémuto typu škôlky, v súčasnosti si rodičia nevedia MŠ vynachváliť. Exteriér MŠ je krásne farebný, interiér je moderne a účelne zariadený, sociálne zariadenia sú na vysokej úrovni a deti majú v herni dostatok priestoru na tvorbu, kreativitu a vzájomné hry. Pri stavbe sa nevyskytli žiadne problémy a ani doteraz neboli zistené žiadne chyby, ktoré by bolo treba po dostavbe riešiť. Z toho vyplýva, že realizácia je skutočne nenáročná, veľmi rýchla a hlavne efektívne zrealizovateľná z hľadiska finančných prostriedkov.

 

Spokojnosť s výstavbou je najmä zo strany starostu mesta Modřice a rodičov detí. Tento projekt skutočne oslovil aj riaditeľky stupavských MŠ, ktoré boli týmto riešením nadšené.
Riešenie otázky rozšírenia kapacít MŠ v Stupave bude pokračovať oslovením potencionálnych firiem. Konkrétne sa touto problematikou bude zaoberať Ing. Roman Vigh, ktorý pripraví projekt realizácie vo väzbe na rozpočet. Keďže ide o jednu z viacerých alternatív možných riešení, na základe predložených dokumentov by aj o tomto variante mohlo rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo mesta Stupava, tak aby k 1. 9. 2011 bolo možné zabezpečiť dostatočný počet miest pre deti (uvažuje sa s alternatívou dvoch tried, každá cca po 22 detí).

(LP)

 

Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne fotografia v plnej veľkosti.

Kontajnerová škôlka Kontajnerová škôlka 

Kontajnerová škôlka Kontajnerová škôlka

Kontajnerová škôlka Kontajnerová škôlka

Kontajnerová škôlka

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Miroslava Schwarzová

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení VO

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zakázky: Práce

Názov zakázky: Rekonštrukcia Karpatskej ulice, Stupava.

Oznámenie o vyhlásení VO na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Výročná členská schôdza

Primátor ocenil aktivity spolku Slovenského Červeného kríža – Stupava I.

V sobotu 19. 2. 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza spolku Slovenského Červeného kríža – Stupava I.

Prítomných privítala predsedkyňa spolku Oľga Filipková. Po príhovore zúčastnených oboznámila so základnými informáciami a zdôraznila, že aj keď sa výročnej schôdze Slovenského Červeného kríža zúčastnilo iba 100 členov, až 440 je registrovaných dobrovoľných darcov krvi a poukázala tak na významný zmysel činností, ktoré vykonáva Červený kríž.

 

Tohto významného podujatia sa zúčastnil aj primátor Stupavy, Pavel Slezák, ktorý prítomných pozdravil a ocenil dobrovoľných darcov krvi, ktorí túto vzácnu tekutinu darovali počas svojho členstva v spolku najviac. Ocenenie si prevzali p. Milan Veselý, p. Vladimír Schwarcz a p. Ema Zálešíková. Primátor vo svojom príhovore vyzdvihol nezištnú pomoc a obetavú prácu všetkých členov, poďakoval a vyzdvihol významnú úlohu tohto spolku. Členky Červeného kríža aktívne pomáhajú pri organizácii a zabezpečovaní zdravotnej služby v rámci podujatí uskutočňovaných mestom Stupava – Hody, Slávnosti kapusty, a tiež aj pri Medzinárodnom turnaji vo florbale (organizovaný Florbalovým klubom Stupava).

 

Podujatie sa konalo v reštaurácii Stupavská krčma a malo veľmi bohaté domáce i medzinárodné zastúpenie. Organizáciu členskej schôdze si pochvaľovali všetci prítomní a po tejto vynikajúcej skúsenosti dúfajú, že podobných príjemných stretnutí bude iba pribúdať.

Mesto Stupava hľadá sčítacích komisárov

Mesto Stupava hľadá brigádnikov nad 18 rokov - sčítacích komisárov - pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční v máji t.r.

 Práca sčítacích komisárov spočíva v roznášaní sčítacích tlačív v domácnostiach, poskytovaní rád pri vyplňovaní tlačív a ich následnom zbere. Bližšie informácie o práci sčítacích komisárov sú zverejnené na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk.
Záujemcovia o prácu sčítacích komisárov sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava , v kanc.č. 2 /evidencia obyvateľov/, tel.č. 02/60 200 917, alebo mailom na adrese evidencia@stupava.sk.

 

04.09.2012

Rozhodnutie mesta Stupava

Mesto Stupava poloľuje stavbu Dvojbytový rodinný dom na pozemku parc. č. 3899/82 stavebníkom Teodorori Markovi a manž. Veronike Markovej.

Rozhodnutie mesta o povolení stavby na stiahnutie

04.09.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Martin Haluska

04.09.2012

Upozornenie mestskej polície

Pešia zóna - značkaNa základe toho, že dochádza k sústavnému porušovaniu § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia ) na Námestí sv. Trojice v meste Stupava vodičmi motorových vozidiel, mestská polícia v Stupave sa rozhodla informovať aj touto cestou vodičov motorových vozidiel o význame informatívnej prevádzkovej značky IP 25a) - pešia zóna, umiestnenej pred každým vjazdom na Námestí sv. Trojice v meste Stupava a v prípade nerešpektovania uvedeného dopravného značenia aj o možných sankciách za spáchaný priestupok v doprave.

Kompletná informácia je v dokumente Upozornenie mestskej polície.

04.09.2012

Všeobecné podmienky držania psov

Ilustračné fotoVážení občania,
Z vašich otázok, podnetov a v neposlednom rade aj zistených skutočností počas hliadkovej činnosti Mestskej polície Stupava je zrejmé, že nie všetci držitelia psov poznajú svoje povinnosti. Preto sa Mestská polícia Stupava rozhodla aj touto formou príspevku Vám priblížiť predpisy vyplývajúce pre držiteľov psov a pre osoby, ktoré psa vodia a ich základné povinnosti.

Všeobecné podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a na území mesta Stupava Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003 o podmienkach držania psov v znení neskorších dodatkov.

 

So psom na vychádzke:
Počas venčenia, resp. vodenia psa mimo chovný priestor, je dôležité pamätať na viaceré povinnosti, ktoré držiteľom a osobám vodiacim psa, ukladá zákon č 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) a VZN Mesta Stupava č. 1/2003 o podmienkach držania psov (ďalej len VZN).
Zo zákona vyplýva, že mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže psa vodiť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v akejkoľvek situácii. Môže to byť aj osoba mladšia ako 18 rokov, v prípade, že dokáže psa ovládať, privolať ho, dať mu pokyn, ktorý pes uposlúchne. Na toto je dôležité pamätať, skôr ako vyšlete svojho potomka psa vyvenčiť. Každý držiteľ psa má povinnosť zabezpečiť, aby psa viedla osoba, ktorá je na to spôsobilá a spĺňa podmienky dané zákonom. V prípade nebezpečného psa je dôležité pamätať na to, že nebezpečného psa môže viesť len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.
V prípade, že sa pri kontrole zistí, že držiteľ umožnil, aby psa viedla osoba, ktorá ho neovláda a na ktorej povely pes nereaguje, alebo nebezpečného psa vedie osoba, ktorá ešte nie je plnoletá, držiteľ psa môže byť postihovaný za priestupok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 165 eur.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie. To znamená, že držiteľ psa, alebo v prípade, že psa doprevádza iná osoba než je držiteľ psa, sú povinní vždy predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a zvieratá. Sú povinní zabezpečiť, aby pes bezdôvodne nenapadol či nepohrýzol človeka alebo iné zviera. Súčasne sú povinní zabraňovať tomu, aby pes spôsobil škodu na majetku, napr. tým, že uhryzne iného psa, vytrhne niekomu tašku s nákupom, poškodí niekomu odev a pod., ako aj tomu, aby pes nespôsobil škodu na prírode a na životnom prostredí.
Ak osoba, ktorá psa vedie nezabráni ohrozovaniu človeka alebo iného zvieraťa psom, ktorého vedie, alebo nezabráni, aby pes útočil, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 165 eur.
Každý pes,
ktorý sa pohybuje voľne mimo chovného priestoru musí byť riadne označený evidenčnou známkou psa. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou a svoju totožnosť.
Ak známkou totožnosť psa nepreukáže, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 65 eur.
Zo VZN č. 1/2003 taktiež vyplýva, že na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, je možné psa vodiť len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané veľkosti a temperamentu psa, ako aj situácii tak, aby bolo možné psa v každej situácii ovládať.
Dôležité je pamätať aj na to, že na verejnom priestranstve psa nemožno uviazať, ani ponechať bez dozoru. Znamená to napr., že je zakázané ponechať psa čo i len na krátku chvíľu priviazaného pred obchodom, kým si urobíte nákup.
VZN zakazuje voľný pohyb psa bez dohľadu osoby, ktorá ho ovláda. Preto je dôležité zabezpečiť, aby vám pes z dvora neutiekol, alebo aby sa nepohyboval príliš ďaleko od vás počas venčenia a bol tak bez dohľadu.
V prípade porušenia povinností uložených držiteľom psov a osobám, ktoré psa vodia VZN Mesta Stupava č. 1/2003, dopúšťate sa priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý vám môže byť uložená pokuta do 33 eur.

 

Znečisťovanie verejných priestranstiev pri venčení!
Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) a VZN mesta Stupava č. 1/2003 o podmienkach držania psov (ďalej len VZN) pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.
Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Mnoho psíčkarov si uvedomuje, že jednou z ich povinností pri venčení psa je bezprostredné odstránenie exkrementov z verejného priestranstva. Avšak z reakcií občanov, ktorí sa na nás obracajú v súvislosti s potrebou riešenia problému znečistených ulíc, je zrejmé, že nie všetci si túto povinnosť plnia.
Platí, že čisté ulice, na ktorých sa nemusíme obávať, že počas vychádzky stúpime do „nevoňavej pamiatky po nedávno sa venčiacom psovi nezodpovedného milovníka psov", je možné eliminovať len tým, že svojou spoluprácou s mestskou políciou pomôžete identifikovať tých psíčkarov, ktorí nedbajú na svoje povinnosti. Bez svedectva (ak zostanete v anonymite a nebudete s hliadkou MsP vo veci aktívne spolupracovať), nie je možné preukázať porušenie zákonnej povinnosti a identifikovať tých, ktorí sa správajú nezodpovedne a zanechávajú po venčení ulice a verejné priestranstvá znečistené psími exkrementmi.
Mestská polícia musí postupovať v zmysle platnej legislatívy, a teda nemôže konať a postihovať nikoho bez náležitého preverenia a dokázania priestupku. Znečistenie verejného priestranstva tým, že osoba, ktorá vedie psa neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil, je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý môže byť priestupcovi uložená pokuta do 65 eur. Na to aby mohla byť sankcia uložená, musí byť skutok dokázaný, aby nebol potrestaný ten, komu nebola preukázaná vina. Inak, v zmysle rešpektovania zásady „V prípade pochybnosti v prospech obvineného.", nie je možné sankciu uložiť.

 

Je váš pes nebezpečný?
Ak je váš pes nebezpečný, vyplývajú pre vás zo zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) a zo VZN mesta Stupava č. 1/2003 o podmienkach držania psov (ďalej len VZN) niektoré povinnosti naviac.

 

Kedy sa stane Váš pes nebezpečným?
Zákon za nebezpečného psa označuje každého psa, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane (§ 25 Trestného zákona) alebo v krajnej núdzi (§ 24 Trestného zákona).
To, že je pes nebezpečný má takýto pes vyznačené na evidenčnej známke psa. Mesto Stupava pre nebezpečné psy vydáva evidenčnú známku inej farby. O vydanie evidenčnej známky s vyznačením, že je pes nebezpečný, je vašou povinnosťou požiadať bezprostredne po tom, čo váš pes uhryzol alebo napadol človeka alebo iné zviera.
Ak máte nebezpečného psa, je dôležité pamätať na to, že pri jeho vodení mimo chovný priestor alebo zariadenie na chov, môže túto činnosť vykonávať len osoba, ktorá je nielen fyzicky a psychicky spôsobilá viesť psa, ale je aj plne spôsobilá na právne úkony.
Ak pes niekoho zraní, uhryzne, je držiteľ psa, alebo ten kto psa vedie, povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Ak odmietne poranenej osobe tieto údaje poskytnúť, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 165 eur.
Súčasne je držiteľ psa povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Ak tak neurobí držiteľ psa, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 165 eur. Ak tak neurobí osoba, ktorá psa vedie, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 165 eur.

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo VZN mesta Stupava je takéto porušenie riešené ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Ak ste svedkami toho, že konkrétna osoba venčiaca psa porušuje zákon č. 282/2002 Z.z., alebo VZN mesta Stupava č. 1/2003 môžete podať oznámenie osobne na útvare Mestskej polície Stupava, alebo telefonicky na t.č. 02/ 659 341 00 stála služba, alebo hliadka mobil 0905- 621-454.

Ďakujeme za spoluprácu

Vaša mestská polícia

04.09.2012

Pozor na falošné finančné verejné zbierky

UPOZORNENIE MESTSKEJ POLÍCIE STUPAVA

Mestská polícia upozorňuje na riziko konania nepovolených verejných zbierok
„Bez opatrnosti je i múdrosť slepá"
Ako ste ich stretávali minulý rok, tak aj počas tohto roku ich stretnete na ulici. Zastavujú vás, prosia, aby ste prispeli na onkologicky choré deti. Do zapečatených pokladničiek. Hrajú na emócie, slušne až anjelsky láskavo. Ale ani vo sne by vám nenapadlo, kde skutočne skončia tieto peniaze. Žiaľ, veľakrát vo vreckách falošných nadácii, ktoré s vyzbieranými peniazmi robia vlastný biznis. A rozlíšiť skutočných aktivistov od podvodníkov zneužívajúcich choroby detí pre vlastný osoh je čoraz ťažšie...Aj v uliciach nášho mesta čoraz častejšie vidieť jednotlivcov či dvojice s pokladničkami oslovujúce okoloidúcich so žiadosťou o poskytnutie príspevku. Žiaľ, nie všetci verejnú zbierku vykonávajú v záujme pomôcť organizácii, v mene ktorej vystupujú. Podvodníci tým vrhajú zlé svetlo na skutočné zbierky, ktorých cieľom je naozajstná pomoc pre onkologicky choré deti.

 

Mestská polícia upozorňuje na výskyt nepravých aktivistov verejných zbierok, ktorí o príspevky žiadajú v snahe neoprávnene sa obohatiť a odporúča vždy si preveriť či zbierku realizuje organizácia s povolením na jej usporiadanie a osoba touto organizáciou poverená. A oznámiť každé podozrenie na nepravých aktivistov mestskej polícii.
Na zorientovanie sa v tom, či ide o zbierku schválenú, alebo pred Vami stoja nečestní podvodníci, ktorí sa spoliehajú na Vašu dobrotu a neznalosť v oblasti realizácie verejných zbierok, Vám môžu pomôcť nasledovné informácie:

 

Schválená verejná zbierka má svoje povolenie
Podľa zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách každá verejná zbierka podlieha povoleniu, ktoré je vydané na základe žiadosti o povolenie usporiadať zbierku právnickej osobe po splnení zákonných povinností. Ak sa zbierka koná na území jedného kraja, vydáva povolenie obvodný úrad. V prípade zbierky s celoslovenskou pôsobnosťou, alebo na území presahujúcom pôsobnosť obvodného úradu, podlieha verejná zbierka povoleniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rozhodnutí o povolení usporiadania verejnej zbierky, ktoré je povinná osoba vykonávajúca zbierku mať pri sebe k nahliadnutiu pre potenciálnych darcov, sú uvedené údaje:

 • o orgáne, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo povolenia, pečiatka tohto orgánu,
 • o organizácii, ktorej bolo povolenie na zbierku vydané: jej názov, právnická forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie,
 • o forme verejnej zbierky, a teda či ide o zbierku vyberaním finančných prostriedkov od darcov do prenosných pokladničiek, predajom predmetov alebo inou formou (zriadením a zverejnením účtov v banke na účely zbierky, predajom vstupeniek, zbieracími listinami),
 • o účele verejnej zbierky: na čo konkrétne budú vyzbierané finančné prostriedky použité,
 • o období konania zbierky: dátum jej začiatku a ukončenia,
 • o mieste konania: či ide o celoslovenskú zbierku alebo zbierku v určitom územnom obvode,
 • o miestach/priestoroch, kde bude zbierka realizovaná: verejné priestranstvá, verejnosti prístupné priestory právnických osôb a inštitúcií, ktoré dali súhlas na konanie zbierky vo svojich priestoroch.


Povolenie na konanie zbierky súčasne ustanovuje niektoré podmienky jej konania:

 • prenosná, ako aj stacionárna pokladnička musí byť riadne uzatvorená, označená logom organizácie, ktorá zbierku na základe povolenia realizuje,
 • v prípade zbierky predajom predmetov musí byť na každom predmete alebo na viditeľnom mieste vyznačená výška príspevku,
 • spôsob nakladania s výnosom zbierky,
 • lehoty na zaslanie vyúčtovania realizovanej zbierky,
 • zverejnenie výnosu zbierky, a pod..


Osoby oprávnené zbierku vykonávať musia mať písomné poverenie
Aby ste si boli istí, že svoj príspevok dávate osobe a organizácii, ktorá je skutočne oprávnená konať zbierku, môžete si vyžiadať od osoby, ktorá ju realizuje písomné poverenie na realizáciu zbierky. Každá organizácia, ktorá žiada o povolenie na uskutočnenie verejnej zbierky, už pri podávaní svojej žiadosti prikladá aj zoznam osôb zodpovedných za konanie verejnej zbierky (s ich menami, priezviskami a bydliskami), u ktorých je možné overiť si platnosť poverenia konkrétneho aktivistu.
Originál poverenia na vykonávanie zbierky, je osoba oslovujúca dobrovoľníkov o príspevok povinná mať pri sebe a poskytnúť ho k nahliadnutiu každému, kto o to požiada. Súčasne musí mať pri sebe platný občiansky preukaz. U väčších organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou zbierky je zvykom, že pre svojich aktivistov vydávajú aj preukaz aktivistu s fotografiou.
V poverení osoby na vykonávanie zbierky sú uvedené nasledovné údaje: meno a priezvisko tejto osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu, označenie organizácie vykonávajúcej zbierku, účel zbierky, názov orgánu, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo rozhodnutia o povolení zbierky, čas a územie konania zbierky.
Poverenie musí byť opatrené podpisom oprávneného zástupcu a pečiatkou organizácie oprávnenej realizovať zbierku.

 
Na základe posledných udalostí minulého roku súvisiacich so zadržaním neoprávnených osôb vykonávajúcich verejnú zbierku na území SR vyzývame občanov, aby v prípade podozrenia na konanie nepovolenej verejnej zbierky bezodkladne kontaktovali mestskú políciu na telefónnych číslach:
02/ 659 341 00 stála služba, alebo hliadka mobil 0905- 621-454.

Vaša mestská polícia

 

Odpočet elektromerov

V dňoch 21.9.2011 až 30.9.2011 budú vykonávat pracovníci

Zapadoslovenskej Energetiky odpočty elektromerov u občanov v Stupave na uliciach :

Kostku
nám SNP
ul.SNP
Pažitna
Kalinčiakova
Poľná
Malacká
Rímska
Nová
Lesná
Dukelská

V pripade nepritomnosti zanechajte stav elektromera na viditelnom mieste.

 

04.09.2012

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie pre stavbu Rodinný dom, prístrešok... pre stavebníka Alena Kotrusová.
Dokument vo formáte PDF (otvorí sa v novom okne, 1,80 MB)

04.09.2012

Komorné kultúrne centrum

Komorné kultúrne centrum

Pozvánka na slávnostný koncert

Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava , Mestská knižnica Ruda Morica Stupava a ZUŠ Stupava pozýva:


Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Mestská knižnica Ruda Morica a ZUŠ Stupava pri príležitosti spomienky nedožitých 90 rokov

spisovateľa Ruda Morica

si Vás dovoľujú pozvať na slávnostný koncert v podaní ZUŠ Stupava

v nedeľu 27. marca 2011 o 17.00 hod. do malej sály KD v Stupave.

Súčasťou podujatia je aj výstava o živote a diele spisovateľa.

Vchod od Kúpeľnej ulice.

Vstup je voľný

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Andrej Dzurilla

04.09.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Branislav Koreň

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 9472/2011/EO-Vr. V Stupave 19.9.2011


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./


Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto


o z n a m u j e

Branislavovi Koreňovi, nar. 3.5.1965,

 

že dňa 19.9.2011 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na koncert dychovej hudby

Moravanka

Dom kultúry Dúbravka pozýva všetkých milovníkov dychovej hudby na koncert kráľovnej dychoviek - Moravanky.


Legendárna a všetkým generáciám dobre známa dychová hudba Moravanka rozohrá žilky všetkým milovníkom tohto žánru 23. marca o 19tej hodine v Dome kultúry Dúbravka.

 
Pod vedením svojho kapelníka Jana Slabáka Moravanka zahrá a zaspieva všetky známe moravské pesničky, ktoré prinesú dobrú náladu, ale aj kúsok nostalgie a spomienok na časy minulé.

 Príďte si zaspievať a zaspomínať spolu s Moravankou!

 

Už 23. marca o 19tej v Dome kultúry Dúbravka!

 

Vstupenky sú už v predaji v Dome kultúry Dúbravka.

 

Pozvánka do kina X

Občianske združenie Pour Art Vás pozýva do Kina X na atraktívne 2D a 3D filmové
predstavenia. Informácie o premietaných tituloch a cenách nájdete v aktuálnych
Podpajštúnskych zvestiach a na internetovej adrese www.kinox.sk. Pokladňa
kina je otvorená 30 minút pred každým premietaním. Tešíme sa na Vašu návštevu.

04.09.2012

Zámer prenajať nebytové priestory

Mesto Stupava v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory o celkovej výmere 306 m2, nachádzajúce sa v budove Mestského kultúrneho a informačného centra na Agátovej ulici 16 v Stupave, postavenej na pozemku p. č. 295/1, súp. č. 1097, ktoré prenajme Mestské kultúrne a informačné centrum Občianskemu združeniu Pour Art, IČO 42128455.

04.09.2012

Pozvánka na spomienkové stretnutie

Spomienkové stretnutie pri príležitosti osláv nedožitých 90 narodenín spisovateľa Ruda Morica dňa 22.03.2011 o 13.30h.

 Pozvánka na podujatie

 

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie MSZ dňa 22.9.2011

Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 22. septembra 2011 o 10,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, Agátová 16.

 P r o g r a m

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Kontrola uznesení
 4. Veci majetkové
 5. Výsledky verejných obchodných súťaží / Zadná a Malý Háj/
 6. Programový rozpočet - vyhodnotenie za 1 polrok 2011
 7. Informácia o stave prác na projekte "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava"
 8. Informácia z kontroly dodržiavania Smernice č.1/2009 na používanie služobných motorových vozidiel Mestského úradu
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN 3/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava.
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č....../2011 mesta Stupava o podmienkach držania psov
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ......../2011, ktorým sa určujú poplatky za odplatné služby poskytované pracovníkmi Mestského úradu Stupava
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č......../2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. ..../2011, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava
 14. Tajomníci komisií MsZ - zmena
 15. Učenie sobášnych dní - zmena
 16. Zmluvy o spolupráci mesta Stupava a partnerov mesta Lowicz (PL) a mesta Nagykovacsi (HU)
 17. Interpelácie
 18. Diskusia občanov
 19. Rôzne
 20. Návrh uznesenia
 21. Záver

Pavel Slezák v. r.
primátor mesta

Pozvánka vo formáte PDF

 

 

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať


17. marca 2011 o 14,00 hodine
v zasadačke MsÚ v Stupave

 Pozvanka pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Peter Nevrla
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Peter Nevrla
Dátum vyvesenia zásielky: 14.9.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.9.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Výberové konanie na miesto riaditeľa

Obchodná spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o.
so sídlom Dlhá 11/1248, IČO: 43 859 623,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 49422/B,
zastúpená konateľom Pavlom Slezákom,

vyhlasuje
výberové konanie na pracovné miesto riaditeľa.

Podmienky pdf.

04.09.2012

Záškoláctvo

ZÁŠKOLÁCTVO

Vstupom do školy prijíma dieťa novú sociálnu rolu- rolu žiaka. Z nej vyplýva okrem iných povinností aj povinnosť zúčastňovať sa na vyučovaní. S touto rolou sa dieťa postupne, s väčšími či menšími problémami zžíva, stáva sa preň samozrejmosťou a zároveň sa jej princípy stávajú súčasťou jeho chápania sféry morálky, hodnôt a povinností.
Škola je pre žiaka pracovným prostredím, v ktorom trávi podstatnú časť dňa. V škole získava potrebné vedomosti a návyky. Je všeobecne známe, že tieto vedomosti a návyky sa najlepšie osvojujú, keď má žiak k týmto školským povinnostiam vytvorený kladný vzťah. Takéto deti potom nemajú v škole problémy, radi sa učia, do školy sa tešia, svoje školské povinnosti si plnia a bez problémov prospievajú.
Existujú však aj také deti, ktoré školu odmietajú. Vytvoril sa u nich negatívny vzťah ku škole, ktorý vedie až k odporu a často vedie ku záškoláctvu.

Mestská polícia sa pri pravidelných každodenných kontrolách dodržiavania verejného poriadku, zákazu predaja, podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov na území mesta Stupava stretáva v dopoludňajších hodinách počas dní školského vyučovania tiež z uvedeným fenoménom.

Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť - úmyselná absencia vyučovania bez vedomia alebo aj s vedomím rodičov (resp. zákonných zástupcov).

Na záškoláctvo by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom.


Kategórie záškoláctva

A. Pravé záškoláctvo - žiak do školy nechodí, rodičia o žiakovej absencii netušia
 Sú žiaci, ktorí ráno „akože" odchádzajú z domu do školy a keď rodičia odídu do práce, žiaci sa vracajú domov, kde trávia celé dopoludnie.
 Sú žiaci, ktorí odchádzajú ráno z domu, potom ostávajú s kamarátmi (buď u nich doma, alebo sú vonku
 Sú žiaci, ktorí nemusia odchádzať ani z domu, pretože rodičia odchádzajú do práce skôr

B. Záškoláctvo s klamaním rodičov - keď dieťa dokáže presvedčiť rodičov, že mu je zle
 Niektorí rodičia sú tak presvedčení o „chorobe" svojho dieťaťa, že ani netušia, že sú oklamaní
 Niektorí rodičia tušia, že dieťa choré nie je, no cítia sa „slabí na to, aby bojovali" s dieťaťom, a tak „potichu" súhlasia.

C. Záškoláctvo s vedomím rodičov - keď dieťa so súhlasom rodiča nechodí do školy
 Často býva dôvodom skutočnosť, že rodič dieťa potrebuje doma na nejakú pomoc

 

Príčiny záškoláctva

Pri skúmaní príčin záškoláctva môžeme prísť k niekoľkým záverom - záškoláctvo môže spočívať v negatívnom vzťahu žiaka ku škole, vo vplyve rodinného prostredia, či v iných dôvodoch.

A. Negatívny vzťah ku škole
Žiak by mal tráviť v škole podstatnú časť dňa. Škola ako organizovaná inštitúcia pomáha rozvíjať všetky stránky osobnosti žiaka. Ak má však žiak negatívny vzťah ku škole, môže z nej unikať. Dôvodov pre vytvorenie negatívneho vzťahu môže byť viacero.

 Neúspech žiaka v škole
Je azda najčastejším dôvodom na záškoláctvo. Školská práca sa im nedarí, nedosahujú v nej výsledky, nepostupujú v práci, nebývajú odmeňovaní. Sú to slabo prospievajúci a neprospievajúco žiaci. Navyše, ak sú za školské výkony trestaní, ponižovaní, neustále karhaní či zosmiešňovaní, demotivuje ich to.
 Zvýhodňovanie ostatných žiakov
K negatívnemu vzťahu ku škole prispieva aj zvýhodňovanie ostatných žiakov, dvojaký meter či „nálepkovanie". Pri „budovaní" negatívneho vzťahu ku škole môžu hrať rolu aj poruchy učenia, ktoré, ak nie sú včas podchytené, prípadne ak žiak nemá vytvorené optimálne podmienky, jeho učenie výrazne sťažujú.
 Prílišné očakávania
Aj neuskutočniteľné požiadavky alebo príliš veľké očakávania môžu mať demotivujúci charakter. Vety typu „to by si už mal...", „pozri, ostatní to už majú a ty?" a pod. obvykle nebývajú pre dieťa pomocou.
 Konfrontácia s rovesníkmi
Učitelia aj rodičia sa niekedy primárne sústredia na konfrontáciu s vrstovníkmi (čo je nepochybne pre porovnanie vývoja potrebné), no nemala by sa stať jediným meradlom. Vhodné je porovnávať vývoj dieťaťa s ním samým (ako postupne napreduje) a na základe poznania špecifík osobnosti dieťaťa ho podporovať v napredovaní. Téma očakávaní je zložitá napr. aj kvôli faktu, že u dieťaťa - žiaka môže prebiehať tzv. nerovnomerný rozvoj (väčšinou býva rozumový vývoj v predstihu pred emočným).
 Mimoriadne vedomosti a schopnosti
Dôležité je nezabúdať na fakt, že aj mimoriadne vedomosti a schopnosti môžu viesť k odporu ku škole. Niekedy sa učitelia neuvedomene dopúšťajú chyby. Snažia sa o všestranný rozvoj svojich žiakov a často zabúdajú alebo úmyselne zanedbávajú nadaných a talentovaných žiakov. Takíto žiaci sa začínajú v škole nudiť. Nadpriemerné schopnosti môžu niekedy vytvárať izoláciu od ostatných detí.
 Zlé sociálne vzťahy či nepriaznivá atmosféra
Sú tiež dôvodmi úniku žiaka zo školy. Môže tu ísť o zlé vzťahy medzi spolužiakmi, zlý vzťah s učiteľom. Odmietané bývajú aj deti s postihnutím, ktoré, ak nie sú „dobre" integrované, môžu strácať o školu záujem.
 Šikanovanie
Býva tiež dôvodom negativistického vzťahu žiaka ku škole. Šikanované deti sa boja nielen času stráveného v škole, ale aj cesty do školy a zo školy. Zhoršuje sa im prospech, niekedy sa objavujú poruchy správania. Únik žiaci vidia v absencii.

 


B. Vplyv rodinného prostredia
Prevažná časť výskumov poukazuje na fakt, že niektoré záškoláctva je potrebné hľadať v rodine. Na záškoláctvo majú obrovský vplyv neusporiadané rodinné pomery, nedostatočný záujem rodičov o dochádzku dieťaťa, o jeho prospech či časová zaneprázdnenosť, ale aj prehnaná starostlivosť a príliš vysoké nároky.

 Výchova založená na príkazoch a zákazoch
Pretože takýto spôsob výchovy potláča prirodzenosť dieťaťa, môže to viesť k tomu, že dieťa „chce slobodne narábať so svojím časom", užíva si svoju moc a svoju „šikovnosť" ako oklamať dospelých.
 Nezáujem
Rodičovi nie sú podozrivé vyhýbavé odpovede na otázku typu: „Čo bolo v škole?" - odpoveď: „Nič", alebo: „Máte úlohy?" - odpoveď: „Nie". Dieťa si je isté, že rodičovou nevšímavosťou si môže dovoliť nechodiť do školy.
 Perfekcionizmus
Keď je dieťa pod neustálym tlakom pocitu, že urobí chybu, že sklame požiadavky rodičov, a preto potrebuje úľavu, ktorou môže byť, napríklad, aj absencia v škole.
 Nedôslednosť
Dieťa „vie, ako na rodiča" - napr. ráno tesne pred tým, ako sa rodič ponáhľa do práce, dieťa začne naliehať, aby mohlo ostať doma, lebo sa nenaučilo istý predmet a bojí sa, že dostane 5. Rodič v časovom strese „rieši" situáciu tak, že nátlaku dieťaťa podľahne.
 Zlý príklad
Na dieťa v rodine má nepochybne silný vplyv aj „zlý príklad", čím môže byť napríklad neustále nezamestnaný rodič alebo dospelý súrodenec, ktorého živia rodičia a pod. Je potrebné, aby rodičia zvažovali nielen spôsob výchovy, no aj to, aký podiel môžu mať v príčinách absencií svojich detí v škole.

C. Iné dôvody

 Správanie ovplyvnené separačnou úzkosťou
Ide o poruchu, pre ktorú sú typické dva znaky - poruchy spánku a vyhýbanie sa škole. Nejde tu o vyhýbanie sa škole v dôsledku strachu z nej, ale v dôsledku nutnosti odlúčiť sa od rodičov (niekedy od obľúbenej hračky alebo známeho miesta). Separačná úzkosť je vlastne strachom z odlúčenia. Niektoré znaky sa objavujú už okolo tretieho roku, no väčšinou začína v siedmom roku. V závažnejších formách sa prejavujú ako školská fóbia.
 „Byť poza školu preto, aby som mal príjemné zážitky"
To je jedna z viet detí vyhýbajúcich sa škole. Patrí sem napríklad pozeranie televízie, hranie na počítači, návšteva herne...
 Snaha o upútanie pozornosti rovesníkov, dospelých
Je nevyhnutné rozmýšľať nad tým, čo týmto upútavaním pozornosti deti potrebujú dosiahnuť: chcú, aby sa im venovalo viac času, záujmu, potrebujú pomoc v istej oblasti, majú nízke sebavedomie, a pod.
 Rovesnícky tlak
Môže byť tiež jednou z príčin záškoláctva - zvýšený je hlavne vtedy, ak sa skupinky rovesníkov „dohodnú" na absencii v škole.

 


Fázy záškoláctva:

1. latentná a experimentálna fáza

obdobie latencie:
dieťa uvažuje nad cieleným vymeškaním školy

zároveň hľadá spôsob, ako legalizovať neprítomnosť v škole

fáza vrcholí „blicnutím si" a je zvyčajne krytá ospravedlnenkou

obdobie experimentu:
neprítomnosť v škole vníma ako adrenalínový šport, dobrodružstvo, je si vedomé
dôsledkov

2. fáza manipulatívneho a reaktívneho záškoláctva

manipulatívny variant:
dieťa nejde do školy s tým, že uvedie na to formálny dôvod (bolí ho hlava, brucho,
zub, nespalo, nestihlo sa naučiť...) a vopred si je isté, že mu rodič neprítomnosť
ospravedlní

reaktívny variant:
latentné záškoláctvo dostane negatívny (napr. poníženie žiaka v škole) alebo
pozitívny podnet (napr. lákavá zážitková ponuka)

dieťa reaguje emocionálne až skratovo

je si vedomé porušenia normy a hľadá spôsob, ako jeho rozsah minimalizovať, aspoň
časť absencií sa snaží zlegalizovať

3. fáza stupňovaného a fixovaného záškoláctva

obdobie stupňovania:
ak je zážitok skôr pozitívny, ako negatívny, má dieťa tendenciu zvyšovať frekvenciu
i rozsah neprítomnosti v škole

legalizovanie vymeškaných hodín prestáva byť reálne, a tak naň rezignuj

uvedomuje si negatívne dôsledky svojho konania, ale už ho nie je schopné samo bez
odbornej pomoci regulovať

obdobie fixovania:
záškoláctvo sa stáva „životným štýlom" dieťaťa

nezaoberá sa už jeho dôsledkami, nezakrýva ho, nesnaží sa ani o čiastočnú
legalizáciu absencií

identifikuje sa s rolou záškoláka a je negatívne nastavené na akúkoľvek pomoc
a zmenu
Čo robiť? - odporúčania pre rodičov

• Nebagatelizovať prítomnosť problému, nevytvárať s dieťaťom „koalíciu" voči škole, nenechať sa dieťaťom manipulovať a neponechávať ho neodôvodnene počas vyučovania doma, zamedziť vzniku hyperprotektívnej výchovy
• Pravidelne a intenzívne sa zaujímať a informovať o dochádzku dieťaťa do školy (telefonický kontakt s triednym učiteľom, výchovným poradcom, pravidelné návštevy a konzultácie rodiča v škole...)
• Zaujímať sa o emočný vývin dieťaťa, o jeho postavenie v školskom kolektíve, o sociálne vzťahy dieťaťa, spolu so školou sa pokúsiť vytvoriť dieťaťu v škole bezpečné prostredie
• Dôsledne zvážiť, či na dieťa nie sú kladené príliš vysoké nároky, ktoré nie je schopné zvládnuť, rešpektovať reálne možnosti dieťaťa vzhľadom k jeho osobnostným danostiam
• Pomôcť dieťaťu nekonfliktným spôsobom riešiť jeho aktuálne ťažkosti, stanoviť jasné pravidlá a dodržiavať ich
• Neriešiť ťažkosti dieťaťa častým striedaním škôl, veľmi často je takáto stratégia iba presúvaním riešení problému a nie jeho skutočným riešením
• Pri stupňovaní ťažkostí vyhľadajte pomoc odborníkov (výchovní poradcovia, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)


Záškoláctvo a jeho postihovanie
Povinnú školskú dochádzku a jej dĺžku upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov v ustanovení § 19, kde sa uvádza: „ ...nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky". Uvedená povinnosť trvá do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši vek 16 rokov. Začiatok plnenia školskej dochádzky je dovŕšenie šiesteho roku veku dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnej základnej škole.

Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky nastáva vtedy, ak si dieťa neplní školskú dochádzku tak, že v jednom školskom roku vynechá viac ako 60 neospravedlnených hodín, čím sa naplnia znaky skutkovej podstaty priestupku.
Za trestný čin sa považuje taký stav, ak dieťa neplní povinnú školskú dochádzku v rozsahu viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín v jednom školskom roku.
Ohrozovania mravnej výchovy podľa § 211 Trestného zákona s potrestaním odňatím slobody až na dva roky sa dopustí ten, kto vydá osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu tým, že
• zavádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu
• umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život
• bráni jej v plnení povinnej školskej dochádzky
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov bude potrestaný ten, kto spácha uvedený čin závažnejším spôsobom konania alebo z osobitného motívu.
Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelanie maloletého tým, že neprihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku
Riaditeľ školy oznamuje mesačne obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce a sociálnych vecí podľa § 5 ods. 11 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci.
Obec ako príslušný správny orgán podľa platnej legislatívy predvolá zákonného zástupcu ako obvineného na ústne pojednávanie. Ak obec rozhodne a uzná ho vinným zo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku, uloží obvinenému za spáchaný priestupok pokutu. Za priestupok podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 €.
Postup mestskej polície pri zistení záškoláctva

Mestská polícia v prípade zistenia, že sa žiak nezúčastňuje výchovy a vzdelávania v čase vyučovania, postupuje v zmysle ustanovení zák. č. 36/2005 Zb. z. o rodine . Takéto zistenia budú oznamované príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí, mestu, súdu a školským zariadeniam, ktoré žiak navštevuje.
V prípade zistenia požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok u osôb mladších ako 18 rokov ( nie len v dopoludňajších hodinách počas dní školského vyučovania ) postupuje Mestská polícia v zmysle ustanovení zákona č. 219/1996 Z. z., resp. v zmysle zákona č. 372/1990 Z.z. v platnom znení. Výška sankcie za porušenie zákona môže byť uložená do výšky 33,- €, prípadne postúpená na rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu.

Vaša mestská polícia

15.07.2013

Výberové konanie na miesto riaditeľa MKI Stupava

Mesto S T U P A V A
Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava
zastúpené primátorom mesta Pavlom Slezákom

vyhlasuje
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na miesto riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave

Podmienky pdf. 

04.09.2012

Pozor DROGY!!!

DROGY

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií. Pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.
Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získavať akýmikoľvek prostriedkami. Závislosť od drogy je daná tendenciou zvyšovania dávky drogy, psychickou a často aj fyzickou závislosťou na jej účinkoch. Každá drogová skupina vykazuje istú mieru psychickej závislosti a tendenciu k závislosti fyzickej. Napriek niektorým konštantným a špecifickým príznakom ovplyvnenia drogou, existuje značná variabilita v účinkoch u konkrétnych jedincov, ktorých osobná predispozícia k závislosti od drogy zohráva významnú úlohu. Jedným zo získaných ovplyvňujúcich faktorov možnej závislosti na droge najmä psychickej predstavujú tzv. peristatické faktory, t.j. faktory vplyvu skupiny, okolia, kultúrnych štýlov a iných sociologických aspektov.

Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov, ktorý vedie k výrazným medicínskym, sociologickým a ekonomickým dôsledkom s chabou a naivnou snahou na univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní chemického raja.

Nelegálne drogy

Drogy kokaínového typu
Zdroje drogy
Prírodným zdrojom kokaínu je rastlina kokaínovníka z pantropického rodu Erythroxylon. Najvhodnejší geograficko-klimatický región sveta sú náhorné plošiny východných Ánd. Prispôsobenému variantu rastliny sa dobre darí aj v podmienkach dažďových pralesov. Na rastlinné alkaloidy chudobnejší variant „epadu" sa preto rozšíril aj v Amazónii. Erythroxylon coca je až 2 metre vysoký ker s výrazne žilkovanými listami. Drevina má načervenalú farbu, od ktorej bol odvodený aj botanický názov. Kokové listy sa zberajú trikrát do roka.
Kokaín je zneužívaný v niekoľkých variantoch: Listy kokaínovníka sa žuvajú, bez akejkoľvej ďalšej úpravy najmä v oblasti Ánd. V listoch kokaínovníku je obsiahnuté približne 0,5 až 1% kokaínu. Free base - voľná báza predstavuje kokaín separovaný od kyslého radikálu. Už pri bežnom zahrievaní vedie k odparovaniu, čí umožňuje jeho inhaláciu (vdychovanie). Kokaín je možné rozpoznať od iných drogových skupín najmä skutočnosťou, že je to jemne zrnitý prášok, bez zápachu, ktorý po degustácii jazykom chladí, vyvolá znecitlivenie a pocit chladu na jazyku. Hydrochlorid kokaínu je omnoho viac termostabilnejší, t.j. jeho teplota tavenia je vyššia ako u voľnej bázy kokaínu, preto je tento drogový variant zneužívaný predovšetkým na tzv. sniffing či dokonca vpichovanie do tela. Crack (angl. crack - praskanie) je bikarbonátom formovaná báza kokaínu, čo umožnuje inhaláciu a zvyšuje účinnosť kokaínu. Okrem vyššie uvedených variant kokaínu sa táto droga veľmi často kombinuje do rôznych zmesí v snahe znižovania ceny. Príkladom zmesí kokaínu je speedball, kde je kokaín kombinovaný s heroínom či bazooka v kombinácii s marihuanou.
Na ulici sa kokaín predáva pod rôznymi menami. Crack house (krekové byty) ponúkajú coke, „C", stardust, blow, white lady, snow, v slovenských obmenách: kolu, sneh, koks a iné.
Spôsoby užívania
Hlavným a najčastejším spôsobom aplikácie drogy je sniffing, t.j. vdychovanie drogy v prášku cez nosové otvory. Kokaín je usporiadaný do úzkych koľajníc a pomocou tenkej trubičky, prípadne zrolovanej bankovky je na viackrát vdýchnutý striedavo do jednej a následne druhej nosnej dierky. Sliznica nosa obsahuje nervové zakončenia čuchového nervu, pomocou ktorého sa kokaín priamo a rýchlo dostáva do mozgu. Typickým chorobným nálezom u ľudí s rozvinou závislosťou od kokaínu je prederavenie nosovej prepážky. Zriedkavejšie je vdychovanie z chrbtovej plochy ruky, resp. z dlane. Klasické crack house sú preto často bez okien a možnosti prievanu. Niektoré varianty kokaínu možno vpraviť do tela aj tzv. paranterálne, t.j. mimo črevný trakt, teda injekčne. Kokaín sa vo forme hydrochloridu vstrekuje do žily (i.v.), zriedkavejšie aj pod kožu (s.c.) alebo vnútrosvalovo (i.m.). Kokaín a jeho vyrianty sa veľmi často v drogovo závislej komunite používa ako súčasť sexuálnych praktík, pri ktorých sa kokaín vtiera vo forme maste do vagíny alebo análneho otvoru. Fajčenie drog s obsahom kokaínu je viazané najmä na termostabilitu drogového variantu. Crack sa fajčí v malých sklenených fajočkách. Free base sa fajčí v malých fajočkách s prímesou oleja.
Účinky
Kokaín sa po vdýchnutí cez nos veľmi rýchlo dostáva priamo do mozgu prostredníctvom dráhy čuchového nervu, resp. sa o niečo pomalšie absorbuje v najmenších funkčných jednotkách pľúc do krvi. Po aplikácií vzniká rýchly euforizujúci účinok, ktorý je podmienený uvoľnením niektorých látok (neuromediátorov) v mozgu, a to na istých špecifických miestach. Dostavuje sa pocit sily, narastá sexuálna apetencia (stimulácia libida). U chronických závislosti sa však paradoxne objavujú poruchy sexuálnych funkcií. Kokaín je drogou, ktorá sa najviac ovplyvňuje ľudskú sexualitu, čo sa môže prejavovať až extrémnym sexuálnym správaním ako sú nymfománia či satyriáza (u mužov). Produktívne poruchy vnímania (halucinácie, ilúzie) či myslenia (bludy) nie sú typické, avšak môžu sa objaviť pri rozvinutých závislostiach. Kokaín spôsobuje vo všeobecnosti stimuláciu sympatikového nervového systému, čo vedie k zvýšeniu hladiny adrenalínu a jemu podobných látok v krvi. Dostavuje sa pocit výkonnosti, potlačenie pocitu únavy a hladu. Okrem zmeny psychických funkcií patrí medzi sprievodné javy užitia kokaínu najmä zvýšená frekvencia činnosti srdca, zrýchlenie dýchania, rozšírenie zreníc, zvýšenie krvného tlaku, zvýšenie motorickej aktivity, nekľud, niekedy pocit na zvracanie a zvracanie.
Medzi dlhodobé účinky užívania kokaínu patrí najmä celkový pokles hmotnosti, už spomínané prederavenie nosovej prepážky, trvalý nepokoj, poruchy spánku, precitlivelosť na rôzne, najmä akustické podnety, opakované bolesti brucha, hnačky a vo vystupňovaných prípadoch až poruchy vedomia (delírium), stihomam, depresie. Stavy opakovaného akútneho ovplyvnenia kokaínom, striedané s krátkymi periódami abstinencie vedú k ťažkým psychickým a fyzickým zmenám, ktoré bez odbornej pomoci končia samovraždou, či zlyhaním základných životných funkcií.


Zdravotné riziká pri užívaní kokaínu
Kokaín je stimulátorom sympatikového nervového systému, už pri prvom podaní vedie k neúmernému zvyšovaniu tepovej frekvencie, k zvyšovaniu krvného tlaku a k zúženiu vencovitých tepien srdca, ktoré zásobujú kyslíkom srdcový sval. Už pri prvom podaní kokaínu a jeho variánt môže dôjsť k rozvoju infarktu srdcového svalu, k vzniku fatálnych porúch srdcového rytmu, vzniku krvácania do mozgu v dôsledku kritického vzostupu krvného tlaku. V súvislosti s tehotenstvom sa vyskytujú poruchy krvného zásobenia plodu s možnosťou predčasných pôrodov najmä v rozmedzí 24. až 28. týždňa gravidity. Prestup kokaínu do cirkulácie plodu môže znamenať rastové zaostávanie, ako aj vývojové poruchy plodu. Pri dohodobom užívaní kokaínu sa vyskytujú morfologické zmeny srdcovej svaloviny, ktorá stráca funkčné rezervy, dochádza k poruchám vzdušnosti pľúc, čím sa zvyšuje tlak v pľúcnom riečisku, čo v konečnom dôsledku opätovne zaťažuje srdce. V rámci pľúcnych ochorení sa môže objaviť pľúcna TBC (tuberkulóza), ale aj iné nešpecifické zápalové ochorenia pľúcneho tkaniva. K rizikám opakovaného, ale aj jednorázového užívania kokaínu patria taktiež psychické poruchy s prejavmi depresie, paranoje, či porúch osobnosti.
Drogy opiátového typu
Zdroje drogy
Mak siaty (Papaver somniferum var. Album Linné) predstavuje základný a prirodzený zdroj ópia a jeho derivátov. Výťažnosť a množstvo účinných alkaloidov v rastline maku závisí od jej fytochemických vlastnosti, ktoré sú podmienené geografickou lokalitou a klimatickými podmienkami. U nás rastie vlčí mak (Papaver rhoeas Linné), ktorý neobsahuje nijaké potenciálne využiteľné alkaloidy. Najvýznamnejšia lokalita sveta na pestovanie maku je Zlatý trojuholník: Thajsko, Barma, Laos, ale okrem toho aj Čína, India, Turecko a Pakistan. Medzi drogové varianty ópiátového typu závislosti patrí: surové ópium s obsahom 10% morfínu. Surové ópium možno fajčiť. Vyskytuje sa aj v ďalších podobách ako napr. gálí (India); čandu (purifikované ópium); dross (popol z vyfajčeného ópia - nízka cena); morfín (najdôležitejší prírodný alkaoid ópia - prášok alebo roztok); heroín (polosyntetický derivát - diacetylmorfín); syntetické opiáty (oficiálne prípravky farmaceutického priemyslu) a napokon superheroín (metylfentanyl - asi 100 násobne silnejší než heroín). Na čiernom trhu sa konzumenti opiátov stretávajú s názvami ako: Morph, dust, „H", háčko, herák, kakao, smack, horse. Ópium je vo forme mierne lepkavého prášku, sivozelenej farby, ktoré sa predáva vo forme malých guličiek. Veľmi nápadný je pach po splesnivenom maku. Morfín je vo forme solí, ako biely až žltkastý prášok, ktorý vytvára malé polygonálne kryštáliky. Heroín sa vyskytuje vo forme bieleho prášku v podobe solí, často s prímesou sušeného mlieka, jedlej sódy a pod. Užívania heroínu v komunite je veľmi častým javom. Shooting gallery sú miesta ako opustené stavby, súkromné byty, či podzemné priestory, v ktorých sa pravidelne stretávajú ľudia závislí od heroínu.
Spôsoby užívania
Surové ópium sa fajčí v drevených, hlinených alebo sklenených vodných fajkách, a to v ležiacej polohe, pretože sprievodným príznakom fajčenia ópia je pocit na zvracanie. Výnimočne bola zaznamenaná tzv. ópiofagia - pitie ópiovej tinktúry. Morfín vykazuje dobrú rozpustnosť vo vode, preto sa aplikuje injekčne, a to podkožne, vnútrosvalovo, resp. vnútrožilne. Heroín sa vpravuje do organizmu podkožne (aj tzv. skin popping - viacsmerné vpravovanie pod kožu z jedného vpichu), vnútrosvalovo a vnútrožilne (mainline). V čase vojny vo Vietname bolo fajčenie heroínu bežnou praktikou medzi americkými vojakmi. Na Slovensku sa vyskytla forma inhalácie výparov heorínu na lyžičke pri jej zahrievaní nad zapaľovačom.
Účinky
Účinky opiátových derivátov drog spôsobujú rýchly euforizujúci efekt hlavne po injekčnom podaní. Typickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou sú letargické stavy preživané v pasívnej polohe s výskytom porúch vnímania (halucinácie, ilúzie). Opiáty sú klasickou drogovou skupinou slastného zabudnutia. Z telesných prejavovov dochádza k poklesu frekvencie srdca a ventilácie. Dochádza k zvýšenému poteniu, svrbeniu pokožky, bolestiami hlavy. Typickým príznakom je výrazné zúženie zreníc v priebehu akútneho ovplyvnenia.
Zdravotné riziká zneužívania opiátov
Jednorázové podanie opiátov sa vyznačuje vysokou mierou variability účinkov. Nie každý ľudský jedinec reaguje na opiáty rovnako. Po krátkodobej eufórii sa môže dostaviť ťažký depresívny stav a úzkosť. V súvislosti s aplikáciou heroínu po prvýkrát sa vyskytuje aj riziko náhlej smrti. Táto eventualita je vysvetľovaná neschopnosťou organizmu prijať a spracovať akékoľvek aj minimálne množstvo heroínu (tzv. idiosynkratický efekt). V prípadoch rozvinutých závislostí dochádza k postupnej strate fyzickej výkonnosti, vyskytujú sa ťažké poruchy pamäte, egocentrizmus, zvýšená unaviteľnosť, záchvaty úzkosti, paranoidné stavy, zápchy či naopak tzv. heroínové hnačky, neschopnosť vôľou riadeného správania, poruchy menštruácie, ťažké zápalové postihnutie v miestach aplikácie drogy. Významným rizikom komunitného spôsobu života konzumentov heroinu je výskyt najmä chronických zápalových ochorení pečene (hepatitída typu C, ale aj B, či iné krvou prenosné hepatitídy) pri používaní spoločných injekčných ihiel. Imunitný systém môže po dlhšom čase reagovať vznikom zápalového postihnutie mozgových ciev s následnými fatálnymi dôsledkami na mozgové tkanivo najmä v oblasti bazálnych ganglií. Pľúcne tkanivo reaguje u rozvinutých závislostí na heroíne vznikom fibrózy pľúc. Drobné cievy dokonca aj na vzdialenejšícj miestach od miest vpichov sa upchávajú, čím dochádza k poškodeniu najmä pečene a obličiek. Riziko šírenia HIV infekcie je omnoho štatisticky významnejšie u ľudí závislých na heroíne.
Abstinenčné príznaky sa v prípade opiátov, najmä heroínu vyskytujú po cca 5 - 15 hodinách. Abstinenčný syndróm je typický najmä výrazným slzením, vodnatým výtokom z nosa, studeným potom, zvýšenou frekcenciou srdca, husou kožou, vydesením, dezorientáciou a celkovou vyčerpanosťou. V tomto stave sa často vyskytujú záchvaty nekontroľovanej agresie namierené proti okoliu, ale aj proti sebe, preto sa nikdy neodporúča zostávať osamote s človekom drogovo závislým od heroínu.

 

Drogy amfetamínového typu
Zdroje drogy
Uvedená skupina drog v sebe zahŕňa liečivá s generickým a obchodným názvom a taktiež ilegálne vyrábané látky s názvami pochádzajúcich z drogových komunít. Drvivá väčšina týchto látok sa získava s využitím chemickej syntézy. Prírodné zdroje sú značne v úzadí. Patrí k nim napr. muškátový olej a rôzne roztoky a čaje z muškátového orecha. Amfetamínové preparáty možno na základe chemickej stavby rozdeliť orientačne na dve skupiny: deriváty fenylizopropylamínu, kde patrí amfetamín (Elaston, Psychoton, Benzedrin); metamfetamín (Pervitin); metyldioxyamfetamín (MDA, MDMA, MDE, Extáza, DOM, PMA). K heterocyklickým derivátom patrí fenmetrazin (Preludin, Anorex); dexfenmetrazin (Dexfenmetrazin) a metylfenidát (Centedrin, Ritalin). Na čiernom trhu sa amfetamíny predávajú pod názvami ako eye openers, uppers, wake-ups, speed, love drug, Ecstasy, dex, perník, péčko, piko, Ferdo.
Spôsoby aplikácie
Amfetamíny sú jemne kryštalické prášky bez zápachu, ktoré vykazujú dobrú rozpustnosť vo vode aj v alkohole. Často sú v drogovej komunite kombinované do rôznych „vyskúšaných" mixtúr s inými liekmi, najčastejšie s analgetikami (lieky proti bolesti). Najčastejším spôsobom aplikácie je perorálny vstup do organizmu, t.j. cez ústa. Výnimočne sa amfetamíny vpravujú priamo do krvného obehu. V ice forme sa dajú pomocou špeciálnych zariadení aj fajčiť ako tzv. killer drogy (metamfetamín).
Účinky
Amfetamíny patria z farmakologického hľadiska medzi psychostimulanciá. Po užití vedú k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu, k pocitom extrapotencie k duševným aj fyzickým výkonom. Značne stimulujú psychomotorický nekľud, čo ich predurčuje k výskytu aj v prostredí tanečných klubov a diskoték. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenia srdca. K netypickým a nekonštantným prejavom patria nepravé halucinácie, stavy už videného a zažitého, pocity depersonalizácie a rozdvojenia osobnosti. Opakované expozície amfetamínmi vedú k stavom úplnej vyprahnutosti, nedostaku vôľového uvažovania a konania, nesústredenosti, neadekvátneho správania. Výraz black hole (čierna diera) je často spájaný najmä s opakovaným zneužívaním amfetamínov.
Zdravotné riziká zneužívania amfetamínov
K zdravotným rizikám aj jednorázového požitia amfetamínov patrí predovšetkým negatívny vplyv na srdcovo-cievny systém. Náhle zlyhanie činnosti srdca môže znamenať okamžitú smrť. Po užití amfetamínových preparátov môže taktiež dôjsť ku krvácaniu do mozgu pri náhlom vzostupe krvného tlaku. Zlyhanie termoregulačného centra s akútnym opuchom mozgu predstavuje riziko pri ovplyvnení psychostimulanciami pri súčasnom fyzickom výkone, napr. pri dlhodobom tanci v neklimatizovaných uzavretých priestoroch. Pervitín a Extáza vykazuje vysokú mieru fyzickej závislosti s nástupom ohromnej tolerancie dávky, čo vedie k zvyšovaniu užívaných dávok drogy. Abstinenčné príznaky nastupujú pri rozvinutej závislosti od amfetamínov veľmi skoro a prejavujú sa postupnou deštrukciu osobnosti, rýchlym fyzickým chradnutím v popredí s psychickými zmenami s dominanciou paranoidného myslenia, depresívnym ladením osobnosti a častými samovražednými tendenciami. K fyzickým prejavom patria najmä strata výkonnosti, poruchy srdcovej činnosti, úbytok hmotnosti. Skutočnosť podstatného zvyšovania dávok amfetamínov vedie k metabolickým poruchám a rýchlemu zlyhávaniu pečene, obličiek a k poruchám imunitného systému. Napriek mladému veku drogovo závislých býva pitevným nálezom často potvrdené riziko krvácania do mozgu. V neposlednom rade je nebezpečná konzumácia amfetamínov v kombinácii s alkoholom, najmä so šumivými vínami, ktoré zvyšujú plynatosť zažívacieho traktu, čím zvyšujú riziko nástupu zvracania s možnosťou vdýchnutia žalúdočného obsahu do pľúc.
Drogy halucinogénneho typu
Zdroje drogy
Medzi zdroje halucinogénov patrí celý rad voľne rastúcich rastlín hlavne v subtropických geografických oblastiach sveta. Okrem toho patria k tejto skupine aj polosyntetické a syntetické látky. Kaktusy Lophophora Williamsi aj Trichocereus Pachanoi sú zdrojom mescalínu. Vyskytujú sa v Mexiku, v južných štátoch USA, v Peru, Bolívii, Ekvádore a v časti Brazílie. Vysoko účinné halucinogény s obsahom psylocibínu sú obsiahnuté v divo rastúcich hubách Psylocybe mexicana Heim. Variant drobnej huby na tenkej nôžke vysokej okolo 3 cm druhu Psylocybe (lysohlávka) rastie aj v strednej Európe (Psylocybe bohemica, semilanceolata). Medzi prírodné látky s miernym halucinogénnym účinkom možno zaradiť aj extrakty z rastlín čeľade ľuľkovitých. Hlavným a najrozšírenejším predstaviteľom je v našich zemepisných šírkach ľuľok zlomocný (Atropa belladona Lin.), durman (Datura stramonium Lin.), blen čierny (Hyoscyamus niger Lin. a ľuľok čierny (Solanum nigrum). Účinnými látkami sú v týchto rastlinách atropín, skopolamín, hyoscyamín a ďalšie). Hlavným zástupcom polosyntetických halucinogénov je dietylamid kyseliny lysergovej (LSD). Kyselina lysergová sa izoluje z námeľa ako prežívajúceho štádia na obilí parazitujúcej huby Claviceps purpurea. LSD je možné syntetizovať aj umelou cestou bez prírodného východiskového prekurzora. K variantom halucinogénnych drog teda napokon patrí: meskalín, psilocybín, LSD, fenylcyklidín (syntetický) a účinné alkaloidy z rastlín (atropín, skopolamín, hyoscyamín. Ilegálny predaj halucinogénov pozná názvy ako „M", buttons, Mescal, magic mushroom, acid, cubes, peace pills. Mescalín sa vyskytuje vo forme malých svetlohnedých gombíkov (buttons). Čistený variant je vo forme kryštalického prášku. Psilocybín sa ilegálne predáva niekedy aj vo forme celých húb. LSD je jemne kryštalický biely prášok, ktorý je distrubuovaný vo forme tzv. skladačiek. Nálepky na kožu v podobe detských tetovačiek, ktorých priľnavosť na detskú pokožku s menším množstvom kolagénových vlákien postačuje k prieniku drogy, boli taktiež zaznamenané ako nosič halucinogénov.
Spôsoby aplikácie
Cesta vstupu do organizmu je predovšetkým perorálna (cez ústa). Meskalín je možné aj vypiť. Ojedinelým spôsobom aplikácie týchto drog je inhalácia a sniffing, a to najmä po impregnácii prírodných materálov týmito látkami, ako napr. Tabaku, marihuany, mäty priepornej, či chrenu. V prípade fencyklidínu, ktorý je dobre rozpustný vo vode je častá injekčná aplikácia látky do organizmu.

Účinky
Spoločným príznakom pre všetky halucinogény sú perceptívne poruchy, t.j. poruchy vnímania. Halucinácie akustické, vizuálne, taktilné (dotykové), ale aj halucinácie extrapotenčné (presahujúce ľudské zmyslové vnímanie) sa vyskytujú u drvivej väčšiny drogou ovplyvnených ľudských jedincov. Nástup účinkov drogy je sprevádzaný chybami vo vnímaní - ilúziami a poseudoilúziami, pri ktorých subjekt dokáže vnímať a rozlíšiť realitu a chybné vnemy, no pod vplyvom príjemnej vidiny sa necháva unášať vo svete fantazijných predstáv. Percepčné poruchy sú často obsahovo spojené s vnímaním vlastného tela, ktorého časti môžu byť vnímané aj negatívne s možnosťou autoagresie či tzv. automutilácie tela (samopoškodenie). Časté sú taktiež zážitky depersonalizácie (opustenie vlastného tela), ale aj paranoidné stavy. Medzi telesné prejavy patria vzostup krvného tlaku a telesnej teploty.
Zdravotné riziká pri zneužívaní halucinogénov
Účinky halucinogénov na ľudský organizmus pri rozvinutej drogovej závislosti sa vzťahujú najmä k zmenám psychických funkcií, pretože psychická zložka závislosti stojí u týchto látok výrazne v popredí. Jedinci závislí od halucinogénov majú tendenciu k religióznym záujmom, mysticizmu, okultizmu. U predisponovaných osôb sa môžu vyskytnúť aj závažné, hlbšie psychické poruchy v zmysle schizofrénie a schizoidných porúch osobnosti. Doposiaľ nie príliš spoľahlivo preskúmaným fenoménom je tzv. flashback (spätný záblesk), ktorý sa prejavuje prepuknutí akútneho ovplyvnenia drogou u ľudí, ktorí zneužívajú halucinogény, avšak aktuálne nepožili žiadnu psychoaktívnu látku. Flashback fenomén je obzvlášť nebezpečný v cestnej doprave, v pracovnom procese a pod. Flashback nemožno predvídať, čím sa jeho nebezpečenstvo výrazne zvyšuje. V súvislosti s dlhodobým zneužívaním halucinogénov sa vyskytujú najmä extrémne rýchlo prebiehajúce zápalové poškodenia pečene a bakteriálne zápaly výstelky srdcových oddielov (endokarditídy). K rizikám zneužívania halucinogénov patrí aj výrazne zvýšená úrazovosť v halucinatórnom stave, ale aj riziká samovraždy v prípadoch tzv. bad trip, t.j. subjektívne výrazne negatívne prežívané akútne ovplyvnenie drogou. Halucinogény spúšťajú produktívne poruchy psychiky, pričom je nemožné predvídať emotívny náboj zážitku v zmysle plus či mínus.
Drogy kanabisového typu
Zdroje drogy
Základným zdrojom marihuany je konope siate (Cannabis sativa var. americana, ruderalis), ktoré sa vyskytuje vo viacerých botanických variantoch. Zdrojom hašišu je predovšetkým Cannabis sativa var. Indica. Indický variant je jednoročná rastlina dosahujúca výšku až 4,5 metra. V podmienakch strednej Európy dosahuje ilegálne pestovaný indický variant konope výšku do cca 2 metrov. Ide o dvojdomú rastlinu, t.j. jednotlivé rastliny majú iba samčie alebo samičie kvety. Rastliny majú úzke dlhé listy s charakteristickým jemným vrúbkovaním. Listy sú z hornej strany sýto tmavozelené, na spodnej ploche svetlejšie. Kvitnúce samičie rastliny vylučujú na kvetoch značné množstvo lepkavej živice. Konope siate rastie od mierneho až po tropické zemepisné pásmo. Ideálnym klimatickým regiónom pre konope produkujúce hašiš je India, pre marihuanu Mexiko, Panama, Kolumbia, Jamajka. K drogovým variantom patrí hašis, známy na ilegálnom trhu ako hash, honey oil, haš, šit, charos, ganja, bhang, kiff a marihuana (tráva, joint, weed, doobie, grass, dope, dagga, smoke, maryša, tea, jive). Hašiš je výťažok samičích kvetov (menej často samčích), ktoré produkujú značné množstvo olejovitej živice s výrazne štipľavým zápachom. Marihuana sa pripravuje z vysušených listov a kvetov konope, niekdy po špeciálnej fermentačnej úprave. Najvyššiu koncetráciu na účinný alkaloid THC (delta - 9 - tetrahydrokanabinol) majú najmä mladé lístky a kvety na vrcholci rastliny. Hašiš sa v tuhom stave na trhu objavuje vo forme tvrdých lisovaných kociek svetlohnedej až tmavohnedej farby. Inokedy sa lisuje do tyčiniek, či platničiek. Marihuana sa drví do podoby tabaku v prípadoch klasického užívania fajčením, inokedy sa môže vyskytovať aj v podobe vysušených lístkov pre potreby vyluhovania v čajoch či alkohole. V konope sa nachádza približne 30 látok fenolickej povahy, z ktorých najvýznamnejšia je práve delta - 9 - tetrahydrokanabinol. V zelených rastlinách sú prítomné aj prekurzory účinných látok - kanabinoidné kyseliny, ktoré sa účinkom tepla menia na aktívne kanabinoidy.
Spôsob aplikácie drogy
Klasickou formou aplikácie marihuany a hašišu je fajčenie s typickými dychovýni exkurziami hlbokých nádychov, zadržaním dychu a výdychu. Už ani v strednej Európe nie je zriedkavosťou fajčenie marihuany pomocou vodnej fajky (nargilé), či prostredníctvom rôznych ochladzujúcich uzavretých zariadení v snahe opakovane koncentrovať marihuanový dym pre ďalšie vdychovanie. V poslednej dobe je čoraz častejšou formou aplikácie marihuany jej rozpúšťanie v tukoch, či alkohole, prípadne aj používania marihuany ako prísady k jedlám.
Účinky
Kanabinoidy spôsobujú po aplikácii miernu eufóriu s častými chybami vnímania (ilúzue, pseudoilúzie). Akútne drogou ovplyvnený jedinec obyčajne vie spočiatku ovládať svoje „výlety", pričom prežívanie reality je popisované ako radostnejšie a bezproblémovejšie. Záchvaty smiechu, emočné výbuchy sprevádzajú komunitné užívanie marihuany, či hašišu, Veľmi podstatnou psychologicky podmienenou skutočnosťou opakovaného užívania marihuany predstavujú väzby na špecifické kulturálne prostredie s výberom počúvanej reprodukovanej hudby, štýlom obliekania, či spôsobu života. Peristatické faktory sú často dominantné v budovaní psychickej zložky závislosti od drog kanabisového typu. Kanabinoidy vykazujú pomerne nízku fyzickú závislosť, avšak z psychologického hľadiska predstavujú bránu do „chemického raja", čo dokazujú štatistiky liečených pacientov, ktorí svoj prvý kontakt s drogou zažili práve v opojení marihuanou, či hašišom. K fyzickým príznakom akútneho ovplyvnenia drogami z konope patrí výrazné prekrvenie očných spojiviek, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, nekonštantné pocity na zvracanie, zvýšený apetít k jedlu v rôznych kombináciách, či naopak nechutenstvo. Konzumenti drog z konope popisujú paradoxné vnímanie plynúceho času, ktorý sa zdanlivo predlžuje, čo neraz výrazne mení schopnosť orientácie v čase a v priestore. V súvislosti s marihuanou sú popisované aj príznaky v zmysle halucinácií akustických, či vizuálnych.
Zdravotné riziká zneužívania drog z konope
K rizikám v zmysle poruchy psychických funkcií patria najmä spočiatku maskované poruchy integrity osobnosti najmä u predisponovaných osôb. Vyskytuje sa taktiež introvertovanosť, citová otupenosť. Z porúch telesných funkcií sa vyskytujú najmä časté zápalové ochorenia dýchacieho systému (chronické zápaly priedušiek a periférnych dýchacích ciest), ako aj atrofický emfyzém (rozdutie) pľúc u mladých osôb s neskorými fatálnymi dôsledkami na kardiorespiračný (srdcovo-pľúcny) systém.
Za zmienku taktiež stoja aj prípady samovrážd v prípadoch závislosti od kanabinoidov pri hlbších zmenách osobnosti konzumenta v dôsledku opakovanej expozície drogou.
Drogy typu organických rozpúšťadiel
(Solvenciá)
Zdroje drogy
Bezproblémová dostupnosť je tým hlavným faktorom širokej rozmanitosti používaných látok z kategórie riedidiel, lepidiel, čističov pre domácnosť a podobne. Podľa chemickej štruktúry možno solvenciá deliť na alifatické a aromatické uhľovodíky (benzín, benzén, petrolej, toluén, xylén), na ketóny (acetón, cyklohexanón a iné), na halogénované uhľovodíky (trichlóretylén, karbon tetrachlorid, chloroform, halotan, freóny).
Slangový výraz pre zneužívania solvencií je chronicky známy výraz „fetovanie", vo väzenských komunitách sa objavil aj výraz „klepanie".
Spôsoby aplikácie drogy
Hlavnou cestou aplikácie drog solvenciového typu je inhalovanie -vdychovanie výparov najčastejšie z namočenej tkaniny, vo výnimočných prípadoch priamo z fľaše riedidla či tuby lepidla. V stave akútnej intoxikácie solvenciami boli súdnymi lekármi popisované aj prípady vypitia riedidiel. Konzumenti tejto drogovej skupiny vyhľadávajú často opustené miesta, staré domy a chaty vzdialené od prípadných pozorovateľov.
Účinky
Inhalovanie organických rozpúšťadiel vedie k pozvoľnému nástupu eufórie s pocitom odovzdania sa. Počas akútneho ovplyvnenia drogou dochádza k zmenám vnímania reality, vyskytujú sa pocity nadnesenosti, depersonalizáie, ale aj chyby vo vnímaní reality (ilúzie a pseudoilúzie). Akútne ovplyvnenie drogou končí obyčajne nástupom spánku. K telesným prejavom patria najmä pocity búšenia srdca, zvýšeného potenia, poruchy dýchania, zmeny v motorických funkciách a nápadné rozšírenie zreníc. K subjektívne popisovaným príznakom sa pridružujú pocity hučania v ušiach, závrate a rôzne neadekvátne čuchové vnemy.
Zdravotné riziká zneužívania organických rozpúšťadiel
Už pri prvom ataku organickým rozpúšťadiel môže dôjsť k náhlej smrti v dôsledku navodenia patologického rytmu srdca (malígna arytmia pri sudden sniffing death). Popisované sú aj príznaky udusenia pri chemickom dráždení hrtanu s nástupom kritického spazmu hrtanového svalstva. V stave akútneho ovplyvnenia drogou bývajú pomerne časté pridružené lokálne poleptania kože, ale aj dutiny ústnej, ďalších anatomických častí zažívacieho traktu a nosovej sliznice. Dôsledky chronickej závislosti na organických rozpúšťadlách sú doslova otrasné. Opakované zneužívanie solvencií vedie k strate sociálnych kontaktov, k celkovej osobnostnej otupenosti najmä vo vzťahu k sociálnemu prostrediu. Stavy kritických výpadkov pamäte, poruchy reči, vnímania reality až po stavy delirantných stavov predstavujú najťažšie dôsledky rozvinutej drogovej závislosti z pomedzi všetkých drogových skupín. Solvenciá totiž rozpúšťajú tukové látky, čím narúšajú funkčné prepojenia nervovej sústavy, čo vedie k rýchlej deteriorácii psychiky. Slangový výraz „vygumovaný" je najpresnejším vyjadrením chronického stavu závislých na rozpúšťadlách. Stratové defekty na mozgu sú častým nálezom pri letálnej (smrteľnej) intoxikácií organickými rozpúšťadlami u konzumentov týchto drog. Okrem vyššie uvedených zmien sú časté ťažké poruchy imunitného systému, zmeny v zložení krvi, ťažké poruchy funkcie obličiek, ale aj celý rad neurologických príznakov (celkový tras, chronické bolesti hlavy a svalov, epileptické záchvaty).
Ostatné typy drog
Medzi ostatné skupiny drog možno zaradiť v súčasnosti menej významné kategórie zneužívaných látok, ktoré sa vyskytujú v istých väčších oblastiach sveta, avšak sa nerozširujú za hranice príslušného regiónu. Príkladom takejto drogy je Kath. Užívanie kathu sa vyskytuje najmä v krajinách okolo Červeného mora a Adenského zálivu. Historické pramene uvádzajú správy o veľkom množstve ľudí, ktorí bez rozdielu sociálnej vrstvy a veku každodenne prežúvajú zelené lístky rastliny catha edulis (katha jedlá), čo ich privádza do stavu akejsi malátnej blaženosti. Aj po uplynutí mnohých stáročí je situácia v krajinách ako Jemen, Etiópia, či afrických krajín pri pobreží Červeného mora rovnaká. Zdroj drogy predstavuje už spomínaná rastlina Catha edulis, dosahujúca výšku 1 až 1,5 metra. Rastlina sa podobá nášmu vtáčiemu zobu. Kath sa predáva a pestuje len v jednom variante, a to v podobe čerstvých zelených výhonkov. Na trhu Orientu si je možné zaobstarať kath pod názvom El - Quath. Lístky sa žuvajú v ústach za sprievodných príznakov nadmerného slinenia s vypľúvaním zbytkov požutých listov. Nástup účinku je daný stavom miernej eufórie so zachovaním kritických funkcií psychiky. Nadnesenosť vyvolaná kathom môže neskôr končiť krátkodobým spánkom. K rizikám užívania kathu patria najmä poruchy srdcovej činnosti, poruchy vo výstavbe chrupu a choroby chrupu vrátane paradontózy.
Špecifickou skupinou drog a drogových závislostí predstavujú oficiálne distribuované liečivá. Zneužívanie liečiv spĺňa všetky základné definície drogovej závislosti, aj keď prvotný podnet k užívaniu môže byť spojený s existujúcim zdravotným problémom, či akútnym stavom. „Zlatá éra" početných kombinovaných závislostí od analgetík v kombinácií s alkoholom sa zdá byť prekonaná, avšak polypragmázia (zvýšené užívanie liekov v populácií) predstavuje stále prítomné riziko nekontrolovanej spotreby, a teda aj možnosti ich zneužitia. Spomedzi liečiv s centrálne tlmivým účinkom nemožno opomenúť hypnotiká (Barbital, Dormicum, Phenobarbital a mnohé iné nebarbiturátové hypnotiká ako: Rohypnol, Nitrazepam, Noxyron a iné); anxiolytiká (meprobamat a benzodiazepíny - Diazepam, Oxazepam, Lexaurin a iné); analgetiká (Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Analgin, Mirobal, Neuralgen, Spazmoveralgin a iné. Akútne ovplyvnenie týmito látkami sa prejavuje eufóriou s odbrzdením správaním a s afektívnou labilitou. Niekedy nastupuje naopak apatia, celkový útlm a otupenosť. V kombinácii s alkoholom dochádza k podpore centrálneho útlmu. V rámci rozvinutej závislosti sa vyskytujú časté poruchy pamäti, porucha pozornosti. K telesným príznakom patrí porucha koordinácie pohybov, rôzne mimovoľné pohyby a neurotické telesné príznaky, ale aj stereotypie v konaní. V stave ťažkej intoxikácie dochádza ku kritickej hypotenzii, zníženiu minútového výdaju srdca s nástupom stavu hlbokého bezvedomia s rizikom smrti v dôsledku toxického opuchu mozgu. Nápadným príznakom môže byť aj kožný erytém v tvári (začervenanie tváre). Typickým dôsledkom zneužívania liečiv z kategórie psychofarmák je výrazné denné zvyšovanie dávok (tolerancia). Pri rozvinutých závislostiach od centrálne tlmivých látok, prípadne iných psychofarmák dochádza k rozvoju úzkostných porúch, depresívnych stavov, čo paranoidných porúch. K rizikám zneužívania liečiv (najmä analgetík) patria aj ďalšie sprievodné poruchy funkcie pečene a obličiek. Na možnosť vedomého či nevedomého zneužívania liečiv je potrebné pamätať najmä u pacientov s chronickou bolesťou. Z hľadiska ilegálneho obchodu s drogami majú liečivá veľký význam, pretože predstavujú dôležité prekurzory pre výrobu ďalších syntetických drog najmä z kategórie opiátov a psychostimulancií.
Vedľajšie efekty zneužívania anabolických steroidov zamerané na rast svalovej hmoty môžu taktiež zohrať významnú rolu v zmenách psychických funkcií. Dlhodobejšie užívanie anabolík vedie k afektívnej labilite, zmenám sexuálnej apetencie. Mnohí užívatelia uvádzajú aj euforizujúce účinky. Podľa viacerých štúdií môže nadmerné užívanie anabolík viesť k vzniku všetkých základných príznakov závislosti. Abstinenčnými príznakmi býva zvýšená únava, depresívna nálada a túžba po ďalšej dávke anabolika. Viaceré štúdie poukazujú aj na vzťah anabolík k ľudskej agresivite. Z psychiatrických komplikácií sa vyskytujú hypomanické až manické a taktiež depresívne poruchy. Zriedkavejšou komplikáciou býva paranoidná psychóza. Okrem vyššie zmenených liekov boli príznaky závislosti popisované taktiež u antiparkinsoník. K pomerne dávno známej psychoaktívnej látke patrí aj „rajský plyn" - oxid dusný, ktorého euforizačný účinok je známy najmä vďaka prípadom zneužívania zdravotníckymi pracovníkmi.
Na základe celosvetových štatistík je zjavná tendencia ku kombinovanému užívaniu rôznych látok, ktoré spĺňajú definíciu drogy. Jedným z faktorov je neutíchajúce experimentovanie s psychoaktívnymi látkami, ale aj problematickejšia dostupnosť „klasických" čistých druhov drog. Drogové kartely a ilegálne laboratóriá v snahe znižovania ceny produkujú každodenne nové návody na kombinácie drog. Odborná verejnosť z radov psychiatrov, psychológov, expertov ostatných lekárskych disciplín, ako aj kriminalistov, príslušníkov policajných zborov a colných úradov tak môžu predpokladať nové situácie a nečakané praktické, odborné problémy a polemiky na drogovej scéne.
Typické známky užívania drog

Alkohol
zápach alkoholu v dychu
zmena nálady
porucha koordinácie pohybov
hyper - hypoaktivita, porucha spoločenského taktu,
agresívne správanie
Barbituráty, anxiolytiká podobné prejavy ako pri alkohole, chýbanie
zápachu alkoholu

Marihuana
zápach marihuany vo vlasoch, šatách
začervenané očné spojivky
nápadné správanie

Opiody bledá, edematózna tvár, svrbenie nosa, obočia
zúžené zrenice, únava, ospalosť, hypoaktivita
stopy po vpichoch


Psychostimulancia hyperaktivita, dráždivosť,nervozita, pohotovosť k agresii, suché ústa, pery a nos, časté olizovanie pier, rozšírené zrenice, chudnutie, stopy po vpichoch


Ako predchádzať drogovým problémom ?
Nie je možné získať stopercentnú istotu, že sa s drogami v rodine nestretneme. Rovnako sa môžu objaviť tak medzi deťmi v škole, na miestach trávenia voľného času /zvlášť rizikové/ a podobne. Drogy a problémy s nimi spojené sú - bohužiaľ - jednou zo súčastí dnešného života a tento fakt nie je možné akýmkoľvek zásahom zmeniť. Nie je nutné ale prepadnúť panike. To, že sa drogy vyskytujú v našom okolí ešte neznamená, že zasiahnu akurát NÁS. Drogy nie sú nič tajomné, nemajú nad nami žiadnu moc - pokiaľ sami nechceme. Existuje celý rad opatrení, ktorými je možné účinne riziko drogových problémov obmedziť. Tu sú niektoré z nich:
1.) Hovorte s deťmi o drogách.
Vysvetlite im o čo ide, drogy nie sú žiadne tajomstvo. Názorný príklad je vždy alkohol a jeho účinky - ten je v mnohých prípadoch neďaleko. Hovorte o drogách rovnako, ako o ďalších nepríjemnostiach v živote, ktoré tu sú a je možné sa im vyhnúť. Hovorte vždy spôsobom primeraným veku. Presvedčte sa, že dieťa skutočne rozumie použitým výrazom a názvom. Nebojte sa „návodnosti" drogovej tematiky.
2.) Nepodceňujte svoje deti.
Vedia často o drogách viac, než si myslíme. Nesnažte sa poučovať, práve v oblasti drogovej problematiky zo seba môžete urobiť ľahko hlupáka. Počúvajte pozorne a všímajte si detaily.
3.) Pomôžte svojmu dieťaťu nájsť a udržať sebadôveru.
Práve nedostatok v sebahodnotení, pocity nedostatočnosti a „komplexy" môžu priblížiť vaše dieťa k drogám. Nebojte sa vyjadriť svoje pozitívne hodnotenie - v odôvodnených prípadoch. Nebojte sa pochváliť.
4.) Pomôžte svojmu dieťaťu vytvoriť si pevný hodnotový systém.
Schopnosť rozlíšiť medzi dobrým a zlým ovplyvňuje významne rozhodovanie. K pozitívnym i negatívnym hodnotám by malo dieťa dôjsť samo. Rodičia by mali viesť a ukazovať smer - nie mentorovať.
5.) Buďte pozitívnym príkladom.
Ľahko povedané - ťažko prevedené. Predsa sa ale pokúste. Alkohol je tiež droga (aj keď legálna) a vzťah k nemu je v rodine významným ukazovateľom. Tu sa veľmi dobre demonštrujú rozdiely medzi vhodným a nevhodným. medzi kontrolou a jej stratou.
6.) Pomôžte dieťaťu zvládať negatívne tlaky zo strany vrstovníkov.
Podporujte jeho individualitu. Vysvetľujte mu, že nemusí byť rovnaký ako ostatní. Byť jedinečný a iný, to je to, čo sa hodnotí.
7.) Podporujte všetky pozitívne aktivity vášho dieťaťa.
Spôsob trávenia voľného času je jedným z významných faktorov, ovplyvňujúci možný vznik drogových problémov. Nielen podporujte - ale aktívne vyhľadávajte záujmy a vlohy svojho dieťaťa. Investovaný čas i peniaze sú vkladom, ktorý sa vyplatí.
8.) Nebojte sa priznať si nevedomosť.
Drogy sú téma, ktorá sa týka celej spoločnosti. Mnohí sa k tejto problematike vyjadrujú (dokonca i rozhodujú), a ani sa nevynasnažia získať informácie o realite. Správy z masmédií sú často vedome či nevedome skreslené. Orientujte sa na inštitúcie, ktoré s drogovou problematikou skutočne pracujú. A majú skúsenosti a dôveru klientov - či už postihnutých, alebo ich rodičov. Nebojte sa opýtať. Profesionálne inštitúcie sú tu práve preto, aby vám odpovedali.

Ako odhaliť užívanie drog ?
To, že berie drogy, nemusí byť, aspoň zo začiatku, vôbec nápadné. Napriek tomu existujú signály, ktoré naznačia, že niečo nemusí byť v poriadku. Dôvody ťažkostí môžu byť aj iné. Nemusí ísť práve o drogy. Napriek tomu je dobré o týchto veciach vedieť. Tu sú niektoré z príznakov, ktoré by sme si mali všímať:

1.) Problémy v škole.
Nemusia sa objaviť hneď na začiatku, sa dá povedať, že užívanie drog k ťažkostiam v škole skôr alebo neskôr nutne vedú. Objavuje sa absencia, zhoršuje sa prospech. V tejto fáze to ešte často nevyzerá, že by v pozadí ťažkostí boli drogy. Je nutné sledovať i ďalšie i ďalšie príznaky a celý obraz dávať trpezlivo dohromady. Paradoxne práve snaha o udržanie dobrého prospechu či o úspešnom vykonaní náročných skúšok býva dôvodom k prvému drogovému experimentu.
2.) Strata pôvodných záujmov.
Ide hlavne o pôvodné časové a fyzicky náročné záľuby, ako je šport, najrôznejšia aktívna umelecká činnosť a podobne. Stretávame sa naraz s rezolútnym odmietaním predtým milovanej zábavy, kritika je vedená z pozície „nemá to cenu." atď.
3.) Zmena priateľov a partie.
Nejde ani tak o vzhľad a spôsob vyjadrovania, ako skôr o spôsob trávenia voľného času. Pravidelné a veľmi časté navštevovanie diskoték a hudobných klubov, ktoré sa stáva vlastne jedinou zábavou, výrazne zvyšuje riziko drogových experimentov. Organizované skupiny, či skupiny zviazané silnou vnútornou ideológiou riziko drogových problémov znižujú. Je tu ponúkaný alternatívny systém hodnôt, často drogy priamo odmietajúci. Je ale treba udržať mieru, pretože rovnako rizikové ako drogy sú do extrémov štruktúrovaní spoločenstvá - sekty.
4.) Zmena chovania.
Nápadné by mali byť niečím neodôvodnené stavy nápadnej veselosti alebo aktivity. Zvlášť nápadná je náhle vzniknutá nočná nespavosť spojená s rôznym, často dosť nezmyselným snorením a podobné konanie. Tak isto sú nápadné stavy skleslosti, únavy a opakujúce sa depresívne rozklady. Nie je možné ale vylúčiť, že podobné chovanie môže byť jednoducho prejavom ochorenia.
5.) Slabosť, spanie cez deň.
Celkovo klesajúca výkonnosť, zhoršená koncentrácia a hlavne náhle vzniknuté spanie cez deň, sú možnými príznakmi užívania drog. Nápadné sú tieto príznaky hlavne v kombinácii s celkovou zmenou štýlu, ktorá nastala v poslednej dobe.
6.) Strata chuti do jedla, chudnutie.
Jeden z veľmi nápadných príznakov užívania tzv. stimulujúcich drog (u nás hlavne pervitín „piko"). Tieto látky majú ako jeden z vedľajších účinkov práve potláčanie chuti do jedla - chudnutie je tu prirodzeným dôsledkom. Pozor! To, že tieto príznaky nie sú prítomné, nemusí ešte znamenať, že o drogy nejde. Chudnutie je totiž charakteristické, aspoň z počiatku, iba pre pervitín. Opiáty, či halucinogénne drogy sa takto manifestovať nemusia.
7.) Kožné defekty.
Ďalšie z mozaiky príznakov, ktoré môžu zložiť dohromady obraz užívania pervitínu, resp. už vzniknutej drogovej závislosti. Ide o stopy po škrabnutiach a iných drobných sebapoškodeniach, hlavne na tvári a chrbtoch rúk.
8.) Miznutie peňazí.
Spočiatku nepovšimnuté miznutie malých finančných čiastok, rodinné finančné „podvodíky" sa postupne menia na stále zúfalejšiu snahu dieťaťa zohnať dostatok peňazí na drogy a nasledujú už odhalené krádeže peňazí či iných cenných vecí. Predchádza často predaj všetkého cenného, čo bolo vlastníctvom dieťaťa, včítane obľúbeného oblečenia. Príznak charakteristický pre prehlbujúcu sa závislosť na heroíne.
9.) Nález striekačiek, ihiel a drog.
Tu je situácia jasná. Napriek tomu sa pomerne často stáva, že rodičia v tejto situácii radi uveria vysvetleniu, že „náradie" je niekoho cudzieho, len v úschove a podobne. Toto vysvetlenie je síce možné, ale veľmi nepravdepodobné.
10.) Stopy po injekčnom vpichu na končatinách.
Tu nie je o čom diskutovať.

Znenie drogových paragrafov
Znenia paragrafov Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.:
§ 135
Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu
(1) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorázovej dávke na použitie, a to pre osobnú spotrebu.
(2) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.
Nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi
§ 171
(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu
omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá,
ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu
omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor
vo väčšom rozsahu.
§ 172
(1) Kto neoprávnene
a) vyrobí,
b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
d) prechováva po akúkoľvek dobu,
omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor
alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa
odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
c) závažnejším spôsobom konania,
d) na chránenej osobe, alebo
e) vo väčšom rozsahu.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom
takej osoby, alebo
c) v značnom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám
alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) vo veľkom rozsahu.
§ 173
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva
predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej
látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá
sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ
potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1
pre seba alebo iného väčší prospech.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa
páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku
1 pre seba alebo iného značný prospech.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov
sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku
1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.
§ 174
Šírenie toxikománie
(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej
látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto
zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá
sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) voči chránenej osobe, alebo
b) verejne.
§ 175
Podávanie alkoholických nápojov mládeži
Kto sústavne podáva alebo vo väčšommnožstve podá
osobe mladšej ako osemnásť rokov alkoholické nápoje,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
§ 176
Podávanie anabolických látok
(1) Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel
a) vo väčšom množstve, alebo
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou takej osoby na organizovanej športovej činnosti
a) vo väčšom množstve, alebo
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.

Vaša mestská polícia

 

04.09.2012

Výberové konanie na miesto vedúceho úradu ŽP

Mesto S T U P A V A
Hlavná č. 1/24, 900 31 Stupava

vyhlasuje
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia
Mestského úradu Stupava

Podmienky pdf.

04.09.2012

Oznam

Detské centrum Farbička prijíma prihlášky na umiestnenie detí do súkromného predškolského zariadenia s denným režimom materskej školy. Škôlka je určená pre deti vo veku 2 - 6 rokov denne od 7.00 hod. do 17.30 hod. Nachádzame sa v príjemnom prostredí obce Vysoká pri Morave, v novopostavenej budove s dvorom, ktorá spĺňa všetky kritériá potrebné pre vzdelávanie a výchovu dieťaťa.
Bližšie informácie získate na: tel. čís.: 0908 095 723, www.dcfarbicka.sk,

04.09.2012

FK Tatran Stupava oznamuje

Futbalový klub Tatran Stupava oznamuje svojim priaznivcom, že v nedeľu 18.9.2011 o 16:00 hod. mužstvo seniorov odohrá majstrovský zápas s mužstvom Jablonca.

04.09.2012

ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY


ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY - UPOZORNENIE


Kontroverzná zmena dopravy na križovatke Hlavná ulica -Marcheggská bola predmetom rokovania komisie dopravy vo štvrtok 10. marca. Riešenie bolo predmetom diskusie už druhýkrát, nakoľko táto zmena je súčasťou tzv. generelu dopravy, ktorý rieši centrálnu mestskú zónu ako celok. Tým, že v decembri prišlo len k čiastočnému opatreniu, ukázalo sa, že problémy dopravy neriešilo, naopak skomplikovalo. Na základe konzultácie s Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave Mesto Stupava mení organizáciu dopravy v centre mesta na ul. Hlavná a Marcheggská. Pri tejto zmene príde k odstráneniu dopravného značenia osadeného v decembri 2010 a doprava bude riadená v zmysle pôvodného dopravného značenia, ktoré bolo umiestnené na týchto komunikáciách v minulosti. Zmena dopravy v tejto časti mesta vstupuje do platnosti v pondelok 14. marca t.r. od 12,00 hodiny.
Za porozumenie ďakujeme.

04.09.2012

Dotazník

V rámci aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Stupava vyzývame všetkých Stupavčanov, aby sa aktívne zapojili do jeho aktualizácie. Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý sa zaoberá rozvojom a investičnými zámermi mesta. Týmto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka.
Zobraziť DOTAZNÍK

04.09.2012

Ponuka práce


Elektromontážna firma hľadá spolupracovníka - elektrikára na realizáciu elektromontážnych a elektroinštalačných prác.
Požadované vzdelanie: stredoškolské - maturita vítaná
Kontakt: 0903/887 473

04.09.2012

Pozvánka na zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Považskej Bystrice „B", ktorý sa uskutoční v nedeľu 18.9.2011 o 19:00 hod. v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Pozvánka na pracovné stretnutie

Pozvánka na pracovné stretnutie vo veci realizácie komunikácie v IBV Stupava-Dielové, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2011 o 16,30 hod. v MKIC Stupava.

Pozvanka pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Branislav Štábla
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

04.09.2012

Stavebné povolenie

Stavebné rozhodnutie k ,, Prevádzkovému areálu betonárky Karovič

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Pozvánka na divadelné predstavenie

Občianske združenie Pour Art vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Vysokej školy múzických umení.

 - Bola raz jedna trieda, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla /nedeľa/ so začiatkom o 19. hodine v Komornom divadle. Cena vstupenky je 5 EUR. Predpredaj vstupeniek v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Luník Bar, alebo prostredníctvom emailu na adrese vstupenky@pourart.sk Novovybudovaný priestor Komorného divadla sa nachádza v budove Mestského kultúrneho a informačného centra.

04.09.2012

Sekulské remeselnícke dvory

Obec Sekule pozýva na „Sekulské remeselnícke dvory" v dňoch 17. a 18. 09. 2011 s bohatým kultúrnym programom.

V sobotu 17.9.2011 program začína o 8.30 hod. v nedeľu 18.9.2011 o 10.00 hod. Otvorené budú rôzne remeselnícke dvory, kde si budete môcť zakúpiť tradičné, ale aj menej tradičné kulinárske výroby, spoznať výrobu a činnosť tradičných remesiel . Bližšie informácie na www.obecsekule.sk.

04.09.2012

Oznam

K výzve na predkladanie ponúk uverejnenej vo VVO č. 169/2011 zo dňa 30.8.2011, zn. 06781 - WYT.
Predmet zákazky: Dodávka serveru pre MsÚ Stupava
Obsah: zmena termínov
Oznam vo formáte PDF

04.09.2012

Oznam červeného kríža

Miestne skupiny Slovenského červeného kríža v Stupave - skupina I. a II. - oznamujú, že v stredu, 16. marca 2011 v čase od 7.30 hod. do 10. 30 hod., sa bude v senior klube Pohoda na Hlavnej ulici v Stupave konať odber krvi. Vítaní sú aj noví darcovia z radov mladých ľudí od 18 rokov. Treba si priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca.

04.09.2012

Oznam

K oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania uverejneného vo VVO č. 166/2011 zo dňa 25.8.2011, zn. 06605 - MSP.
Predmet zákazky: Materská škola - 2 triedy - J. Kráľa, Stupava.
Obsah: Zmena termínov
Oznam vo formáte PDF

04.09.2012

Divadelné predstavenie divadla Astorka Korzo ´90

Občianske združenie Pour Art vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie divadla Astorka Korzo ´90 - Tichý dom, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla /nedeľa/ so začiatkom o 19. hodine v Komornom divadle.

V hlavných úlohách sa predstavia Zita Furková a Zuzana Kronerová. Divadelné predstavenie je spojené so slávnostným otvorením Komorného divadla. Cena vstupenky je 10 EUR. Predpredaj vstupeniek v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Lunik Bar, alebo prostredníctvom emailu na adrese vstupenky@pourart.sk Novovybudovaný priestor Komorného divadla sa nachádza v budove Mestského kultúrneho a informačného centra.

04.09.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ing. Vladimír Daráš (Oznámenie o zrušení pobytu vo formáte PDF)

04.09.2012

Zomrel spisovateľ Adolf Lachkovič

Zomrel spisovateľ Adolf Lachkovič

V nedeľu 13. marca sme sa dozvedeli smutnú správu, že nás náhle opustil spisovateľ, režisér, scenárista - stupavský rodák a Stupavčan s veľkým srdcom Adolf Lachkovič. Píšem, že zomrel nám, pretože bol náš. Vo svojich poviedkach opísal postavy a postavičky, príbehy a sny tunajších ľudí, tých, ktorí ho sprevádzali životom, tých s ktorými prežil svoj život. Skromný človek, dobrý a láskavý, ale aj bojovník, otvorený a úprimný. Zostalo po ňom dielo, ktoré navždy zachytilo stratené čaro Stupavy minulého storočia. Zachveli sa stupavské gaštany v minúte jeho skonu. Gaštany, pod ktorými sníval svoj sen o živote. Zostávaš v našich srdciach a spomienkach, v pamäti Tvojej rodnej Stupavy...

 
Posledná rozlúčka so zosnulým Adolfom Lachkovičom bude 17.03.2011 o 9.00 hod. v bratislavskom Krematóriu.

04.09.2012

Pozvánka na prvý jarný deň v Pohodke

Pozvánka na prvý jarný deň v Pohodke

Pozvanka doc.

04.09.2012

Rozšírenie kamerového bezpečnostného monitorovacieho systému - Mesto Stupava

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky
Rozšírenie kamerového bezpečnostného monitorovacieho systému - Mesto Stupava
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
a) Stavebné práce
b) Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Stupava
c) Služby
NUTS kód:
SK01.II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je výber dodávateľa kamerového bezpečnostného monitorovacieho systému pre Mesto Stupava
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 35125300-2.

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 51220000-0.

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

Hodnota: 16945,0400 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 1


ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 3, 4, alebo § 128 zákona č. 25/2006 Z. z.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že záujemca nebol za obdobie roku 2008, 2009 a 2010 v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie. Záujemca predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné vyhlásenie, že v ostatných bankách nemá záväzky. § 27 ods. 1 písm. c) zákona - výkaz ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za roky 2008, 2009 a 2010 ako fotokópie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou zastupovať štatutárny orgán uchádzača. Účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát. Požaduje sa predloženie fotokópií. V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa okrem predloženia v pôvodnom jazyku aj predloženie prekladu v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka. § 27 ods. 1, písm. d) zákona - prehľad obratu v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka za roky 2008, 2009 a 2010. Požaduje sa predloženie čestného vyhlásenia podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou zastupovať štatutárny orgán uchádzača. Požaduje sa predloženie originálu. V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa okrem predloženia v pôvodnom jazyku aj predloženie prekladu v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Výška obratu v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka min. 40.000,- EUR bez DPH spolu za posledné tri hospodárske roky.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) zákona, pričom verejný obstarávateľ požaduje zoznam dodávok tovarov za roky 2008, 2009 a 2010; Požaduje sa predloženie v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa okrem predloženia v pôvodnom jazyku aj predloženie prekladu v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka. § 28 ods. 1 písm. l) č. 1 zákona opismi napr. katalógové listy pre dodávané tovary. Požaduje sa predloženie v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa okrem predloženia v pôvodnom jazyku aj predloženie prekladu v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): min. 6 dodaných a umiestnneých bezpečnostných kamier zhodných s predmetom zákazky v hodnote spolu: min. 90.000,- € bez DPH za obdobie rokov 2008,2009,2010.
III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
59/2011
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 14. 9. 2011. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
cena: 5,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti do pokladnice na kontaktnej adrese verejného obsatrávateľa (LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava) alebo na dobierku.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 27. 9. 2011. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 27. 9. 2011. Čas: 17.00 h.
Miesto: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, zasadacia miestnosť (prízemie)
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2. Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady. 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 09:30 h. do 12:00 h na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Žiadosť o súťažné podklady bude akceptovaná faxom, alebo e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Ponuky doručí uchádzač v uzavretom obale (v dvoch vyhotoveniach - 1 x originál a doporučujeme 1 x kópia) s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením: Kamery Stupava, PONUKA - NEOTVÁRAŤ! poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktnú adresu verejného obstarávateľa: Ing. Dagmar Šoková, Trnavská 70, 821 02 Bratislava. Uchádzač v ponuke uvedie kontaktné údaje: tel. č., fax, e-mail, bankové spojenie. Verejný obstarávateľ bude posudzovať iba doklady uchádzačov, ktoré budú predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. Doklady odporúčame, aby boli pevne zviazané, očíslované a parafované štatutárnym zástupcom. V prípade skupiny uchádzačov všetky doklady v ponuke odporúčame parafovať každým štatutárnym zástupcom skupiny alebo osobou splnomocnená štatutárnym zástupcom. 4. Uchádzač musí v referenčných listoch, prípadne v preukázaných obratoch uviesť finančnú hodnotu v EUR. Ak je v referenčnom liste, prípadne v preukázaných obratoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu ručne perom (prepočet kurzom uvedenej meny k mene euro, platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Platný kurz na prepočet uvedenej meny do meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň.) 5. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 6. Ponuky sú viazané do 31. 12. 2011.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
6. 9. 2011

07020 - WYT
Vestník č. 176/2011 - 9.9.2011Druh zákazky: Tovary.


ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Stupava
IČO: 00305081
Poštová adresa: Hlavná 1
PSČ: 90031
Mesto/obec: Stupava
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Šoková Dagmar
Mobil: +421 903731202
Telefón: +421 903734869
Fax: +421 260200922
E-mail: infoledas@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.stupava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.stupava.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

 

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Dňa 30.03.2011 budú bez dodávky elektrickej energie v čase od 08:30hod. do 11:00hod. nasledovné ulice:


Bednáreň 1,2,3,5
Dukelská 1 - 24
Hlavná 3,4,34
Kalvárská 23
Lesná 1,2,11,32,87
Lipová 15
Malacká 4
Nová,Park 8,16,18,20
Pri borníku 1A,9
Slovenská 3-14

Dokument pdf.

04.09.2012

Zber odpadu cez sviatok

Dokument pdf.

04.09.2012

Zber textilu

Dokument pdf.

04.09.2012

Zoznam neumiestnených detí

Zoznam neumiestnených detí

 

V stredu dňa 15. marca sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta, riaditeliek štyroch MŠ v Stupave ai zástupkyne rodičov - členky komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže - p. J. Orbanovej.
Cieľom pracovného stretnutia bolo porovnanie zoznamov zapísaných detí (uchádzajúcich sa o umiestnenie do MŠ) v jednotlivých MŠ so zoznamom detí zapísaných na MsÚ.
Vzájomným odsúhlasením bol vytvorený spoločný zoznam detí, ktoré ku dňu 15. marca 2011 neboli umiestnené do predškolského zariadenia v Stupave. Ide o ročníky 2006, 2007,2008 - spolu 62 detí a ročník 2009 - 34 detí , tzn. spolu 96 detí.
Vedenie mesta sa s uvedenými skutočnosťami zaoberá a je presvedčené, že
rekonštrukciou MŠ Ružová a príp. výstavbou materskej školy kontajnerového systému budú vytvorené podmienky pre umiestnenie detí (cca 66) v školskom roku 2011/2012. Zoznam spracovaný z horeuvedených zdrojov bude pre rozhodovanie o prijatí záväzný a je k nahliadnutiu na MsÚ - sekretariát. MsÚ nepovažuje za vhodné, aby zoznam detí bol zverejnený na web stránke mesta.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Mária Dunková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Mária Dunková
Dátum vyvesenia zásielky: 15.4.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

2.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátené odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na divadelné predstavenie

Občianske združenie Pour Art a Vysoká škola múzických umení v Bratislave vás pozývajú na divadelné predstavenie Bola raz jedna trieda, ktoré sa uskutoční dňa - 3. 4. 2011 so začiatkom o 19.00 hodine. 

Autorská divadelná inscenácia aj o spomienkach na základnú školu.

Hrajú: Peter Brajerčík, Miro Dacho, Juraj Ďuriš, Martin Šalacha
Dramaturgia: Mariana Ďurčeková, Miro Dacho
Produkcia: Petra Pozdechová, Nadežda Ľahká
Réžia: Ján Luterán

Pod režijným vedením Jána Luterána sa predstaví niekoľko postáv a postavičiek spoza školských lavíc i katedier. Netradičný a bizarný pohľad na to, čo všetko sme museli, ale čo všetko sme nechceli a čo sme chceli, ale nesmeli, nie je len spomienkou na školopovinné časy, ale aj otáznikom, ktorý visí nad zmyslom, poslaním a funkciou vzdelávacieho systému v našej krajine.

Inscenácia Bola raz jedna trieda je forma autorského divadla, ktoré svojráznou optikou nazerá do minulosti žiakov navštevujúcich klasickú základnú školu, vychádza zo spomienok na časy strávené v školských laviciach - na učiteľský zbor, nekonečné poučky, vzorce, zákony, vybrané slová, pravidlá i pravopis či školský poriadok. Pohľad tvorcov nie je však len súhrnom faktov a spomienok, ale netradičného a svojského divadelného stvárnenia.

Vstupné: 5 €
Predpredaj vstupeniek: Sport Moda, Zlatníctvo Waletz, Lunik Pub alebo prostredníctvom emailu na vstupenky@pourart.sk

 Pozvánka

04.09.2012

Zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatík

Dokument pdf.

04.09.2012

Pozvánka na divadelné predstavenie

Občianske združenie Pour Art a divadlo Astorka Korzo ´90 vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie Tichý dom, ktoré sa uskutoční dňa 10. apríla 2011 so začiatkom o 19.00 hodine. 

Groteskné stretnutie dvoch vyslúžilých zboristiek národného divadla, ktoré spája vzájomná nenávisť... a osudová láska k tomu istému mužovi. Nezabudnuteľné, autentické herecké výkony patria k tomu najlepšiemu, čo v súčasnosti možno vidieť na slovenských javiskách.

Účinkujú:
Zita Furková
Zuzana Kronerová
Miroslav Marcelli a.h.

Cena vstupenky: 10 €
Predpredaj vstupenie v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Lunik Pub alebo prostredníctvom emailu na vstupenky@pourart.sk

Divadelné predstavenie je spojené s otvorením novovzniknutého divadelného priestoru.
Komorné divadlo sa nachádza v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave so sídlom na Agátovej ulici č.16.

 Pozvánka jpg.

04.09.2012

Info

Predajňa kobercov EMBEX, Mlynská 4, Stupava, ponúka široký výber kobercov metráž aj kusové na objednávku podľa výberu, ako aj PVC krytinu.
Ďalej ponúka garníže, bytový textil, posteľné prádlo, prehozy, deky, obrusy teflónové, záclony, paplóny - perové SCAN antialergické, ovčie v sýpkovine, detské.
V ponuke šitie v predajni zakúpených záclon a obšívanie kobercov. Dovoz kobercov v Stupave zdarma.

Predajňa je otvorená:
Pondelok od 13.00 hod.
Utorok - piatok 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Sobota 9.00 - 12.00 hod.

04.09.2012

Mudr. Erdélyiová oznamuje

MUDr. Erdelyiová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 21. a 22. marca 2011, t.j. pondelok a utorok bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju budú MUDr. Hasák a MUDr. Magala vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Marek Tóth

Dokument pdf.

04.09.2012

Verejná prezentácia

Občianske združenie Pour Art Vás pozýva
14. septembra /streda/ o 19.00 hodine
na verejnú prezentáciu priestorov
Komorného kultúrneho centra nachádzajúcich sa na 2. poschodí
v budove Mestského kultúrneho a informačného centra.
V adaptovaných priestoroch si môžete pozrieť
multifunkčnú sálu pre filmové a divadelné predstavenia. Cieľom je
predstaviť nový kultúrny priestor a jeho mechanizmus fungovania.
Súčasťou prezentácie budú aj krátke ukážky
filmov, vrátane 3D projekcie.
Tešíme sa na Vás.

04.09.2012

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Mesto Stupava oznamuje občanom, že od 25.03.2011 do 27.03.2011 budú pristavené na zbernom dvore veľkoobjemové kontajnery.

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Salay
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Salay
Dátum vyvesenia zásielky: 8.9.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

21.9.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Medzinárodný hádzanársky turnaj

Program

04.09.2012

Mesto Stupava oznamuje

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenajať pozemky p. č. 1640/1, p. č. 1640/10, o celkovej výmere 6220m2, nachádzajúce sa v lokalite Kolhuf, Občianskemu združeniu KENTAURUS.

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie o stavebnom povolení FX Invest.

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Róbert Klučovský
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský
Dátum vyvesenia zásielky: 3.10.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

18.10.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Inzerát Zadná pdf.

Pozvánka na zájazdy

Miestna skupina Slovenského červeného kríža Stupava 2 poriada zájazd do Poľska - Jablonky, dňa 26. októbra 2011. Odchod autobusu bude v utorok 25. októbra 2011 o 22.30 hod. od Kultúrneho domu v Stupave. Cena zájazdu 17 eur /osoba.

Ďalej poriada 3-dňový poznávací zájazd do Prahy a Kutnej Hory v dňoch 17. - 19. novembra 2011. V cene 69 eur/osoba je zahrnutá doprava luxusným klimatizovaným autobusom, sprievodca, 2x ubytovanie s raňajkami.

Na obidva zájazdy sa možno prihlásiť u p. Vígerovej, tel.č. 65 936 649, 0907/161531.

04.09.2012

Inzerát Kalinčiakova pdf.

Pozvánka na medzinárodný florbalový turnaj

POZVÁNKA

ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave a školský florbalový klub Bogdau Stupava Vás pozývajú na 8. ročník medzinárodného mládežníckeho florbalového turnaja STUPAVA FLORBAL CUP, ktorý sa bude konať v dňoch 9. - 11. septembra 2011 a 14. - 17. septembra 2011 v Mestskej športovej hale a Školskej športovej hale v Stupave. Na turnaji sa predstavia družstvá z celého Slovenska, popredné družstvá z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Hrať sa bude v siedmych vekových kategóriách chlapcov a dievčat. Turnaj sa koná pod záštitou primátora mesta Stupava. Príďte povzbudiť stupavských florbalistov vo veľmi silnej medzinárodnej konkurencii. Zápasy prebiehajú počas celého dňa. Vstup voľný.

04.09.2012

Inzerát Malý Háj pdf.

Letné kino Borník pozýva

Letné kino Borník a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave si Vás dovoľujú pozvať v piatok 9. septembra na premietanie českej komédie MUŽI V NÁDEJI do amfiteátra Borník v Stupave. Začiatok predstavenia je o 20:00 hod. resp. po zotmení. Vstupné: 2,50 EUR.

04.09.2012

Koncert k nedožitým 90 narodeninám Ruda Morica

Koncert k nedožitým 90 narodeninám spisovateľa Ruda Morica

Dňa 27.marca 2011 v deň narodenia spisovateľa Ruda Morica sa uskutočnil slávnostný koncert na jeho počesť. V programe vystúpili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy zo Stupavy.
Úvodné slovo predniesla a privítala všetkých prítomných i účinkujúcich vedúca knižnice p.Zlatica Obadalová. Koncertu sa zúčastnilo cca 80 ľudí, ktorí ocenili potleskom vysokú úroveň účinkujúcich.
Záverečné slovo predniesol primátor Mgr.Pavel Slezák, ktorý poďakoval za účasť rodine Ruda Morica, poslancom MsZ, ako i rodičom žiakov a aj všetkým prítomným. Osobitne poďakoval riaditeľke ZUŠ Mgr.Margite Vicianovej a odovzdal jej kyticu.
Pani Zlatica Obadalová záverom pozvala všetkých prítomných do výstavnej siene na výstavu o tvorbe Ruda Morica, ktorá potrvá do 1.apríla 2011.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivana Kovačičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivana Kovačičová
Dátum vyvesenia zásielky: 10.6.2011

Adresát môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.6.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na 1.ročník HIP HOP festivalu

Salón beauty qeen a mesto Stupava Vás pozývajú na prvý ročník hip hopového festivalu STREET SOUND STUPAVA ktorý sa uskutoční 10. septembra, teraz v sobotu, pred kultúrnym domom v Stupave. Program začína o 12-tej hodine grafity exhibíciou a tanečnými vystúpeniami. Na programe sú aj koncerty hip hopových interpretov a to DNA, BACIL, MAJSELF, REGIMENT a REVOLUCIA. Na festivale budú aj stánky s občerstvením. Tešia sa na Vás organizátori.

04.09.2012

Oznam

Oznamujeme občanom, že tento týždeň prebieha zber vriec so separovaným odpadom od rodinných domov a to nasledovne:
v utorok - 29.3.2011 v I. obvode
v stredu - 30.3.2011 v II. obvode
vo štvrtok - 31.3.2011 v III. obvode

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

04.09.2012

Pozvánka na hádzanársky zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva a zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Dunajskej Stredy, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.09.2011 o 19:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Uloženie zásielky

OZNÁMENIE Salay Jozef
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Salay Jozef
Dátum vyvesenia zásielky: 29.3.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Pozvánka na výstavu húb v Marianke

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Ochrana osobných údajov na internete

Dokument pdf.

04.09.2012

oznam

MUDr. Hasák oznamuje svojim pacientom, že pre chorobu neordinuje. Zastupujú ho MUDr. Erdélyiová a MUDr. Magala vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Šikanovanie

Šikanovanie pdf.

04.09.2012

Uloženie zásielky

OZNÁMENIE Masarovičová Viera
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Masarovičová Viera
Dátum vyvesenia zásielky: 29.3.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Uloženie zásielky

OZNÁMENIE Klemanová Jana
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Klemanová Jana
Dátum vyvesenia zásielky: 29.3.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Voľné miesta v MŠ v Marianke

Materská škola v Marianke oznamuje rodičom detí od 3 rokov, že má pre ne voľné miesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese obec@marianka.sk.

04.09.2012

Vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadov z domácností

Vypaľovanie suchej trávy

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznamenie o zbere kovového odpadu

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

Oznamujeme občanom, že dňa 8.4.2011 (piatok) sa uskutoční zber kovových odpadov. V tento deň prídu pracovníci zberných surovín Barcaj na Devínskej ceste v Stupave pre tento odpad priamo k vám domov. Táto služba je určená pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť vlastnej dopravy do zberných surovín. Táto služba sa vykonáva 3x do roka v rámci celého územia Stupavy zadarmo. Ak máte záujem o túto službu, môžete na t. č. 0911 434 581 nahlásiť meno, adresu (z ktorej požadujete odpad odobrať) a popis odpadu. Upozorňujeme, že za takto odobratý odpad nebude vyplatená žiadna finančná odmena.

 

Referát odpadového hospodárstva na MsÚ v Stupave

04.09.2012

Záhorská v pohybe

Štúdio pohybu Proper Fit pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica pozývajú všetkých na akciu Záhorská v pohybe 2. septembra 2011 na Námestie Rodiny v Záhorskej Bystrici v čase od 17:00 hodiny.
Vyskúšajte si aerobic a zumba párty pod holým nebom!!!
Podujatie začína v piatok 2.septembra na Námestí Rodiny v Záhorskej Bystrici.

04.09.2012

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 2.9.2011 bude MsÚ z technických príčin zatvorený.

Pavel Slezák, v.r. primátor mesta

04.09.2012

Celomestská pietna spomienka

Celomestská pietna spomienka
V pondelok 4. Apríla sa konala Celomestská pietna spomienka pri príležitosti 66- teho výročia oslobodenia Stupavy sovietskymi vojskami. Podujatie začalo pri pomníku Kvet vďaky pred Kultúrnym domom. Po prvýkrát od roku 1989 sa na tomto podujatí zúčastnila oficiálna delegácia Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vďaka ministrovi p. Ľubomírovi Galkovi bola pietna spomienka so všetkými vojenskými poctami. Okrem poslancov MsZ , zástupcov spolkov, združení a občanov sa na podujatí zúčastnil poslanec NR SR Braňo Ondruš a vedúci služobného úradu Ministerstva obrany SR JUDr. Peter Plučinský. Po položení vencov, štátnej hymne odzneli slávnostné príhovory, ktoré predniesli primátor Pavel Slezák a zástupca MO SR JUDr. Plučinský. Podujatie pokračovalo pri hrobe sovietskych vojakov na Obore.

 

       

       

     

04.09.2012

Informácia Mestskej polície

Informácia pre obyvateľov Stupavy

Dňa 31.3.2011 sa mestom Stupava a jeho častou Mást šíril zápach, preto mestská polícia vykonala šetrenie pôvodu tohto zápachu. Šetrením zistila, že zápach bol spôsobený hnojením poľa pri obci Mariánka. Hnojenie vykonávala fa. First Farms A/S. v súlade s hospodárskym plánom a platnými povoleniami.

Vaša mestská polícia

04.09.2012

Zahájenie školského roka

Vážení rodičia,
riaditeľstvo Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave Vám oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2011/2012 sa bude konať dňa 5. septembra 2011 o 8.00 hod. na školskom dvore.

04.09.2012

Nariadenie

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1996 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

N A R I A D E N I E

primátora Mesta Stupava na vykonanie deratizácie v Meste Stupava

Č. j. : VŽP/3103/2011

Primátor Mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 8 a ods. 2, zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 3/1999 Mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.1999,


n a r i a ď u j e


vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území Mesta Stupava v termíne

od 15.04.2011 do 13.05.2011,

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.
Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke Mesta Stupava.

V Stupave dňa: 31.3.2011.

 


Pavel Slezák
primátor mesta

04.09.2012

Divadelné predstavenie

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica Vás pozýva na najnovšiu komédiu Zoltana Egressyho Rozhodcovia v hlavých úlohách s Vladimírom Kobielskym, Tomášom Maštalírom a Branislavom Bystrianskym.

Dňa: 9. septembra 2011 o 19:00

Veľká sála spoločenského domu v Záhorskej Bystrici, Námestie Rodiny 1.
Cena vstupenky 9,90 €, predaj vstupeniek na miestom úrade počas úradných hodín, v miestnej knižnici v pondelok a stredu od 15:00-18:00, v piatok 15:00-19:00. Info:Besedičová, 0911 213 270

04.09.2012

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE Jakub Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jakub Moncman
Dátum vyvesenia zásielky: 7.4.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

21.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátené odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Program letného kina na najbližšie dni

Letné kino Borník a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave si vás dovoľujú pozvať v stredu 31. augusta na premietanie českej komédie MUŽI V NADĚJI a vo štvrtok 1. septembra na premietanie posledného dielu fantasy série HARRY POTTER A DARY SMRTI 2 do amfiteátra Borník v Stupave.
Začiatok predstavení je o 20:00 hod., resp. po zotmení. Vstupné: 2,50 EUR.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Putik
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Putik
Dátum vyvesenia zásielky: 8.4.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

23.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátené odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

ZSE oznamuje

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že v dňoch 1. až 10. septembra budú vykonávať pracovníci Západoslovenskej energetiky odpočty elektromerov u občanov v Stupave na uliciach:

Devínska cesta
Štúrova
Železničná
Veterná
Wolkerova
Dlhá
Robotnícka
Bernolákova
Sládkovičova
Mierová
Lipová
Marcheggská
Pri Majeri
Bitúnková
Záhradná
Krížna
Keltská
Cementárenská
Kúpeľná

V prípade neprítomnosti je potrebné zanechať stav elektromeru na viditeľnom mieste.

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov zakázky: Dodávka servera pre MSÚ Stupava

Druh zakázky: Tovary

Oznámenie na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na všetky miesta na lesných pozemkoch na celom území okresu Malacky od 25. augusta 2011 do odvolania.

Podrobná informácia v PDF dokumente.

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zakázky: Práce

Názov zakázky podľa verejného obstarávateľa: Materská škola  -  2 triedy - J. Kráľa Stupava

Oznámenie na stiahnutie vo formáte PDF

16.07.2013

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 20.04.2011 v čase od 11:30 do 15:00.

Ulice: Bezručová 21
Bitúnková 22,23,24,28
Budovateľská 2,7
Hlavná 32,90
Hodžová 10
Krajná 2,5,11
Zdravotnícka 1,2,3,60
Železničná 3,9,14,28,35,51,57,5494

Dokument pdf.

04.09.2012

Začatie konania Betonárka Karovič

Dokument pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Lucia Jánošová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Lucia Jánošová
Dátum vyvesenia zásielky: 11.4.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

26.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátené odosielateľovi.

 

04.09.2012

Deň Zeme 2011

V Stupave dňa 16.04.2011 sa koná Deň Zeme 2011.

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii - Predajňa LIDL v Stupave

Dokument pdf.

04.09.2012

Futbalový zápas

Futbalový klub Tatran Stupava oznamuje, že mužstvo seniorov odohrá majstrovský zápas v nedeľu 28.8.2011 o 17.00 hod. proti mužstvu z Lozorna. V predzápase dorastenci o 14.30 privítajú mužstvo z Rohožníka.

04.09.2012

Oznam Mestskej knižnice

Veľkonočný týždeň Bez pokút.


Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, ktorí dlhšie nevrátili požičané knihy, že tak môžu urobiť v týždni od 11.4. do 15.4.2011, kedy nebudú platiť poplatky z omeškania, ale len členské poplatky-

04.09.2012

MKIC pozýva

MKIC pozýva deti a ich rodičov na Tvorivé veľkonočné dielne, ktoré sa uskutočnia v piatok 15.4.2011 od 16,00 hod. v KD v Stupave, vchod od Kúpeľnej ulice na I.poschodí. Vstupné je dobrovoľné.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Branislav Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Branislav Moncman
Dátum vyvesenia zásielky: 24.8.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.9.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Sivulič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Sivulič
Dátum vyvesenia zásielky: 24.8.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.9.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

MKIC pozýva na Veľkonočný jarmok


MKIC pozýva ďalej na Veľkonočný jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 16.4. 2011 v priestoroch pred KD , smerom na Barónové. Začiatok od 8,00 hod. Bližšie informácie na t.č. 65 934 312

04.09.2012

OZ Envirosvet, MKIC a mesto Stupava pozývajú


OZ Envirosvet, MKIC Stupava a Mesto Stupava pozývajú dňa 16.04.2011 na podujatie „Urobme to" pri príležitosti „DŇA ZEME 2011" s nasledovným programom:
10:00 hod. - čistíme park a stupavský potok
12:30 - 13:30 hod. - obed pre účastníkov v Zelenom dvore, každý účastník obdrží vstupenku do workshopov.
14:00 hod. - workshopy v Sedliackom dvore pri KD v Stupave.

04.09.2012

MKIC pozýva na zájazd do Ivančic /ČR/


MKIC organizuje zájazd do Ivančic /Česká republika/ na Slávnosti chřestu /špargle/. Cena zájazdu je 15,-- EUR. V cene je zahrnutý autobus, návšteva Ivančic, Moravského Krumlova, Ledníc a malej moravskej vinárničky. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne v KD, alebo telefonicky na č. 65 934 312 do 13.5.2011.

04.09.2012

Celomestská pietna spomienka

Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Stupava pozývajú na celomestskú pietnu spomienku pri príležitosti 67. Výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa bude konať v pondelok 29. Augusta o 17:00 hodine pri pomníku SNP pred budovou Mestského úradu v Stupave a následne pri soche kpt. Jána Nálepku v areáli ZŠ Stupava.

04.09.2012

Letné kino Borník pozýva

Letné kino Borník a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave si vás dovoľujú pozvať vo štvrtok 25. Augusta a premietanie americkej komédie VO ŠTVORICI PO OPICI 2, a v nedeľu 28. Augusta na premietanie česko-poľskej drámy LIDICE do amfiteátra Borník v Stupave. Začiatok predstavení je o 20:00 hod. resp po zotmení. Vstupné: 2,50 EUR.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 21.04.2011 v čase od 11:30 do 15:00.

Ulice:

Dlhá 7,13,25,41
Mierová 6,24,31,33
Na aleji 1432,4138
Veterná 2,14A
Zemanská 11

 Dokument pdf.

04.09.2012

Jednodňový zájazd do Brna

Vážený občania, ZO SZPB v Stupave poriada dňa 14.09.2011 jednodňový zájazd do Brna, návšteva hradu Špilberk a návštevu sovietskeho cintorína v Ořechove. Cena zájazdu je 14 EUR. V cene zájazdu je zahrnutá doprava, desiata a obed.
Prihlásiť sa môžete u pani Holičovej na ul. Dlhej č. 63, prípadne v sobotu na trhu. Tel. : pevná linka 65934 457, mobil 0948 337 010.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 27.04.2011 v čase od 08:30 do 11:00.
Lokalita Dolina-záhradkárska osada.

Dokument pdf.

04.09.2012

Pozvánka

Vážený občania, MÚ v Stupave v spolupráci s MKIC a ZO SZPB v Stupave Vás pozývajú na kladenie vencov dňa 29.08.2011 o 17.00 hod. z príležitosti 67 výročia SNP k pomníku pri MÚ a v areály školy pri soche kpt. Jána Nálepku. Tešíme sa na Vašu účasť.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 28.04.2011 v čase od 11:30 do 15:00hod.

Ulice:

Na pekárkach
Na stráni
Pri kríži
Sadová
Slnečná
Stromová

Dňa 28.04.2011 od 08:00 do 11:00 hod.ulice:

Okružná nepár.1-25,1/A, 11/A
Vajanského 287/1

Dňa 28.04.2011 od 11:30 do 15:00 hod.ulice:

Bernolákova 10,4138,
Fándlyho 16
Mierová par. 14-22, 19
Na aleji 25,4137/153, 4138,4138/120,4138/158,4138/98
Robotnícka 4127,4137
Sládkovičová 1-16,19

Dokument pdf.

 

04.09.2012

Nová škôlka v Záhorskej Bystrici

Pozvánka na deň otvorených dverí v škôlke Cililink pdf. v Záhorskej Bystrici.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie dňa 29.04.2011 v čase od 08:00 do 11:00.

Ulica Bočná nepár. 13-35

Dokument pdf.

 

04.09.2012

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Priatelia stolného tenisu Vás pozývajú na Veľkonočný turnaj v stolnom tenise dňa 22.-23.04.2011.

 

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Oznámenie o projektovej dokumentácii k rekonštrukcii a dostavbe Bytového domu č.357

Oznámenie pdf.

04.09.2012

Zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatík

Dňa 16.04.2011 sa uskutoční zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatík.

Oznam pdf.

04.09.2012

Náhradné termíny vývozu komunálneho odpadu

Dokument pdf.

04.09.2012

Mesto Stupava oznamuje

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor o celkovej výmere 38,29m2, nachádzajúci sa v budove za Požiarnou zbrojnicou na Hlavnej ulici v Stupave, postavenej na pozemku p. č. 529/4, súp. č. 2200, ktoré prenajme Mesto Stupava Ladislavovi Bartošovi, za účelom uskladnenia, sušenia a vetrania športových pomôcok a náradia, využívaných Boxerským mládežníckym krúžkom Stupava.

 

04.09.2012

Pozvánka na výstavu

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na výstavu fotografií Emila Madera – Z cestovateľského denníka, ktorá je inštalovaná vo Výstavnej sieni Kultúrneho domu v Stupave.

Výstava je sprístupnená vchodom z Kúpeľnej ulice v pondelok až piatok od 9:00 do 16:00 h (okrem obedňajšej prestávky) a v sobotu zo Sedliackeho dvora od 9:00 do 12:00 h. Výstava je predajná a pozrieť si ju môžte do 14. septembra.

Pozvánka jpg.

 

04.09.2012

Pozvánka na Stupavské hody

Pozvánka a program pdf.

04.09.2012

Nová služba občanom

Vážení občania.

Dňa 11.08.2011 bola na webovej stránke Mesta Stupava zriadená nová služba: Straty a nálezy. Nájdené predmety je možné nahlásiť na oddelení Mestskej Polície v Stupave, Hlavná 9, tel. 02/ 6593 4100, kde bude možné nájdené predmety aj prevziať počas celého dňa. O nájdených predmetoch Vás budeme informovať aj na stránke mesta v sekcii Občan, v rubrike Straty a nálezy.

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 18. augusta 2011 o 18,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, Agátová 16

P r o g r a m

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Verejné obchodné súťaže Malý Háj a Zadná
4. Záver

 

 Pavel Slezák v. r.
primátor mesta

Stupava 10.8. 2011

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Miroslav Baláž
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Miroslav Baláž
Dátum vyvesenia zásielky: 11.8.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

26.8.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Polročná správa o požiarovosti v okrese Malacky

Polročná správa pdf.

04.09.2012

Oznámenie o zmene v projektovej dokumentácii a doplnenie stanovísk na stavbu: Predajňa potravín LIDL v Stupave

Mesto Stupava a príslušný stavebný úrad oznamuje zmenu v predloženej dokumentácii a doplnenie stanovísk na stavbu: Predajňa Potravín LIDL v Stupave.

Dokument pdf.1

Dokument pdf.2

04.09.2012

Znovuotvorenie ORL ambulancie v Malackách

Dokument pdf.

04.09.2012

Zmeny v autobusovej doprave

Cestovný poriadok autobusových prímestských liniek platný od 6. 3. 2011 - 10. 12. 2011

04.09.2012

Prenájom

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:
• prenajať časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 51m2, Márii Vrškovej, bytom Vajanského 1/A, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

• prenajať časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 39m2, Elene Balogovej, bytom Budovateľská 7, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

• prenajať časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 26m2, Viktorovi Tančibokovi ml., bytom Budovateľská 7, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

• prenajať časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 126m2, Alešovi Obermárovi, bytom Budovateľská 3, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

• prenajať časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 39m2, Františkovi Tomkovičovi, bytom Budovateľská 6, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček
Dátum vyvesenia zásielky: 8.8.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

23.8.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Zámer na prenájom

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:
• uzatvoriť Nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov reg. C KN: p. č. 740/16-ostatné plochy, 13459m2 - futbalové ihrisko, p. č. 740/18-zast. plochy, 205m2 - pozemok pod stavbou tribúny, súp. č. 1984, p. č. 740/19 - zast. plochy, 276m2 - pozemok pod stavbou tribúny, súp. č. 1985, p. č. 740/21-zast. plochy, 13m2 - pozemok pod stavbou športové zariadenie (časomer), súp. č. 1986, p. č. 740/23 - ostatné plochy, 1286m2 - hádzanárske ihrisko, p. č. 740/24-zast. plochy, 379m2 - pozemok pod stavbou športové zariadenie (šatne a reštaurácia), súp. č. 1987, p. č. 740/25-zast. plochy, 99m2 - terasa pri reštaurácii, p. č. 740/27-zast. plochy, 96m2 - pozemok pod stavbou rodinný dom, súp. č. 396, p. č. 740/28-zast. plochy, 69m2 - pozemok pod stavbou klubovňa, súp. č. 1989, p. č. 740/29-zast. plochy, 39m2 - pozemok pod stavbou prístrešok, súp. č. 2014, p. č. 740/32-zast. plochy, 18m2 - pozemok pod stavbou garáž, súp. č. 1990, p. č. 741-ostatné plochy, 6229m2 - tréningové futbalové ihrisko a nebytového priestoru - šatne, postaveného na pozemku p. č. 740/17, o výmere 212m2, súpisné číslo 1964, medzi mestom Stupava ako prenajímateľom a nájomcom Telovýchovná jednota TATRAN, IČO 892459, so sídlom v Stupave, Nová 64.

• prenajať stavbu - hosp. budovu, postavenú na pozemku p. č. 529/2 v k. ú. Stupava, Občianskemu združeniu Stupavský okrášľovaní spolok (od roku 1919), zastúpené predsedom Erikou Galanskou, so sídlom Marcheggská 61, Stupava,.

04.09.2012

Náhradné termíny vývozu komunálneho odpadu

Náhradné termíny vývozu komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov

 

Oznamujeme občanov, že počas Veľkej noci budú vývozy komunálneho odpadu nasledovne:

z piatka 22.4.2011 bude vývoz vo štvrtok 21.4.2011
z pondelka 25.4.2011 bude vývoz v utorok 26.4.2011MsÚ, referát odpadového hospodárstva

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Hana Rajtová

Dokument pdf.

04.09.2012

Oznam o stave projektu D4 dialnice

Oznam


Oznamujeme obyvateľom Mesta Stupava, že podľa § 34 ods. 1, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, majú možnosť v čase od 15.4.2011 do 16.5.2011 nahliadnuť do zámeru

„ Diaľnica D4, Ivanka sever - Záhorská Bystrica ".

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave predložil MŽP SR správu o hodnotení, ktorú ako dotknutá obec zverejníme a do ktorej je možné nahliadnuť, prípadne robiť si z neho výpisy a odpisy, na MsÚ - kancelária č. 8 v stránkových dňoch.


Zároveň oznamujeme, že bude zverejnené aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

 

Správa pdf.

04.09.2012

Unicef - verejná zbierka

 

Slovenský výbor pre UNICEF organizuje od 16.do 22.05 2011 verejnú zbierku pod názvom Týždeň Modrého gombíka2011.
Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vzdelávaní detí v Južnom Súdáne.

UNICEF - Týždeň Modrého gombíka 2011

 

04.09.2012

Vreckoví zlodeji

Nedajme šancu zlodejom!


Jeseň v Bratislavskom kraji je pestrá na podujatia rôzneho charakteru. Dni zelá v našom meste patria k jedným z tých tradičných a iste si nikto z nás neželá, aby mu pokazila náladu žiadna nepríjemná udalosť. Takou môže byť aj krádež osobných vecí pri nákupoch na jarmoku, alebo návšteve kultúrnych programov zameraných pre širokú verejnosť.

Dokument pdf.

04.09.2012

Bezpečná cesta pre deti

Aby boli deti v bezpečí aj na cestách

Sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Okrem starších ľudí sú to práve deti, ktoré sú najrizikovejšou skupinou.

Dokument pdf.

16.07.2013

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 29.7.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.8.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček
Dátum vyvesenia zásielky: 29.7.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.8.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Letný cyklistický maratón

Pozvánka na 9. ročník letného cyklistického maratónu.pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Milan Buček

o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Milan Buček
Dátum vyvesenia zásielky: 18.4.2011

Adresát môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

3.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Prerušená dodávka pitnej vody

Vodárne a kanalizácie mesta Stupava oznamujú že v dôsledku plánovaného
prerušenia dodávky elektrickej energie dňa 20.4.2011na ul. Budovateľskej
bude prerušená dodávka pitnej vody na uliciach
Budovateľská
Bezručova
Zdravotnícka
Kúpeľná
MŠ Ružová
ZŠ stará budova
MKIC
Albertcafé
v čase od 8,00 do 15,00 hod.

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Mesto Stupava oznamuje začatie stavebného konania spojeného s územným konaním. Dvojbytový rodinný dom parc. číslo 3899/82 k.ú.

Dokument pdf.

04.09.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Pavol Aľušik

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa 28 apríla 2011 o 10:00 hod. v zasadačke miestnosti Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave.

 

Program pdf.

04.09.2012

Valentínska akcia U pštrosa

Bývalé štátne rybárstvo pozýva dňa 25. 02. 2012 /sobota/ v čase od 11.00 do 18-19.00 hod. na Valentínsku akciu U pštrosa. Pripravené bude občerstvenie /pečené ryby, halászle, alko a nealko nápoje/, posedenie pri vatre. Vozenie detí na koňoch. Akcia sa koná v areáli bývalého štátneho rybárstva v Stupave - parku na Novej ulici pri futbalovom štadióne.
Bližšie info na tel. č. 0903 947 621.

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marta Šteflovičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Marta Šteflovičová
Dátum vyvesenia zásielky: 26.4.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:
10.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

04.09.2012

Dovolenka sociálny referát

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a podnikateľských aktivít oznamuje občanom, že od dňa 25.07.2011 do 27.07.2011 bude zamestnankyňa referátu čerpať dovolenku. Najbližší stránkový deň bude piatok 29.07.2011.

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Andrea Lešková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Lešková Andrea
Dátum vyvesenia zásielky: 26.4.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:
10.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

04.09.2012

Alkohol na verejných priestranstvách

S príchodom letného obdobia sa v meste Stupava rozmohol fenomén „popíjania alkoholu
na verejných priestranstvách" .

pdf.

04.09.2012

Prerušenie distribúcie el. energie

Z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 9. 5. 2011 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na ulici Jilemnického č.  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 prerušená dodávka el. energie. Kompletná informácia v PDF dokumente.   

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Martin Pír

04.09.2012

Stupavský širák 2011

Stupavský širák 2011

Mestský úrad oznamuje, že primátor povolil kultúrne podujatie - festival Stupavský širák, ktorý sa koná v amfiteátri Borník v dňoch 15. až 17. júla t.r. Hudobná produkcia je povolená nasledovne 15.7. od 18.00 h do 16.7. 02.00 h, podujatie pokračuje 16.7. od 11.00 h do 17.7. 01.00 h.

Dokument pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Silvia Hricová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Silvia Hricová
Dátum vyvesenia zásielky: 9.5.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

24.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Preventívne očkovanie proti besnote

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Robert Kazarka oznamuje všetkým chovateľom psov a mačiek od 3 mesiacov veku, že v sobotu, 14. mája 2011, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod. sa bude vykonávať preventívne očkovanie psov a mačiek proti besnote. Očkovanie sa uskutoční vo veterinárnej ambulancii v parku oproti Mestskému úradu Stupava na Hlavnej ulici. Poplatok za jednu vakcínu je 6 eur.

04.09.2012

Medzinárodný turnaj v minihádzanej PLAYMINIHANDBALL 2011

Medzinárodný turnaj v minihádzanej PLAYMINIHANDBALL 2011

Hádzanársky klub Tatran Stupava usporiada 4. ročník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja PLAYMINIHANDBALL 2011, pod záštitou primátora Mesta Stupava Pavla Slezáka a Slovenského zväzu hádzanej. Podujatie sa uskutoční v dňoch 13. - 15. mája 2011 v športovej hale pri Základnej škole v Stupave. Podrobné informácie je možné nájsť na internetovej stránke www.playminihandball.com

Plagat

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

Oznámenie Andrea Lešková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z

.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Andrea Lešková
Dátum vyvesenia zásielky: 10.5.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

25.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jana Frázová

o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jana Frázová
Dátum vyvesenia zásielky: 10.5.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

25.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Zaujímavý objav

Zaujímavý objav

Začiatok prázdnin pre materské školy neznamená čas voľna. Riaditeľky predškolských zariadení si naplánovali rôzne drobné stavebné úpravy tak, aby začiatok nového školského roka priniesol aj prekvapenia. Okrem už prebiehajúcich prác na rekonštrukcii bývalých jasiel v MŠ na Ružovej a prípravných prácach na prístavbe MŠ Janka Kráľa, v MŠ ul. Hviezdoslavova sa p. riaditeľka Mgr. Hnatayová s pomocou rodičov pustila do úpravy dvora. Pri úprave terénu bola pod betónovou platňou objavená pôvodná studňa vykladaná bridlicou. Pri stavebných úpravách dvora sa tak od tejto chvíle uvažuje aj so zachovaním a zviditeľnením studne, ako historickej pamiatky v Máste.

Studňa jpg.

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Ján Majko

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Zuzana Brezovská
Martin Brezovský
Peter Brezovský

 

04.09.2012

Pristavenie kontajnerov

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Dňa 20.05.2011 budú bez elektirckej energie od 09:30hod. do 15:00hod. nasledovné ulice:
Nová
Koniec Lesnej
Lokalita Nová Hora

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Andrea Lešková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Andrea Lešková
Dátum vyvesenia zásielky: 29.6.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.7.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznámenie-Verejná vyhláška- Stupava Kopce

Oznámenie pdf.

04.09.2012

Podomový predaj

AKO SA CHRÁNIŤ PRED POKÚTNYM PODOMOVÝM PREDAJOM

Dokument pdf. 

Dokument rtf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jana Frázová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jana Frázová
Dátum vyvesenia zásielky: 29.6.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.7.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Ordinačné hodiny počas dovolenky Mudr. Kotláriková

Rozpis pdf.

04.09.2012

Informácie k sčítaniu obyvateľov 2011

Vážení občania,
prinášame Vám aktuálne informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa bude konať práve v mesiaci máj 2011.

Poverenie sšítacieho komisára

Zoznam komisárov

Sčítanie 2011

04.09.2012

Začatie konania o odstránení stavby

Oznámenie o začatí konania

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznam č.1

Oznam č.2

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Milan Buček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Milan Buček
Dátum vyvesenia zásielky: 16.5.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

31.5.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Peter Nevrla
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Peter Nevrla
Dátum vyvesenia zásielky: 24.6.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

12.7.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Odporúčanie Mestskej polície v období dovoleniek

Predtým než odcestujete na dovolenku, zabezpečte svoje obydlia pred zlodejmi.

Dokument pdf.

04.09.2012

Spomienka na M.R.Štefánika

Vzdali sme poctu vlastencovi

V stredu 4. mája 2011 sa pri pamätníku M. R. Štefánika v Stupave uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 92. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Primátor mesta Stupava Mgr. Pavel Slezák sa vo svojom slávnostnom príhovore zamyslel nad odkazom Štefánika pre dnešnú dobu a vyzdvihol jeho osobnosť „je osobnosťou zasluhujúcou si úctu a pocty hrdinu, vlastenca a predovšetkým človeka európskeho formátu, hrdého na svoj slovenský pôvod".
Pietneho aktu sa zúčastnili poslanci M. Mackovič, M. Móza, P. Rác a Ing. J. Ukropec, zástupcovia občianskych združení a spolkov v Stupave, ktorí položili k pamätníku svoje kvetinové aranžmány. Svojou piesňou si uctil národného hrdinu aj ženský spevácky zbor Stupavská Nevädza.
(-hsch-)

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 23.6.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať osobne na Pošte Stupava, Hlavná 44/A
(oznámenie o uložení zásielky slúžiace pre vyzdvihnutie listu z pošty je uložené na Mestskom úrade Stupava, evidencia obyvateľov) počas otváracích hodín Pošty Stupava

do 11.7.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam Ministerstva dopravy

Oznamujeme občanom, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR povolilo úplnú uzávierku časti diaľnice D2 v termíne od 22.00 hod. dňa 20.05.2011 /piatok/ do 15.00 hod. dňa 22.05.2011 /nedeľa/ za účelom vykonania zaťažkávacích skúšok na mostných objektoch budovaných v rámci stavby Križovatka Stupava-Juh na diaľnici D2. V tejto súvislosti bude počas nastávajúceho víkendu celá doprava z diaľnice v úseku od Lamača po Lozorno obojsmerne odklonená na Stupavu. Z tohto dôvodu bude zvýšená frekvencia dopravy po hlavnej ceste v našom meste. Žiadame preto občanov, aby , pokiaľ je to možné, v tomto čase obmedzili používanie automobilov v meste a venovali zvýšenú pozornosť pri pohybe po komunikácii na hlavnom ťahu Bratislava-Malacky.
Za pochopenie ďakujeme Mesto Stupava

 

04.09.2012

Rokoval so železnicou

Rokoval o železničnej stanici


V stredu 21. Júna sa primátor P. Slezák stretol s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky Ing. V. Ľuptákom. Predmetom rokovania bolo rozhodnutie o zrušení trate Stupava - Devínske Jazero a tiež likvidácia staničnej budovy v Stupave. Ing. Ľupták konštatoval, že k tomuto rozhodnutiu prišlo aj na základe žiadosti o vyradenie stupavskej stanice z dopravnej site ŽSR z 12.7. 2005, kde mesto upozorňovalo na nevyužívanie koľají a devastáciu budovy stanice. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR reagovalo na ďalšiu žiadosť mesta z 6.12.2007 o zrušenie regionálnej dráhy a následne 25.3. 2008 regionálny dráha odb. Devínske Jazero - Stupava v dĺžke 6,575 km bola zrušená. V septembri 2009 sa mesto obrátilo na ŽSR so žiadosťou o podporu zámeru mesta na realizáciu projektu Trať s drezinami - na podporu rozvoja cestovného ruchu, avšak ďalej sa v tejto veci nekomunikovalo. . Primátor požiadal o pozastavenie rozhodnutia, s tým, aby sa o ďalšom riešení rokovalo čo najskôr. Ing. Ľupták ponúkol mestu staničnú budovu a to za zostatkovú cenu, informoval o tom, že železnice chcú odpredať pozemok, ktorý je pre nich neupotrebiteľný a v prípade záujmu odpredajú mestu časť železničnej dráhy na ďalšie využitie. Tento návrh je pre Stupavu prijateľný a možno ho považovať v situácii, kedy hrozila úplná likvidácia železnice a najmä staničnej budovy, za ústretový a výhodný.

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Milan Buček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Milan Buček
Dátum vyvesenia zásielky: 8.6.2011

Adresát môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

23.6.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Zmena cestovného poriadku SAD

Od 01.07.2011 mení SAD cestovný poriadok.

pdf.1

pdf.2

04.09.2012

Oznámenie o projekte Billa

Oznámenie o projekte pdf. 

Projekt 1 pdf. 

Projekt 2- Dopravná situácia 

Vizualizácia 1 

Vizualizácia 2

04.09.2012

Stavebné povolenie

Sústredená IBV Stupava_Kopce, 1 etapa pdf.

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 26.05.2011

04.09.2012

Uzávierka námestia

Oznámenie

Mesto Stupava oznamujeme používateľom komunikácie na Nám. sv. Trojice, že v termíne od:

23.05.2011 do 28.05.2011

bude úplná uzávierka premávky pre osobné automobily z dôvodu realizácie opravy tejto komunikácie.

Za pochopenie ďakujeme

MESTO STUPAVA

04.09.2012

Voľné pracovné miesto

Mesto Stupava príjme do trvalého pracovného pomeru zametnanca na upratovanie priestorov Mestského úradu Stupava s nástupom od 1.7.2011.
Infromácie na Mestskom úrade Stupava, Hlavná 1/24, Stupava - Monika Ivánková,
tel. č. 02 60 200 919 , 65934 243.

04.09.2012

Oprava

OZNAM
V Podpajštúnskych zvestiach 04/2011 v článku Informácia z konzultačného dňa... (str. 4) sme omylom uverejnili nesprávne číslo na p. Ľubomíra Illiťa - 0905 718 260.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme!

Redakcia

04.09.2012

Pozvánka na koncert

Základná umelecká škola v Stupave si Vás dovoľuje pozvať na
koncert absolventov,
ktorý sa uskutoční 24.5.2011 o 18.00 vo veľkej sále MKIC v Stupave.

jpg.

04.09.2012

Bábkové divadlo

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a MC Fifidlo pozýva na oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28. mája 2011 od 16:00 h v Sedliackom dvore v Stupave.
Program: 16:00 h - O troch grošoch - bábkové divadlo v podaní členiek MC Fifidlo
16:30 h - Šašo Maroš ku Dňu detí - detské pesničky, veselé kúzla, súťaže v podaní UA ELMA
Vstup je voľný.
V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční vo veľkej sále KD v Stupave.

Plagát pdf. 

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie MsZ Stupava dňa 27. 6 2011

Vážení poslanci!
Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 27. júna 2011 o 14,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, Agátová 16.


P r o g r a m

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa z kontroly mzdovej a personálnej agendy na mestskom úrade
 5. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2011
 6. Veci majetkové
 7. Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
 8. Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Stupava
 9. Dodatok k Programu hospodárskej stratégie a rozvoja mesta Stupava
 10. Investičný zámer firmy ERC solution s.r.o
 11. Úprava platu primátora
 12. Informácia o stave prác na projekte "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava".
 13. Správa o činnosti MsP k 15.6.2011
 14. Informácia zo stretnutia s BSK
 15. Informácia o investičných zámeroch mesta Stupava
 16. Interpelácie
 17. Diskusia občanov
 18. Rôzne
 19. Návrh uznesenia
 20. Záver

Pavel Slezák v.r.
primátor mesta

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Monika Klučovská
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Monika Klučovská
Dátum vyvesenia zásielky: 24.5.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.6.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Klučovský Robert
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Klučovský Robert
Dátum vyvesenia zásielky: 24.5.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.6.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Opýtali sa Primátora

Opýtali sa primátora


Blížia sa prázdniny a po nich príde opäť školský rok, ako to vyzerá so splnením sľubu, že sa dobudujú materské školy, aby mohli byť umiestnené deti, ktoré neboli v marci prijaté ?
Momentálne sa rozbieha rekonštrukcia priestorov MŠ na ulici Ružovej - bývalé jasle. Okrem jednej zrekonštruovanej triedy pribudne ďalšia trieda pre 22 detí. Mestské zastupiteľstvo zvažovalo viacero alternatív, čo sa týka vybudovania nových priestorov. Ustúpilo sa od možnosti ísť do prenajatých priestorov, ako ekonomicky výhodnejšie bolo vyhodnotené riešenie vybudovať prístavbu dvoch tried pri MŠ na ulici Janka Kráľa. Vzhľadom na komplikovaný postup pri verejnom obstarávaní predpokladáme začiatok stavebných prác začiatkom augusta s tým, že deti budú prijaté k termínu január 2012. Osobitne chcem poďakovať p. riaditeľke Velčickej z MŠ Ružová a rodičom z tejto školy, ktorý veľmi ochotne pomáhajú pri sťahovaní a sľúbili pomoc aj pri stavebných prácach. Systém verejného obstarávania je nastavený tak nekompromisne, že aj dobrovoľnícka práca a sponzorská pomoc strácajú zmysel, keďže dielo sa musí obstarať ako celok.
NA web-stránke mesta bol zverejnený zámer postaviť v centre mesta novú prevádzku obchod Billa. Chatrný obrázok, žiadna vizualizácia a hlavne žiadna možnosť pre vyjadrenie názoru a diskusiu. Myslíte si, že to je najlepšie riešenie pre Stupavu ?
Momentálne požiadal investor o vydanie územného rozhodnutia, to znamená asi toľko, že predstavuje svoj investičný zámer rozpracovaný do podoby, aby bolo zrejmé akú si predstavuje zastavanosť, riešenie dopravy, obslužných plôch, statická doprava a tiež aj predstavuje ako bude stavba vyzerať. Oslovili sme investora, aby vo vlastnom záujme umiestnil na tejto ploche čitateľnú vizualizáciu budúcej stavby, aby občania mohli posúdiť , čo sa tam bude vlastne stavať. Mesto zvolá verejné prerokovanie tohto investičného zámeru a to ešte pred tým, než vydá územné rozhodnutie. Znamená to, že bez verejnej diskusie a pripomienok, mesto konať nebude.

 

04.09.2012

Začatie územného konania

Supermarket Billa pdf.

04.09.2012

Na prázdniny k priateľom

Na prázdniny k priateľom

Vďaka cezhraničnej spolupráci medzi mesto Stupava a moravským mestom Ivančice sa v júli t.r. osem stupavských mládežníkov vo veku od 16 rokov zúčastní medzinárodného zážitkového tábora v Otrokoviciach. Pobyt je pre účastníkov bezplatný a je odmenou za reprezentáciu mesta v oblasti športu. Ďalšie štyri deti sa zúčastnia štvordňového tábora v maďarskom mestečku Nagykovacsi ( pri Budapešti) tábor je zameraný na športové aktivity a komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku. Účasť detí na týchto podujatiach hradia naši partneri z rôznych grantov a je to po prvýkrát, kedy Stupava sa do takýchto projektov zapája. Zmyslom cezhraničnej spolupráce je , aby možnosti, ktoré poskytuje boli dostupné čo najširšej verejnosti, všetkým vekovým a sociálnym skupinám. Azda sa tento cieľ podarilo v tomto prípade naplniť.

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Mária Vlčková

04.09.2012

Problém túlavých psov

Stupavčanov trápia túlavé psy

04.09.2012

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a podnikateľských aktivít oznamuje

Referát sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva a podnikateľských aktivít oznamuje, že od 30.05.2011 do 31.05.2011 má pracovníčka oddelenia dovolenku.

04.09.2012

Rokovali so zástupcami kraja

Rokovali so zástupcami kraja


Pracovné stretnutie mestskej rady, vedúcich pracovníkov úradu so zástupcami úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konalo v utorok 14. júna. Vzhľadom na problémy, ktoré môže riešiť mesto len za pomoci BSK bolo nutné vyjasniť si postoje a vymeniť informácie a stanoviská. Na rokovaní sa zúčastnil riaditeľ úradu BSK Bystrík Žák a jeho traja kolegovia. Spoločne boli prerokované problémy - stav komunikácie Stupava - Borinka (Nová ulica), dopravná situácia v meste, autobusová doprava, možnosti záchrany železničnej trate. Pri obhliadke ulice Novej p. Žák prisľúbil okamžite riešiť dopravné značenie najmä v zákrute pri odbočke na štadión a následne vypracovať projekt rekonštrukcie komunikácie s tým, že by táto investičná akcia bola naplánovaná v rozpočte na rok 2012. Diskutovalo sa aj o osude Domova sociálnych služieb - Kaštieľ, pretože v roku 2012 končí zmluvný záväzok vyplývajúci z financovania rekonštrukcie z eurofondov. BSK má záujem zmeniť účel využitia stupavského kaštieľa, nakoľko budova svojím charakterom a historickou hodnotou si zaslúži byť turisticky príťažlivým miestom. Poslanci aj primátor žiadali, aby bolo mesto informované o zámeroch a tiež, aby bolo partnerom úradu pri využívaní priestorov kaštieľa. Napriek tomu, že k zmene príde najskôr v roku 2013 mesto sa musí pripraviť na riešenie sociálnej starostlivosti o seniorov, čo je povinnosť, ktorá vyplýva aj zo zákona. Práve preto aj s pomocou BSK sa v krátkom čase začne formulovať koncepcia - komunitný program sociálnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľstva. Na rokovaní sa hovorilo aj o medializovanom zámere trasovania ropovodu Družba - Schwechat. Išlo o zámer nových trás prepojenia , ktorý prerokovala vláda SR a vzala ho na vedomie. Z desiatich navrhovaných trás tri prechádzajú katastrom mesta Stupava a to priamo cez zastavanú zónu - časť Kolónia. Navyše v tejto časti mesta vznikli úplne nové ulice, buduje sa kanalizácia z európskych fondov, jednoducho takýto návrh je pre Stupavu neprijateľný. Primátor požiadal vedúceho úradu BSK o koordináciu spoločného postupu voči ministerstvu, nakoľko toto riešenie sa dotýka aj regiónu. Dohodli sa, že na zasadnutí zastupiteľstva BSK primátor vystúpi s interpeláciou a 27. Júna na zasadnutí MsZ v Stupave poslanci k tomuto zámeru prijmú memorandum a poveria primátora rokovaním . Ďalšou témou bola otázka prenájmu časti „malého parku", ktorý je vo vlastníctve BSK. Ide najmä o plochu zastavanú skleníkom. Mesto má záujem o dlhodobý prenájom, pretože v spolupráci so Stupavským okrášľovacím spolkom sa pripravuje rekonštrukcia a záchrana skleníka a tiež úprava parku ako oddychovej zóny mesta. Zo strany BSK problém nevidia, ide len o dobu prenájmu a účel, ktorý musí byť výhradne verejnoprospešný. Stretnutie pokračovalo obhliadkou komunikácie Nová ulica, návštevou múzea Ferdiša Kostku a „malého parku". Primátor P. Slezák na záver stretnutia konštatoval, že po pracovnom stretnutí bude nasledovať pozvanie župana Pavla Freša do Stupavy. -msú-

04.09.2012

Prijímacie skúšky a zápis do ZUŠ v Stupave

Prijímacie skúšky a zápis do ZUŠ v Stupave

Hudobný odbor: 7., 8. a 9. júna 2011
Tanečný odbor: 8. júna 2011
Literárno-dramatický odbor: 7. a 9. júna 2011
Výtvarný odbor: 7. a 8. júna 2011 ( prieniesť výtvarné práce)

Skúšky sa uskutočnia od 13.00 do 17.30 v budove školy na Cintorínskej ul. č. 2 v Stupave.
Info na www.zusstupava.sk

 

04.09.2012

Zápis do pamätnej knihy mesta

Zápis do pamätnej knihy mesta

Pri príležitosti 25-výročia kňazskej vysviacky prijal primátor mesta Stupava Pavel Slezák Mons. Felixa Mikulu na mestskom úrade. Pri slávnostnom zápise do Pamätnej knihy mesta účinkoval ženský spevácky zbor Nevädza. Primátor v príhovore okrem iného povedal:
Vážime si kňazské povolanie a sním aj človeka, ktorý v Stupave pôsobí vyše dvadsať rokov. S hrdosťou i úctou môžeme povedať, náš pán farár, náš Felix Mikula skutočne je toto oslovenie pravdivé, pretože za tie roky pôsobenia pred jeho očami vyrástli generácie a s generáciami sa aj stretával a s mnohými aj posledný krát lúčil.
Vážený Mons. Mikula a tak tu spolu s vami slávime Vaše vzácne jubileum kňazského povolania počas ktorého ste práve nám v Stupave, v Máste i Borinke rozdávali plným priehrštím dobro, láskavosť, porozumenie i pochopenie a tiež nesmiernu pomoc i v tých najťažších životných situáciách. Pochopiteľne, že tak ako v každom ľudskom živote a v každom ľudskom konaní stane sa, že človek narazí aj na nepochopenie, nedorozumenia a iné ťažkosti, ktoré ho postavia pred otázku, či to, čo robí má zmysel. A práve Vy, náš pán farár, svojou statočnosťou a odvahou kráčať svoju cestu, hoci i ťažkú a náročnú, nám ukazujete príklad, ako sa nevzdávať, ako nestrácať nádej ako nabrať odvahu a silu pokračovať v začatom diele.
Vaše dielo hoci je duchovné je nad všetko viditeľné. Ovplyvnili ste generácie mladých ľudí, pôsobili ste na rodiny, utešovali ste starých a nemocných, šírili ste nielen vieru, ale aj skutočný život vo viere. Myslím si, že za vášho pôsobenia sme sa zmenili k lepšiemu, hoci si sťažujeme na dobu a okolnosti, na krízu morálky a hodnôt aj Vašou zásluhou, ešte dokážeme byť nad vecou, ešte dokážeme pozbierať silu a odvahu, aby zlo nezvíťazilo nad nami a našimi deťmi.
Obrazne povedané vaša vinica prináša dobrú úrodu lebo je obrobená s láskou a s veľkým srdcom , tak totiž vykonávate svoje povolanie. Do nás vkladáte dobro, mravnosť, úctu k životu, láskavosť k ľuďom a predovšetkým nádej vo viere.
, ako verným priateľstvom a vzájomnou úctou.
Prajeme vám vo vašom povolaní, aby ste naplnili svoje predsavzatia a sľuby, aby ste svojím pôsobením pomohli zachovať vzácne dedičstvo viery pre nás i budúce generácie. Prajeme vám pevné zdravie, veľa síl a odvahy, dobrú a láskavú myseľ a predovšetkým tak prepotrebnú božiu pomoc.

04.09.2012

Sčítanie obyvateľstva 2011

Vážení občania,

v termíne do 06. júna 2011 budú Vaše domácnosti navštevovať sčítací komisári, aby vyzbierali vyplnené tlačivá - listy obyvateľov, domov a bytov pre sčítanie 2011. Pri tejto príležitosti Vás prosíme o ústretovosť, aby ste im uľahčili ich náročnú terénnu prácu sčítacieho komisára - dobrovoľníka - v čase, keď sú nútení odolávať rôznym mediálnym útokom. Pripomíname, že sčítací komisári musia tlačivá z domácností odoberať priebežne do 06. Júna 2011 a tieto ďalej spracúvať, preto, prosím, nečakajte na hraničný termín 6.júna, ale pripravte si vyplnené tlačivá k okamžitému odberu.
Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste pristupovali k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov zodpovedne, pretože všetky odovzdané a vyplnené tlačivá budú východiskovým podkladom o počte obyvateľov, domov a bytov v meste na ďalšie obdobie pre orgány štátnej správy pri určovaní podielových daní na trvalo prihlásených obyvateľov, ale aj dôležitým strategickým údajom pri plánovaní ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

MsÚ Stupava

04.09.2012

Prešetrenie stavebného povolenia

Žiadajú prešetriť stavebné povolenie

Občania bývajúci v lokalite Mást - Devínska cesta podali na mestský úrad žiadosť o prešetrenie stavebného povolenia prevádzky betonárne firmy Karovič. Súčasťou žiadosti je i petícia občanov proti zámeru vybudovať na Devínskej ceste betonáreň. Táto kauza je stará minimálne tri roky, zlom nastal v roku 2010, kedy zastupiteľstvo schválilo - dodatkom - zmenu územného plánu a povolilo v tejto časti zónu na podnikateľské aktivity. V žiadosti uvádzajú, že neboli akceptované námietky voči tejto stavbe a predsa bola povolená. Požiadali mestský úrad, aby prešetril postup stavebného úradu pri povoľovaní stavby. Žiadosť bolo odoslaná z mesta na Krajský stavebný úrad(KSÚ), ktorý je vo vzťahu k stavebnému úradu v Stupave nadriadeným orgánom, ten si vyžiada spis a celý postup posúdi. Momentálne , pokým nevydá KSÚ k tejto veci záväzné stanovisko, primátor sa k veci vyjadrovať nebude. -msú-

 

04.09.2012

Stretnutie s poslancami

Mesto Stupava pozýva na stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva Stupava Ing. Ľubošom Ivicom a Petrom Rácom, ktoré sa uskutoční zajtra, 1. júna 2011, od 18.00 hod. v priestoroch bývalého Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Hlavnej ulici č. 9 v Stupave vedľa požiarnej zbrojnice.

04.09.2012

Chcú zrušiť trať a zbúrať stanicu

Chcú zrušiť trať a zbúrať stanicu!!!


Mesto Stupava obdržalo 16. júna t.r. od Železníc SR - oblastné riaditeľstvo Trnava žiadosť o vyjadrenie k zrušeniu koľají, výhybky a stavby v lokalite Devínske Jazero - Stupava. Jedná sa o železničnú trať , ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou v roku 1998. Na pripravovanú likvidáciu upozornil p. D. Bošnák, ktorý bol prizvaný aj na pracovné stretnutie so zástupcami úradu BSK. V roku 2009 vedenie mesta malo záujem o prenájom existujúcej trate s tým, že by sa tu realizoval projekt „trať s drezinami", ako príležitosť na aktívny oddych občanov a návštevníkov Stupavy. Zastupiteľstvo túto myšlienku nepodporilo, zámer zostal len na papieri, navyše ani rokovania s vedením železníc neboli úspešné. Zarážajúce však je, že teraz sa jedná nielen o úplnú likvidáciu trate, ale aj o odstránenie stavby - historickej budovy železničnej stanice. Ako dôvod na odstránenie stavby sa v žiadosti uvádza „koľaje, výhybky, stavby a ostatné zariadenia sa dlhodobo nevyužívajú a sú pre železničnú dopravu nepotrebné". Škoda, že už asi neevidujú žiadosť aj mesta o budovu stanice, ako súčasť nášho dedičstva a histórie. Gróf Károlyi ako uhorský veľvyslanec a politik si „vybavil" napojenie Stupavy, prispel aj na výstavbu trate a stanice, len aby Stupava bola spojená so železničnou dopravou. Dnes, keď vo svete prichádza k renesancii železníc, v situácii kedy doprava v meste je tak predimenzovaná, že v krátkej budúcnosti bez radikálnej zmeny príde ku kolapsu, tak dnes niekto od stola s takýmto argumentom rozhodne o zrušení vyše storočnej histórie a veľkej príležitosti pre ďalší rozvoj mesta. Primátor mesta P. Slezák sa okamžite obrátil na vedenie Bratislavského samosprávneho kraja, pretože aj z hľadiska zámerov BSK môže mať jestvujúca trať význam, a mestský úrad pripravuje zamietavé stanovisko k zámeru železníc.

Stupavka pdf. 

/ Materiál použitý z ročenky Stupava /

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jakub Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jakub Moncman
Dátum vyvesenia zásielky: 1.6.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

16.6.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátené odosielateľovi.

 

04.09.2012

Potravinová pomoc

POTRAVINOVÁ POMOC

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia o realizácii projektu dodávok potravinovej pomoci v rámci EÚ, ktorého cieľom je dodanie potravín najodkázanejším osobám prostredníctvom charitatívnych organizácií, budú aj v našom meste poskytované odkázaným občanom potravinové balíčky múky a cestovín.

Odkázanými sú občania, ktorí sa preukážu potvrdením od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že sú:

- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
- alebo: osoby na hranici životného minima (t.j. rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);

Odkázanými osobami sú tiež poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 € (t.j. len nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku);

Žiadame občanov, ktorí sú odkázaní na túto pomoc aby sa s potvrdením od Úradu práce, prípadne s potvrdením soc. poisťovne o výške dôchodku predbežne nahlásili na Mestskom úrade v Stupave, v kancelárii referátu sociálnych vecí (vo dvore MsÚ) a to v termíne najneskôr do 29. júna 2011.

04.09.2012

Pozvánka na koncert dychovej hudby

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Mestský úrad Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava Vás srdečne pozývajú dňa 18.06.2011 o 16.00 hod. na prehliadku dychových hudieb Stupavská krídlovka

04.09.2012

Zberový kalendár

V kalendári zberu a odvozu vytriedeného komunálneho odpadu na rok 2011 je plánovaný zber vrecového systému iba v mesiacoch január a február. Od marca bol plánovaný kontajnerový systém, teda po uliciach mali byť pristavené kontajnery. Touto cestou však všetkým obyvateľom rodinných domov oznamujeme, že vrecový systém bude prebiehať aj naďalej a kontajnery budú pristavované postupne. Obyvatelia ulíc, lokalít, ktorých sa to bude týkať, budú o tejto skutočnosti informovaní letákom priamo do poštových schránok.

Dokument vo formáte PDF, obsahujúci i termíny zberu vriec v ďalších mesiacoch.
MsÚ Stupava, referát odpadového hospodárstva

04.09.2012

Slovenský zväz záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov pdf.

04.09.2012

Zmena termínu Mestského zastupiteľstva

Oznamujeme občanom zmenu konania verejného Mestského zastupiteľstva z 30.06.2011 na pondelok 27.06.2011.
Oficiálna pozvánka bude zverejnená v obvyklom termíne pred konaním Mestského zastupiteľstva.

04.09.2012

Floorball

Florbalový klub Bogdau Stupava pozýva svojich priaznivcov v sobotu 29.10. o 11.00 hod.do školskej športovej haly v Stupave na ďalší domáci zápas mužskej extraligy proti mužstvu ŠK Slávia Nitra.

04.09.2012

Predĺženie zberu textilu v Stupave

Dokument pdf.

04.09.2012

Ponuka práce Opatrovateľskej služby VENIA

Opatrovateľská služba Vľúdnosť - Venia prijme s nástupom ihneď opatrovateľky do TPP /môžu byť aj dôchodkyne a invalidné dôchodkyne/ s nástupom ihneď. V prípade záujmu volajte na tel.č. 0948/505 283 p. Mihálovú, resp. hláste sa osobne priamo v kancelárii Venie na Hlavnej ul.č. 27 v Stupave v pasáži Avana na poschodí.

04.09.2012

MKIC pozýva na výstavu

Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva na vernisáž výstavy
MARIE DARÁŠOVÁ - Umelecká keramika
v utorok 8. novembra 2011 o 18:00 h vo Výstavnej sieni KD v Stupave.
Výstava bude sprístupnená do 24. novembra 2011 v čase: po-pi: 9:00-16:00 (okrem obedňajšej prestávky 12:00-13:00), so: 9:00-12:00, ne: 15:00-18:00 h

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Marián Surovič, nar. 26.1.1993

 Oznam pdf.

04.09.2012

Pracovná ponuka OU Marianka

Obec Marianka príjme do pracovného pomeru s nástupom ihneď pracovníka na Stavebný úrad.

Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie
- kvalifikácia v odbore
- prax min. 5 rokov v odbore výstavby


Životopisy posielajte na e-mail: obec@marianka.sk

Bližšie informácie o pracovnom mieste získate na tel. čísle
02-6593 66 94 - Obecný úrad v Marianke.

04.09.2012

Inzercia

Súkromný podnikateľ ponúka montáž a servis antén a satelitov na príjem digitálnej televízie. V príprade, že potrebujete riešiť inštaláciu systému, alebo máte nestabilný príjem s výpadkami signálu, volajte na tel.č. 0903/ 765 007.

04.09.2012

Výbor Matice slovenskej pozýva

Vážení občania,

Matica slovenská Vás pozýva v sobotu, 05. novembra 2011 o 14.00 hod. na Námestie Ľudovíta Štúra v Bratislave, aby sme spoločne vyjadrili svoj nesúhlas s premiestnením súsošia štúrovcov a jeho nahradením replikou sochy Márie Terézie z roku 1897.
Petíciu občanov za zachovanie súsošia štúrovcov možno podpísať aj v Stupave, na miestnom trhovisku, v sobotu 05.novembra 2011 v doobedňajších hodinách.

 Výbor Matice slovenskej
v Stupave

04.09.2012

SČK pozýva na zájazd

Miestna skupina SČK II. organizuje zájazd do Budapešti dňa 03. decembra 2011. Odchod autobusu bude o 6.30 hod. od Kultúrneho domu v Stupave. Cena zájazdu je 17 €/osoba. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Vígerovej.

 

04.09.2012

MKIC Stupava pozýva na vernisáž

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na vernisáž výstavy Marie Darášovej - Umelecká keramika - v utorok, 8. novembra 2011 do výstavnej siene Kultúrneho domu v Stupave. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 24. novembra 2011 v čase: po-pi od 9.00 - 16.00 /okrem obed.prestávky 12.00-13.00 hod/, so: 9.00 - 12.00 hod. a ne: 15.00 - 18.00 hod.

04.09.2012

Rozhodnutie o umiestnení savby:Predajňa potravín LIDL v Stupave

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energeticka a.s. oznamuje, že dňa 16.11.2011 preruší dodávku elektrickej energie v čase od 08:00 do 15:00 hod.na uliciach Bezručova, Ružova z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie.

Oznam pdf.

04.09.2012

Pozvánka na výstavu

• Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva na vernisáž výstavy
MARIE DARÁŠOVÁ - Umelecká keramika
v utorok 8. novembra 2011 o 18:00 h vo Výstavnej sieni KD v Stupave.
Výstava bude sprístupnená do 24. novembra 2011 v čase: po-pi: 9:00-16:00 (okrem obedňajšej prestávky 12:00-13:00), so: 9:00-12:00, ne: 15:00-18:00 h

04.09.2012

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozývajú

• Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozývajú na tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína v piatok 11. novembra 2011 o 19:00 h vo veľkej sale Kultúrneho. Mladé víno požehná mons. Felix Mikula. Do tanca zahrá mužská skupina ENÉM TAK z Lozorna. Súčasťou podujatia bude degustácia juhomoravských svätomartinských mladých vín a poradňa someliéra. Vstup je voľný.

04.09.2012

MKIC Stupava a Mesto Stupava pozýva na Svätomartinský jarmok

• MKIC Stupava a Mesto Stupava pozýva na Svätomartinský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.novembra 2011 so začiatkom o 8:00 h v areáli pri Kultúrnom dome smerom na Barónové.

04.09.2012

Komisia kultúry, športu a školstva pozýva

Komisia kultúry, športu a školstva pozýva pri príležitosti Svätomartinského jarmoku na prezentáciu občianskych združení a záujmových spolkov pôsobiacich v Stupave, do Kultúrneho domu v Stupave, v sobotu 12. novembra 2011 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.

04.09.2012

Výzva na napojenie sa na kanalizáciu

Výzva pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 9.11.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

24.11.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Zájazd do Poľska

Súkromný dopravca organizuje zájazd do Poľska na nákupy do Noweho Targu dňa 18.11.2011. Cena zájazdu na osobu je 20 EUR. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0903 864 960, alebo 0910 902 853.

04.09.2012

Verejná vyhláška na prihlásenie sa vlastníkov diaľničného stavebného pozemku

Verejná vyhláška pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška - Návrh registra obovenej evidencie pozemkov v K.Ú. Bystrická hora

Verejná vyhláška pdf.

04.09.2012

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, bude dňa 25. 11. 2011 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. bez dodávky elektrickej energie v meste Stupava ul. S t r o m o v á.

04.09.2012

Stretnutie s neznámou osobou

Stretnutie s neznámym pdf.

04.09.2012

Betonárka Karovič

Dôvodová správa pdf.

Stanovisko KSU BA k návrhu zmeny UPN pdf.

VZN č.2010 pdf.

Oznámenie o začatí zmeny UPN pdf.

Príloha k zmene UPN pdf.

Verejná vyhláška k návrhu zmeny pdf.

Zápisnica 25-02-2010 pdf.

Závery 25-02-2010 pdf.

04.09.2012

Upresnenie k odchodu zájazdu do Prahy

MS SČK Stupava II oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na zájazd do Prahy, že odchod autobusu bude od Kultúrneho domu v Stupave dňa 17. 11. 2011 o 6.00 hod.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 18.11.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

03.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Dovolenka Mudr. Erdélyiová

MUDr. Erdélyiová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 21. - 25. novembra (vrátane) bude mať dovolenku. Zastupovať ju budú MUDr. Magala a MUDr. Hasák vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Matej Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Matej Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 21.11.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

6.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

OBČIANSKE ZDRUŽENIE POHODKA POZÝVA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE POHODKA POZÝVA NA KURZ DRÔTIKOVANIA
ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 24.novembra 2011 od 17. do 20.hod
Naučíte sa základy drôtikovania a môžete si vytvoriť vianočnú ozdobu alebo originálny šperk.
Cena kurzu je 10 € vrátane materiál.

04.09.2012

Zmena termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva Stupava

Mestský úrad Stupava oznamuje občanom Stupavy, že termín plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva 24.11.2011 sa presúva na 01.12.2011 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre Stupava.

04.09.2012

Pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

Od piatka 25.11.2011 budú na zbernom dvore pristavené kontajnery

 Oznam pdf.

04.09.2012

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Vážení občania a poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať  1. decembra 2011 o 9,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centrav Stupave, Agátová 16

 

P r o g r a m

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Kontrola uznesení
4. Čerpanie rozpočtu mesta Stupava a RO k 30.09. 2011 - a návrh zmien rozpočtu mesta za r. 2011
5. Návrh VzN o dani z nehnuteľnosti na r. 2012
6. Návrh VzN o miestnych daniach na r. 2012
7. Návrh miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na r. 2012
8. Dodatok k VzN č. 2/2009 o opatrovateľskej službe
9. Zakúpenie vozidla pre MsP Stupava
10. Návrh rozpočtu MsKIC Stupava na r. 2012 -2014
11. Návrh rozpočtu mesta Stupava a RO na r. 2012- 2014
12. Kontrola účelovosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých mestom v súlade s VZN č. 1/2007 združeniam a spoločenským organizáciám za rok 2010.
13. Vyhodnotenie stavu a úrovne vybavovania sťažností za I. polrok 2011
14. Veci majetkové
15. Odpredaj Zadnej - alternatívy
16. Informácia o stave prác na projekte "Dostavba kanalizačnej siete a intenzifikácia ČOV Mesta Stupava".
17. Interpelácie
19. Diskusia občanov
20. Rôzne
21. Návrh uznesenia
22. Záver


Pavel Slezák v. r.
primátor mesta

 

04.09.2012

Začína Advent

Začína Advent
Farský úrad v Stupave a mesto Stupava pozývajú občanov na slávnostné zažatie prvej sviečky na Adventnom venci, ktoré bude v nedeľu 27. novembra o 15.30 hodine pred farským kostolom.

 V programe vystúpi ženský spevácky zbor Nevädza. Adventný veniec pred kostolom symbolicky pozýva k obdobiu stíšenia sa, rozjímania a k príprave na slávenie narodenia Spasiteľa. Adventný veniec bude pred kostolom vystavený do 19. decembra, kedy na jeho mieste bude postavený vianočný stromček. V decembri sa uskutočnia predvianočné podujatia - 3.12. Mikulášsky jarmok, 10.12. Rozlúčka s vodníkom a výlov rýb na Jánošíkovom rybníku . Novinkou je podujatie Župné Vianoce v Stupave, ktoré organizuje mesto spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a uskutočnia sa v dňoch 16. a 17. decembra. Okrem programu na pódiu v Zámockom parku návštevníkov čaká bohatá ponuka občerstvenia od tradičnej záhoráckej zabíjačky po grilované a údené ryby, ponuka remeselníckych výrobkov, ukážky zdobenia medovníkov, špeciality z medu, betlehem v kaplnke kaštieľa, ponuka vín z Malokarpatskej vínnej cesty a ďalšie atrakcie. Súčasťou podujatia je koncert žiakov ZUŠ v Stupave v piatok a v sobotu koncert „Nevädza a jej hostia" , obidva vo farskom kostole. Vianočný stromček na Námestí sv. Trojice bude slávnostne rozsvietený pri príležitosti prinesenia Betlehemského svetla do nášho mesta. Tento rok bude po prvýkrát vianočný stromček postavený aj v mestskej časti Mást a to pred filiálnym kostolom.

04.09.2012

Futbalový zápas

Florbalový klub Bogdau Stupava pozýva svojich priaznivcov v sobotu 26.11. o 10.00 hod.do školskej športovej haly v Stupave na ďalší domáci zápas mužskej extraligy proti mužstvu FBC Dragons Bratislava.

04.09.2012

Informácia o projekte separovaného zberu


Informácia o projekte

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo projekt zameraný na podporu separovaného zberu v našom meste. Projekt rieši vybudovanie stojísk pri bytových domoch a zakúpenie 100 kusov plastových kontajnerových nádob na separovaný odpad.


Špecifickým cieľom výzvy MŽP SR: OP životné prostredie, prioritná os Odpadové hospodárstvo je aj podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. Projekt je vypracovaný v súlade s legislatívou SR a aj s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 2007 - 2013 a prispieva k naplneniu špecifického cieľa realizácie separovaného zberu. Mesto Stupava začalo so zavádzaním separovaného zberu na svojom území v roku 2002. Obyvatelia bytových domov využívajú kontajnerový systém, obyvatelia rodinných domov vrecový systém. Kontajnery na separovaný odpad sú pri niektorých bytových domoch v zlom technickom stave. Niektoré bytové domy používajú spoločné kontajnery a nedá sa presne určiť, ktorý bytový dom sa zapája do separácie. Kúpou nových 1100 l kontajnerov na separovaný odpad chce Mesto Stupava rozšíriť počet a obnoviť technický stav kontajnerov. Novovybudované bytové domy už majú uzamykateľné, oplotené stojiská, staršie bytové domy ich nemajú. Vybudovaním uzamykateľných, oplotených stojísk sa zabráni ich poškodeniu, znehodnoteniu, znečisteniu ich obsahu. Zároveň sa bude dať presne určiť, ktorý bytový dom a v akom množstve sa zapája do triedenia odpadov. Ak dôjde k znečisteniu okolia kontajnerov, resp. ich obsahu, mesto môže daný bytový dom sankcionovať, resp. uložiť nápravu, čo pri otvorených stojiskách nebolo možné, pretože nebolo možné určiť pôvodcu znečistenia.

Ciele projektu:
1. je vbudovanie 25ks uzamykateľných kontajnerových stojísk pri starých bytových domov. Stojiská budú vyrobené z modulovaných oceľových konštrukcií na báze jokl-oceľových nosných prvkov a oceľovej sieťoviny a budú prestrešené trapézovým pozinkovým plechom.
2. Zákúpenie plastových kontajnerov 1100l na separovaný odpad - 4 druhy farebne rozlíšené podľa odpadu, s úpravou veka na zber danej komodity v počte 100ks)

Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR ): 212 154,00
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR ): 201 546,30
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR ): 10 607,70

 

04.09.2012

Stretnutie so Županom

Pracovné stretnutie so županom

 

Miestna i regionálna samospráva stoja pred prípravou rozpočtov na rok 2012, aj to bol dôvod pre pracovné stretnutie predstaviteľov stupavskej samosprávy so županom Pavlom Frešom a zástupcami úradu BSK.

 

 Pracovné rokovanie sa konalo vo štvrtok 24.11. na mestskom úrade. Predmetom rokovania, ktoré zvolal primátor, boli problémy, ktoré má samosprávny kraj vo svojej kompetencii - cesty II. a III. triedy , problémy detskej ambulancie, budúcnosť stupavského kaštieľa - DSS, využitie Zámockého parku a malého parku, technický stav múzea Ferdiša Kostku , regionálny rozvoj a rozvoj mesta Stupava. Župan prišiel do Stupavy so sprievodom, ktorí tvorili vedúci pracovníci Úradu BSK - Ladislav Csáder, riaditeľ odboru dopravy, Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie a riadenia projektov, Alžbeta Melicharová, riaditeľka odboru CR a kultúry, Michaela Šopová, riaditeľka sociálneho odboru, Jana Zlámalová, riaditeľka odboru územného plánovania, GIS a ŽP a ďalší. Za mesto boli prítomní primátor, poslanci pp. O. Mózová, P. Rác, Ľ. Ivica, J. Ukropec, V. Holúbek, R. Gašpárek, M. Mackovič, R. Kazarka, vedúci pracovníci mestského úradu, hlavná kontrolórka a ďalší vedúci pracovníci organizácií zriadených mestom. Z rokovania vyplynulo, že úrad BSK bude spolupracovať s mestom pri príprave a realizácii projektu revitalizácie Malého parku, vrátene rekonštrukcie jestvujúcich stavieb, pripraví stavebný projekt na komunikáciu Stupava - Borinka (Nová ulica), prijme opatrenia na okamžité riešenie kritického stavu budov múzea Ferdiša Kostku. Rokovanie pokračovalo so zástupcami aktivistov, ktorí pripravujú projekt revitalizácie skleníka v Malom parku.

04.09.2012

Správa z rokovania s GR ŽSR

Dohoda o železničnej stanici


Vo štvrtok 24. Novembra rokoval primátor P. Slezák s generálnym riaditeľom ŽSR Ing. V. Ľuptákom o osude železničnej stanice. Na stretnutí sa dohodli, že železničná trať v centre mesta bude zrušená a odstránená, nakoľko pozemok ŽSR už predali. Budova železničnej stanice zostane mestu a to formou prenájmu s predkupným právom. Podmienky zmluvy budú dohodnuté tak, aby nebránili investovaniu do rekonštrukcie stavby aj z iných zdrojov a jej využívaniu podľa zámerov mesta. Vzhľadom na tieto skutočnosti primátor nariadil budovu a jej bezprostredné okolie vyčistiť a zabezpečiť jej uzatvorenie a ochranu pred ďalším poškodzovaním.

04.09.2012

Pozvánka na Mástskú zabíjačku

Mástska zabíjačka

 
alebo oslava úspešného ukončenia zelovej sezóny
v sobotu 26. novembra od 9. do 15. hodiny pozývajú mástskí nadšenci na nádvorie bývalého Obecného domu v Máste (Mestská knižnica) na spoločenskú akciu Mástska zabíjačka. Podujatie je organizované s dvomi cieľmi - založiť tradíciu dedinských osláv, ktorá by mohla byť odrazom pre znovuobrodenie spoločenského života v mestskej časti Mást. Druhým cieľom je vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o budúcnosti budovy bývalého obecného domu v Máste. Diskusia, ktorá začne pri zabíjačkových pochúťkach môže pokračovať na stretnutiach poslancov Romana Gašpáreka a Tona Gorbára, každú prvú stredu v mesiaci v budove obecného domu v Máste. Svoje podnety pošlite na adresu stupava.mast@gmail.com.

 

04.09.2012

Pozvánka na Mástskú zabíjačku

Mástska zabíjačka


alebo oslava úspešného ukončenia zelovej sezóny
v sobotu 26. novembra od 9. do 15. hodiny pozývajú mástskí nadšenci na nádvorie bývalého Obecného domu v Máste (Mestská knižnica) na spoločenskú akciu Mástska zabíjačka. Podujatie je organizované s dvomi cieľmi - založiť tradíciu dedinských osláv, ktorá by mohla byť odrazom pre znovuobrodenie spoločenského života v mestskej časti Mást. Druhým cieľom je vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o budúcnosti budovy bývalého obecného domu v Máste. Diskusia, ktorá začne pri zabíjačkových pochúťkach môže pokračovať na stretnutiach poslancov Romana Gašpáreka a Tona Gorbára, každú prvú stredu v mesiaci v budove obecného domu v Máste. Svoje podnety pošlite na adresu stupava.mast@gmail.com.

 

04.09.2012

Voľby v partnerskom meste Svoge


Obščina Svoge volila starostu


V Bulharsku sa koncom októbra konali komunálne voľby, v ktorých si občania volili svojich predstaviteľov samosprávy. V partnerskom meste Svoge voľby vyhral p. Žoro Radojev Cvetkov. Primátor mesta poslal novozvolenému starostovi obščiny Svoge list s nasledovným znením:
Vážený pán Žoro Radojev Cvetkov,
dovoľte, aby som Vám, ako predstaviteľ partnerského mesta Stupava, blahoželal k Vášmu zvoleniu za starostu obščiny Svoge.
Vážim si rozhodnutie Vašich občanov a verím, že Váš volebný program je priaznivo naklonený aj medzinárodnej spolupráci a pokračovaniu dobrých partnerských vzťahov medzi našimi mestami.
Partnerstvo medzi našimi mestami je postavené na občanoch a my dvaja sme ich zástupcovia a je našou povinnosťou rozvíjať ho a vytvárať podmienky pre obojstranne prospešnú spoluprácu.
Vážený pán Žoro Radojev Cvetkov prajem Vám veľa síl, odvahy a optimizmu pri plnení náročných predsavzatí a cieľov.
Verím, že sa v najbližšej dobe osobne stretneme, aby sme sa spoznali a dohodli na pokračovaní partnerstva medzi našimi mestami.
S úctou
Pavel Slezák, primátor mesta Stupava

04.09.2012

Územný plán - aktualizácia

Aktualizácia územného plánu pdf.

04.09.2012

Požehnanie adventného venca pred farským kostolom

Mestský Adventný veniec

 

Takto nazval adventný veniec umiestnený pred farským kostolom Mons. Mikula, ktorý ho v nedeľu slávnostne požehnal. V krátkej kázni povedal, že Advent je obdobím duchovnej prípravy a obnovy pred príchodom Vianoc. Pri slávnosti asistoval ženský spevácky zbor Nevädza, ktorý podujatie podfarbil vianočnou atmosférou. Adventný veniec je symbolom, ktorý má ľudí spájať. „ Môže sa stať, že bude terčom pre vandalov, ale to ešte neznamená, že by sme mali rezignovať a adventný veniec zamknúť a uložiť za vysoký plot, že by sme ho mali azda schovať na farskom dvore. Rozhodli sme sa umiestniť ho na viditeľné miesto s nádejou, že pretrvá po celé adventné obdobie. Ak by sa stalo, že bude poškodený, výzdoba rozkradnutá, tak potom vyzývam obyvateľov Stupavy, aby ho prišli „prizdobiť" . Tým sa stane ešte viacej našim spoločným zážitkom." - myslí si primátor Pavel Slezák. Konštrukciu venca zhotovil p. Ladislav Krištoffy, veniec aranžovali pracovníčky TSS s.r.o. - pohrebníctvo - viazareň vencov p. Zlatica Debnárová a p. Viera Paulíková. Adventný veniec bude na námestí umiestnený do 19. decembra, potom bude na jeho mieste postavený vianočný stromček.

04.09.2012

Informácia o Mástskej zabíjačke

Zabíjačka, ale nielen zabíjačka


Mástski nadšenci pozvali svojich spoluobčanov v sobotu 26. novembra na typickú zimnú udalosť - na zabíjačkové hody. Chceli oživiť najmä spolupatričnosť obyvateľov Mástu a tento nápad bol dobrou príležitosťou pre prvý krok k obnoveniu spoločenského života v mestskej časti. Nie náhodou sa stretnutie konalo na nádvorí bývalého obecného domu, dnes už poslednom verejnom priestore v Máste. Veľký záujem a návštevnosť prekvapili organizátorov a boli spokojní, že ich snaha nevyšla nazmar. V miestnosti urbariátu boli k nahliadnutiu staré fotografie, pri ktorých si mnohí zaspomínali na svojich už nežijúcich príbuzných alebo na svoje mladé časy. Pri špecialitách sa diskutovalo aj o osude budovy, v ktorej dnes sídli mestská knižnica. „ Budova potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu tak, aby sa vytvorili dôstojné priestory pre mestskú knižnicu a zároveň aby vznikli priestory pre spolkovú činnosť občanov tejto časti Stupavy. K obecnému domu máme silný vzťah, pretože je to súčasť histórie Mástu ako samostatnej obce. Urobíme všetko pre to, aby bola budova zrekonštruovaná, slúžila v prospech občanov a zároveň bola pýchou Mástu" - povedal Ing. Roman Gašpárek, zástupca primátora.

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 4

04.09.2012

Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny

Dotácia z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny

„Sociálny taxík"

Mesto Stupava požiadalo o dotáciu pre vozidlo vybraného a cenovo primeraného typu, ktoré bude špeciálne upravené na prepravu osôb s obmedzeným pohybom, bude určené pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov s obmedzenou hybnosťou, ktorí sa ním môžu prepraviť napríklad k lekárovi alebo na úrady. Využiť ho však môžu aj na návštevu kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, klubu dôchodcov či na návštevu príbuzných. Je to už druhý pokus, v tomto roku sme neboli so svojou žiadosťou úspešní, očakávame, že druhý pokus hodnotiteľov presvedčí, že náš záujem je opodstatnený.

Vozidlo bude slúžiť pre občanov Mesta Stupava, ktorí sú ZŤP, pre dôchodcov s nízkym príjmom, pre poskytovanie pomoci v rodinách s maloletými deťmi, najmä ak je život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozený.

Účel projektu:
• podpora rozvoja starostlivosti a sociálnej pomoci
• zriadenie „sociálneho taxíka" na zabezpečovanie terénnych služieb a na zabezpečenie prepravnej služby na riešenie sociálnej núdze občanov ( starostlivosť o starších, imobilných, zdravotne postihnutých, neprispôsobivých občanov, o rodiny, v ktorých je vážne ohrozená alebo narušená výchova a pod.)
 
Celkové výdavky: 28 887,- €
Vlastné zdroje 10%: 2888,70 €
Požadovaná suma dotácie: 25 998,30€

04.09.2012

Enviromentálna učebňa


„Stupavská Strymka"

Našim cieľom je vybudovať Environmentálnu učebňu „Stupavská Strymka!" na pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mesta Stupava, kde vlastníkom pozemku je mesto Stupava.

 Pozemok je situovaný v intraviláne mesta Stupava, vedľa mestského úradu. Momentálna využiteľnosť plochy je nulová, preto sme sa rozhodli vybudovať niečo užitočné pre žiakov a celkovo všetky deti mesta Stupava.
Environmentálna učebňa „Stupavská Strymka",bude vybudovaná tak, aby v nej boli vytvorené podmienky pre skvalitnenie výučby. Samotná teoretická výučba prírodovedy a prírodopisu by bola skĺbená s praktickou časťou v procese vyučovania. Miesto by malo slúžiť aj ako tvorivá dielňa, kde by sa deti za vhodného počasia mohli realizovať v kreatívnych aktivitách napríklad: práca s hlinou, maľovanie vajíčok atď. Ďalším úmyslom je vzbudenie záujmu detí o manuálne práce, vykonávanie záhradníckej údržby. Na uvedenom mieste by sa mohli prezentovať výtvarné práce, remeselnícke výrobky a realizovať prírodovedné, výtvarné a literárne súťaže. Jedným z prvých krokov by boli terénne úpravy územia, kosenie, kopanie jám a následne osadenie altánka, lavíc, stolov. Založí sa bylinkový záhon s rôznymi druhmi byliniek. Vybudujú sa chodníky, vykopú jamy pre výsadbu ovocných drevín typických pre Mesto Stupava a vykoná sa osadenie informačných tabúľ. Samotné informačné tabule si žiaci sami vymaľujú k téme účelnosti miesta a využiteľnosti územia. Taktiež zrealizujú jednoduché nástenky k aktuálnej výučbe.
V časti pozemku plánujeme vybudovať tzv. šľachtiteľský kútik, kde by prebiehali ukážky šľachtenia a rozmnožovania drevín (štepenie stromov). Tu by sa mohol šľachtiť aj Platan západný (Platanus occidentalis), ktorý má v Stupave zaujímavú históriu a bol by symbolom nielen Mesta Stupava ale aj učebne. V spolupráci so záhradkármi Mesta Stupava by sa robili ukážky štepenia tradičných starých ovocných drevín, ktoré by sa zároveň aj symbolicky vysadili na ploche alebo v okolí. Ide o odrody ako: Jablone: Boskopské červené, Kožená reneta, Strymka atď.. Na ploche plánujeme vybudovať aj informačný kútik ohľadom témy: kompostovania a bioodpadu. Areál bude vysadený trvalkami, letničkami, aby celoročne vynikal životom a farbami. Pri výsadbe budeme uprednostňovať typické a tradičné rastlinné druhy pre toto územie. Na konci pozemku preteká potôčik a našim záujmom je jeho vyčistenie a skrášlenie. Plot vedľa potôčika sa upraví a zabezpečí sa jeho ochranný náter.
Cieľ projektu
Téma ekológie a environmentálnej výchovy je v súčasnosti veľmi dôležitá a je potrebné upriamiť na ňu pozornosť. Plochy, ktoré sú nevyužité a majú výhodnú polohu sú využívané skôr za účelom výstavby parkoviska, supermarketu, uskladnenia stavebného materiálu, čo často nielen vizuálne ale aj negatívne vplýva na životné prostredie. Realizácia projektu prispeje k povzbudeniu environmentálneho povedomia v Stupave.
Cieľom projektu je zlepšiť výučbu prírodovedných predmetov, so zameraním na environmentálnu výchovu prostredníctvom praktickej časti s ukážkami priamo v teréne.
V nadväznosti na projekt, máme po jeho ukončení záujem realizovať a uskutočňovať prednášky odborníkov na témy ekológia, životné prostredie, environmentálna výchova atď.

Suma, ktorá sa žiada z programu Zelené oázy: 5200,-eur

Kof. 20%: 1300,-eur

Celková suma, ktorá sa potrebujete na uskutočnenie projektu: 6500,- eur

 

04.09.2012

Pozvánka na koncert dychovej hudby

Dom kultúry Dúbravka vás srdečne pozýva na Vianočný koncert dychovej hudby Moravanka, plný krásnych melódií a kolied. Pod taktovkou Jana Slabáka vám Moravanka prinesie čaro adventného času a umocní krásnu atmosféru prichádzajúcich Vianoc.

Koncert sa uskutoční v Dome kultúry Dúbravka, 2. decembra o 18.00 hodine. Vstupenky je možné zakúpiť v Dome kultúry Dúbravka a v sieti Ticketportál.

04.09.2012

Nelegálna skládka

Nelegálna skládka na Hlavnej ulici


Na Hlavnej ulici za sporiteľňou sa pri kontajneroch na komunálny odpad vytvorila nelegálne skládka tvorená zmesovým komunálnym odpadom. Nachádza sa medzi pozostatkami betónového stojiska a každý deň narastá. Ponechanie odpadu mimo kontajnerov sa podľa zákona o odpadoch berie ako priestupok, za čo zákon umožňuje udeliť pokutu. Keďže stojisko sa nachádza na súkromnom pozemku a patrí obyvateľom prislúchajúceho bytového domu, mesto oslovilo správcu domu o urgentný návrh riešenia vzniknutého problému. K predchádzaniu tohto opakujúceho sa problému, teda uskladneniu odpadu mimo kontajnerov, mesto navrhlo betónové panely, ktoré sa v stojisku nachádzajú, zbúrať. V súčasnosti slúžia iba na "schovanie odpadu" a lákajú, či už obyvateľov danej bytovky alebo iných obyvateľov, k ponechaniu tam odpadu. Konečným riešením by bolo vybudovanie oploteného, uzamykateľného stojiska. Mesto v novembri podalo projekt, žiadosť o dotáciu, ktorého súčasťou je aj vybudovanie takých stojísk pri všetkých bytových domov. Mesto však mohlo žiadať o dotáciu iba pre stojiská, ktoré stoja na mestskom pozemku. Ostatné bytové domy si musia oplotené stojiská financovať sami. A to je prípad aj bytového domu na Hlavnej ulici.
Vyzývame občanov, aby si všímali kto ponecháva odpad mimo kontajnerov, nie len pri bytovom dome na Hlavnej ulici, ale v celej Stupave a túto skutočnosť zahlásili na mestský úrad alebo mestskú políciu.

Referát Odpadového hospodárstva Mú Stupava

Foto 1

Foto 2

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Monika Klučovská
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Monika Klučovská
Dátum vyvesenia zásielky: 30.11.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Sociálna komisia informuje

Rokovala sociálna komisia

V utorok 29. novembra zasadala komisia sociálnych vecí a zdravotníctva. Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť VZN o príspevku na mobilitu občanov s tým, že sú presne stanovené pravidlá pre prijímateľov tejto pomoci. Zároveň sa venovala súčasnému stavu budovy zdravotného strediska, prenájmom a celkovému využitiu tohto mestského objektu. V januári 2012 bude iniciovať pracovné stretnutie s lekármi. Odporučila primátorovi, aby rokoval s dodávateľom tepla o možnosti vyregulovania sústavy a opatreniach, ktoré povedú k úsporám energie. Komisia prerokovala aj žiadosti o poskytnutie jednorázovej výpomoci, pri hodnotení pomerov žiadateľov , komisia odporučila, aby sa mesto snažilo pomôcť sociálne odkázaným aj formou krátkodobej zamestnanosti - sezónnych prácach pre potreby mesta. V rámci pomoci a podpory rodinám v núdzi najmä deťom členky komisie zorganizujú stretnutie s rodičmi a deťmi a rozhodli o finančnej pomoci týmto rodinám pred Vianocami. Komisia podporila zakúpenie dvoch prístrojov pre rehabilitačné stredisko s tým, že bude uzatvorená zmluva o prenájme týchto prístrojov za odplatu. Predsedkyňa komisie poslankyňa Oľga Mózová oznámila, že posledné zasadnutie komisie v tomto roku bude 19. Decembra.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 12. 12. 2011 v čase od 08.30 hod. do 16.00 hod. bez dodávky elektrickej energie v meste Stupava ulica Nová, Park 4 a lokality Obora a Nová Hora.

04.09.2012

Rekonštrukcia vozovky v Máste

Rekonštrukcia vozovky
Dnes začala rekonštrukcia vozovky - štátnej cesty prvej triedy v mestskej časti Mást. Podľa slov zástupcu spoločnosti Slovenská správa ciest Ing. Škorupu „... jedná sa o výmenu vrchnej vrstvy asfaltového povrchu v rozsahu 300 bežných metrov. Práce potrvajú maximálne tri dni. Napriek tomu, že prebiehajú začiatkom decembra, dúfame, že počasie vydrží a neovplyvní kvalitu nového povrchu."

 

04.09.2012

Návrh rozpočtu 2012-2014

Programový rozpočet 2012 -Hlavička

Program 1:Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2: Propagácia a marketing

Program 3: Interné služby mesta

Program 4: Služby občanom

Program 5:Bezpečnosť, právo a poriadok

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Program 7: Pozemné komunikácie

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Kultúra

Program 10: Šport

Program 11: Prostredie pre život

Program 12: Bývanie

Program 13: Sociálne služby

Program 14: Správa Mesta

Program 15: Finančné operácie

Programový rozpočet na 3 roky

Programové rozpočtovanie 2012 EUR k 01.01.2012

Podprogramy 2012 - rekapitulácia

Rozpočet mesta 2012 - 2014 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Rozpočet RO na roky 2012 -2014 podľa funkčnej a ekonomckej klasifikácie 

Komentár k príjmovej časti rozpočtu 2012

Tabuľka za projekty 2012-2014

04.09.2012

Zasadala stavebná komisia

Zasadala stavebná komisia

V utorok 29.11. zasadala komisia stavebná, rozvoja mesta a životného prostredia.

Súčasťou programu bola prezentácia ponuky na Systém zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Stupava, spol. GTVT, s.r.o., so sídlom Bratislava. Ďalej boli prerokované dve žiadosti o zmenu územného plánu týkajúce sa preklasifikovania trvalého trávnatého porastu na funkčné využitie malopodlažná bytová výstavba. Komisia sa vyjadruje, ako poradný orgán, ku všetkým evidovaným žiadostiam. V súčasnosti začína proces prípravných prác aktualizácie územného plánu, v rámci ktorého budú všetky žiadosti znovu prehodnotené za účelom ich zaradenia do aktualizácie územného plánu.
tajomník komisie Ing. R. Vigh

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 2.12.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

ZSE Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, bude dňa 16.12.2011 v čase od 8.30 hpd- dp 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie ul. Révová č. 2, 4, 6, 8, 10 , 12.

04.09.2012

MKIC Stupava pozýva na jarmok

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava pozýva na "Mikulášsky jarmok", v sobotu 3.12.2011 so začiatkom o 8,00 hod. Jarmok sa uskutoční v priestoroch pred KD, smerom na Barónové.

04.09.2012

Stretnutie s Mikulášom

MKIC pozýva všetky deti na Stretnutie s Mikulášom, v utorok 6.12.2011 so začiatkom o 17,00 hod. do veľkej sály KD v Stupave. Čo vás čaká ? tanečná párty s čertom a anjelom, sladké odmeny, balónové kreácie, maľovanie na tvár. Vstupné : dieťa 2,-- EURÁ vrátane balíčka
dospelý 1,-- EUR.
Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii Kultúrneho domu v Stupave, počas Mikulášskeho jarmoku, prípadne na mieste pred podujatím.

 

04.09.2012

Aktualizácia územného plánu mesta

Aktualizácia územného plánu mesta pdf.

04.09.2012

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru Supermarket - Billa

Oznámenie pdf.

04.09.2012

Zmeny v Cestovnom poriadku SAD

Zmeny cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek 2011/2012

Platí od 11. decembra 2011 do 8. decembra 2012


Linka 102401 Bratislava - Marianka - Stupava - Borinka

Zmena zastávok na znamenie:
Bratislava,krematórium; Marianka,razc; Stupava,obora; Borinka,Píla;

Zmena názvu zastávky: Bratislava,Záh.Bystrica,ZŠ premenovaná na Bratislava,Záh.Bystrica MiÚ

Spoj č.3(c) - s odchodom Bratislava,AS o 5:40 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 6:10 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 5:50 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 6:20 hod.
Spoj č.111(Xr) - s odchodom Bratislava,AS o 20:25 hod. s príchodom Borinka,Staré pece o 21:25 hod. zmena znamienka „Xr" na „rf". Spoj je zlúčený so spojom č. 113
Spoj č.113(af) - s odchodom Bratislava,AS o 20:30 hod. s príchodom Borinka,Staré pece o 21:30 hod. zrušený. Spoj je zlúčený so spojom č. 111

Spoj č.8(ahf) - s odchodom Borinka,Staré pece o 5:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:20 hod. zmenený na čas s odchodom Borinka,Staré pece o 5:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:15 hod.
Spoj č.26(Xwf) - s odchodom Stupava,aut.st. o 6:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:45 hod. zrušený
Spoj č.62(af) - s odchodom Borinka,Staré pece o 13:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:50 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 14:45 hod.
Spoj č.60(X) - s odchodom Borinka,Staré pece o 13:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:30 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.60(c) - s odchodom Borinka,Staré pece o 13:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:30 hod.
 Nový spoj č.160(Xw) - Borinka,Staré pece o 13:40 hod. s príchodom Stupava,ZŠ o 14:00 hod.
Spoj č.66(cf) - s odchodom Stupava,aut.st. o 14:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:40 hod. zmenený na čas s odchodom Stupava,aut.st. o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod. Zároveň je vykonaná zmena znamienka „cf" na „Xf"
Spoj č.70(c) - s odchodom Borinka,Staré pece o 14:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:25 hod. zmena znamienka „c" na „Xf". Spoj je zlúčený so spojom č. 170
Spoj č.170(Xwf) - Borinka,Staré pece o 14:40 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 14:50 hod. zrušený. Spoj je zlúčený so spojom č. 70

Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

Linka 102402 Bratislava - Stupava - Rohožník

Zmena zastávok na znamenie:
Bratislava,krematórium;

Spoj č.11(c) - s odchodom Bratislava,AS o 6:30 hod. s príchodom Jablonové,Jednota o 7:10 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:35 hod. s príchodom Jablonové,Jednota o 7:15 hod.
Spoj č.33(c) - s odchodom Bratislava,AS o 14:35 hod. s príchodom Jablonové,Jednota o 15:20 hod. zmenený na čas s príchodom Kuchyňa,Jednota o 15:30 hod.
Spoj č.65(Xr) - s odchodom Bratislava,AS o 19:50 hod. s príchodom Rohožník,sídlisko o 21:10 hod. zmena znamienka „Xr" na „grf". Spoj je zlúčený so spojom č. 71
Spoj č.67(rf) - s odchodom Bratislava,AS o 21:25 hod. s príchodom Rohožník,sídlisko o 22:40 hod. zmenený na čas s príchodom Rohožník,sídlisko o 22:35 hod
Spoj č.71(+f) - s odchodom Bratislava,AS o 19:50 hod. s príchodom Rohožník,sídlisko o 21:10 hod. zrušený. Spoj je zlúčený so spojom č. 65

Spoj č.6(X) - s odchodom Rohožník,aut.st. o 4:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:50 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,aut.st. o 4:27 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:45 hod.
Spoj č.12(c) - s odchodom Rohožník,sídlisko o 5:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 6:40 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 6:35 hod.
Spoj č.26(X) - s odchodom Rohožník,sídlisko o 6:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:45 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,sídlisko o 6:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:35 hod.
Spoj č.38(a) - s odchodom Rohožník,sídlisko o 8:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:40 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,sídlisko o 8:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:45 hod.
Spoj č.48(c) - s odchodom Rohožník,sídlisko o 13:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:15 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,sídlisko o 13:10 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:25 hod.
Spoj č.58(c) - s odchodom Jablonové o 15:20 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:10 hod. zmenený na čas s odchodom Kuchyňa,Jednota o 15:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 16:40 hod.
Spoj č.68(Xr) - s odchodom Rohožník,sídlisko o 17:25 hod. s príchodom Bratislava,AS o 18:45 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,sídlisko o 17:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 18:50 hod.
Spoj č.70(af) - s odchodom Rohožník,Holcim,a.s. o 18:15 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:40 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,Holcim,a.s. o 18:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:00 hod.
Spoj č.72(Xr) - s odchodom Rohožník,Holcim,a.s. o 18:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 19:55 hod. zmenený na čas s odchodom Rohožník,Holcim,a.s. o 18:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 20:00 hod.

Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

Linka 102415 Bratislava - Malacky - Gajary

Zmena zastávok na znamenie:
Malacky,Družstevná ul.; Gajary,Vŕšok; Gajary,Nafta;

Spoj č.3(b) - s odchodom Malacky,žel.st. o 5:25 hod. s príchodom Gajary,garáže 5:40 hod. rozdelený na nasledovné spoje:
 Spoj č.3(c) - s odchodom Malacky,žel.st. o 5:15 hod. s príchodom Gajary,garáže 5:30 hod.
 Nový spoj č. 33(Xw) - s odchodom Malacky,žel.st. o 5:25 hod. s príchodom Gajary,garáže 5:40 hod.
 Nový spoj č. 53(6) - s odchodom Malacky,žel.st. o 5:25 hod. s príchodom Gajary,garáže 5:40 hod.
Spoj č.13(Xr) - s odchodom Malacky,žel.st. o 8:30 hod. s príchodom Gajary,garáže 8:50 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 8:45 hod. s príchodom Gajary,garáže 9:05 hod.
Spoj č.21(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 12:45 hod. s príchodom Gajary,garáže 13:05 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 12:55 hod. s príchodom Gajary,garáže 13:15 hod.
Spoj č.47(Xr) - s odchodom Malacky,žel.st. o 20:25 hod. s príchodom Gajary,garáže 20:45 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 20:15 hod. s príchodom Gajary,garáže 20:35 hod.
Nový spoj č.113(Xf) - s odchodom Bratislava,D.N.Ves,J.Jonáša VW o 14:15 hod. s príchodom Stupava,aut.st. o 14:35 hod.

Spoj č.10(c) - s odchodom Gajary,garáže o 5:40 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:15 hod. zmenený na čas s odchodom Gajary,garáže o 5:35 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:05 hod.
Spoj č.32(X) - s odchodom Gajary,garáže o 13:10 hod. s príchodom Malacky,žel.st o 13:30 hod. zmenený na čas s odchodom Gajary,garáže o 13:15 hod. s príchodom Malacky,žel.st o 13:35 hod.
Spoj č.50(Xr) - s odchodom Gajary,garáže o 19:55 hod. s príchodom Malacky,žel.st o 20:15 hod. zmenený na čas s odchodom Gajary,garáže o 19:45 hod. s príchodom Malacky,žel.st o 20:05 hod.
Nový spoj č.116(Xf) - s odchodom Stupava,aut.st. o 5:10 hod. s príchodom Bratislava,D.N.Ves,J.Jonáša VW o 5:30 hod.

Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.


Linka 102417 Bratislava - Malacky

Zmena zastávok na znamenie:
Malacky,SAD; Plavecký Štvrtok,Kamenný mlyn; Lozorno,Autopriemyselný park; Bratislava, krematórium;

Spoj č.45(Xr) - s odchodom Bratislava,AS o 19:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 20:50 hod. zmenený na čas s príchodom Malacky,žel.st. o 20:55 hod.
Spoj č.153(+k) - s odchodom Bratislava,AS o 11:40 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 12:50 hod. zmenený na čas s príchodom Malacky,žel.st. o 12:45 hod.

Spoj č.2(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 4:20 s príchodom Bratislava,AS o 5:20 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 4:22 s príchodom Bratislava,AS o 5:20 hod.
Spoj č.6(c) - s odchodom Malacky,žel.st. o 5:45 s príchodom Bratislava,AS o 6:45 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 5:35 s príchodom Bratislava,AS o 6:30 hod.
Spoj č.30(Xr) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:00 s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 6:10 s príchodom Bratislava,AS o 7:20 hod.
Spoj č.42(Xr) - s odchodom Malacky,žel.st. o 18:45 s príchodom Bratislava,AS o 19:45 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 18:40 s príchodom Bratislava,AS o 19:45 hod.

Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

 
Linka 102418 Bratislava - Zohor - Suchohrad - Malacky

 

Zmena zastávok na znamenie:
Malacky,Družstevná ul.; Kostolište,RD; Vysoká pri Morave,Dúbrava; Vysoká pri Morave,štrkovňa; Vysoká pri Morave,Nandi dvor; Bratislava,krematórium;

Spoj č.15(c) - s odchodom Suchohrad,kostol o 7:05 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:45 hod. zmenený na čas s odchodom Suchohrad,Karlov dvor o 7:00 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 7:45 hod.
Spoj č.19(a) - s odchodom Záhorská Ves,Strojstav o 9:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:10 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.19(+) - s odchodom Záhorská Ves,Strojstav o 9:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:10 hod.
 Nový spoj č. 119(6) - s odchodom Vysokán pri Morave, Dom služieb o 9:40 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 10:35 hod.
Spoj č.25(+) - s odchodom Suchohrad,kostol o 12:50 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 13:20 hod. zmenený na čas s odchodom Suchohrad,kostol o 12:45 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 13:15 hod.
Spoj č.45(ak) - s odchodom Suchohrad,kostol o 18:35 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 19:25 hod. zmenený na čas s odchodom Suchohrad,kostol o 18:25 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 19:15 hod.
Spoj č.143(a) - s odchodom Záhorská Ves,Strojstav o 16:35 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:15 hod. zmenený na čas s odchodom Záhorská Ves,Strojstav o 16:30 hod. s príchodom Malacky,žel.st. o 17:10 hod.

Spoj č.10(Xf) - s odchodom Suchohrad,kostol o 5:50 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:10 hod. zmenený na čas s odchodom Suchohrad,Karlov dvor o 5:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 7:15 hod.
Spoj č.16(c) - s odchodom Malacky,žel.st. o 6:25 hod. s príchodom Suchohrad,kostol o 6:55 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 6:20 hod. s príchodom Suchohrad,Karlov dvor o 6:55 hod.
Spoj č.24(a) - s odchodom Malacky,žel.st. o 8:40 hod. s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 9:25 hod. rozdelený na dva spoje:
 Spoj č.24(+) - s odchodom Malacky,žel.st. o 8:40 hod. s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 9:25 hod.
 Nový spoj č. 124(6) - s odchodom Malacky,žel.st. o 8:40 hod. s príchodom Vysoká pri Morave,Dom služieb o 9:35 hod.
Spoj č.34(X) - s odchodom Malacky,žel.st. o 12:35 hod. s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 13:15 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky,žel.st. o 12:45 hod. s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 13:25 hod.

Spoj číslo 102401

Spoj číslo 102402

Spoj číslo 102415

Spoj číslo 102417

Spoj čslo 102418

04.09.2012

Pripomienkujte Programový rozpočet

Vážení občania, na stránke mesta , v sekcii - Povinne zverejňované dokumenty- je zverejnený návrh Programového rozpočtu mesta Stupava na obdobie 2012 - 2014. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 1. decembra. K pôvodnému návrhu boli vznesené pripomienky poslancov, ktoré budú do rozpočtu zapracované. Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu, že sa zvýšili dane z nehnuteľností a poplatok za odpady ( poslanci schválili výšku poplatku na 33€/ osoba/rok). Verejná diskusia k tomuto návrhu prostredníctvom pripomienok občanov bude vyhodnotená a pripomienky predložené na rokovanie MsZ , ktoré sa bude konať vo štvrtok 15. decembra t.r. od 14.00 hodiny vo veľkej sále MKIC Stupava.

04.09.2012

Župné vianoce v Stupave

04.09.2012

Medzinárodný turnaj žiakov v stolnom tenise

Priatelia stolného tenisu Stupava v spolupráci so ZŠ Stupava Vás pozývajú na Medzinárodný turnaj žiakov v stolnom tenise dňa 10.12.2011 do starej telocvične ZŠ Stupava. Prezentácia od 8.00 do 8.30 hod. začiatok turnaja o 9.00 hod.

Kategórie žiakov:
Dievčatá Chlapci
do 12 rokov do 12 rokov
od 13 - 16 rokov od 13 - 16 rokov

Štartovné a občerstvenie pre pozvaných účastníkov zdarma!

04.09.2012

Oznámenie výsledkov výberového konania

Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Ružová pdf.

04.09.2012

Hádzanársky zápas mužov

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Levoče, ktorý sa uskutoční v sobotu 25.02.2012 o 19:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Pozvánka na divadelné predstavenie

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Príprava projektu

Pripravujeme projekt - merače rýchlosti

Mesto Stupava spracovalo projekt s názvom „Bezpečnosť a meranie rýchlosti v meste Stupava". Realizáciou projektu mesto Stupava chce získať financie z grantu Rady vlády Slovenskej republiky na zakúpenie 4ks meračov rýchlosti.
Každý obyvateľ Mesta Stupava musí uznať, že je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia na ceste I/2, ktorá je vedená intravilánom mesta Stupava.
Umiestnenie meračov rýchlosti na začiatok týchto ulíc :
• vstup do mesta Stupava od Bratislavy, cesta I/2, Hlavná ulica.
• vstup do mesta Stupava od Malaciek, Malacká ulica, cesta I/2.
• vstup do mesta Stupava, smer od Vysoká pri Morave, ulica F. Kostku.
• vstup do Mesta Stupava, smer od obce Borinka, Nová ulica
by vodičov upozorňovalo nielen na rýchlosť ich vozidla, ale aj na to, že vchádzajú do mesta, kde je dovolená max rýchlosť 50 km/hod. Ďalej by sa štatisticky vyhodnocovala hustota premávky a priemerná rýchlosť vozidiel, ktorá by mohla byť následne využívaná pre potreby PZSR, ktorá by mohla v daných lokalitách vykonávať merania rýchlosti v časoch, keď dochádza k najčastejšiemu porušovaniu Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. V neposlednom rade tieto tabule majú aj silný psychologický efekt na vodičov, pomocou svetelného zobrazenia prekročenej povolenej rýchlosti čoho následkom je podvedomé zníženie rýchlosti vozidla. Predpokladáme, že inštalovaním meračov rýchlosti dôjde k zníženiu počtu dopravných nehôd práve na týchto úsekoch a zároveň tým dôjde k zvýšeniu bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov CP - chodcov!

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:

Celkové predpokladané finančné náklady: 12 912, - euro
Požadovaná suma na dotáciu: 10 329,6,-euro
Vlastné zdroje 20 %: 2 582,40,-euro

 

04.09.2012

Rozšírenie otváracích hodín

Stupavské rybárstvo pri Jánošíkovom rybníku rozšírilo v decembri otváracie hodiny od 8.00 do 18.00 hod. každý deň. Zároveň pozýva na tradičnú rybársku dolovnú spojenú s prehliadkou a ochutnávkou rýb, ktoré vám ponúkne aj na vianočný stôl. Akcia sa uskutoční v sobotu 10. decembra 2011 od 12.00 do 18.00 hod. pri Jánošíkovom rybníku v Stupave.

04.09.2012

Koncert

Základná umelecká škola v Stupave oznamuje, že dňa 12. 12. 2011 o 19.00 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ uskutoční koncert Quasars Ensemble.

04.09.2012

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika Bratislava oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 16.12.2011 od 8.30 do 15.00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulica Révová 2, 4, 6, 8. 10 a 12.

04.09.2012

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie pdf.

04.09.2012

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku

Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku

Dnes večer (7.12.) boli do skúšobnej prevádzky spustené 4 IP kamery, ktoré boli spolufinancované z grantu Rady vlády SR - program prevencia kriminality. Projekt, ktorý mesto podalo, bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku mesta, najmä v miestach, ktoré sú políciou hodnotené ako kritické. Kamery sú inštalované na križovatke Hlavná - Školská - Zdravotnícka, na parkovisku oproti predajni Billa - Vyhnálkova ulica, na pešej zóne centrum - Hlavná ulica a na Námestí sv. Trojice. Prepojené sú na pracovisko mestského kamerového systému, zatiaľ v skúšobnej prevádzke.

04.09.2012

Adventná výzva

Vážení spoluobčania,
dnes sa v školskej jedálni konalo stretnutie s rodičmi a deťmi , ktoré sa ocitli v núdzi . Odbor sociálnych vecí a predsedníčka komisie sociálnych vecí poslankyňa Oľga Mózová zorganizovali „Mikulášske stretnutie" nielen s cieľom pomôcť týmto rodinám, ale najmä zistiť, čo tieto rodiny v skutočnosti potrebujú. Rodičia detí sú viac menej nezamestnaní, žijú v skromných podmienkach a predsa tie deti, ktoré sa stretnutia zúčastnili, neboli v ničom odlišné. Znamená to, že všetky svoje sily obetujú pre svoje deti. Z rozhovorov s matkami detí vyplynulo, že ich príjmy postačujú na zaplatenie poplatkov za energie, potraviny a bežné životné potreby. Prijali by funkčné elektrospotrebiče, drevo na kúrenie, vaňu a umývadlo, vodovodné batérie , vianočný stromček, nejaké ozdoby, ale aj oblečenie pre deti. Prijali by najmä prácu, pretože so slzami hovorili o svojich pomeroch a mnohokrát ťažkej až bezvýchodiskovej situácii. Včera večer som kvôli požiaru, bol na skládke a tam som si uvedomil, že koľko vecí, ktoré by ešte mohli poslúžiť, je tu uložených ako odpad. Náš konzumný spôsob života mnohokrát končí paradoxom, že veci slúžiace vyhodíme, lebo nepotrebujeme ich službu, potrebujeme byť „IN". To nie je výčitka, ale provokácia k tomu, aby sme sa zamysleli, či neurobíme rozumný a dobrý skutok, ak ich „posunieme". Vyzývam Vás, vážení občania Stupavy, ak chcete pomôcť rodinám v núdzi, aby ste svoju ponuku poslali na adresu: elena.jadudova@stupava.sk . Každá vaša reakcia bude pre nás podnetom a inšpiráciou, aby mesto bolo aktívne v riešení sociálnych problémov našich spoluobčanov.
S úctou
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vážení poslanci a Občania Mesta Stupava.

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 15. decembra 2011 o 15,00 hodinevo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centrav Stupave, Agátová 16

P r o g r a m

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Malackách proti VZN č. 5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava
4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava
5. Veci majetkové
6. Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Stupava Materská škola Ružová 7
7. Plán kontrolnej činnosti HK na 1 polrok 2012
8. Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2012
9. Stanovisko HK k programovému rozpočtu mesta Stupava na r. 2012 - 2014
10. Návrh rozpočtu MKIC Stupava na r. 2012 -2014
11. Návrh programového rozpočtu mesta Stupava a RO na r. 2012- 2014
12. Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2012 v zmysle VZN mesta Stupava č.8/2011, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
13. Interpelácie
14. Diskusia občanov
15. Návrh uznesení
16. Záver


Pavel Slezák v. r.
primátor mesta

04.09.2012

Pozvánka na koncert

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Zmeny v daniach a poplatkoch

Mestské zastupiteľstvo v Stupave dňa 1. decembra schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) 12/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012 a VZN 13/2011 o miestnych daniach, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012. Úplné znenie VZN nájdete v sekcii „samospráva" v rubrike VZN. V tejto sekcii je aj rubrika Návrhy VZN - sú to dokumenty predložené na pripomienkovanie. Svoje pripomienky pošlite na adresu: prednosta@stupava.sk.

04.09.2012

Pozvánka na vernisáž

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a Mesto Stupava
Vás srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy diel stupavských umelcov, ktorá sa uskutoční
v pondelok 12. decembra 2011 o 18:00 h
vo Výstavnej sieni MKIC v Stupave

Výstava potrvá do 22.12.2011

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška - Július Mundi

Vyhláška pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 9.12.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 9.12.2011


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Viera Masarovičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Viera Masarovičová
Dátum vyvesenia zásielky: 9.12.2011

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.12.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

04.09.2012

Muzikantský ples

 Mestské kultúrne a informačné centrum Vás pozýva dňa 20.01.2012 o 19.00 hod. na Muzikanský ples, ktorý sa bude konať vo veľkej sále budovy MKIC Stupava.

Plagat pdf. 

 

 

04.09.2012

Stupavská pošta potrebuje pomoc

Na základe neustálej kritiky na služby, ktoré poskytuje stupavská pošta sa primátor stretol s manažérkou pôšt Oblastného riaditeľstva Bratislava Bc. Máriou Turčániovovu

Prerokovali súčasnú situáciu, ktorá už dlhodobo je kritická, nakoľko verejnosť nie je spokojná s úrovňou poskytovaných služieb na poštovom úrade a tiež s doručovaním pošty. Personálne obsadenie je v takom zúfalom stave, že na rokovaní sa nezúčastnila vedúca pošty, pretože zastupovala doručovateľku priamo v teréne. Podľa vyjadrenia p. Turčániovej práve nedostatok kvalitných zamestnancov je hlavným dôvodom problémov, ktoré znižujú úroveň poskytovaných služieb. Nároky na doručovateľov sú dnes vyššie (požiadavka ovládania PC), taktiež je to otázka bezúhonnosti, zodpovednosti za zásielky a tiež náročnosť práce v teréne. Vedenie pošty sa obrátilo na mesto, so žiadosťou o pomoc pri oslovení verejnosti s ponukou na prácu doručovateľov aj z radov študentov (aspoň brigádnicky). Kontakt a info - v prílohe.

Príloha č.1

Príloha č.2

 

04.09.2012

Rozlúčili sme sa s pani Magdalénou Dovičičovou

V sobotu 10. decembra sa vo farskom kostole konala zádušná omša a posledná rozlúčka s pani Magdalénou Dovičičovou, ktorá nás po ťažkej chorobe navždy opustila vo veku sedemdesiat päť rokov.

Pani Magduška sa do miestnych dejín zapísala najmä tým, že zozbierala a spísala slovník nárečia, ktoré sa v Stupave a blízkom okolí používalo. Tak ako niekto zbiera starožitné a vzácne predmety, ona sa rozhodla zachovať pre dnešok i budúce generácie slová, ktoré pre nás, našich rodičov a starých rodičov predstavovali súčasť materinského jazyka. Slová, ktoré mali osobitnú silu a čaro, lebo boli odovzdávané ústnym podaním z generácie na generáciu, koncentrovali v sebe skúsenosť i silu, láskavosť i tvrdosť života. Svojim zanietením, odhodlanosťou naplniť svoj sen, ktorým bolo vydanie slovníka , môže byť dobrým príkladom a inšpiráciou aj pre nás. Napriek svojmu dielu zostala skromnou a nenápadnou ženou, ochotnou nielen poradiť, ale aj pomôcť. Z dnešného pohľadu zanechala pre Stupavu , nás a budúce generácie dedičstvo mimoriadnej hodnoty a ceny, ktorú si možno dnes ani neuvedomujeme. Svojím počinom inšpirovala aj ďalších autorov, pretože ako laik bola jednou z prvých autorov tak rozsiahleho a náročného literárneho diela. Jej slovník nie je len zbierkou slov, svoj literárny talent dokázala aj schopnosťou poihrať sa so slovami, slovnými spojeniami, živými príkladmi používania nárečia, či odkazmi na zaužívané repliky. Z nášho pohľadu Stupava môže byť hrdá a vďačná za jej dielo, ktoré naše mesto výrazne zviditeľnilo a zaradilo medzi obce a regióny , ktoré si vážia svoje tradície a minulosť.
Farský kostol pri zádušnej omši, zaplnený do posledného miesta bol tou najvyššou poctou pre pani Magdalénu Dovičičovú. Pominuteľné veci, medzi ktoré patrí aj naše uznanie a vďaka sú záväzkom pre nás a budúce generácie. Pre nás zostane osobnosťou, človekom s veľkým srdcom, ktorý má navždy miesto v histórii nášho mesta.
Česť Vašej pamiatke!
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

O vode, vodnom a polievaní pitnou vodou

Primátor P. Slezák v utorok rokoval s Ing. Borisom Gregorom, obchodným riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS) o intenzívnejšej spolupráci.

 

 Mesto Stupava je menšinovým akcionárom BVS (vlastní 84 648 akcií) pričom veľkú časť vodovodnej siete vybudovalo mesto zo svojich prostriedkov, v súčasnosti vodovodné siete budujú investori, ktorí ich odovzdávajú do majetku mesta alebo majú zmluvu s BVS. Okrem iného primátor požiadal o efektívnejšiu spoluprácu pri poskytovaní informácií o odberoch pitnej vody, ktoré slúžia ako podklad pre fakturáciu stočného. Zároveň informoval aj o nepomerne vysokom zaťažení ČOV vodou, ktorá nebola dodaná do domácností vodárenskou spoločnosťou. Veľký rozdiel medzi objemom pitnej vody a čistenej vody zaujal aj obchodného riaditeľa, ktorý prisľúbil, že v januári sa uskutoční širšie pracovné rokovanie zástupcov BVS a mesta s cieľom zistiť príčiny tohto výrazného rozdielu. Vyjadril záujem spolupracovať s mestom pri rozčlenení odberu pitnej vody - pre domácnosť a na polievanie. Primátor konštatoval, že chápe obchodný záujem spoločnosti predať čo najviac vody, z hľadiska mesta, ktoré prevádzkuje čistiareň odpadových vôd, vybudovalo kanalizáciu a musí splácať úver, je dôležité zabezpečiť samofinancovanie ČOV a napojenie všetkých domácností. Dnes prítok do ČOV predstavuje dvojnásobok objemu fakturovaného za pitnú vodu, znamená to, že kanálom ide aj voda zo studní, dažďová voda, prípojky na čierno a podobne. Ak sa mestu podarí urobiť poriadok v napojení na kanalizáciu, potom sa môžeme zaoberať podružnými meraniami vody používanej na polievanie, v tom prípade to bude už len obchodná záležitosť BVS. Stretnutie v januári bude dôležité aj z hľadiska prípravy Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré upraví podmienky a pravidlá pre likvidáciu odpadových vôd na území mesta Stupava.

04.09.2012

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu počas vianočných sviatkov

Komunálny odpad pdf.

Separovaný zber pdf.

04.09.2012

Ponuka práce

Ponukame dlhodobe brigadnicke prace v Lozorne pre muzov aj zeny. Mzda 2,85 eur na hodinu. Kontakt 0917 163 509.

04.09.2012

Výstavba v lokalite Panské

Mesto Stupava podpíše zmluvu o spolupráci s investorom výstavby rodinných domov v lokalite Panské (časť Kolónie), kde sa investor zaviazal k spoločnej realizácii projektu odvedenia dažďovej vody z tejto lokality. Dlhoročný problém, ktorý sa spája s prívalovými dažďami a problémom vysokej spodnej vody najprv vyrieši projekt, podľa ktorého sa pristúpi k jeho realizácii. Investor sa zaviazal na tento účel preinvestovať cca 97 tis. €. Súčasťou prác bude revitalizácia jestvujúcich povrchových zberačov - žľabov, ich zaústenia do cestnej kanalizácie, vybudovanie nových zberačov a riešenie ich vyústenia. Realizácia prác sa predpokladá na jar budúceho roka. Mesto týmto spôsobom chce doriešiť problém, ktorý obyvateľov tejto časti Stupavy zaťažuje a každoročne im spôsobuje škody.

04.09.2012

Prioritou sú miestne komunikácie

V návrhu rozpočtu mesta Stupava na rok 2012 poslanci MsZ podporili požiadavku predsedu dopravnej komisie poslanca Miroslava Mackoviča, aby „balík peňazí" na tento účel bol navýšený na 400 tis.

 

 Zároeň k tomu bol priložený návrh na konkrétne miestne komunikácie, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Vzhľadom na to, že má mesto záujem finančné prostriedky efektívne využiť a urobiť čo najviac prác, definitívne určenie o ktoré komunikácie pôjde, odsúhlasí MsZ na prvom svojom rokovaní. Podľa primátora P. Slezáka. „ mali by sa zrekonštruovať komunikácie v „starej" Stupave, pretože tie sú najviac zaťažené rozvojom mesta a výstavbou nových lokalít na bývanie. Dôležité bude verejným obstarávaním spoľahlivého dodávateľa, pričom bude rozhodujúca cena, ale aj kvalita a časové hľadisko plnenia harmonogramu prác. Stretávame sa s tým, že najnižšia ponúknutá cena nie je vždy zárukou dobre vykonanej práce a kvality. V prípade, že bude rozpočet schválený v roku 2012 sa na tento účel preinvestuje možno najviac peňazí za posledné roky, budú to kapitálové výdavky, teda sa použijú peniaze z predaja mestského majetku. Menej peňazí na údržbu chodníkov, ktoré sú rozpočtované v bežnom rozpočte ešte neznamená, že sa nič nebude robiť. Chodníky, drobné práce môže robiť naša s.r.o. - Technické služby Stupava za nižšie ceny, navyše zamestnáme našich ľudí."
O rozpočte ne rok 2012 rozhodnú poslanci vo štvrtok 15. decembra na zasadnutí MsZ ( od 15.00 hod v Kultúrnom dome).

 

04.09.2012

Predaj vianočných stromčekov

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj vianočné stromčeky - borovicu čiernu - rôzne veľkosti, v cene 12 € za jeden stromček. Stromčeky si možno zakúpiť v Záhorskej Bystrici - areál Pneuservisu AUTO AZ hneď vedľa .čerpacej stanice Slovnaft, denne v čase od 8.00 - 17.00 hod. Prípadné info na tel.č. 0949 411 181.

04.09.2012

Dovolenka Mudr. Hasák

MUDr. Hasák oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 19. 12. - 23. 12. 2011 /vrátane/ bude mať dovolenku. Zastupovať budú MUDr. Erdélyiová a MUDr. Magala vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Vianočná burza

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Záhorskej Bystrici pozýva na Vianočný predaj - burzu oblečenia pre deti a dospelých, hračky, knihy, darčeky a rozličný tovar.
Burza sa bude konať v sobotu 17. 12. 2011 v čase od 9.00 - 13.00 hod. v priestoroch Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici - veľká sála.
Pre kupujúcich je vstup voľný.

04.09.2012

Pracovná ponuka

Personálna agentúra Manpower hľadá servisných technikov s praxou v elektrotechnike.
Miesto výkonu práce: areál Volkswagen. Doprava zabezpečená nie je.
Nástup ihneď.
V prípade záujmu volajte na číslo 0917 138 794.

04.09.2012

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

Polyfunkčný objekt Stupava - Panské, Merito, spol. s r.o.

 

Oznámenie pdf.

Situácia 1 pdf.

Situácia 2 pdf.

Vizualizácia 1 pdf.

Vizualizácia 2 pdf.

04.09.2012

Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia a dostavba bytového domu

Oznámenie pdf.

Vizualizácia pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška - Vladimír Pavlíček

Vyhláška pdf.

Vyhláška 1 pdf.

04.09.2012

Prvý zimný MTB maratón

Ak chcete zažiť zimné dobrodružstvo na horských kolesách alebo pri HORSKOM BEHU v okolí Bratislavy, prídite sa zúčastniť 4. ročníka 1. zimného MTB maratónu na Slovensku. Naše zimné horsko-cyklistické podujatie je jediným svojho druhu v slovenskom a stredoeurópskom regióne. Pre tento ročník sme sa rozhodli zorganizovať KOMBINÁCIU MTB + BEH. Veľkou NOVINKOU je to že sa s kapacitných dôvodov spolu s celou organizáciou sťahujeme do BRATISLAVY na Železnú Studničku, konkrétne na lúku Snežienka umiestnenú za Rotundou.

Plagát jpg.

Mapa maratónu jpg.

1st Slovak Winter MTB & RUNNING Trophy 2012

1st Slovak winter MTB & RUNNING Trophy 2012 Deutsch

1st Slovak winter MTB & RUNNING Trophy 2012 Magyar

 

 

 

Spoločenskú a kultúrnu záštitu nad našim podujatím preberá predseda Bratislavského Samosprávneho Kraja, pán Pavol Frešo spolu s Primátorom hlavného mesta Bratislava, s pánom Milanom Ftáčnikom. Podujatie organizujeme aj s podporou starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, s pánom Rudolfom Kusým.

V sobotu 21.1. o 11.00 na našich účastníkov MTB preteku bude čakať profesionálne zabezpečená a označená 29 km trať so 650 m prevýšením. Trasa štartuje v BRATISLAVE zo Železnej Studničky (Lúka SNEŽIENKA) a povedie oblasťou Malých Karpát, cez Kačín, Bratislavskú Kolibu, Biely Kríž, Košariska, Pajštún, okolo Marianky a potom späť na Železnú Studničku. Po dojazde do cieľa bajkerov privíta profesionálne zabezpečené stravovanie.

V nedeľu 22.1. o 11.00 bude pre našich bežcov pripravená 9,7 km trať so 160 m prevýšením. Trasa štartuje v BRATISLAVE zo Železnej Studničky (Lúka
SNEŽIENKA) a povedie oblasťou Malých Karpát, cieľ bude opäť na Železnej Studničke.


Tak ako minulý rok, na lúke bude pripravený vykurovaný veľkokapacitný stan s pevnou podlahou o rozlohe 1 000 m2, stan bude oproti minulému roku o 600
m2 väčší. Tak aby sa nám do stanu zmestilo ešte viac bajkerov :-), kapacita stanu bude pre 1 500 ľudí.

Motto z posledného ročníka ostáva rovnaké:
---------------------------------------------------------------------------
"Príď sa s nami do BRATISLAVY zahriať na bajku či pri BEHANÍ, my sa postaráme o to aby ti s nami v našom veľkom stane po preteku nebola kosa"
:-))))

Na víťazov čakajú hodnotné ceny a pre ostatných účastníkov bude pripravená veľká tombola. Účastníci oboch podujatí budú vyhodnotení v KOMBINÁCII MTB + BEH!!!!

Všetko štartujeme 20. 1. 2011 piatkovou registráciou od 15.00 hod. v BRATISLAVE, na Železnej Studničke a ideme za každých poveternostných podmienok.

V Sobotu o 17.00 bude pripravený ohňostroj, do 24.00 vás zabaví DJ Mirec!!!!
Neváhaj a príď sa presvedčiť do BRATISLAVY, bude o teba perfektne postarané.

Účastníci MTB a BEHU budú štartovať v týchto kategóriach:
---------------------------------------------------------------------------
A: ženy, do 29 rokov
B: ženy, 30-39 rokov
C: ženy, 40+
D: muži, do 18 rokov
E: muži, 19-29 rokov
F: muži, 30-39 rokov
G: muži, 40-49 rokov
H: muži, 50+

Účastníci výslednej KOMBINÁCIE ( Sobota + Nedeľa ) budú štartovať v týchto
kategóriach:
---------------------------------------------------------------------------
K1: ženy, všetky vekové kategórie
K2: muži, všetky vekové kategórie


Momentálne sa môžete zaregistrovať na MTB do 31. 12. 2011 on-line na našej stránke za 15,- EUR, do 17.1. 2012 za 20,- EUR a neskôr na mieste za 25,- EUR.
Tu sa môžeš zaregistrovať on-line na naš 1. zimný MTB maratón 2012:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.stupavskymaraton.sk/#zimny-prihlasenie

Na BEH sa môžete registrovať do 31. 12. 2011 on-line na našej stránke za
13,- EUR, do 17.1. 2012 za 16,- EUR a neskôr na mieste za 19,- EUR.
Tu sa môžeš zaregistrovať on-line na BEH v rámci 1. Zimnej KOMBINÁCIE:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.stupavskymaraton.sk/#beh-prihlasenie

Pretekári, ktorí sa zaregistrujú do kombinácie MTB a BEH majú zvýhodnené
štartovné!!!:
---------------------------------------------------------------------------
- uhradené do 31.12.2011 - 23,- EUR
- uhradené od 1.1.2012 do 17.1.2012 - 30,- EUR
- uhradené osobne pri prezentácii 20.-21.1.2012 - 40,- EUR


Registrácia a platba v hotovosti je možná v predajniach:
---------------------------------------------------------------------------
INTERSPORT (Bratislava Centrum, Dunajská 14, Bratislava) INTERSPORT (AVION SHOPPING PARK, Ivanská cesta 16, Bratislava) INTERSPORT (Palace Zlaté Piesky, Cesta na Senec 2/A, Bratislava)
KOLIESKO (Mlynská 4/A, Stupava)


Viac informácii v našich ďalších mailoch a na našej domovskej stránke:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.stupavskymaraton.sk/

Video report z posledného 3. ročníka TU:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=fLd1tdRLujE
Video report z 2. ročníka TU:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=ln2W4361Bjw


Video report z 9. roč. INTERSPORT Stupava Trophy 2011 TU:
---------------------------------------------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=r9x7k3RH0QU

 

04.09.2012

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Vo štvrtok 15. decembra rokovalo mestské zastupiteľstvo. Poslanci schválili Programový rozpočet na rok 2012-2014, ako základný dokument pre rozvoj mesta v budúcom roku. Rozpočet na rok 2012 je schválený ako prebytkový v bežných i kapitálových výdavkoch.

 

 Rozhodnutie vychádzalo zo snahy byť pripravený aj na možné riziká, ktorej v tejto ekonomickej situácii sú viac ako pravdepodobné. Poslanci rozdelili aj dotácie pre neziskové organizácie, spolky a športové kluby, ktoré pôsobia v Stupave. Schválili zmluvy o spolupráci s investormi, ktorí sa budú podielať na riešení problémov v oblasti infraštruktúry mesta vo výške cca 163 tis. €. Schválené bolo aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stupava, výška poplatku za osobu/ rok je určená na 33€. Vzali na vedomie výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Ružová, ktoré sa konalo z dôvodu odchodu bývalej p. riaditeľky Anny Velčickej do dôchodku. Primátor vymenoval k 1.1. 2012 za riaditeľku MŠ Ružová pani Soňu Šerešovú. Na záver rokovania primátor Pavel Slezák poďakoval poslancom za spoluprácu a prácu vykonanú v prvom roku volebného obdobia.

04.09.2012

Poistenie aút

"Mate auto? Zda sa Vam Vase zakonne poistenie drahe? Vyuzite akciu CSOB Poistovne do konca roka. Ziskajte nizsiu cenu v roku 2012 a garanciu tej istej ceny aj pre rok 2013. Kontaktujte nas na tel. c. 0904 308 350"

04.09.2012

INTERSPORT Stupava Trophy 2011

Videoklip z  9.rocnika INTERSPORT Stupava Trophy 2011

http://www.youtube.com/watch?v=r9x7k3RH0QU

04.09.2012

MKIC Stupava informuje

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava dáva do pozornosti, že predajcovia, ktorí chodia predávať na Mestské trhovisko do Sedliackeho dvora v Stupave, budú predávať namiesto soboty už v piatok, 23.12.2011.

04.09.2012

Rozlúčenie a poďakovanie riaditeľky MŠ Ružová

Milí priatelia,
pomaly končí rok 2011 a s ním aj moje pôsobenie v Materskej škole na Ružovej ulici v Stupave. Po viac ako 11 rokoch vo funkcii riaditeľky školy a 42 rokoch pôsobenia na úseku predškolskej výchovy odchádzam do dôchodku.

 Dovoľte mi, aby som sa s vami touto cestou rozlúčila a poďakovala všetkým, s ktorými som mala tú česť spolupracovať. Práca s vami mi dala veľa nových skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Som hrdá na to, aký kus práce som i vďaka vám odviedla pri riadení a zveľaďovaní našej školy. Vám všetkým by som chcela úprimne popriať veľa zdravia, mnoho síl do ďalšej práce a veľkú kvapku ľudského šťastia, ktoré sa pretavia do vašich pracovných i osobných úspechov. Tejto materskej škole prajem, aby ju jej pedagogický kolektív a nepedagogickí pracovníci neustále posúvali k vyšším cieľom.
Nebudem ďaleko a preto verím, že s mnohými z vás sa budem i naďalej stretávať, ale už nie pracovne, ale pri priateľských a spomienkových rozhovoroch.
Na záver, v tomto predvianočnom čase vinšujem vám nastokrát, teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.
Anna Velčická

04.09.2012

Verejná vyhláška - Pavol Hurban

Pavol Hurban

Verejná vyhláška pdf.

04.09.2012

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: Obytný súbor Stupava - Agátky, 2 etapa

Oznámenie o začatí konania pdf.

04.09.2012

Oznámenie Mestského úradu Stupava


Mesto Stupava oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude Mestský úrad v Stupave v dňoch 23. 12. a 30. 12. 2011 zatvorený.

 

04.09.2012

Dovolenka Mudr. Magala


MUDr. Magala oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 23. 12. - 30. 12. 2011 bude mať dovolenku. Zastupovať budú MUDr. Erdélyiová a MUDr. Hasák vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Silvestrovský stolnotenisový turnaj

Priatelia stolného tenisu Stupava Vás pozývajú na Silvestrovský turnaj v stolnom tenise dňa 30. 12. 2011 do starej telocvične Základnej školy v Stupave.
Začiatok turnaja: 9.00 hod.
Prezentácia: 8.00 - 8.30 hod.
Kategória a štartovné účastníkov: dvojčlenné družstvá /registrovaní V. - VIII.liga a neregistrovaní - vekom a pohlavím neobmedzené/.
Štartovné 5 €/dvojica.
Zabezpečený platený bufet.

Pozvánka pdf.

04.09.2012

MKIC informuje

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava dáva do pozornosti, že predajcovia, ktorí chodia predávať na Mestské trhovisko do Sedliackeho dvora v Stupave, budú predávať namiesto v sobotu už v piatok 23. 12. 2011.

04.09.2012

Pozvánka

Stupavská farnosť opäť pozýva všetkých tých, ktorí sú v núdzi, na vianočnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať na Štedrý deň 24. 12. 2011 od 12.00 do 14.00 hod. pri stupavskej fare.

 

04.09.2012

Mestskí policajti reagovali na výzvu

Dokument pdf.

04.09.2012

Výzva na označenie stavieb

Výzva pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Alžbeta Dunková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Alžbeta Dunková,
Dátum vyvesenia zásielky: 19.11.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.12.2012

 

20.11.2012

Mesto podporuje šport a kultúru

Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na rok 2012 sa riešila aj podpora športu a kultúry v našom meste. Okrem schválenia príspevku na činnosť Mestského kultúrneho a informačného centra, ktoré je príspevkovou organizáciou sa prostredníctvom príspevkov v zmysle VZN o poskytovaní dotácií „ušlo" aj iným subjektom, ktoré rôznym spôsobom obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste.

 

 Na podporu športovania školskej mládeže poslanci schválili čiastku 20 000 €, ktoré sú určené na zabezpečenie prevádzky školskej športovej haly. Z týchto prostriedkov budú čiastočne uhradené náklady na energie, vodu, a služby spojené s prevádzkou haly - mzda správcu haly, údržbu a upratovanie. Zmyslom podpory bolo, aby športové krúžky a kluby, ktoré sa starajú o deti školského veku nemuseli platiť prenájom haly. V tejto čiastke sú aj príspevky pre jednotlivé kluby na vybavenie a ďalšie výdavky spojené s ich účasťou v súťažiach. „Považujem to za priamu dotáciu pre všetky kluby, ktoré využívajú školskú športovú halu. Táto čiastka prevyšuje balík peňazí určených na dotácie pre ostatné spolky a združenia v našom meste. Preto sme kluby požiadali, aby sa neuchádzali o ďalšie príspevky. V novom roku musíme rozlúsknuť problém spravovania areálu štadióna TJ Tatran Stupava, ale aj mestskej športovej haly. Pre kluby je neúnosné, aby za svoje udržiavali ihriská, športoviská a zariadenia, pričom žijú len z členského a sponzorských príspevkov. Naším záujmom musí byť podpora masového športovania detí a mládeže a úlohou je vytvárať pre to základné podmienky." - myslí si primátor Pavel Slezák.
Osobitnou kapitolou je podpora kultúry. V tejto oblasti sa aktívne prejavujú spolky a združenia, ktoré majú vyšpecifikované svoje zameranie. Svoju činnosť predstavili na workšope v Kultúrnom dome 12. novembra t.r. pri rozdeľovaní spomínaného balíka 16 tis.€ mali poslanci ťažkú úlohu spravodlivo a najmä uspokojivo podporiť činnosť týchto spolkov. Primátor si myslí, že : „ Dnes platné VZN o poskytovaní dotácií už nezodpovedá dobe. Táto sa zmenila tým, že aktívnych spolkov a združení máme stále viac a práve ony sú pre mesto dôležitým faktorom pri uspokojovaní záujmov našich občanov. Vidím v nich obrovský potenciál pri rozvoji miestnej kultúry a spoločenského života. Preto malý balík peňazí nemôže byť príčinou nejakej nevraživosti alebo nespravodlivosti pri rozdeľovaní. Musíme nájsť nový spôsob podpory a jej financovania a tiež musí zadefinovať svoju „objednávku" a priority, ktoré chce podporovať."

Dokument pdf. 

04.09.2012

Vianočný a Novoročný pozdrav

 

20.12.2012

Rozhodnutie o umiestnení stavby Supermarket Billa

Rozhodnutie zip.

04.09.2012

Oznámenie o podaní odvolania LIDL

Oznámenie pdf.

04.09.2012

Oznam Daňového riaditeľstva

Oznam č.1 pdf.

Oznam č.2 pdf.

Oznam č.3 pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 2.1.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.1.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Viera Masarovičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Viera Masarovičová
Dátum vyvesenia zásielky: 2.1.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.1.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ladislav Filipek
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ladislav Filipek
Dátum vyvesenia zásielky: 3.1.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

18.1.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

 

04.09.2012

Hľadáme dobrovoľníkov

DSS a ZpS Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava hľadá dobrovoľníkov/níčky, ktorí by sa radi aktívne zapojili alebo príležitostne podali pomocnú ruku našim klientom (obyvateľom zariadenia). V rámci vyplnenia voľného času sa jedná najmä o vychádzky do blízkeho okolia, doprovod pri nákupe, práci s drevom, posedenie pri hudbe alebo rôzne iné aktivity vhodné pre prácu dobrovoľníka. Môžete nás kontaktovať na: Renáta Piloušková /sociálna pracovníčka/, renatalujza@gmail.com, 0905/ 525 515

04.09.2012

Oznam o zápise detí do Materských škôl

Materské školy v Stupave oznamujú, že zápis do materských škôl sa uskutoční nasledovne:


- V Materskej škole na Hviezdoslavovej ul. dňa 1. marca od 16.00 - 17.00 hod.
- V Materskej škole na Marcheggskej ul. v dňoch 5. - 6. marca 2012 od 13.00 - do 15.00 hod.
- V Materskej škole na ul. Janka Kráľa dňa 7. marca 2012 od 14.00 - do 16.30

04.09.2012

Pozvánka

Občianske združenie Pour Art vás srdečne pozýva 15. januára 2012 o 19.00
do Komorného kultúrneho centra na divadelné predstavenie autora Furia Bordona - "Posledné mesiace".
V hlavných úlohách sa Vam predstavia František Kovár, Lucia Lapišáková a Přemysl Boublík.
Cena vstupenky 8 €. Vstupenky si môžete zakúpiť od 5. januára v prevádzkach: Sportmoda
Milica, Zlatníctvo Woletz, Lunik Pub a v pokladni kina X počas otváracích hodín.

04.09.2012

Pozvánka na country bál


Tanečná skupina Eliah, Skupina historického šermu URSUS, Komisia kultúry, športu a školstva a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozývajú na podujatie COUNTRY BÁL - večer plný hudby, tanca, pohostenia a dobrej zábavy!

Podujatie sa bude konať v sobotu 14.1.2012 od 19:00 h v sále kultúrneho domu MKIC v Stupave.
Cena vstupenky je 18 € na mieste (alebo 15 € v predpredaji).
Predpredajové vstupenky si môžete zakúpiť v predajni Zlatníctva Marlen Gold (Námestie Slovenského povstania 108/5, Stupava).
Príďte stráviť večer plný tanca, dobrej hudby a zábavy spolu s priateľmi a zahájiť tak plesovú sezónu v Stupave!

Viac informácií o podujatí získate na +421 905 200 518, alebo na eliah.group@gmail.com / shs.ursus@gmail.com

 

 

Pozvánka pdf.

04.09.2012

MKIC pozýva

MKIC v Stupave pozýva všetky ženy na Motivačné stretnutie pre ženy, ktoré sa bude konať vo štvrtok 12. januára o 18:30 h v seminárnej miestnosti KD na 1. Poschodí (vchod od Kúpeľnej ulice). Hlavnou témou stretnutia je Potrebujeme novoročné predsavzatia?. Inšpiratívne myšlienky o tom, ako nezažiť sklamanie pri zápasení s novoročnými predsavzatiami, ako sa vyhnúť frustrácii, keď sa nedarí napĺňať predsavzatia a ako porozumieť sebe i druhým.
Motivačné stretnutia vedie life kouč a trénerka osobnostného rozvoja Mgr. Janette Šimková.
Využite NOVOROČNÉ ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ - jednorázovo 3,50 €, pri predplatení si prenosnej permanentky (ak nemôžete prísť, pošlete za seba náhradu) platíte iba 9 eur!
VYUŽITE NOVOROČNÚ PONUKU A PRIHLÁSTE SEBA AJ PRIATEĽKU - BUDETE PLATIŤ KAŽDÁ EŠTE O EURO MENEJ - ZA 8 EUR ZÍSKATE 6HODÍN VZDELÁVANIA!
Vstupenku na motivačné stretnutie si môžete zakúpiť priamo na stretnutí, alebo si ju rezervovať prostredníctvom e-mailu info@msks-stupava.sk.

04.09.2012

Možnosť odovzdať vianočné stromčeky

Oznamujeme občanom, že vianočné stromčeky možno odovzdať v zbernom dvore na Mierovej ulici v Stupave. Zberný dvor je otvorený nasledovne: pondelok - piatok
7.00 hod. až 15.30 hod.
Obedná prestávka
11.30 hod. až. 12.30 hod.
Sobota
8.00 hod. až 16.30 hod.
Obedná prestávka
11.30 hod. až 12.30 hod.

Pracovníci Technických služieb, s, r. o., Stupava budú stromčeky zbierať vždy v pondelok a piatok od 7.00 hod. ráno do doby, pokiaľ ich budú občania umiestňovať ku kontajnerom.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivan Kovačič, nar. 1949
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivan Kovačič, nar. 1949
Dátum vyvesenia zásielky: 5.1.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.1.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty 15 dní bude zásielka vrátená odosielateľovi. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že ak si občan písomnosť nevyzdvihne, považuje sa posledný deň vyvesenia tejto vyhlášky za deň jej doručenia.

 

04.09.2012

POTRAVINOVÁ POMOC V STUPAVE

Oznamujeme občanom - zaevidovaným poberateľom potravinovej pomoci, že potravinová pomoc v našom meste bude vydávaná dňa 25. januára 2012 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod v Sedliackom dvore pri MKIC v Stupave. Na prevzatie pomoci je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a príslušným potvrdením z Úradu práce, alebo z Mestského úradu Stupava. Vzhľadom na objem potravinovej pomoci je vhodné si zabezpečiť odvoz autom, prípadne vozíkom, či káričkou. Bližšie informácie Vám poskytne pracovníčka sociálneho referátu na Mestskom úrade v Stupave, na tel.č.: 60 200 914.

04.09.2012

Kalendár zberu a odvozu vytriedeného komunálneho odpadu v roku 2015

Kalendár zberu 2015 pdf. (197,6 kB)

12.12.2014

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 18.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

2.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár
Dátum vyvesenia zásielky: 18.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

2.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na koncert

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva na koncert vokálnej skupiny SKLO, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.januára 2012 o 17:00 hod.
Vokálna skupina Sklo je prvým a capella zoskupením na Slovensku a v oblasti komornej vokálnej hudby patrí medzi stálice slovenskej hudobnej scény.
Repertoár skupiny tvoria: sakrálne spevy, madrigaly a renesančné skladby, černošské spirituály a ľudové piesne.
Vstupné: 3 €.

 

04.09.2012

Pozvánka na rozprávkovú nedeľu


Centrum kultúry Lozorno pozýva detičky na Rozprávkovú nedeľu - dňa 29.1.2012 o 16:00 hod.
Hosťovať bude Bratislavské bábkové divadlo s predstavením:
„Muzikanti, alebo O zlatej trúbke."
Vstupné: 2,50 €. deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

04.09.2012

Pozvánka na ples v Záhorskej Bystrici

Starosta Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa
Vás pozýva na 19. ročník reprezentačného plesu v sobotu 21. januára 2012. Ako hlavný hosť vystúpi Janko Lehotský.
Bližšie informácie sú uvedené na stránke mestskej časti, alebo na telefónnom čísle 0911 213 270.

04.09.2012

Pozvánka na Bál Záhorákov

Spolok Záhorákov v Bratislave pozýva na 43. Bál Záhorákov dňa 04.02.2012 o 19.00 hod. do hotela Bonbón v Bratislave-Lúky, Antolská 2, pri Veľkom Draždiaku. Účinkujú: Jana Kociánová, do tanca bude hrať skupina bratov Zajačkovcov, hosťom programu bude LA3NO CUBANO. Vstupné 30 €, večera v cene.
Predaj vstupeniek na : www.spolokzahorakov.sk, Ticketstream, www.ticketstream.sk. Academia kníhkupectvo, Štúrova 9, Max Mobile, Obchodná 55, Bratislava.

04.09.2012

Lipy na Lipovej

Lipy na Lipovej
V minulom roku požiadalo niekoľko občanov bývajúcich na ulici Lipovej o výrub stromov, ktoré tvorili súvislú aleju s mnohoročnou tradíciou. Na ulicu Lipovú lipy jednoducho vždy patrili, bohužiaľ sa pod ich kondíciu podpísal čas, nešetrné zásahy, nevhodné ošetrenie rán po rezoch a tiež stavebné úpravy ako budovanie chodníkov a komunikácie.

 Odbor životného prostredia stál pred dilemou - ako vyhovieť obyvateľom obávajúcim sa o svoj majetok a zdravie, ak by lipy vzhľadom na svoj stav spadli a zároveň ako vyhovieť ochrane prírody, pretože tieto dreviny tvorili súčasť verejnej zelene. Východiskom bolo rozhodnutie pre tomografické posúdenie zdravotného stavu drevín. Hodnotenie bolo vykonané metódou akustickej tomografie, ktorá predstavuje nedeštruktívnu metódu využívajúcu akustické vlastnosti dreva. Týmto spôsobom sa zistia trhliny, skryté trhliny a úbytok drevnej hmoty vyšetrovanej dreviny. Metóda je založená na zisťovaní rýchlosti prechodu akustického impulzu drevom. V prípade výskytu dutiny a úbytku - zoslabenia drevnej hmoty akustický impulz obchádza dutinu, čím sa zníži rýchlosť šírenia zvuku v kmeni stromu. Merania boli realizované v dvoch až troch výškach. Softvér zobrazuje dutiny a hnilobu poškodenej plochy vo vnútri stromu, na základe prepočtov poškodenej plochy dreva a analýzy vstupných dát softvér vypočítava bezpečnostný faktor, ktorý vyjadruje mieru stability stromu v hodnotenej rovine merania. Grafické zobrazenie každého stromu je súčasťou protokolu hodnotenia. Akustickou tomografiou bolo hodnotených 43 stromov na ulici Lipovej a dva stromy v parku. Z uvedeného počtu bolo z dôvodu nepriaznivého stavu drevín odporučených 28 ks líp na výrub. Dôvodom pre takéto rozhodnutie je bezpečnosť chodcov, dopravy a majetku rodinných domov, vrátane dvoch stromov v parku, ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Ostatné stromy sú navrhnuté na ich ponechanie do obdobia revitalizácie hodnoteného stromoradia, ktorá by sa mala vykonať v priebehu 1-2 rokov. Pri ich výsadbe sa musí zabezpečiť ich sledovanie a prevádzkovú bezpečnosť prostredníctvom bezpečnostnej väzby, aby nebola ohrozená bezpečnosť chodcov, dopravy a majetku na Lipovej ulici. Pri výrube bude asistovať majster rezbár Alojz Machaj, ktorý posúdi stav dreva a vyberie kláty, ktoré budú použiteľné ako materiál pre rezbárske sympózium v tomto a budúcom roku. Z dreva líp môže v priebehu dvoch rokov vzniknúť unikátne dielo . „Podľa primátora Pavla Slezáka - „Históriu stromoradia, starostlivosť generácií obyvateľov tejto ulice si treba pripomínať s úctou. bude dôstojné a správne, ak z dreva, ktoré je ešte použiteľné vznikne možno betlehem, alebo iné súsošie. V akejkoľvek podobe nám bude pripomínať lipy z ulice Lipovej a to je dôležité teraz i v budúcnosti. Určite príde aj k výsadbe nových stromov, aby ulica nezostala bez svojho symbolu."
Ing. Malvína Tóthová, , MsÚ Stupava - odbor výstavby a životného prostredia

04.09.2012

Pripravuje sa návrh VZN

Pripravuje sa návrh VZN
Vzhľadom na skutočnosť, že projekt Dostavba kanalizačnej siete .... bol ukončený kolaudačným rozhodnutím, nastala v našom meste skutočnosť, že celé územie je odkanalizované a nie sú prekážky, aby sa domácnosti na kanalizáciu pripojili.

 V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalších zákonných ustanoveniach mesto Stupava pripravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravujúce podmienky, povinnosti a mechanizmy uplatnenia zákona v našich podmienkach. VZN rieši aj povinnosť likvidácie dažďovej vody z pozemkov a stavieb a tiež prípady, keď v lokalitách určených na bývanie nie je kanalizácia vybudovaná. Vzhľadom na zložitosť problematiky a skutočnosť, že nariadenie sa dotýka všetkých obyvateľov mesta bude pracovná verzia predložená najprv na rokovaní mestskej rady a následne dopracovaná. Problematika účtovania stočného na základe podkladov z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. bude prerokovaná na pracovnom stretnutí so zástupcami spoločnosti, ktoré sa uskutoční 1. februára t.r. VZN po schválení mestským zastupiteľstvom vstúpi do platnosti 1. mája t.r.
-sekretariát primátora-

04.09.2012

Revitalizácia malého parku

Medializovaný projekt revitalizácie „malého parku" dostáva jasnejšie kontúry. Na prvom pracovnom rokovaní , ktoré sa uskutočnilo na samosprávnom kraji sa zúčastnili primátor Pavel Slezák, Ing. Arch. Ivan Klas, zástupca aktivistov na záchranu skleníka a Mgr. Erika Galanská zástupkyňa OZ Stupavský okrášľovací spolok (1919).

Stretnutie bolo pokračovaním rokovania v Stupave, kde bolo odprezentované, že mesto má záujem o revitalizáciu priestoru malého parku v duchu a podľa projektových zámerov miestnych aktivistov, ktorí v tomto smere vykonali už viacero konkrétnych krokov. Na rokovaní sa upresnili možnosti a zameranie grantu z eurofondov. Z pôvodných predstáv, že z tohto fondu bude možné zrekonštruovať stavby skleníka a domu záhradníka zostalo len málo a skoro sklamanie, pretože medzi oprávnené aktivity financované z tohto grantu rekonštrukcie stavieb nepatria. Z grantu však môže byť financovaná kompletná revitalizácia parku s vybudovaním infraštruktúry vrátane mobiliáru, do ktorého patrí napr. detské ihrisko. Projektové zámery aktivistov s týmto rátali, preto nie je dôvod nepokračovať v uskutočnení týchto zámerov aj prostredníctvom žiadosti o grant. Následne sa na mestskom úrade konalo 16. januára pracovné stretnutie s Ing. Vágenknechtovou, ktorá niekoľko desaťročí nielen skúmala ale aj ochraňovala park ako kultúrnu pamiatku. Bol dohodnutý ďalší postup prípravy projektu vrátane zamerania, historického výskumu, dendrologického výskumu a prípravy podkladov pre architektonické riešenie priestoru. Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a to nielen z dôvodu, že časť parku je jeho majetkom, ale najmä preto, aby bol úspešným príkladom prístupu samosprávy k hodnotám, ktoré park ako prírodná a kultúrna pamiatka predstavuje.

04.09.2012

Obchvat na iný spôsob

Aktualizácia územného plánu mesta Stupava, ktorá odštartovala koncom minulého roka sa doteraz prejavuje zvýšeným záujmom občanov, investorov a ďalších subjektov najmä o zmeny funkčného využitia plôch.

 Je to pochopiteľné, pretože každý má právo prejaviť svoj zámer a predstavu o tom, ako by sa jeho pozemky mohli v budúcnosti využívať. Okrem individuálnych záujmov sa v územnom pláne musí jasne odzrkadliť aj všeobecný záujem a priority, ktoré musí hájiť mesto a jeho predstavitelia. V tejto súvislosti bude najdôležitejšie riešiť dopravu , ktorá sa už dnes ukazuje ako kritická a dlhodobo je problémom číslo jeden. Primátor rokoval s odborom dopravy úradu BSK o riešení dopravnej situácie v Stupave a to v súvislosti s prebiehajúcim procesom obstarávania Územného plánu regiónu BSK a Územného generelu dopravy BSK. Obidve strany sa zhodli na tom, že prioritou je riešenie obchvatu Stupavy a odľahčenia štátnej cesty I/2 . Podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti vybudovanie diaľničného privádzača Stupava - sever ( Stupava -Vysoká pri Morave) nie je reálne. Výhľadovo sa uvažuje s vybudovaním kolektorov pri diaľnici od Bratislavy s napojením na križovatku D4, teda opäť riešenie, ktoré končí pred tabuľou STUPAVA. Táto skutočnosť bola podnetom pre návrh, aby kolektory pokračovali smerom na Stupavu a Lozorno, čím by vznikol obchvat mesta Stupava s možnosťou napojenia prístupových komunikácií smerom k diaľnici a tiež je tu možnosť napojenia cesty II. triedy Stupava - Vysoká pri Morave v úseku mimo zastavanú zónu mesta. Návrh bol zapracovaný do generelu a prezentovaný v stredu 18. januára na pracovnom rokovaní, ktoré zvolal BSK. Aj keď ide len o pracovnú verziu, primátor dohodol so spracovateľom Územného generelu dopravy- BSK, ktorým je spoločnosť KPM Consult, a.s. Brno pracovné stretnutie s poslancami, nakoľko sa táto problematika dotýka vážnych rozhodnutí pre budúcnosť. Ukazuje sa ako pozitívne, že aktualizácia územného plánu mesta Stupava a tvorba Územného plánu regiónu BSK prebiehajú súčasne, čím je zabezpečená koordinácia a reálnejší prístup k plánovaniu rozvoja území. -msú-

 

04.09.2012

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o vývoze separovaného zberu

Oznam pdf.

04.09.2012

Koncert pre deti

V Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave sa v stredu 25. 01.2012 o 17.30 hod. uskutoční koncert pre deti Spievankovo.
Účinkujú: Spievanka-Mária Podhradská a Zahrajko-Richard Čanaky.
Vstupenky si môžete aj rezervovať na tel.č. 0917/694 771.
Srdečne pozývajú kandidáti KDH na poslancov z nášho okresu Roman Šimoník a Tibor Hlavatý a za Bratislavu Lukáš Pokorný.

04.09.2012

Ponuka práce

Reštaurácia MAROŠ na Hlavnej ul. 96 v Stupave prijme kuchára /kuchárku/ s nástupom ihneď. Bližšie informácie priamo v prevádzke.

04.09.2012

Oznam

Mestský úrad Stupava oznamuje občanom, že dňa 27.01.2012 bude z technických príčin zatvorený.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 23.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anna Vostíková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anna Vostíková
Dátum vyvesenia zásielky: 23.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.2.2012

04.09.2012

MŠ Ružová oznamuje

Materská škola na Ružovej ul. č. 7 v Stupave oznamuje, že termín konania zápisu do materskej školy je 15.02.2012 od 8 - 17h.

04.09.2012

Pozvánka

Občianske združenie Pohodka, pozýva na kurz výroby Vitráže -
tradičnou technikou Tiffany
uskutoční sa v piatok 27.januára od 17. - 20.hod.
Na kurze sa budú vyrábať obrázky a šperky.
Prihlásiť sa môžete na tel.čísle 0918 420 437.

04.09.2012

Pozvánka na poznávací zájazd

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Akcia zameraná na požívanie alkoholu

oznam pdf.

04.09.2012

Zápis do kurzu

Dňa 1. februára 2012 /v stredu/ o 18.00 hod. bude zápis do kurzov orientálneho tanca v jedálni Základnej školy kpt. Nálepku v Stupave, Školská 2. Kurzy budú každú stredu - deti o 17.00 hod., dospelí o 18.00 hod. Jednotlivé kurzy budú trvať po 10 hodín.

04.09.2012

Obsluha kamerového systému


Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta - obsluha kamerového systému. Zahájenie výberového konania je 8.02.2012 o 09.00 hod. na Mestskej polícii na ul. Radlinského 1 v Malackách. Záujemcovia, dostavte sa v uvedený deň na pracovisko Mestskej polície v Malackách. Doneste si so sebou písacie potreby. Žiadosti a životopisy nezasielajte.


Podmienky prijatia:

 zdravotne ťažko postihnutí občania s mierou invalidity nad 70%
 základy práce s PC
 bezúhonnosť
 duševná spôsobilosť

 

04.09.2012

Divadelné predstavenie

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v nedeľu 5.februára o 16:00 hod. na netradičné divadelné predstavenie s názvom "Babráčik opäť putuje". Nacvičili ho deti z Materskej školy Rohožník v spolupráci s detským folklórnym súborom Bazalienka a súborom spievajúcich dôchodcov Spiduch.
Vhodné pre všetky vekové kategórie.
Vstupné je dobrovoľné.

04.09.2012

Divadelné predstavenie: Den na skoušku

Obec Veľké Leváre v spolupráci s Agentúrou83 Vás srdečné pozýva na divadelné predstavenie DEN NA ZKOUŠKU, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2012 o 19:00h. v kinosále Domu kultúry vo Veľkých Levároch.

 
Účinkujú: Monika Absolonová (Veronika)
Radek Valenta (Pavel)
Lumír Olšovský (žena)
Jan Maxián (muž)
Vstupné: Eur 15,-
Predpredaj: Novinový stánok, Veľké Leváre (pri potravinách CBA)
Novinový stánok, Malacky (pri potravinách CBA, Rozličný tovar Vrablec)
E-predaj: info@agentura83.sk, 0918/784 085

DEN NA ZKOUŠKU je hudobná komédia o dvoch ľuďoch pre štyroch hercov. Každý z protagonistov má totiž svoje druhé JA, ktoré im hovorí do života.Vo virtuálnom svete internetu spolu prežili Veronika a Pavol vášnivý vzťah. Od prvého okamiku ich reálneho stretnutia je však jasné, že v živote je všetko ťažšie. Vzťah nepriebojného Pavla a šialenej Veroniky je zasa úplne na žačiatku. Snáď sa obaja (vlastne štyria) počas onoho „DNE NA ZKOUŠKU" poznajú natoľko, že sa budú môcť do seba konečne zamilovať. Monika Absolonová podľa kritikov herecky exceluje v úlohe bláznivej Veroniky Jej partnerom v úlohe Pavla je Radek Valenta (představitel Jindřicha - Princezna ze mlejna).Úlohy ich „vnútorných hlasov" boli zverené Janovi Maxiánovi (muž) a Lumírovi Olšovskému (žena). V predstavení nájdeme veľa chytlavých melódií. Ako už napovedá označenie „hudobná komédia" prestavenie je doslova naplnené humorom. Príďte si odpočínúť a pobaviť sa. Príďte na DEN NA ZKOUŠKU!

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivan Šťastný
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivan Šťastný
Dátum vyvesenia zásielky: 31.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Róbert Klučovský
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský
Dátum vyvesenia zásielky: 31.1.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznamenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 493/2012-EO/Vr. V Stupave 1.2.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e

Mgr. Husameddinovi Shalaldehovi, nar. 23.3.1970,

že dňa 1.2.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

04.09.2012

Oznamenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 493/2012-EO/Vr. V Stupave 1.2.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e

Latife Sulejmani, nar. 6.6.1987,

že dňa 1.2.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

04.09.2012

Oznamenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 493/2012-EO/Vr. V Stupave 1.2.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e

MUDr. Jihadovi Jaberovi, nar. 1.1.1973,

že dňa 1.2.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič
Dátum vyvesenia zásielky: 2.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.2.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie o povolení zmeny územného rozhodnutia pre Obytný súbor Stupava - Agátky (PDF dokument)

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pre dokončením (PDF dokument)

04.09.2012

Stupavské info

Stupavské info (noviny vo formáte PDF)

22.10.2012

Pozvánka na zasadnutie MSZ Stupava

Vážení poslanci!

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 9. februára 2012 o 15,00 hodine vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, Agátová 16.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Kontrola uznesení
4. Veci majetkové
5. Pracovný materiál k príprave VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku
6. Alternatívy prevádzkovania prepravnej služby v podmienkach mesta Stupava (soc. taxík) - pracovný materiál
7. Informácia o verejných obstarávaniach
8. Informácia o príprave volieb do NR SR 2012
9. Informácia o postupoch rekonštrukcií pozemných komunikácií a informácie k dopravným riešeniam v meste Stupava.
10. Informácia o projektoch financovaných z eurofondov
11. Vyhodnotenie stavu a úrovne vybavovania sťažností za 2. polrok 2011
12. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
13. Odmeny hlavného kontrolóra za 4.Q 2011
14. Správa o činnosti Mestskej polície Stupava za rok 2011
15. Návrh zmien v zložení komisií pri MsZ
16. Východiská pri tvorbe koncepcie odpadového hospodárstva súvisiacej s uložením a likvidáciou komunálneho odpadu zo Stupavy
17. Diskusia občanov
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Návrh uznesenia
21. Záver

Pavel Slezák, primátor mesta

Pozvánka na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o vyhlásení VO Materská škola - 2 triedy - J. Kráľa, Stupava.

Druh zakázky: Práce (stavebné práce)

Oznámenie o vyhlásení VO na stiahnutie vo formáte PDF

04.09.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

04.09.2012

Zámer Mesta Stupava

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:
• uzatvoriť Nájomnú zmluvu na časť pozemku p. č. 294/20 o výmere 77m2, Miloslavovi Šmejkalovi, bytom Budovateľská 7, za účelom užívania pozemku ako záhradka,

• uzatvoriť Nájomnú zmluvu na prenájom nebytového priestoru - kancelárie o výmere 17,2m2, nachádzajúceho sa v budove Požiarnej zbrojnice na Hlavnej ulici, Urbárskej spoločnosti Stupava, na administratívne účely.

 

04.09.2012

Pozvánka

Výbor ZO SZZ 6 - 19 Stupava srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 11. februára 2012 o 16.00 hod. v reštaurácii Maroš.
Po schôdzi srdečne pozýva na posedenie pri hudbe s večerou, tombolou a ochutnávkou vína z vlastnej produkcie.
Do tanca hrá DJ Huraj.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa tohto posedenia, príspevok je 10 €.

 

04.09.2012

Možnosť studovať

Evropský polytechnický institut, s.r.o., 1.soukromá vysoká škola na Moravě, nabízí našim občanům možnost vysokoškolského studia v atraktivních a žádaných studijních oborech Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Elektronické počítače a Ekonomická informatika. Studium je určeno jak pro studenty v denní formě, tak i pro pracující, kteří mohou studovat pouze o víkendech. Studovat lze ve Zlínském nebo Jihomoravském kraji na pracovištích v Kunovicích, v Hodoníně nebo v Kroměříži.
Bližší informace o studiu lze získat na www.edukomplex.cz nebo na tel. 606 301 224.

04.09.2012

Karneval

Milé deti, chystajte si kostýmy a príďte v nedeľu 12. februára o 16:00 hod do Centra kultúry v Lozorne. Čaká na vás divadielko a KARNEVAL! Kto nemá kostým, nech príde tiež, aspoň sa trochu zabaví pri hudbe, tanci a dobrej nálade.
Vstupné 2 eurá.

 

04.09.2012

Mestský ples

Mesto Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava pozýva na 19. Mestský reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. februára 2012 vo veľkej sále Kultúrneho domu so začiatkom o 20.00 hod.
Vstupenku v hodnote 35 €/os. Si môžete rezervovať alebo kúpiť v kancelárii MKIC Stupava, 2. poschodie, vchod od Kúpeľnej ulice. Bližšie info na tel.č. 65934312.

04.09.2012

Zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Modry, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.02.2012 o 19.00 hod. v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Agentúra 83 pozýva

Obec Veľké Leváre v spolupráci s Agentúrou 83 Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Den na zkoušku. Účinkujú: Monika Absolonová, Lumír Olšovský, Radek Valenta, Jan Maxián.
Predstavenie sa uskuteční dňa 15.3.2012 o 19,00hod v kinosále Domu kultúry vo Veľkých Levároch.
Vstupné je 15Eur. Predpredaj vstupeniek prebieha v Novinovom stánku vo Veľkých Levároch (pri potravinách CBA) a v Novinovom stánku v Malackách (pri potravinách CBA, Rozličný tovar Vrablec) .

04.09.2012

Pozvánka na rokovanie

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Zuzana Piačková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Zuzana Piačková
Dátum vyvesenia zásielky: 13.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.2.2012

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček
Dátum vyvesenia zásielky: 13.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.2.2012

 

04.09.2012

Správa o zverejnení vo vestníku

Správa o zverejnení vo vestníku

ID obstarávateľa : 4152
Názov obstarávateľa : Mesto Stupava
Sídlo obstarávateľa : Hlavná 1, 900 31 Stupava
Značka oznámenia : 201218
Dátum odoslania : 9. 2. 2012
Dátum doručenia : 9. 2. 2012
Forma doručenia : mailom
Lehota na zverejnenie: 14. 2. 2012
Názov obstarávania : Motorové vozidlo pre mestskú políciu Stupava


Opis obstarávania : Predmetom verejného obstarávania je dodanie
nového služobného motorového vozidla typu SUV pre účely mestskej polície, vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva.
Č.spisu/podacie číslo: 1955/2012

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 029/2012 pod číslom 01607-WYT dňa 13.
2. 2012.

Informáciu o elektronickom odosielaní oznámení (on-line) nájdete na www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník.

04.09.2012

Správa o zverejnení vo vestníku

ID obstarávateľa : 4152
Názov obstarávateľa : Mesto Stupava
Sídlo obstarávateľa : Hlavná 1, 900 31 Stupava
Značka oznámenia : 62/2011
Dátum odoslania : 3. 2. 2012
Dátum doručenia : 3. 2. 2012
Forma doručenia : mailom
Lehota na zverejnenie: 10. 2. 2012
Názov obstarávania : Rekonštrukcia Karpatskej ulice, Stupava


Opis obstarávania : Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela k
rekonštrukcii Karpatskej ulice v meste Stupava. Rekonštrukcia pozostáva z rozšírenia komunikácie na konštantnú šírku zabezpečujúcu bezproblémovú obojsmernú premávku, z vybudovania jednostranného chodníka, z opravy jestvujúceho asfaltového povrchu spolu so zvýšením únosnosti pôvodnej konštrukcie vozovky položením novej asfaltovej obrusovej vrstvy. Dĺžka upravovaného úseku je 610.674 metra.
Č.spisu/podacie číslo: 1693/2012

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 027/2012 pod číslom 01472-VSP dňa 9.
2. 2012.

Informáciu o elektronickom odosielaní oznámení (on-line) nájdete na www.uvo.gov.sk v sekcii Vestník.

04.09.2012

Výzva na predkladanie ponúk - Motorové vozidlo pre mestskú políciu Stupava.

 

Výzva na predkladanie ponúk " Motorové vozidlo pre mestskú políciu Stupava" pdf.

04.09.2012

Odvoz separovaného zberu počas prázdnin

Plán vývozu pdf.

04.09.2012

Odborná prednáška

Slovenský zväz záhradkárov pozýva na odbornú prednášku: rez viniča, odrody hrozna a výroba vína.
Prednášajúci: Ing. Marek Závracký
Termín: 20.02.2012 /pondelok/ o 17.00 hod. v MKIC Stupava I. poschodie vchod z Kúpeľnej ulice.

 

04.09.2012

Územné rozhodnutie

Predmet konania: uzemne rozhodnutie
Investor: A. S. A., spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 390 714
Miesto: k.ú.: Stupava
Stavba: „Areál skládky Zohor - rozšírenie skládky odpadov - SO 211 preložka VN"

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Oznámenie o začatí územného konania

Stavba: IBV Stupava zahradky - Parkville
Investor: FEND-ADP Stupava, spol. s r. o.,
Predmet oznamenia: oznamenie o zacati uzemneho konania

Oznámenie pdf.

Príloha č.1 pdf.

04.09.2012

Pozvánka na odbornú prednášku

Slovenský zväz záhradkárov pozýva na odbornú prednášku „Všetko o kvetoch" dňa 06.03.2012 o 17.00 hod. do Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave - I. poschodie, vchod z Kúpeľnej ulice. Prednášajúca: Ing. Katarína Kettmannová. Vstup je voľný.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anna Rumanová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anna Rumanová
Dátum vyvesenia zásielky: 28.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

14.3.2012

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Martin Pír
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Martin Pír
Dátum vyvesenia zásielky: 28.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

14.3.2012

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Branislav Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Branislav Moncman
Dátum vyvesenia zásielky: 28.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

14.3.2012

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Peter Morávek
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Peter Morávek
Dátum vyvesenia zásielky: 28.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

14.3.2012

 

04.09.2012

Aktualizácia územného plánu - vec verejná


Vážení občania, obraciam sa na vás s výzvou, aby ste sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti nášho mesta. V súčasnosti prebiehajú práce na aktualizácii územného plánu. Doteraz platný územný plán z roku 2006 sa postupne upravoval zmenami a doplnkami, mnohokrát akoby na objednávku investorov a tým sa deformovali pôvodné predstavy a zámery o rozvoji mesta.

Dnes sme na začiatku a už vieme, že na výzvu podávania žiadostí reagovalo množstvo občanov, investorov a ďalších subjektov, ktorí spolu podali cca 120 žiadostí na rôzne zmeny. Napriek tomu, že sa ešte len vyhodnocujú , táto skutočnosť avízuje, že územný plán je pod tlakom individuálnych záujmov, ktoré treba osobitne posúdiť a najmä zosúladiť s predstavou a víziou rozvoja mesta, ktorá má vyjadrovať záujem jeho občanov. Pred rokovaním mestského zastupiteľstva 9. februára sa uskutočnil workšop pre poslancov a zamestnancov mestského úradu, kde účastníci definovali priority rozvoja mesta a najdôležitejšie problémy, ktoré má aktualizácia územného plánu riešiť. Možno povedať, že je to názor jednej skupiny , ktorá momentálne predstavuje samosprávu a jej výkon. Územný plán má pri rozhodovaní silu zákona, to znamená, že je dôležitým dokumentom so všeobecnou platnosťou a záväznosťou, podľa môjho názoru má teda mať aj podporu širokej verejnosti. V tomto je dôležitá verejná diskusia o vízii a z pohľadu celkovej vízie sa v ďalšom kroku budú hodnotiť a posudzovať jednotlivé záujmy a požiadavky na zmeny. Územný plán nie je záležitosťou na jedno volebné obdobie, svojím významom presahuje desaťročia, teda nie je vecou rozhodnutia a rozhodovania jednej garnitúry, ktorá je v tomto období „pri moci". Obraciam sa na vás, vážení občania, aby ste prišli vyjadriť svoj názor a zapojili sa do formulovania vízie rozvoja mesta na budúce roky. Na tomto stretnutí sa neočakáva riešenie jednotlivých záujmov alebo konkrétnych žiadostí, pôjde o spoločné definovanie rozvoja a potrieb mesta a tiež problémov, ktoré sa pri územnom pláne budú riešiť. Týmto vás pozývam na workšop - stretnutie občanov, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. marca od 10.00 hodiny vo veľkej sále Kultúrneho domu.
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

Oznámenie- Aktualizácia územného plánu Mesta Stupava - Prípravné práce

Dokument pdf.

04.09.2012

Nemocnica v Malackách oznamuje

Oznam pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav pdf.

04.09.2012

Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Mesta Stupava

Predmetom zákazky je výber poskytovatela služby a to: 1. na
zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (KC. 20 03 01, KC. 20 03 07); 2.
pristavenie kontajnera (VOK) na nebezpecný odpad jeho následný
odvoz ako aj následné zneškodnenie/ zhodnotenie z mesta Stupava v
súlade so Zákonom c. 223/2011 Zb. z. o odpadoch a jeho následných
noviel a dalších dohodnutých cinností vyplývajúcich z predmetu
plnenia predmetu zákazky.

Plné znenie pdf.

04.09.2012

Zmena zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stupave


Zmena termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Stupava Pavel Slezák oznamuje, že riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa uskutoční vo štvrtok 29. marca t.r. Miesto, čas a program budú zverejnené po zasadnutí Mestskej rady, v súlade s rokovacím poriadkom.

04.09.2012

Oznam o pristavení VOK

 

Od piatka 23.11.2012 budú na zbernom dvore pristavené kontajnery

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. - 25. novembra 2012 budú podľa kalendára zberu v Meste Stupava pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad, teda taký, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby a na drobný stavebný odpad.
Kontajnery budú pristavené na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areáli bývalej skládky. Zberný dvor bude otvorený v piatok (23.11.2012) do 15:30, v sobotu (24.11.2012) a v nedeľu (25.11.2012) od 8:00 - do 16:30 hod. Cez obed od 11:30 do 12:30 bude zberný dvor zatvorený.

Tieto kontajnery môžu využívať všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave.

Na zbernom dvore môžu občania počas celého roka odovzdávať aj zeleň, elektroodpad, pneumatiky, sklo, papier, plasty, tetrapaky, akumulátory a batérie.

 


MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

20.11.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum Vás srdečne pozýva do veľkej sály kultúrneho domu v Stupave na multižánrový večer iba pre ženy, ktorý sa uskutoční dňa 8. Marca 2012 o 19.00 hod. Môžete sa tešiť na divadelnú show v podaní Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej, vystúpenie brušných tanečníc, stretnutie s trénerkou osobnostného rozvoja Janette Šimkovou a workshopy krásy. Pre všetky dámy je pri vstupe pripravený darček a každá vstupenka je zlosovateľná. Vstupné je 11 EUR.

04.09.2012

Oznámenie

 

Poslanci MsZ Stupava za volebný obvod Mást Ing. Roman Gašpárek a Mgr. Anton Gorbár oznamujú svojim voličom, že v nižšie uvedených dňoch budú prijímať Vaše podnety a návrhy v priestoroch Obecného domu Mást

7.3.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
4.4.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
2.5.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
6.6.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
5.9.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
3.10.2012 v čase od 18.00 do19.00 h
5.10.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h
7.11.2012 v čase od 18.00 do 19.00 h

 

04.09.2012

Upozornenie

Upozornenie pre vlastníkov a uživateľov pozemkov vo veci výrubu a orezu stromov a kríkov. pdf.

04.09.2012

Chovateľská prehliadka – výstava poľovníckych trofejí v Stupave

Oznam pdf.

04.09.2012

Ako sme volili

V sobotu 10. marca sa konali voľby do NR SR, ktorých priebeh v Stupave bol pokojný, neprišlo k žiadnym problémom, ktoré by ich negatívne ovplyvnili. Z celkového počtu 7 884 oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov sa na voľbách zúčastnilo 4662 t.j. 58 %, počet platných hlasov 4594.

 Občania volili v šiestich volebných okrskoch najvyššia percentuálna účasť voličov bola vo volebnom okrsku č. 5 (67,62 %)a č.6 (63,39 %), z hľadiska počtu zúčastnených voličov ich najviac prišlo k urne vo volebnom obvode č. 1 (mestský úrad) 1003 ( z 1873 zapísaných voličov). Najväčší počet hlasov 1567 získala strana SMER -SD (34,1%), nasleduje SaS s počtom hlasov 649 (14,12%), OĽANO s počtom 584 (12,71%), SDKÚ-DS 543 (11,81%), KDH 451 (9,81%), MOST-HÍD 182 (3,96%), výsledky ostatných strán nájdete na web-stránke app.statistics.sk/nrsr 2012/.
Primátor mesta Pavel Slezák, ďakuje všetkým členom volebných komisií za zodpovedný prístup k povinnostiam vyplývajúcim z ich funkcie, príslušníkom mestskej a štátnej polície za zabezpečenie poriadku počas volebného dňa a pracovníkom mestského úradu pod vedením p. Márie Mihalovičovej za organizačnú a technickú prípravu úspešného priebehu volieb.
-msú-

04.09.2012

Pozor na klamárov

Podvedení zákazníci spoločnosti SPP varujú pred klamármi a podvodníkmi.

 

Dokument pdf.

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na Motivačné stretnutie pre ženy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15. marca 2012 so začiatkom o 18:30 h v seminárnej miestnosti KD na 1. Poschodí.
Hlavnou témou stretnutia bude AKO ZVLÁDAŤ STRES A HNEV.
• dozviete sa 20 zásad, ako eliminovať stres a identifikovať jeho zdroje
• získate 12 tipov, ako zlepšiť sebaovládanie - preventívne aj v kríze
• naučíte sa jednoduché a účinné cvičenie, ako si poradiť s hnevom

Lektor: Mgr. Janette Šimková - trénerka osobnostného rozvoja

Vstupné: 3,50 €/os

 

04.09.2012

MKIC pozýva na odborný seminár

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a Spánkové laboratórium BUONA NOTTE v rámci Svetového dňa zdravého spánku pozývajú na odborný seminár na tému
JE CHRÁPANIE CHOROBA?,
ktorý sa uskutoční v stredu 21. marca 2012 o 18:30 h v seminárnej miestnosti MKIC - 1. poschodie (vchod od Kúpeľnej ulice).
Dozviete sa odpovede na otázky:
* prečo chrápeme:
* ako súvisí chrápanie a únava?
* ako súvisí chrápanie a vysoký tlak:
* prečo absolvovať vyšetrenie v spánkovom laboratóriu?
* ako zvládnuť problém chrápania - operácia áno alebo nie?
* čo je to pretlaková terapia?
Lektor: MUDr. Mariana Kubovčáková, www.chrapanie.sk

Bližšie informácie: info@msks-stupava.sk, 02/65934312
Vstupné dobrovoľné!

 

04.09.2012

Pozvánka na zápas


POZVÁNKA
Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu zo Sečoviec, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.3.2012 o 19:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Pozvánka na stretnutie a diskusiu

 
Mesto Stupava pozýva na pracovné stretnutie a diskusiu k otázkam súčasnej kvality života v meste Stupava s cieľom definovania cieľov pre aktualizáciu územného plánu mesta. Stretnutie sa bude konať vo veľkej sále Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave, v sobotu dňa 17. 03. 2012 o 10:00 hod. a bude trvať približne 2 hodiny. Vítané sú aj deti nad 5 rokov.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Róbert Klučovský,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský,
Dátum vyvesenia zásielky: 14.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

29.3.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Zapojte sa do kampane

Sociálny referát Mesta Stupava odporúča zapojiť sa do kampane.

 

04.09.2012

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného rozhodnutia Zipava

Rozhodnutie pdf.

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania Agátky

Oznámenie pdf.

04.09.2012

Pozvánka na privítanie jari

Súkromný podnikateľ Vás pozýva na privítanie jari u Pštrosa, ktoré sa bude konať v sobotu 24.3.2012 od 11. do 19. hodiny a v nedeľu 25.3.2012 od 11. do 18. hodiny v Parku v Stupave (bývalé štátne rybárstvo pri futbalovom ihrisku). Ponúkať sa budú pečené ryby, halászlé a iné občerstvenie. Počas akcie sa môžu deti povoziť na koňoch alebo si zachytať ryby a v sobotu večer sa všetci môžu zohriať pri vatre.

04.09.2012

Darovali krv

Dňa 14.3.2012 sa v Klube dôchodcov Pohoda uskutočnil odber krvi. Krv darovali títo darcovia:
Peter Juria, Dagmar Černá, Hana Škrovanová, Ján Holič, Erika Velčická, Ivan Sloboda, Marián Fišer, Ján Slezák, Mirka Sajanová, Zuzana Tomeková, Ľuboš Ingeli, Jozef Bartkovský, Helena Schmádlová, Dáša Suhanská, Peter Landl, Martin Turanský, Robert Bartaloš, Daniela Tóthová, Peter Švec ml., Štefánia Slezáková, Vladimír Schwarz, Marek Kralovič, Stanislav Krempaský, Milan Veselý, Jana Křivová, Igor Maroš a Ing. Dušan Piaček.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Sivulič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Sivulič, nar. 12.1.1965
Dátum vyvesenia zásielky: 20.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček, nar. 23.9.1965
Dátum vyvesenia zásielky: 20.2.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anna Rumanová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anna Rumanová, nar. 18.3.1961
Dátum vyvesenia zásielky: 20.3.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marta Šteflovičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Marta Šteflovičová
Dátum vyvesenia zásielky: 20.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

4.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Pristavenie kontajnerov

Oznámenie pdf.

04.09.2012

MKIC Stupava pozýva na tradičný Veľkonočný jarmok a prehliadku chovateľských trofejí

MKIC Stupava pozýva na tradičný Veľkonočný jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu 24. marca 2012 od 8:00 h v Sedliackom dvore a v areáli "Barónové".
Vo vestibule Kultúrneho domu v Stupave od 9:00 h budú prebiehať tvorivé dielne, kde si budú môcť deti pripraviť veľkonočné dekorácie.
Obvodná poľovnícka komora Malacky a Poľovnícke združenie Stupava - Mást zároveň pozývajú na Okresnú prehliadku trofejí zo sezóny 2011-2012 a na chovateľskú výstavu v priestoroch Kultúrneho domu, ktorá bude verejnosti sprístupnená počas víkendu nasledovne:
v piatok 23. a v sobotu 24. marca od 8:00 do 18.00 h
v nedeľu 25. marca od 8:00 - 12:00 h

 

04.09.2012

Následok nezodpovedného zakladania ohňa

Dňa 20.3.2012 v čase o 11:00 hod. bol príslušníkom MsP zistený požiar v oblasti Bindrovho sadu, v tesnej blízkosti železničnej trate v smere na obec Zohor. Následne bola vyrozumená moto-hliadka MsP, ktorá bezprostredne vyrozumela HaZZ Bratislava, ktorí na miesto vyslali niekoľko hasičských vozidiel.

 

 

 

Nakoľko sa požiar rýchlo šíril a zasiahlo väčšinu územia v sade, pričom smeroval k lesu boli na miesto privolané ďalšie hasičské jednotky a to HaZZ Malacky HaZZ Bratislava, DHZ Stupava, DHZ Vysoká pri Morave, DHZ Petržalka DHZ Malacky DHZ Zohor, DHZ Dúbravka, železničný hasiči a HaZZ malackej záchrannej brigády. Hliadka MsP následne zabezpečovala plynulý prejazd hasičských vozidiel pričom zastavovala dopravu na hlavnej ceste a po dohode s veliteľom zásahu usmerňovala prichádzajúce hasičské vozidlá na jednotlivé miesta zasiahnuté požiarom. Hliadka MsP ďalej monitorovala okolie a zistila, že požiar sa šíri až za prečerpávačku v blízkosti skládky A.S.A a smeruje popri trati na chatovú oblasť Devínske jazero. Hliadka vyrozumela hasičov, ktorí ihneď privolali na zasiahnuté miesta ďalších kolegov, a začali miesta ihneď hasiť. Na celom uzemí zasahovalo cca 12 hasičských vozidiel a približne 60 profesionálnych ale aj dobrovoľných hasičov. Veliteľom zásahu bol príslušník HaZZ p.Surovský. Hasičské jednotky približne po dvoch hodinách dostali požiar pod kontrolu. Po uhasení požiaru miesto ďalej monitorovalli členovia DHZ Stupava.
Celkom bola požiarom zasiahnutá plocha cca 100 ha, k zraneniu osôb nedošlo, avšak z vyjadrenia poľovníkov došlo k úhynu mnohých lesných a poľných zvierat, ktoré v tejto oblasti privádzajú na svet svoje mláďatá. Požiarom bola spôsobená aj škoda ŽSR, nakoľko musela zrušiť niekoľko spojov a došlo kmeškaniu medzinárodných spojov. Príčina požiaru a celková škoda je v štádiu vyšetrovania.
Na záver treba poďakovať príslušníkom Dobrovoľného hasičského zboru Stupava, ktorí sa aktívne zúčastnili na likvidácii požiaru a následne vykonávali hliadku. Primátor mesta Pavel Slezák touto cestou vyjadruje poďakovanie pp. Milanovi Peschlovi, Romanovi Slepánkovi, Jozefovi Ďurovičovi, Petrovi Brúderovi, Lukášovi Hablovičovi a Marekovi Kalivodovi.

04.09.2012

Pristavenie VOK


Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. - 25.3.2012 budú podľa kalendára zberu v Meste Stupava pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad, teda taký, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby a na drobný stavebný odpad.
Kontajnery budú pristavené na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areáli bývalej skládky. Zberný dvor bude otvorený v piatok (23.3.2012) do 15:30, v sobotu (24.3.2012) a v nedeľu (25.3.2012) od 8:00 - do 16:30 hod. Cez obed od 11:30 do 12:30 bude zberný dvor zatvorený.
Tieto kontajnery môžu využívať všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave.
Na zbernom dvore môžu občania počas celého roka odovzdávať aj zeleň, elektroodpad, pneumatiky, sklo, papier, plasty, tetrapaky, akumulátory a batérie.

04.09.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Softwarové vybavenie - „Office 2010 - 18 ks“

Mesto Stupava zabezpečuje výber dodávateľa na dodanie tovaru „Office 2010 - 18 ks", formou on-line elektronickej aukcie, v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční dňa 30.3.2012 od 10:30 do 10:45 hod. V prípade záujmu nám zašlite žiadané podklady v zmysle výzvy na predloženie ponuky.

Výzva na predkladanie ponuky /pdf./

Príručka používateľa - účastníka aukcie pdf.

Zverejnené: 22.3.2012
Zadávacie kolo: do 29.3.2012
Testovacia aukcia: 30.3.2012 od 9:00 do 10:29
Ostrá aukcia: 30.3.2012 od 10:30 do 10:45

04.09.2012

Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Vážení občania

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.

 
V posledných dňoch sa zvýšil počet požiarov v prírodnom prostredí - požiare suchej trávy, krovín a iných drevín a taktiež lesných porastov. Vyčínanie ohňa v lese alebo na lúke má ďalekosiahle následky v podobe zničenia všetkých živých zložiek a takéto škody sú z hľadiska zničenia ekosystému nevyčísliteľné.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

- vypaľovať suchú trávu, porasty kríkov stromov a spaľovať organické zvyšky - odpady,
- fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zakladať oheň v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- € a v priestupkovom konaní až do výšky 331,- €.

Na kladenie ohňa v prírode je potrebné využívať priestory na to určené (napr. vybudované ohniská), v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese. Pred odchodom je potrebné oheň uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou a pod.).

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

 

 


príslušníci
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár, nar. 9.5.1963
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár, nar. 9.5.1963
Dátum vyvesenia zásielky: 23.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jakub Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jakub Moncman, nar. 10.12.1987
Dátum vyvesenia zásielky: 23.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Branislav Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Branislav Moncman, nar. 31.10.1985
Dátum vyvesenia zásielky: 23.3.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.4.2011

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznámenie obhliadky - Obnova plynovodov Stupava, Sládkovičova

Oznam pdf.

04.09.2012

Žiadosť o spoluprácu

Dokument pdf.

04.09.2012

Vývoz komunálneho odpadu vo sviatok

Oznámenie o vývoze KO vo sviatok pdf.

04.09.2012

Brigády v Stupave pri príležitosti Dňa Zeme

Výzva pdf.

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na koncert vokálnej skupiny FRAGILE, ktorý sa uskutoční v piatok 30. marca 2012 o 19:00 h vo veľkej sále KD (MKIC) v Stupave.
Vstupné: 11,-- €/os
Vstupenky si môžete kúpiť/rezervovať v kancelárii KD (MKIC) v Stupave, vchod od Kúpeľnej ulice, 2. poschodie, u pani Zelinovej, alebo na telefónnom čísle 0911 934 312

 

04.09.2012

Odvoz separovaného odpadu od rodinných domov

Oznam pdf.

04.09.2012

Pozvánka na zápas

Vážení športoví priatelia,
Florbalový klub Bogdau Stupava Vás srdečne pozýva na 2. ročník medzinárodného turnaja Paliho memoriál 2012 konaného 31. marca, t.j. v sobotu od 8. do 16. hodiny v školskej športovej hale za účasti družstiev z Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
Príďte povzbudiť stupavské florbalistky pri obhajobe druhého miesta z minulého ročníka.

04.09.2012

Pozvánka na zápas

Vážení športoví priatelia,
Florbalový klub Bogdau Stupava Vás srdečne pozýva na 2. ročník medzinárodného turnaja Paliho memoriál 2012 konaného 31. marca, t.j. v sobotu od 8. do 16. hodiny v školskej športovej hale za účasti družstiev z Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
Príďte povzbudiť stupavské florbalistky pri obhajobe druhého miesta z minulého ročníka.

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e obyvateľovi:

Janka Bacušanová,že dňa 28.3.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt .

Oznam pdf.

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

oznamuje obyvateľovi: Ivan Radošinský

 že dňa 29.3.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič,

Dátum vyvesenia zásielky: 29.3.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam pre pacientov

MUDr. Erdélyiová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 2.-5.4.2012 bude mať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Magala a MUDr. Hasák vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam pdf.

04.09.2012

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Pozvánka na Celomestskú spomienku

Vážení občania.
Dovoľujeme si Vás pozvať na Celomestskú spomienku pri príležitosti 67. Výročia oslobodenia Stupavy, ktorá sa koná v stredu 4. apríla 2012 o 17.00 hodine pri pomníku ,, Kvet vďaky´´, pred Kultúrnym domom v Stupave /MKIC/.

04.09.2012

Vyčistime si park!

Oznam pdf.

04.09.2012

Cesta za pokladom - Deň Zeme

Pozvánka pdf.

04.09.2012

„Chodník na ul. F. Kostku - predĺženie\\\"


Mesto Stupava zabezpečuje výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Chodník na F. Kostku - predĺženie", v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Súťažné podklady si uchádzač môže osobne prevziať na adrese verejného obstarávateľa Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, (kancelária č. 7, I. poschodie, Ing. Roman Vigh). V prípade záujmu nám zašlite žiadané podklady v zmysle výzvy na predloženie ponuky.
Zverejnené: 2.4.2012
Lehota na predkladanie ponúk: 13.4.2012

Výzva pdf.

04.09.2012

„Chodník na ul. Devínska cesta\\\"


Mesto Stupava zabezpečuje výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác „Chodník na ul. Devínska cesta", v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Súťažné podklady si uchádzač môže osobne prevziať na adrese verejného obstarávateľa Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, (kancelária č. 7, I. poschodie, Ing. Roman Vigh). V prípade záujmu nám zašlite žiadané podklady v zmysle výzvy na predloženie ponuky.
Zverejnené: 2.4.2012
Lehota na predkladanie ponúk: 13.4.2012

Výzva pdf.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na výhodný nákup

DOMÁCE POTREBY Milan Peschl na Hlavnej ulici č. 34 Vás pozývajú na výhodný nákup do predajne DOMÁCICH POTRIEB, kde ponúkajú široký sortiment potrieb do domácnosti, ako aj kompletný sortiment firmy TESCOMA v akciových cenách v 20% zľave na vybraný tovar, ako aj akciu akúkoľvek starú panvicu vymenia za novú v 25% zľave. Akcia trvá do 30.4.2012.

04.09.2012

Ponuka práce

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave príjme pracovníka na pozíciu
referent pre kultúru a cezhraničnú spoluprácu, pokladník.
Požiadavky:

* vzdelanie: SŠ s maturitou / VŠ I. alebo II. stupňa - humanitné zameranie
* znalosti: práca s PC - Word, Excel, Outlook, Trimmel, Internet
* jazyk - Aj / Nj - mierne pokročilý, alebo komunikatívna úroveň
* práca s pokladňou, zverejňovanie dokumentov, administratíva, registratúra
* samostatné plánovanie, príprava a realizácia programov, výber interprétov, vytváranie objednávok, organizačno-technické zabezpečenie podujatí, kultúrno-osvetové aktivity
* požiadavky: komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, kreativita, organizačné schopnosti,
* prax v obore: min. 2 roky
* vodičský preukaz sk. B
Vaše žiadosti, resp. motivečné listy a profesijné životopisy zasielajte na adresu info@msks-stupava.sk, alebo doručte osobne do kancelárie MKIC, Agátová 16, 900 31 Stupava (vchod od Kúpeľnej ulice, 2.poschodie) do 20. apríla 2012.

 

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum Vás srdečne pozýva na multižánrový večer pre ženy, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2012 o 19.00 hod v kultúrnom dome . Môžete sa tešiť na divadelnú show v podaní Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej, vystúpenie brušných tanečníc, stretnutie s trénerkou osobnostného rozvoja Janette Šimkovou a workshopy krásy. Pre všetky dámy je pri vstupe pripravený darček a každá vstupenka je zlosovateľná. Vstupné v predpredaji 6 EUR, na mieste 8 EUR. V cene je zahrnuté občerstvenie a balíček.
Predpredaj vstupeniek v kancelárii MKIC (vchod od Kúpeľnej ulice) a v knižnici R. Mórica na Hviezdoslavovej ulici.

Pozvánka pdf.

04.09.2012

Odstúpenie odvolania LIDL

Dokument pdf.

04.09.2012

Motorové vozidlo pre mestskú políciu Stupava

Výzva pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Róbert Klučovský
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský,

Dátum vyvesenia zásielky: 5.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivan Kovačič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivan Kovačič,

Dátum vyvesenia zásielky: 5.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Irena Jánošová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Irena Jánošová,

Dátum vyvesenia zásielky: 5.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE  Andrea Lešková,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Andrea Lešková,

Dátum vyvesenia zásielky: 10.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

25.4.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

CK Lozorno pozýva

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v sobotu 14.apríla o 19:00 hod. na „Bretónsky večer s kapelou Roc´hann". Príďte si vychutnať atmosféru pri sviečkach, tanci a dobrej hudbe.
Vstupné: 5 EUR.

Plagát pdf.

04.09.2012

Občianske združenie Pour Art pozýva

Občianske združenie Pour Art Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie BABY NA PALUBE, ktoré sa uskutoční 22. apríla o 19:00 hodine v priestore Komorného divadla. V úsmevnom príbehu o štyroch ženách na materskej dovolenke sa predstavia Oľga Belešová a Zuzana Martinková-Znášiková.
Cena vstupenky je 7 €. V cene je zahrnuté občerstvenie počas prestávky.
Vstupenky si je možné kúpiť priamo v pokladni Kina X ako aj v prevádzkach Sport Moda Milica, Zlatníctvo Woletz, Via cestovná agentúra a Lunik Pub. Vstupenky si je možné zarezervovať na emailovej adrese kinox@kinox.sk alebo telefonicky v pracovných dňoch do 16:00 na čísle 0948 460 208. Vstupenky nie sú miestenkové.

 

 

04.09.2012

Termíny zberu nebezpečného odpadu a kovu

Termín pre nebezpečný odpad pdf.

Termín pre kovy pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ku kolaudačnému rozhodnutiu k dialnici D2 Stupava-juh pdf.

04.09.2012

Začiatok rekonštrukcie ulice Karpatská

Oznámenie o začatí rekonštrukčných prác komunikácie na Karpatskej ulici.

Oznam pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ctibor Ščepanek,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ctibor Ščepanek,
Dátum vyvesenia zásielky: 16.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

1.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Začatie územného konania na stavbu Kremenica - Green Resort

Dokument pdf.

04.09.2012

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznam č.1 pdf.

Oznam č.2 pdf.

Oznam č.3 pdf.

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladislav Obadal,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladislav Obadal,
Dátum vyvesenia zásielky: 17.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

1.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Sivulič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Sivulič,
Dátum vyvesenia zásielky: 17.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

1.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Ponuka práce

Stupavská krčma prijme do pracovného pomeru čašníka /čku a pomocného kuchára /ku s nástupom ihneď. V prípade záujmu volajte na tel.č. 0944 44 86 36.

04.09.2012

Pozvánka na zápas

Futbalový klub Tatran Stupava - Internacionáli - pozýva na futbalové stretnutie Internacionálov Stupavy s mužstvom Pezinka dňa 21. apríla 2012 /sobota/ o 15.00 hod. na domácom ihrisku v Stupave.

04.09.2012

Pozvánka na divadelné predstavenie

Centrum kultúry Lozorno pozýva deti dňa 22.apríla o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Divadlo Žihadlo má pre ne pripravené predstavenie s názvom „Ufúľaná rozprávka".
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

 

 

04.09.2012

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Stupava

Vážený občan/občianka,

Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka o sociálnych službách pre domácnosti.
Cieľom tohto výskumu je zistiť, ako sú rodiny v našom meste zaťažené starostlivosťou o svojich členov a či sú pre obyvateľov dostupné služby, ktoré potrebujú. Väčšina otázok sa týka celej Vašej domácnosti.
Ak máme pre Vás zabezpečiť sociálne služby k spokojnosti všetkých, musíme poznať, čo naši občania potrebujú, s akými ťažkosťami sa stretávajú. Prosíme Vás preto, skúste si nájsť trochu času a vyplňte dotazník. Výstupy z dotazníkov budú slúžiť ako podklad pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava.
Dotazník je anonymný, Vaše meno nikde nepíšte!
Vyplnený dotazník zašlite prosím výlučne e-mailom na adresu: socialne@stupava.sk

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a čas venovaný tomuto dotazníku.

Dotazník

13.09.2012

Odvoz separovaného odpadu od rodinných domov

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa uskutoční podľa jednotlivých obvodov v dňoch 24. - 26. apríla 2012 nasledovne:
24.4.2012 (utorok) v I. obvode,
25.4.2012 (streda) v II. obvode,
26.4.2012 (štvrtok) v III. obvode.
Vrecia s vytriedeným odpadom treba vyložiť pred svoj dom najneskôr do 7:00 hod.
Informácia o odvoze separovaného odpadu od rodinných domov vo formáte PDF.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva.

04.09.2012

Náhradné termíny vývozu KO počas májových sviatkov

Oznamujeme obyvateľom a právnickým osobám, že náhradné vývozy komunálneho odpadu sa uskutočnia nasledovne:
vývoz z utorka 1.5.2012 sa uskutoční v pondelok 30.4.2012
a vývoz z utorka 8.5.2012 sa uskutoční v pondelok 7.5.2012.
Informácie o vývoze KO počas májových sviatkov v PDF formáte.

04.09.2012

Verejná vyhláška

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie uskutočňuje v termíne od 2. 4. 2012 do 31. 5. 2012 prerokovanie Konceptu územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj.

Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom spracovateľa ÚPNR-BSK sa uskutoční dňa 3. 5. 2012 o 17.00h v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. 16, Bratislava.

Stanoviská a pripomienky je možné zaslať v termíne do 31. 5. 2012 na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor územného plánu, GIS a ŽP, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava.

Verejná vyhláška v plnom znení vo formáte PDF.

04.09.2012

Pozvánka na zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov proti družstvu z Martina, ktorý sa uskutoční v sobotu 28.4.2012 o 20:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

04.09.2012

Pozvánka na celomestskú pietnu spomienku

Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Vás pozývajú

na celomestskú pietnu spomienku pri príležitosti
93. výročia tragickej smrti generála

 Milana Rastislava Štefánika

v piatok 4. mája 2012 o 17:00 h
pri pamätníku M.R. Štefánika na Námestí M. R. Štefánika v Stupave

Program:
Hymnická pieseň
Príhovor primátora mesta Stupava Pavla Slezáka
Ženský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy
Položenie kvetov (hymnická pieseň)

Mgr. Pavel Slezák
primátor mesta Stupava

 

04.09.2012

Otvoríme denní stacionár pre dôchodcov v Stupave

Otvoríme denný stacionár pre seniorov pdf./88kB/

04.09.2012

Výsadba líp na Lipovej ulici

 

V priebehu mesiaca marca sa uskutočnil výrub starých stromov - líp na ulici Lipovej. Mesto - oddelenie výstavby a životného prostredia o tomto kroku rozhodlo na základe objektívnej diagnostiky „zdravotného stavu" drevín, o čom sme informovali prostredníctvom novín i web stránky.

Následne bolo rozhodnuté o výsadbe lipy v pôvodnom rozsahu. V stredu 25. apríla začala výsadba stromov odrody Tilia cordata Greenspire ( lipa srdcovitá). Jedná sa o typ vhodný do stredne veľkých záhrad alebo pred dom, nakoľko narastá do výšky 6-10 metrov. Rastie pomerne rýchlo, koruna je hustá, vhodné umiestnenie je na priamom slnku alebo polotieni. Tvar koruny je kompaktný, vajcovitý, neskôr pyramídovitý. Podľa odborníkov kultivar Greenspire je najvhodnejšou lipou pre výsadbu v mestskom znečistenom prostredí. Zachováva si aj pôvodné vlastnosti - kvety sú voňavé a liečivé. Vzhľadom na netypické počasie - vysoké teploty a sucho, technické služby sú pripravené vysadené stromy pravidelne zalievať. Mesto vyzýva aj obyvateľov tejto ulice, aby v prípade potreby sami polievali tieto stromy, pretože mesto konalo na ich žiadosť a urýchlene pristúpilo aj k novej výsadbe. Po starých stromoch zostali pne, ktoré nie je možné mechanicky zlikvidovať, nakoľko sa predpokladá, že koreňová sústava obrástla v zemi uložené rozvody sietí. Po dohode s firmou Mykopesta Stupava sa pristúpi k ekologickej likvidácii pňov hlivou ustricovou, ktorá je drevokaznou hubou a rozloží drevo prirodzeným spôsobom. -msú-

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jaroslav Chytil
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jaroslav Chytil,
Dátum vyvesenia zásielky: 30.4.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Pozvánka na výstavu

Mestské kultúrne a informačné centrum Vás pozýva na výstavu fotografií OZ ATELIÉR FANTÁZIE, ktorá sa koná vo Výstavnej sieni MKIC v Stupave.
Výstava je sprístupnená do 3.5.2012 nasledovne:
po-pi 8:00-12:00 h, 13:00-16:00 h
V utorok 1.5. bude sprístupnená len v doobedňajších hodinách.

04.09.2012

Stavanie máje

Mestské kultúrne a informačné centrum Vás pozýva na tradičné stavanie máje, ktoré sa uskutoční pred Kultúrnym domom v Stupave v pondelok 30. apríla 2012 so začiatkom o 17:00 h.
V programe vystúpi FS Chasa zo Záhorskej Bystrice a do tanca a na počúvanie zahrá v Sedliackom dvoje pri KD hudobná skupina Mii a Tibora Kráľových z Malaciek.
Vstup je voľný.

04.09.2012

Prvomájové popoludnie

Mesto Stupava, MKIC Stupava a TJ Tatra Stupava si Vás dovoľujú pozvať na podujatie Prvomájové popoludnie, ktoré sa uskutoční 1. 5. 2012 od 13:00 h na štadióne v parku v Stupave.
Program:
13:00-14:30 h - parkovanie 40 historických vozidiel z Veterán klubu Tatra 141
15:00 h - priateľský futbalový zápas - Memoriál Jána Beleša
16:30 h - zábava s DJ Mircom
V areáli budú pripravené stánky s občerstvením a detské atrakcie.
Vstup je voľný.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na celomestskú pietnu spomienku

Mesto Stupava, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava Vás pozývajú
na celomestskú pietnu spomienku pri príležitosti 93. výročia tragickej smrti generála
Milana Rastislava Štefánika
v piatok 4. mája 2012 o 17:00 h
pri pamätníku M.R. Štefánika na Námestí M. R. Štefánika
v Stupave

Program:
Hymnická pieseň
Príhovor primátora mesta Stupava Pavla Slezáka
Ženský spevácky zbor Nevädza zo Stupavy
Položenie kvetov (hymnická pieseň)

 

04.09.2012

Malý park Stupava

Vizualizácia Malého parku v Stupave pdf. /195,5 kB/

04.09.2012

Oznam

„Mesto Stupava oznamuje, že dňa 7. 5. 2012 bude stavebný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený".

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 4672/2012-EO/Vr. V Stupave 3.5.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e obyvateľovi:

Ladislav Tomkovič,

že dňa 3.5.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí nesúhlasia s Vaším trvalým pobytom na adrese ich nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ a g/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 4769/2012-EO/Vr. V Stupave 4.5.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e obyvateľovi:

Ing. Marian Ruman,

že dňa 4.5.2012 Vám zrušilo trvalý pobyt


na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ a g/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

 

04.09.2012

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo v Stupave


Vážení poslanci, Vážení občania,

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať

10. mája 2012 o 14,00 hodine
na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Návrh postupu aktualizácie územného plánu
4. Zmeny územného plánu mesta Stupava, júl 2010 - zmena č. 1 - Panské, zmena č. 6 - Pri kaštieli"
5. Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy - projekt
6. Kontrola uznesení
7. Veci majetkové
8. Stanovisko hlavného kontrolóra
9. Rozbor hospodárenia MKIC
10. Záverečný účet Mesta Stupava, správa auditora
11. Účtovná uzávierka TSS za rok 2011
12. Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona č. 502/2001 Z.z.
13. Návrh VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách a vodách z povrchového odtoku
14. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
15. Návrh VZN o poskytovaní prepravnej služby a výške úhrady za poskytovanie prepravnej služby Mestom Stupava
16. Návrh odmeny HK za 1Q 2012
17. Informácia o riešení odpadového hospodárstva
18. Noviny - štatút
19. Nízkoprahové centrum
20. Diskusia občanov
21. Interpelácie
22. Rôzne
23. Návrh uznesenia
24. Záver

 

Pavel Slezák
primátor mesta

 

04.09.2012

Rozhodnutie - Zastavenie územného konania

Rozhodnutie o zastavení územného konania Bytovej výstavby Stupava-Harmony pdf. /807,3 kB/

04.09.2012

Rozhodnutie_Povolenie stavby Stupava-Agátky-2 etapa

Rozhodnutie pdf. /3,39MB/

04.09.2012

Klub seniorov Pohoda pozýva

Klub seniorov Pohoda oznamuje, že dňa 9.5.2012, t.j. v stredu, organizuje kúpanie vo Veľkom Mederi v cene 13,50€. Odchod autobusu je o 8.30 hod. od klubu seniorov.

04.09.2012

Klub seniorov Pohoda pozýva na zájazd

Klub Seniorov Pohoda pozýva na celodenný zájazd do Moravských Čejkovíc dňa 14.5.2012 s odchodom o 8.00 ráno. Program: obed, prednáška, darček, živá hudba, zábava, možnosť návštevy vínnych pivníc. Cena: 13,- €. Prihlásiť sa môžete u pani Štefkovej.

04.09.2012

Požiarne cvičenie

Oznamujeme občanom, že dňa 14. mája 2012 v čase od 09:00 - 13:00 hod sa bude konať výcvik príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v okolí nášho mesta. Počas výcviku budú precvičované špeciálne činnosti leteckých záchranárov s vrtuľníkom v lokalite - zrúcanina Pajštún ( bez pristátia vrtuľníka) a v lokalite - Lingráby - Ďatelinky ( s pristátím vrtuľníka). Prosíme občanov o pochopenie a zhovievavosť.

 

 

04.09.2012

Autobusový zájazd do Ivančic

MKIC STUPAVA PORIADA autobusový ZÁJAZD DO partnerského mesta IVANČICE NA Slavnosti chřestu V SOBOTU 19. mája 2012 S ODCHODOM O 8:00 HOD. OD KD STUPAVA.
PROGRAM:
 Prehliadka PERMONIA v Oslavanoch (5 km od Ivančic) - vodárenská veža KUKLA
 Obed - podľa záujmu účastníkov
 Voľný program na Slávnostiach špargle
Zastávky: „ŽELEZŇÁK" - Ivančický viadukt cez rieku Jihlavu, Střibský mlýn
Prihlášky: DO 17. MÁJA 2012 TELEFONICKY NA T.Č.:02/65934312, E-MAILOM: INFO@MSKS-STUPAVA.SK, OSOBNE V KANCELÁRII KD STUPAVA.
CENA: 15,- €/OSOBA (vrátane vstupov)
BLIŽŠIE INFO: info@msks-stupava.sk, 02/65934312, 0911 934312

Plagát Ivančice pdf. /123 kB/

 

 

04.09.2012

Deň matiek 2012

Mesto Stupava a Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva všetky mamy a staré mamy na kultúrne podujatie pri príležitosti osláv Dňa matiek v nedeľu 13. mája 2012 so začiatkom o 16:00 h v Sedliackom dvore pri KD v Stupave.
V programe vystúpia deti zo Základnej umeleckej školy v Stupave, deti z MC Fifidlo (krúžok Folklórik) a tanečných skupín DEVIL´S a Eliah.
Vstup je voľný.

04.09.2012

Motivačné stretnutie pre ženy

Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva všetky ženy na Motivačné stretnutie pre ženy, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17. mája 2010 o 18:30 h v seminárnej miestnosti MKIC na 1. poschodí, vchod od Kúpeľnej ulice. Téma stretnutia:
AKO BYŤ SILNEJŠIE NEŽ TO, ČOHO SA OBÁVATE. Dozviete sa ako odbúrať obavy a ako prekonávať strach.
Lektor: Mgr. Janette Šimková, trénerka osobnostného rozvoja
Vstupné: 3,50 €/os

Plagát k podujatiu pdf. /47kB/

04.09.2012

Pozvánka na vernisáž

Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva na vernisáž výstavy Jána Prokeša a Michala Slezáka s názvom Májové fotoídy, ktorá sa bude konať v piatok 18. mája 2012 o 18:00 h vo Výstavnej sieni KD v Stupave.
Výstava je sprístupnená do 3. 6. 2012 nasledovne:
po - pi: 9:00-12:00, 13:00-16:00 h
so: 9:00-12:00 h
ne: 15:00-18:00 h

04.09.2012

Obcianske zdruzenie Pour Art Vas v mesiaci maj pozyva

Obcianske zdruzenie Pour Art Vas v mesiaci maj pozyva na nasledovne podujatia:

Dna 18. maja o 19.30 uvedie v komornom divadle hru divadla gunagu - Telenovela.
Ucinkuje: Roman Pomajbo, Zuzana Sebova, Hera Turban a Marian Prevendarcik.
Vstupne 12 EUR.

Dna 19. mája o 19.00 hodine v stupavskej synagoge sa uskutocni hudobno literarny
vecer Anasoft litera 2012. Autorske citanie z knih finalistov bude sprevadzane
koncertom skupiny Satenove ruky. Vstup volny.

Dna 20. mája o 15.00 hodine v komornom divadle uvedie v spolupraci s Vysokou
skolou muzickych umeni detske divadelne predstavenie Panacik na motivy rozpravok
Jana Uliciankeho. Vstupne 2,5 EUR.

Predpredaj vstupeniek na vsetky podujatia v prevadzkach: Sport Moda Milica, Via
cestovna agentura, Zlatnictvo Woletz, Lunik Pub a pokladna kina X pocas prevadzkovych
hodin kina. Viac informacii na internetovej stranke www.pourart.sk

04.09.2012

Medzinárodný turnaj v minihádzanej v Stupave

HC Tatrans Stupava Vás pozýva na 5. ročník medzinárodného minihádzanárskeho turnaj 4+1, ktorý sa uskutoční v dňoch 11. - 13.5.2012 v športovej hale pri základnej škole v Stupave. Na turnaji štartuje 44 družstiev zo Slovenska, Českej reubliky a Maďarska. Okrem 222 zápasov je pripravený bohatý sprievodný program. V piatok sa môžete tešiť na exhibíciu zručnosti na Nám. sv. Trojice pred kostolom o 18:30 hod. V sobotu o 19:00 hod. máme pre Vás pripravenú exhibíciu v dvoch kategóriach v školskej hale, ktorá bude ukončená zumbou pre deti. Viac info nájdete na našej stránke www.playminihandball.com

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ing. Zdeněk Jurica CSc
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ing. Zdeněk Jurica CSc.,
Dátum vyvesenia zásielky: 10.5.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

25.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Rozhodnutie

Rozhodnutie o dočasnom vyňatílesných pozemkov z plnenia funkcie lesa pdf.  /1,24 MB/

04.09.2012

Stavba ohrozujúca bezpečnosť

Stavba ohrozujúca bezpečnosť

Vo štvrtok 10. mája v podvečerných hodinách prišlo pri dopravnej nehode k poškodeniu pozostatku pôvodnej brány na ulici Zemanskej, vedľa pošty. Nehodou bola poškodená statika stavby, najmä klenba a oporný stĺp. Ešte v ten deň do 21.00 hodiny zabezpečil riaditeľ TSS s.r.o. Ing. Juria zafixovanie poškodenej stavby, mestská polícia zabezpečila miesto nehody. Vzhľadom na to, že stavba je súčasťou kultúrnej pamiatky - Zemanské, na druhý deň t.j. v piatok sa uskutočnila obhliadka miesta pracovníkmi MsÚ Stupava a odbornými pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Napriek tomu, že stavba nepatrí mestu, ale stojí na pozemku mesta, je mesto povinné zabezpečiť statický posudok, ako podklad pre ďalšie rozhodovanie KPÚ. Nakoľko sa jedná o havarijný stav bola bez verejnej súťaže vybraná oprávnená osoba - statik, ktorý vykoná obhliadku v sobotu 12. mája s tým, že posudok bude k dispozícii v pondelok. KPÚ na základe posudku rozhodne o ďalšom osude tejto stavby. Vyzývame občanov, aby rešpektovali opatrenia k zabezpečeniu stavby, nakoľko nie je zrejmé v akom stave sa poškodená stavba nachádza. -msú-

 

04.09.2012

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže pri MsZ v Stupave v spolupráci s MKIC, pripravuje

Burza šiat a drobných vecí pre sociálne slabšie rodiny pdf. /206 kB/

04.09.2012

Prijímacie skúšky do ZUŠ Stupava

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Stupave sa uskutočnia:
hudobný odbor: 22.-24.5. 13.00 - 18.00
tanečný odbor: 23.5. 14.00 - 18.00
výtvarný odbor: 22.-24.5. 13.00 - 18.00 (priniesť výtvarné práce)
literárno-dram.: 22.-24.5. 13.00 - 18.00
Informácie na tel.č. 65934 438 v popolud. hodinách a na webovej stránke www.zusstupava.sk.

S pozdravom

Mgr.Margita VICIANOVÁ
riaditeľka ZUŠ v Stupave
0905/446 008
www.zusstupava.sk

 

04.09.2012

Stupavský „víťazný oblúk\" ako ďalej ?


Ako sme už informovali po dopravnej nehode, kedy bola poškodená stavba bývalej brány na ulici Zemanskej (vedľa budovy pošty), mesto oslovilo Krajský pamiatkový úrad so žiadosťou o stanovisko, ako postupovať ďalej.

Cez víkend bola vykonaná obhliadka autorizovaným stavebným inžinierom - statikom stavieb, ktorý v pondelok 14. mája predložil statický posudok. V ňom konštatuje : „ navrhujem a doporučujem nasledovné riešenie: 1.Technicky a archívne zdokumentovať jestvujúce rozmery a tvar klenby. 2. Oblúk klenby postupne rozobrať s vyčistením nepoškodených tehál.3. Podobne rozobrať aj časti poškodených pilierov. 4. Vymurovať s maximálnym využitím pôvodných tehál ( ak staticky vyhovujú) podľa spracovanej dokumentácie novú klenbu so skrytým tiahlom a taktiež časti pilierov. Dané riešenie je z hľadiska rušnej centrálnej mestskej zóny najbezpečnejšie pre obyvateľov a návštevníkov mesta, pre prevádzku susedných objektov (pošta , klub) a taktiež pre dôležitý časový faktor ekonomiku investora." So statickým posudkom boli oboznámení pracovníci KPÚ, ktorí sa súhlasne vyjadrili k navrhovanému postupu. Momentálne je priestor okolo stavby zabezpečený označením a opätovne žiadame obyvateľov mesta, aby ho rešpektovali. K odporúčaným stavebným prácam príde v najbližších dňoch." Primátor Pavel Slezák zaujal nasledovné stanovisko : " Mesto má záujem, aby tento architektonický prvok, charakterizujúci Hlavnú ulicu, bol obnovený a zachovaný. V nedávnej minulosti sme navždy prišli o fasádu bývalej pošty a nedovolím , aby sa z centra mesta vytrácali objekty, ktoré sú súčasťou jeho koloritu. Oslovil som miestnych aktivistov a požiadal ich o spoluprácu. Reagovali so záujmom a sú ochotní pomôcť nielen pri zmapovaní súčasného stavu, ale aj pri prípravných prácach a následnej obnove. Nakoľko išlo o dopravnú nehodu budeme náklady riešiť s poisťovňou. Viem , že ide o záchranu pamiatky miestneho významu, ale stav objektu ohrozuje bezpečnosť a životy chodcov i účastníkov dopravy. Opatrenia musia byť vykonané v čo najkratšom čase, aby sme znížili riziko ohrozenia na minimum." - msú-

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Irena Jánošová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Irena Jánošová,
Dátum vyvesenia zásielky: 16.5.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

31.5.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Pozvánka na - Streetko-

Pozvánka pre deti pdf. /101kB/

Pozvánka pre dobrovoľníkov pdf. /120 kB/

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Robert Klučovský, nar. 31.3.1971 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Dokument na stiahnutie 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Silvia Hricová, nar. 26.5.1983 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Silvia Hricová, nar. 26.5.1983
Dátum vyvesenia zásielky: 18.5.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

2.6.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

04.09.2012

Očkovanie proti besnote

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Robert Kazarka oznamuje všetkým chovateľom psov a mačiek od 3 mesiacov veku, že dňa 26.5.2012 t.j. sobota v čase od 11.00 hod do 13.00 hod sa bude vykonávať preventívne očkovanie proti besnote pred budovou Veterinárnej ambulancie Hlavná 379/4 v Stupave. Manipulačný poplatok 6 eur.

04.09.2012

Vývesné reklamné plochy - výzva

Vážení spoluobčania, vážená odborná verejnosť,
dovoľujeme si Vám predstaviť zámer Mesta Stupava a jeho zákonných zástupcov na umiestnenie vývesných reklamných plôch - zariadení na pozemkoch mesta, ktorých účelom bude informovanie o kultúrnom a občianskom dianí na území mesta a o rôznych aktivitách spolkov a občianskych združení v našom meste.

 

Pre splnenie tejto myšlienky mesto vytipovalo sedem miest vhodných na umiestnenie vývesných zariadení.
Keďže architektonický vzhľad a tvar zariadení by mal zodpovedať charakteru mesta a lahodiť oku obyvateľov a návštevníkov mesta, touto formou vás vyzývame o zapojenie sa do vypracovania a predkladania návrhov na vzhľad, tvar a veľkosť vývesných plôch.

 

Termín predkladania návrhov: do 15/08/2012

 

Podklady pre vyhotovenie vašich návrhov spolu s požiadavkami mesta je možné vyzdvihnúť na oddelení výstavby, SÚ a životného prostredia mestského úradu, u Ing. Vigha.
Komisia vyberie z predložených riešení najviac zodpovedajúce vyššie hľadaným cieľom a úspešný návrh ocení odmenou vo výške 200,- €, ktorá bude zároveň cenou za predložené dielo.
Ďakujeme za ochotu zapojiť sa do aktivít mesta, ktorých výsledkom bude krajší vzhľad mesta a tým i vytváranie príjemného a pekného prostredia pre nás všetkých.

 

Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

K problematike materských škôl

S problémom materských škôl sa Stupava borí už niekoľko rokov. Nie je to problém posledného obdobia a dokonca nie len nášho mesta. Vzhľadom na to, že sa do Stupavy sťahuje veľa mladých rodín s malými deťmi je problém umiestnenia ich potomkov do MŠ o to najliehavejší.


V roku 2011 sa mestu podarilo vytvoriť nový priestor pre 22 detí v MŠ na Ružovej ul. rekonštrukciou objektu bývalých detských jasieľ. Ako predsedníčka komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže, som už minulý rok navrhovala prenájom priestorov na Kúpeľnej ul. za účelom zriadenia dvoch elokovaných tried už jestvujúcej MŠ na Marchéggskej ul. a popri tom postupne pripravovať finančné prostriedky na výstavbu dvoch tried, aby bol uspokojený záujem všetkých rodičov. Bolo viac možností, či už postaviť kontajnerovú MŠ pri ZŠ, aby bola väčšia variabilita využitia objektu po opadnutí baby boomu, alebo pristaviť dve triedy pri MŠ J. Kráľa. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prístavbu dvoch tried bez prenájmu, čo ako sa ukázalo podľa počtu detí nedokáže vyhovieť všetkým. Prebehlo verejné obstarávanie a ako to už na Slovensku chodí, nič sa nedá spraviť ľahko a bez problémov. Vzhľadom na pochybenie - nie zo strany mesta - bola elektronická aukcia pozastavená, vďaka čomu sa realizácia prístavby dostala do časového sklzu. Robíme všetko pre to, aby boli dve triedy postavené, aj keď o nejaký mesiac neskôr. 24. mája 2012 opäť prebehla elektronická aukcia na výber zhotoviteľa na dostavbu MŠ Janka Kráľa, tentokrát bola úspešná. Do 11 dní bude podpísaná ZoD a následne sa môže začať s výstavbou. V školskom roku 2012/2013 sa podarilo novo prijať 124 detí a neprijatých zostalo 39. Preto som opäť navrhla, aby sme okrem prístavby išli aj do podnájmu a tak vyriešili kompletne všetky žiadosti. Mamičky sa tak budú môcť vrátiť do pracovného procesu a finančne vylepšiť rodinný rozpočet v tejto neľahkej dobe. Na poslednom zastupiteľstve to bolo prerokované a uložené poverenej prednostke úradu vypracovať finančnú analýzu prenájmu. Mesto dalo vypracovať materiál na posúdenie podmienok pre vytvorenie zariadenia pre deti v predškolskom veku na nehnuteľnosť, ktorú by sme na tento účel prenajali. Vypracovaným podkladom sme zistili, že predmetná nehnuteľnosť by mohla slúžiť pre maximálne 24 detí, čo je pre mesto neprijateľné. Mesto úzko spolupracuje aj s pani riaditeľkami, ktoré sa tiež snažia o optimálne vyriešenie danej situácie.


Som presvedčená o tom, že by sa mal v Stupave vytvoriť centrálny register zápisu detí do MŠ na MsÚ a budem sa o jeho zavedenie usilovať. Rodičia odovzdajú prihlášku na úrade, kde sa rozdelia deti do príslušných MŠ podľa záujmu rodičov do ktorej MŠ chcú svoje deti zapísať a podľa možností príslušnej MŠ. Budú stanovené jasné pravidlá, rovnaké pre všetkých. V mestách, kde takýto register funguje sú všetci s ním spokojní a pani riaditeľky tak predchádzajú obvineniam z netransparentnosti a korupcie. Táto potreba vyšla aj na rokovaní v marci kedy sa na mestskom úrade zišli zástupcovia rodičov, p.primátor, riaditeľky materských škôl a zástupcovia mesta.


Chcela by som poprosiť rodičov detí o spoluprácu, ktorá spočíva v prihlásení sa k mestu Stupava trvalým pobytom o šírenie tejto osvety aj medzi priateľmi či susedmi, nakoľko takto sa zvýšia šance na prídel podielových daní od štátu a mesto bude mať viac finančných prostriedkov na budovanie občianskej vybavenosti. Držme si palce, nech všetko dobre dopadne.

 

Oľga Mózová, Predsedníčka komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže

04.09.2012

Občania sú znepokojení

V krátkom čase sa Stupava stala svedkom dvoch ozbrojených lúpežných prepadnutí pobočiek bánk. Som znepokojený skutočnosťou, že Stupava sa stala objektom takýchto útokov, ktoré ohrozujú nielen zamestnancov pobočiek, ale aj klientov a verejnosť.

So zadosťučinením konštatujem alebo skôr aj citujem uznanie zo strany vyšetrovateľov, že spolupráca s príslušníkmi našej mestskej polície je hodnotená ako nadštandardná, na najlepšej úrovni. Pri druhom prípade lúpeže - v piatok 25. Mája vo VÚB na Mlynskej ulici ako prví prišli na miesto činu naši policajti, miesto zabezpečili a privolali záchrannú službu, pretože prišlo aj k fyzickému útoku na zamestnankyňu banky. Uvedomujem si, že tieto útoky majú negatívny dopad na bezpečnostnú situáciu v našom meste, znepokojujú občanov a prinášajú riziká, ktoré sa môžu skončiť tragicky. Oslovil som vedenie bankových domov, ktoré sídli v našom meste, zorganizoval som pracovné stretnutie, témou ktorého bude spolupráca v oblasti bezpečnosti a prevencie kriminality v našom meste.
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

POĎAKOVANIE ZA POMOC

Pri dopravnej nehode, ktorou prišlo k poškodeniu stavby - barokovej brány na ulici Zemanská nebolo jednoduché rozhodnúť, čo so stavbou ďalej. V tejto situácii sa ako prvé urobili opatrenia pre stabilizovanie stavby.

Chcem poďakovať za ochotu a pomoc Ing. Suchému, ktorý ešte v ten večer navrhol spôsob statického zabezpečenia stavby, riaditeľovi TSS s.r.o. Ing. Juriovi a jeho zamestnancom, ktorí okamžite návrh zrealizovali. Následne sme oslovili Krajský pamiatkový úrad a statika, aby vypracoval posudok. V pondelok bol posudok predložený aj s riešením. Napriek tomu, keďže sme už vedeli, že stavba bezprostredne neohrozuje zrútením, na podnet Ing. arch. Ivana Klasa a p. Milana Greguša bol vypracovaný ešte jeden návrh na opravu resp. rekonštrukciu poškodenej stavby. Toto riešenie - zafixovanie poškodených častí drevenými klinmi bolo jednoznačne šetrnejšie vo vzťahu k pamiatke, aj z finančného hľadiska. Práce sa realizujú pod vedením odborníka na pamiatky Ing. V. Kohúta. Rekonštrukcia bude ukončená úpravou fasády stavby. Nakoľko išlo o dopravnú nehodu a tým aj poistnú udalosť, náklady spojené s rekonštrukciou stavby si mesto uplatní u pôvodcu škody. Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli nielen prácou, ale aj pri odbornom posudzovaní a rozhodovaní o záchrane pamiatky.
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

Sľub chceme splniť

Problém s umiestnením detí predškolského veku do materských škôl je nočnou morou primátora i poslancov mestského zastupiteľstva. Riešením je prístavba dvoch tried, čím by sa rozšírila kapacita materskej školy na ulici J. Kráľa o 40 detí. Po prerušení verejného obstarávania ( z dôvodu uplatnenia námietky jedného z uchádzačov na ÚVO - úrad pre verejné obstarávanie) sa napokon ukázalo, že mesto nepochybilo a súťaž pokračovala elektronickou aukciou.

Táto sa konala v stredu 23. mája, skončila výberom uchádzača s najnižšou cenou a najkratším termínom realizácie stavby - 11 týždňov. Ďalší postup znamená, že do 15 dní od oznámenia výsledkov súťaže t.j. do 8. júna nadobudne platnosť podpísaná zmluva a začne sa s realizáciou stavby. Uvedomujeme si, že rodičia okrem umiestnenia svojich detí do predškolského zariadenia riešia aj otázku možnosti zamestnať sa, potrebujú istotu, že ich dieťa bude prijaté, aby mohli matky nastúpiť do zamestnania. Z hľadiska zabezpečenia financovania prevádzkových nákladov nových tried je pre mesto dôležitý termín 15. september t.r., dokedy sa nahlasujú skutočné počty miest v materských školách. Financovanie prevádzky do konca t.r., vybavenie materskej školy zariadením musí zabezpečiť mesto zo svojich zdrojov, konkrétne z bežných výdavkov rozpočtu. V tejto súvislosti sa pripravuje aj návrh VZN, ktorým sa zvýši školné na jedno dieťa z 12 na (taký je spoločný návrh mesta a materských škôl ) 20 euro mesačne. Tieto prostriedky sa vracajú do materských škôl na pokrytie všetkých výdavkov okrem miezd a odmien. V situácii, kedy nie je dostatok miest , mesto na vlastné náklady buduje, zariaďuje a a bude prevádzkovať ďalšie dve triedy, nie je toto opatrenie drastické, ak pomôže zabezpečiť prevádzku a rozšírenie kapacít materských škôl. Pre porovnanie za dieťa umiestnené v súkromnom predškolskom zariadení rodičia zaplatia mesačný poplatok cca 360 eur, viem potom pochopiť otázku, ktoré mi kladú - prečo práve moje dieťa nie je umiestnené v materskej škole ? -. V rozpočte mesta sú však schválené finančné prostriedky na stavbu dvoch tried, na ich vybavenie a tiež aj na zabezpečenie prevádzky do konca t.r. Jediným rizikom je, že dodávateľ nesplní zmluvné podmienky, nedodrží termín odovzdania stavby. Zmluvné podmienky zo strany mesta sú voči dodávateľovi veľmi tvrdé, ale ak by aj prišlo k pokutám, tie nám problém nevyriešia.
Pavel Slezák, primátor

04.09.2012

Ponuka

Vážení občania,
chcete sa stať obchodným zástupcom a spolupracovať so spoločnosťou Provident Financial, s.r.o.? Spoločnosť ponúka časovú flexibilitu, týždennú výplatu provízií v hotovosti, vlastné podnikanie v okolí Vášho bydliska a zaškolenie zdarma. Vhodné popri zamestnaní, materskej dovolenke, dôchodku, ale aj ako hlavná činnosť. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie /výučný list/ a chuť do práce. V prípade záujmu kontaktujte, prosím, bezplatnú Profilinku 0850 63 89 63.

04.09.2012

Nové zariadenie pre seniorov


Mediambul - zariadenie pre seniorov, Hviezdoslavova 56, Stupava, otvorilo nové zariadenie pre seniorov s dennou formou pobytu. Poskytuje tieto služby:
• Záujmovú činnosť a krúžky
• Sociálne poradenstvo
• Relaxačné techniky
• Rehabilitácie
• Pitný režim a stravovanie priamo v zariadení
• Informácie a pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Prevádzkové hodiny sú vždy v pondelok až piatok od 07.00 hod. do 17.00 hod.
Bližšie informácie na tel.č. 0915/ 757 417

 

 

04.09.2012

Divadelné predstavenie

Plagát divadelného predstavenia pdf. /86kB/

04.09.2012

Začatie stavebného konania- Skládka Zohor

Dokument k začatiu stavebného konania - Skládka Zohor pdf. /1,4MB/

04.09.2012

Program MKIC Stupava na mesiac jún 2012

Program MKIC Stupava na mesiac jún 2012 na stiahnutie pdf. /1,37 MB/

04.09.2012

Pozvánka na MDD

Pozvánka na MDD pdf. /2,45 MB/

04.09.2012

Víkend historických parkov a záhrad

04.09.2012

Vymáhanie daňových nedoplatkov

Mesto plánuje zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu nedoplatkov k 31.12.2011 v mesiaci júl na svojej internetovej stránke.
Mesto Stupava v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých predpisov zverejní v mesiaci júl 2012 na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu daňových nedoplatkov k 31.12.2011. Je preto v záujme týchto daňových dlžníkov, aby svoje daňové nedoplatky mestu dobrovoľne čo najskôr zaplatili. Najviac daňových dlžníkov mesto eviduje na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na dani z nehnuteľnosti a na dani za psa.
Zverejnenie zoznamov je jednou z možnosti dosiahnuť aspoň čiastočné zníženie stále narastajúceho stavu nedoplatkov.

04.09.2012

Úradné hodiny Urbárskej spoločnosti Stupava

Urbárska spoločnosť oznamuje svojím členom, že úradné hodiny budú každý pondelok v dobe 17.00 - 19.00 hod. v priestoroch Požiarnej zbrojnice na Hlavnej ul. 9/A v Stupave v kancelárii na poschodí. V kancelárii bude pre stránky prítomný poverený člen urbárskej spoločnosti.

Výbor urbárskej spoločnosti

04.09.2012

Pozvánka na koncoročné podujatia v ZUŠ Stupava

Program na jún 2012:

5.6.2012 - 18.00 Absolventský koncert - konc.sála školy
7.6.2012 - 17.30 Absolventský recitál M.Ivančíka - kaplnka DSS Stupava
9.6.2012 - 16.00 Koncert git.súboru La Trio - kaplnka DSS Stupava
14.6.2012 - 18.00 Vernisáž výstavy VO J.Hanovej - Synagóga Stupava
Výstava otvorená 15.6. - 10.30-17.30
16.6. - 10.30 - 18.00
18.6. - 9.00-16.30
21.6. - 9.00 - 17.30
22.6. - 10.30-17.30
23.6. - počas burzy kníh
25.6. - 13.00-16.00
20.6.2012 - 17.00 Vernisáž výstavy VO akad.mal.A.Dzianovej - ateliér ZUŠ
Výstava potrvá do začiatku škol.roka 2012/2013

 

Pozvánka pdf. /203 kB/

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladislav Obadal
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladislav Obadal,
Dátum vyvesenia zásielky: 11.6.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

25.6.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Zámer Mesta Stupava

Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

• zameniť pozemky takto: zamieňajúci I. Mesto Stupava ako vlastník pozemku reg. E KN p. č. 363/1 - orná pôda, výmera 960m2, k. ú. Stupava a zamieňajúci II. ÚZŽNO v SR ako vlastník pozemku reg. C KN p. č. 825/3 - zastavané plochy, výmera 1257m2, k. ú. Stupava, LV 3312, zamieňajú svoje pozemky tak, že na základe Zámennej zmluvy nadobudne zamieňajúci I. mesto Stupava pozemok p. č. 825/3 a zamieňajúci II. ÚZŽNO v SR nadobudne časť pozemku p. č. 363/1, určenú geometrickým plánom ako novovytvorený pozemok p. č. 363/1 - záhrada, výmera 700m2 a p. č. 363/8 - záhrada, 90m2, z dôvodu, že zámenou pozemkov mesto Stupava získa pozemok potrebný k vybudovaniu svetelnej križovatky Školská - Hlavná - Zdravotnícka.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Robert Klučovský,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Verejná vyhlýška pdf. /318 kB/

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Robert Klučovský
Dátum vyvesenia zásielky: 11.06.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.06.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Júnová tančiareň


Mestské kultúrne a informačné centrum vás pozýva na JÚNOVÚ TANČIAREŇ - tanečný večer plný živej hudby, zábavy a dobrej nálady v sobotu 16. júna na Sedliackom dvore pri KD v Stupave so začiatkom o 18:00 hod.

Plagát pdf. /137kB/

04.09.2012

Oznámenie

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamujeme obyvateľom Novej ul. (lokalita Obora, prístupová cesta smerom k ul. U Kozánka), že v termíne od:

18.6.2012 do 30.7.2012

bude vykonávať prekládku vodovodného potrubia, čím bude obmedzená doprava a prístup k dotknutým pozemkom v danej lokalite.

Za pochopenie ďakujeme
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

04.09.2012

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Verejná vyhlýška - Rozhodnutie - povolenie zmeny pred dokončením - Križovatka juh - na dialnici D2 pdf.

04.09.2012

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Verejná vyhláška - Rozhodnutie k povoleniu Vegetačných úprav - Križovatka juh D2 pdf.

04.09.2012

Výzva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym vyzýva občanov, ktorí si od 12. Marca 2012 zakúpili stromčeky jedlých gaštanov, alebo si ich nechali zo záhradných centier zaslať na dobierku, aby kontaktovali príslušných oblastných fytoinšpektorov odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.
Tieto stromčeky sú infikované nebezpečným karanténnym škodlivým organizmom - Hrčiarkou gaštanovou, ktorá napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov.
Vplyvom teplého počasia sa očakáva liahnutie škodcu už v týchto dňoch a po vyliahnutí sa môže škodca veľmi rýchlo rozšíriť. Preto je potrebné čím skôr kontaktovať príslušné úrady prípadne stromčeky hneď spáliť.
Bližšie informácie na tel. č. ústavu: 02-692 044 41

04.09.2012

Oznam o možnosti nahliadnutia do zámeru Ďialnica D2

Oznamujeme obyvateľom Mesta Stupava, že podľa § 23 ods. 3, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, majú možnosť v čase od 14.6.2012 do 6.7.2012 nahliadnuť do zámeru

„ Diaľnica D2 Bratislava -št. hranica SR/ČR".

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave predložil MŽP SR zámer, ktorý ako dotknutá obec zverejníme a do ktorého je možné nahliadnuť, prípadne robiť si z neho výpisy a odpisy, na MsÚ - kancelária č. 8 v stránkových dňoch.


Zároveň oznamujeme, že svoje písomné stanoviská k zámeru môžete doručiť ministerstvu do 21 dní od doby, keď ste boli o zámere informovaní.

 

 

04.09.2012

Daruj školské pomôcky

Slovenská katolícka charita (SKCH) aj tento rok organizuje podujatie „Daruj školské pomôcky". Počas celého júna budú žiaci a študenti darovaním svojich použitých, no funkčných pomôcok pomáhať sociálne-núdznym deťom a zamýšlať sa tak nad životnými podmienkami svojich rovesníkov. Zbierka trvá od 1.-30. júna 2012. Zoznam centier, ktoré prijímajú školské pomôcky nájdete v prílohe alebo na www.charita.sk a www.mladacharita.sk.

Boli by sme vám vďační, ak by ste mohli zverejniť túto informáciu na vašej webovej stránke a samozrejme, ak by ste sa aj zapojili.

Adresy centier pdf.388 kB

04.09.2012

Zrušenie TP

Milan Pavlačič a Jarmila Pavlačičová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pdf. 146kB

04.09.2012

Zrušenie TP

Helena Takáčová

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pdf. 144 kB

04.09.2012

Zrušenie TP

Elena Petereins

Oznámenie o zrušené trvalého pobytu pdf. 142 kB

04.09.2012

Prehratý súd

Prehratý súd

Marcové pojednávane na Okresnom súde v Malackách medzi Mestom Stupava a akciovou spoločnosťou Polygon, Stupava sa pre Mesto skončilo neúspešne. Voči rozsudku sa síce Mesto odvolalo, no pozitívne vyhliadky na vyriešenie tejto kauzy sú neisté.

Celá záležitosť má svoje korene v roku 2000, kedy sa Mesto Stupava stalo podieľnikom v akciovej spoločnosti Polygon Stupava. Mesto ju založilo spoločne s občianskym združením pre bezpečnosť cestnej premávky, BECEP. Jej cieľom bolo vybudovanie polyfunkčného dopravného areálu, ktorý mal slúžiť na vzdelávanie vodičov z povolania a priniesť nové pracovné príležitosti. Podobné zariadenia boli v Európe bežné a mali svoju tradíciu i opodstatnenie. Iniciátorom bol Ing. Jirko Malchárek z BECEP, ktorý v tom čase jednal s vtedajším primátorom Stupavy, Ing. Antonom Darášom. Ako vklad do novozaloženej spoločnosti vložilo Mesto pozemky, ktorých hodnota sa vtedy vyčíslila na 200 000 Sk, pričom občianske združenie BECEP vložilo 800 000 Sk v podobe know-how. Do celého projektu mal vstúpiť zahraničný investor s hodnotou investície cca 120 mil. Sk.
Vo svojom návrhu na Okresnom súde žiadalo Mesto Stupava vrátenie spomínaných pozemkov z dôvodu neplatnosti vtedajších právnych úkonov a aj preto, lebo a.s. Polygon Stupava je v likvidácii. Smutným je na celej kauze fakt, že k realizovaniu sľubného projektu nikdy neprišlo.
Spomínané pozemky sú zatiaľ v pôvodnom stave a aj po 12-tich rokoch je tu stále nádej, že budú vrátené Mestu. Pravda, ak bude odvolanie voči vynesenému rozsudku úspešné...

Podľa rozsudku Okresného súdu v Malackách z marca 2012 spracovala Monika Švehlová

Rokovanie s majoritným vlastníkom
V piatok 15. júna bol primátorovi doručený list od nového majoritného vlastníka obchodnej spoločnosti Polygon Stupava a.s. v likvidácii. List určený primátorovi a poslancom bol odoslaný adresátom. V pondelok 18. Júna sa konalo stretnutie primátora a členov mestskej rady s konateľom spoločnosti BECEP s.r.o. p. Vladimírom Škrovanom. Cieľom stretnutia bolo vypočuť si stanovisko deklarované v liste. Na stretnutí primátor oznámil, že mesto Stupava podá odvolanie voči rozsudku v stanovenom termíne, zároveň budú prebiehať rokovania o ďalšom postupe s novým vlastníkom spoločnosti.
Pavel Slezák, primátor

Príloha č.1 pdf. /1MB/

Príloha č.2 tif./78 kB/

Príloha č.3 tif./ 54 kB/

 

 

04.09.2012

O Z N A M

 

V súvislosti s extrémnymi horúčavami, v zmysle § 22 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve bude Mestský úrad dnes 20.6.2012 v čase od 16:00 hod. zatvorený.


Za pochopenie ďakujeme.

 

 

04.09.2012

Oznam o pristavení VOK

 

Od piatka 22.6.2012 budú na zbernom dvore pristavené kontajnery

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch 22. - 24. júna 2012 budú podľa kalendára zberu v Meste Stupava pristavené veľkoobjemové kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad, teda taký, ktorý sa bežne nezmestí do zbernej nádoby a na drobný stavebný odpad.
Kontajnery budú pristavené na zbernom dvore - na ulici Mierovej, v areáli bývalej skládky. Zberný dvor bude otvorený v piatok (22.6.2012) do 15:30, v sobotu (23.6.2012) a v nedeľu (24.6.2012) od 8:00 - do 16:30 hod. Cez obed od 11:30 do 12:30 bude zberný dvor zatvorený.

Tieto kontajnery môžu využívať všetci obyvatelia, ktorí sú platcami za odpady v Stupave.

Na zbernom dvore môžu občania počas celého roka odovzdávať aj zeleň, elektroodpad, pneumatiky, sklo, papier, plasty, tetrapaky, akumulátory a batérie.

 


MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Badrňa,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Badrňa,

Dátum vyvesenia zásielky: 21.6.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

6.7.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Irena Jánošová,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Irena Jánošová,

Dátum vyvesenia zásielky: 21.6.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

6.7.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Rozhodnutie - Klučovský Robert

Rozhodnutie pdf. /946 kB/

04.09.2012

Oznam

Oznamujeme verejnosti a obyvateľom mesta, že dňa 26.6.2012, t.j. v utorok, bude Mestský úrad Stupava pre verejnosť zatvorený z dôvodu celodenného školenia zamestnancov úradu.

04.09.2012

Pozvánka na denný hudobný tábor

04.09.2012

Urbanisticko - architektonickýá štúdia stavby : Polyfunkčná zóna

Úvodný materiál pdf.

Príloha 7zip.

04.09.2012

Pozvánka na prednášku prof.Milana S. Ďuricu

Pozvánka pdf. /572 kB/

04.09.2012

Parkovanie na verejnej zeleni a chodníkoch

Parkovanie na verejnej zeleni a chodníkoch pdf. /142 kB

04.09.2012

Náhradný termín vývozu KO vo sviatok

Náhradný termín vývozu pdf. /97.6 kB/

04.09.2012

Oznam

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave-Máste oznamuje, že počas celých letných prázdnin sa bude konať výmenná burza nálepiek futbalistov. Výmenná burza bude vždy v utorok a štvrtok v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania Supermarket Billa

Oznámenie pdf. /2,3MB/

Príloha č. 1 pdf.

04.09.2012

Výstrahy pre okres Malacky


Popis výstrahy:

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 1.7.2012 od 09:00 do 20:00
Výstraha:
V okrese Malacky sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 34 - 38 °C.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 34 - 38 °C

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 1. stupeň
Trvanie javu: 30.6.2012 od 10:00 do 20:00
Výstraha:
V okrese Malacky sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 35 °C.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti je nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 33 - 35 °C

 

04.09.2012

Prenájom


Mesto Stupava
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

• prenajať časť pozemku v k. ú. Stupava, p. č. 193/34 o výmere 61m2, spol. BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., Bajkalská 19/a, Bratislava za účelom zriadenia manipulačnej plochy a plochy na uloženie kontajnerov po dobu realizácie stavby „Supermarket BILLA - Stupava, Hlavná ulica Stupava"

 

 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Štefan Polák, nar. 1952 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Štefan Polák, nar. 1952
Dátum vyvesenia zásielky: 2.7.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa: 17.7.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladislav Obadal, nar. 1970 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:


Meno a priezvisko adresáta: Vladislav Obadal, nar. 1970
Dátum vyvesenia zásielky: 2.7.2012


Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:
17.7.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.


Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

 

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič, nar. 1943 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:


Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič, nar. 1943
Dátum vyvesenia zásielky: 2.7.2012


Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.7.2012


Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Tomáš Jančár, nar. 1984 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:


Meno a priezvisko adresáta: Tomáš Jančár, nar. 1984
Dátum vyvesenia zásielky: 2.7.2012


Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

17.7.2012


Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

04.09.2012

Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

BSK vyhlasuje obchodné verejné súťaže s použitím elektronickej aukcie o najvhodnejsí návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy (Nájomnej zmluvy) na nehnuteľnosti. Bližsie informácie sú v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:
Oznámenie o vyhlásení Obchodných verejných súťaží

04.09.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marta Šteflovičová, nar. 1956 o uložení doručenej písomnosti (zásielky) podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:


Meno a priezvisko adresáta: Marta Šteflovičová, nar. 1956
Dátum vyvesenia zásielky: 4.7.2012


Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00-12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

19.7.2012


Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.
Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

04.09.2012

Dovolenka MUDr. Erdélyiovej

MUDr. Erdélyiová oznamuje svojím pacientom, že v dňoch 06. 07. - 13. 07. 2012 /vrátane/ bude mať dovolenku. Zastupovať budú MUDr. Magala a MUDr. Hasák vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Pracovné miesto

Domov dôchodcov Gerion v Borinke prijme na zastupovanie zdravotnú sestru alebo ošetrovateľku.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.č. 65 938 047 alebo priamo v Gerione.

04.10.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto o z n a m u j e obyvateľom:
Patrik Pucher, nar. 10.6.1993
a Dominik Valík, nar. 30.3.1988,
že dňa 4.7.2012
Vám zrušilo trvalý pobyt
na návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.

 

Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.


Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ a g/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

Monika Vrábelová, ohlasovňa pobytu

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu na stiahnutie

04.09.2012

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí - Green City

Oprava - dokument pdf.

04.09.2012

O2 spustila 3G sieť aj v Stupave

Spoločnosť Telefónica Slovakia spustila vo vašej obci rýchlejší internet vďaka rozšírenému pokrytiu 3G sieťou. Stupava sa tak stala jednou zo 160 obcí, ktoré boli alebo budú pripojené v roku 2012. Zákazníkom O2 sa teda môže v tejto lokalite zobraziť na displejoch telefónov, ktoré sú schopné pracovať v 3G sieti, symbol 3G resp. 3,5G. Pokrytie 3G sieťou dosiahne do konca roka už 50 % populácie v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov.

 

V súvislosti so zapnutím 3G siete v uvedenej lokalite chce O2 upozorniť najmä zákazníkov, ktorí si zakúpili v poslednom čase smartfón, že s podstatným zrýchlením siete môže narásť aj ich dátová prevádzka. Väčšina smartfónov sa intenzívne pripája na internet a nemusí to byť len internetový prehliadač spustený zákazníkom, ale aj spojenie so sociálnymi sieťami či synchronizácia e-mailov. Ideálnym riešením pre využívanie internetu v mobile je aktivácia dátového balíčka. Zákazníci tak budú môcť svoje zariadenia využívať na plno a pohodlne.

 

Spolu s rozširovaním 3G siete O2 zároveň prinieslo od 11. apríla aj výrazné zvýšenie rýchlosti siete. Zvýšená prenosová rýchlosť môže dosiahnuť maximálne 14,4 Mbit/s pre prijímanie a 2 Mbit/s pre odosielanie dát. Obyvatelia nových 3G lokalít si môžu skúsiť prácu v sieti O2 s balíčkom Internet do mobilu na 1 mesiac zadarmo.

 

Viac informácií o dátových balíčkoch, ako aj rýchlosti siete nájdete na http://www.o2.sk/pre-vas/internet/balicky.

04.09.2012

Letná škola maľovania pre dospelých

OZ POhodka pozýva na letnú školu maľovania pre dospelých, ktorá sa uskutoční budúci týždeň  16. - 20. júla od 17. - 19. hod.. Bude sa maľovať na plátno akrylom.

Poplatok je 40 Eur/osobu, v cene je všetok materiál.
Podrobnosti nájdete na webstránke pohodka.eu.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na tel. č.: 0918 420 437.

Tešíme sa Vás.

04.09.2012

Výberové konanie

Mesto Stupava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Stupave. Podrobné informácie o výberovom konaní sú v dokumentoch na stiahnutie:

04.09.2012

Športové poukazy - pilotný projekt pre školy

Mesto Stupava sa zapojilo do „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012, „Športové poukazy - pilotný projekt pre školy".ZŠ kapitána Jána Nálepku, Školská 2, Stupava bola poskytnutá dotácia v sume: 18 030,eur (02601 Šport na školách a rekreačný šport).

Viac na adrese http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9123
Dokument na stiahnutie

04.09.2012

Bezpečnosť a meranie rýchlosti v Meste Stupava

Mesto Stupava spracovalo projekt s názvom „Bezpečnosť a meranie rýchlosti v Meste Stupava" a získalo dotáciu z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Mesto Stupava zakúpilo merače rýchlosti s cieľom, aby uvedené merače rýchlosti upozorňovali vodičov nielen na rýchlosť ich vozidla, ale aj na to, že vchádzajú do mesta, kde je dovolená max. rýchlosť 50 km/hod. Ďalej by sa štatisticky vyhodnocovala hustota premávky a priemerná rýchlosť vozidiel, ktorá by mohla byť následne využívaná pre potreby PZSR. V daných lokalitách sa môžu vykonávať merania rýchlosti v časoch, keď dochádza k najčastejšiemu porušovaniu Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. V neposlednom rade tieto tabule majú aj silný psychologický efekt na vodičov, pomocou svetelného zobrazenia prekročenej povolenej rýchlosti upozornia vodiča na jeho rýchlosť, čoho následkom je podvedomé zníženie rýchlosti vozidla. Predpokladáme, že inštalovaním meračov rýchlosti dôjde k zníženiu počtu dopravných nehôd práve na týchto úsekoch a zároveň tým dôjde k zvýšeniu bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov CP - chodcov!
Mgr. Pavel Slezák primátor mesta Stupava absolvoval pracovné rokovanie s A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.. A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. zafinancuje 1 ks merača rýchlosti, ktorý daruje mestu Stupava. Merač rýchlosti bude označený logom A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o..

Dňa 11.7.2012 sa uskutočnila 1. etapa umiestnenia:

 • vstup do Mesta Stupava od Bratislavy, Cesta I/2, Hlavná ulica.
 • vstup do Mesta Stupava, smer od Vysoká pri Morave, ulica F. Kostku.

2. Etapa umiestnenia sa uskutoční priebežne v auguste 2012:

 • vstup do Mesta Stupava, smer od obce Borinka, Nová ulica
04.09.2012

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Kremenica - Green Resort

04.09.2012

Rozhodnutie MDVRR SR o odvolaní spoločnosti Karovič, s.r.o.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zamietlo odvolanie spoločnosti Karovič, s.r.o..  - dokument na stiahnutie.

04.09.2012

Zahrajme sa na remeslo


Mestské kulútrne a informačné centrum v Stupave pozýva deti na letné workshopy ZAHRAJME SA NA REMESLO, ktorých hlavnou témou a materiálom bude koža. Workshopy sa budú konať v utorok 24. a vo štvrtok 26. júla od 14:00 do 17:30 h v nízkoprahovom centre v Kultúrnom dome v Stupave. Vstup voľný.

 

 

04.09.2012

Letný fototábor pre deti

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave v spolupráci s Ateliérom Fantázie, oz. organizuje denný LETNÝ FOTOTÁBOR. Denný tábor pre deti vo veku 8 - 17 rokov v dňoch 6. - 10. augusta 2012 .
Cena: 80,- €/os/týždeň.
V cene je zahrnuté: Strava, pitný režim, odborní lektori, fotografická technika, výlety, šport, veľa zábavy.
Prihlásiť sa môžete do 20. júla 2012. Prihlášky nájdete na www.msks-stupava.sk.
Bližšie informácie na t. č.: 6593 4312.

 

 

04.09.2012

Kino Borník pozýva

Letné kino Borník pozýva na letné filmové večery v amfiteátri.
V utorok 17. júla komédiu TADY HLÍDAM JÁ.
V stredu 18. júla vás pozývame na animovanú komédiu Madagaskar 3 v slovenskom dabingu.
Vstupné: 2,50 €/os
Začiatok premietania: 21:15 h, resp. po zotmení.

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave pozýva na Svätojakubský jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu 28. júla 2012 od 8:00 h v Sedliackom dvore a areáli pri Kultúrnom dome v Stupave. Súčasťou podujatia bude aj IV. ročník súťaže vo varení guláša "Stupavský gulášek 2012". Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť do 23. 7. 2012 podaním prihlášky, ktorú nájdu na webovej stránke www.msks-stupava.sk. Bližšie informácie na t.č. 65934312.
Ďalej MKIC pozýva na júlovú tančiareň - tanečnú zábavu so živou hudbou, ktorá sa bude konať v sobotu 28. júla od 18:00 h na Sedliackom dvore pri KD v Stupave. V prípade nepriaznivého počasia sa tančiareň uskutoční vo veľkej sále KD.

04.09.2012

10. ročník Stupavského maratónu


Občianske združenie Maratón Vás srdečne pozýva na jubilejný desiaty ročník Stupavského maratónu - INTERSPORT Stupava Trophy 2012/Stupavský MTB maratón v kombinácii s TV MARKÍZA BEHom, ktorý sa bude konať v dňoch 28. a 29. júla 2012 v parku za Kaštieľom. Aj tento rok je pre vás, okrem samotného MTB maratónu, pripravený bohatý program. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke www.stupavskymaraton.sk
Organizátori Stupavského MTB maratónu, ktorý sa bude konať v dňoch 28. a 29. júla hľadajú brigádnikov na pomoc pri organizovaní pretekov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v bicyklovom obchode KOLIESKO v Stupave alebo na tel. čísle: 0948110690.

 

 

                                 

Malá bilancia pred akciou:
---------------------------------------------------------------------------
- pripravili sme pre VÁS maratónsku dedinku s rozlohou 20.000 m2
- na podujatie sa on-line registrovalo 1010 účastníkov
- na našom podujatí je pre VÁS pripravených 65 športových kategórii
- čaká na VÁS 195 rozličných trofejí
- v tombole na VÁS čakajú tri hodnotné bajky GENESIS od INTERSPORTU (pre informácie kliknite na: www.genesisbikes.sk)
- INTERSPORT bude mať na mieste k dispozícii počítačovú analýzu posedu pre optimálne nastavenie bicykla a pre väčšiu radosť z jazdy
- KAKTUS BIKE Bratislava bude prezentovať MTB bicykle zo svojej ponuky
- Bicykle od Petra Prívaru predvedú aktuálnu ponuku SCOTT bicyklov v predvádzacom kamióne
- ZANZO BIKE & SKI Bratislava sa bude prezentovať vlastnými značkami
- na akcii nájdete aj KOLIESKO, bicyklový obchod zo Stupavy
- 1. Cena v Bežeckej tombole!!! Firma Baumax poskytla vysokotlakový čistic Karcher K 7.91 MD T, v hodnote 449 €
- UniCredit Bank poskytla dve bezkontaktné platobné nálepky StickAir s vkladom 250,- EUR
- do tomboly nám naši partneri prispeli hodnotnými cenami v celkovej sume cca 25.000,- EUR
- nachystali sme 5972 fliaš s nápojmi od firmy PEPSI COLA
- je pripravených viac ako 4000 porcii jediva rôznych druhov od RONA s.r.o.
- bude aj TRDELNÍK z Perneku :-)
- Dallmayr ponúkne kvalitné kaviarenské služby v prírode
- pripravili sme pre Vás 16 umývacích boxov CYKLOSTÁR pre VAŠE zašpinené horské bicykle. V boxoch sa na VÁS tešia STUPAVSKÝ dobrovoľný HASIČI so svojou TATROU 815 :-))
- vedľa boxov budú omiestnené sprchy so studenou vodou
- pripravili sme pre VÁS uschovňu bicyklov pre 500 horských bicyklov
- o VAŠE zdravie a bezpečnosť sa postará 42 profesionálnych záchranárov z INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM, k dispozícii bude kamiónová nemocnica s JIS jednotkou a 19 kusov ďalšej zachranárskej techniky (Sanitky, terénne sanitky a záchranárske štvorkolky)
- pripravené budú dve cisterny s pitnou vodu od Bratislavskej Vodárenskej Spoločnosti
- pripravili a označili sme pre VÁS v Stupave niekoľko parkovacích zón (na Autobusovej stanici, za Billou, Nová ulica-cesta smer Borinka, plocha pri Penzióne Intenzíva). Prosime účastníkov nášho podujatia, neparkovať pred výjazdmi z rodinných domov. Hlavne vyzývame k rešpektovaniu dopravných predpisov.

Počas podujatia VÁS budú usmerňovať a strážit hliadky ŠTÁTNEJ a MESTSKEJ POLÍCIE. Určite sa oplatí rešpektovať pokyny a rady príslušníkov POLÍCIE.

Veľmi dôležité je zanechávať motorové vozidlo riadne uzamknuté a nenechávať si na viditeľných miestach žiadne osobné a cenné veci.

Pre prípad poveternostnej nepohody je v mieste podujatia postavený stan s rozlohou 500 m2, stolovanie bude pripravené pre 1000 ľudí.

Na VAŠE prianie milí cyklisti... V sobotu od 15.00 bude realizované firmou RBXT na ledkovej obrazovke o rozmeroch 6x4 metra, premietanie priameho prenosu z Olympiády v Londýne. Prestrihy budeme venovať našej cyklistickej hviezde, Petrovi Saganovi. Príďte si toto všetko vychutnať s bikermi!!

Pred Stupavou bude iba v SOBOTU k dispozicií vrtuľník pre výhliadkové lety. Na mieste bude aj cisterna na dotankovanie paliva. V nedeľu sa výhliadkové lety neorganizujú.

K dispozícii bude aj detský kútik s atrakciami. Dospelý si môžu otestovať s firmou OPEL AUTOTREND-FLEET SERVICES na skúšobných jazdách najnovšie novinky z vozového parku a doplnky určené na prevoz bicyklov. GoPro ponukne Test najnovších kamier pre akciu do nepohody... Sprievodny program sme zamerali na všetky vekové kategórie. Jednoducho každý si nájde to svoje...


Prezentácia účastníkov začína už des od 15.00 v našej maratónskej dedinke.


A hlavne, teší sa na VÁS BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, mesto STUPAVA a BRATISLAVA spolu s 325 členným tímom usporiadateľov a partnerov nášho celého dvojdňového podujatia.

 

 

 

04.09.2012

Vývoz vriec a kovového odpadu

Vývoz vriec dokument pdf. 123kB

Vývoz kovového odpadu pdf. 27,2kB

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška pdf. 171 kB

04.09.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu Supermarket Billa - Stupava, Hlavná ulica, SO - 07, Komunikácia, parkoviská a spevnené plochy. pdf. ( 170 kB)

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Viliam Kovačič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Viliam Kovačič, nar. 1984
Dátum vyvesenia zásielky: 24.7.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

8.8.2012

 

04.09.2012

Dovolenka

MUDr. Hasák oznamuje svojim pacientom, že v čase od 30.7. do 10.8. vrátane bude mať dovolenku. Zastupovať ho budú MUDr. Erdélyiová a MUDr. Magala vo svojich ordinačných hodinách.

04.09.2012

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu MOK Borinka 149 Italmarket Slovakia

Začatie územného konania pdf. (4,00 MB)

Príloha č.1 pdf. (186 kB)

Príloha č.2 pdf. (248 kB)

Príloha č.3 pdf. (233 kB)

Príloha č.4 pdf. (247 kB)

Príloha č.5 pdf. (249 kB)

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Branislav Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Branislav Moncman,
Dátum vyvesenia zásielky: 27.7.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.8.2012

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Mária Dunková
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Mária Dunková,
Dátum vyvesenia zásielky: 27.7.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

13.8.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 S t u p a v a
Č.j. 7427/66/2012-EO/Vr. V Stupave 27.7.2012

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
/ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Ohlasovňa pobytu Mesta Stupava týmto

o z n a m u j e obyvateľovi:  Ladislav Kubiš,

že dňa 27.7.2012 Vám zrušilo trvalý pobytna návrh vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nesúhlasí s Vaším trvalým pobytom na adrese jeho nehnuteľnosti. Ohlasovňa Mesta Stupava v zmysle zákona bola povinná tento trvalý pobyt zrušiť.
Zároveň Vám týmto oznamujeme, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov miestom Vášho trvalého pobytu mesto Stupava.
Podotýkame, že v zmysle ust. § 11, písm. b/ Zák.č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste povinný/á/ požiadať Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách, Zámocká 5, 901 01 Malacky, o vydanie nového občianskeho preukazu, keďže doterajší OP sa stal zrušením trvalého pobytu neplatným dňom vydania oznámenia o zrušení TP /§ 10, písm. e/ a g/ Zák. č. 224/2006 Z.z. o OP/.

 

 

 

 

04.09.2012

Verejná vyhláška Billa

Verejná vyhláška Supermarket Billa pdf. (919 kB)

04.09.2012

Zariadenie interiéru materskej školy 2. Triedy J. Krála

Zariadenie interiéru materskej školy 2. Triedy J. Krála pdf. (12 kB)

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár,
Dátum vyvesenia zásielky: 31.7.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00-15.30, utorok 7.00-12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.8.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Peter Maxian
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Peter Maxian,
Dátum vyvesenia zásielky: 31.7.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00-15.30, utorok 7.00-12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

15.8.2012

 

 

04.09.2012

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Billa Supermarket

Verejná vyhláška - Rozhodnutie Billa Supermarket pdf. (2,57MB)

04.09.2012

BVS oznamuje

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v dňoch 31. júla až 17. augusta 2012 budú jej pracovníci vykonávať odpočty stavu vodomerov v domácnostiach.
V prípade, že sa počas dňa nezdržiavate doma, prosíme stav vodomeru umiestniť na viditeľnom mieste z ulice.
BVS ďakuje za pochopenie.

04.09.2012

Kino Borník pozýva

Letné kino Borník pozýva na nasledovné prestavenia:

V piatok 3.8. austrálska animovaná komédia v slovenskom dabingu HAPPY FEET 2 2,5 e
V sobotu 4.8. DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE 3 e
V nedeľu 5.8. hudobno - tanečný film TANEC MEDZI ČREPINAMI 2,3e

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Alena Lachkovičová

04.09.2012

Vyhlásenie organizátora MTB

Vyhlásenie pdf. (113KB)

04.09.2012

Stavebné povolenie Supermarket BILLA - Stupava

Stavebné povolenie pre savbu Supermarket Billa - Stupava pdf.(5,5MB)

04.09.2012

Začatie stavebného konania na stavbu Obnova plynovodov Stupava

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pdf. (2,69MB)

04.09.2012

Zoznam dlžníkov na miestnych daniach a poplatku k 31.12.2011

Právnické osoby a Fyzické osoby oprávnené na podnikanie pdf.(179 kB)

Fyzické osoby pdf.(158 kB)

07.01.2013

Oznam o prerušení el. energie

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie pdf. (650 KB)

04.09.2012

Kino Borník pozýva

V piatok 10. 8. premietneme animovaný film DOBA ĽADOVÁ 4: ZEM V POHYBE

a v sobotu 11.8. americký animovanú komédiu MADAGASKAR 3.


Začiatok predstavení o 21:00 h, resp. po zotmení.


Vstupné na všetky podujatia je 2,50 €

 

04.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Dušan Plunár, Nikola Plunárová

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anton Solár,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anton Solár,
Dátum vyvesenia zásielky: 8.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

23.8.2012

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marek Šnajnár
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Marek Šnajnár,
Dátum vyvesenia zásielky: 10.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

27.8.2012

 

 

04.09.2012

Pozvánka na Mástske a Stupavské hody

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave a Mástsky potravinový spolok v Stupave Vás srdečne pozývajú na MÁSTSKE HODY - hodovú zábavu v Máste, ktorá sa bude konať v sobotu 18. augusta 2012 na nádvorí Knižnice R. Morica v Stupave - Máste - bývalý obecný dom. Spoločensko-kultúrne podujatie začne o 17:00 h požehnaním repliky sochy sv. Anny na Mariánskej ceste a zábava bude pokračovať o 18:00 h tanečnou zábavou so skupinou Milana Huraja a dychovou hudbou Záhorienka.
Sprievodným podujatím bude súťaž v pečení z lístkového cesta, výstavy fotografií, predstavenie projektu rekonštrukcie objektu knižnice a predstavenie OZ Mástsky potravinový spolok.
Do 19.00 h bude otvorený aj tradičný sedliacky dvor u pána Antona Stankovského na Hviezdoslavova 39 v Stupave ‐ Máste
Občerstvenie zabezpečuje hostinec Pentagon.
Vstup je voľný.

Ďalej si Vás Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave dovoľuje pozvať na STUPAVSKÉ HODY v nedeľu 19. augusta 2012 v Sedliackom dvore pri Kultúrnom dome v Stupave. Hodová slávnosť začne o 16:00 h vernisážou výstavy Marie Darášovej vo Výstavnej sieni KD v Stupave a bude pokračovať o
17:00 h - detským divadelným predstavením „Kamarát Bambuľko" v podaní divadla Happy
a od 18:00 h - tanečnou zábavou s DH Častovanka. Program bude zavŕšený hodovou tančiarňou so skupinou ONE WAY.
Vstup je voľný.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční vo veľkej sále Kultúrneho domu v Stupave.

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Alexander Valent,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Alexander Valent,
Dátum vyvesenia zásielky: 13.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.8.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

04.09.2012

Verejné obstarávanie - Základná škola kpt. J. Nálepku, Stupava výmena okien a dverí , ktorá pozostáva z demontáže starých okien, parapetov a dverí, z odvozu a ekologickej likvidácie starých okien, parapetov a dverí, stavebnej sute, z montáže nových okien, parapetov a dverí, murárskeho vyspravenia ostení.

Predmetom verejného obstarávania je Základná škola kpt. J. Nálepku, Stupava výmena okien a dverí , ktorá pozostáva z demontáže starých okien, parapetov a dverí, z odvozu a ekologickej
likvidácie starých okien, parapetov a dverí, stavebnej sute, z montáže nových okien, parapetov a dverí, murárskeho vyspravenia ostení.

 

Súťažné podklady pdf. (251 KB)

04.09.2012

Kino Borník pozýva

Letné kino Borník pozýva na nasledovné predstavenia
15.8. /STREDA/ PREDPREMIÉRA !!! - IRON SKY Fínsko / Nemecko
16.8. /štv/ Železná lady
17.8. /PI/ MUŽI V NÁDEJI
18.8./ SOBOTA/ MODRÝ TIGER
19.8./nedeľa/ Prci, prci, prcičky : stretávka

04.09.2012

Zrušenie TP

Michal Blažíček

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Stupave si Vás pri príležitosti Stupavských hodov, dovoľujú pozvať na prehliadku Farského kostola sv. Štefana Uhorského v Stupave.
Prehliadky budú obohatené o lektorský výklad a zaujímavosti z dejín mesta.

Vstupy budú nasledovné:

v sobotu 18. augusta = od 13:00 hod. do 16:00 hod. (posledný vstup o 15:00 hod.)
a od 17:00 hod. do 18.00 hod. (s posledným vstupom o 17:00 hod.)

v nedeľu 19. augusta = od 14:00 hod. do 20:00 hod. (posledný vstup o 19:00 hod.)
v pondelok 20. augusta = od 13:00 hod. do 18:00 hod. (posledný vstup o 17:00 hod.)

Jednotlivé vstupy so sprievodcom sa uskutočnia každú celú hodinu s minimálnym počtom piatich osôb !!!

Miesto stretnutia: Nám. Sv. Trojice pred hlavným vstupom do kostola.

Vstup dobrovoľný!!!

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Jozef Sivulič,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Jozef Sivulič,
Dátum vyvesenia zásielky: 16.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

31.8.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Odvoz separovaného odpadu od RD

Oznam pdf. (123,2 kB)

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Marek Breitschaft
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Marek Breitschaft,
Dátum vyvesenia zásielky: 21.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

5.9.2012

 

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Štefánia Poláková,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Štefánia Poláková,
Dátum vyvesenia zásielky: 21.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

5.9.2012

 

04.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivan Kovačič,
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivan Kovačič,
Dátum vyvesenia zásielky: 21.8.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, utorok 7.00 - 12.00, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

5.9.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.09.2012

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu počas štátneho sviatku


Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu počas štátneho sviatku pdf.

04.09.2012

Pozvánka na celomestskú pietnu spomienku

Mesto Stupava, MKIC Stupava v spolupráci so SZPB Stupava

pozývajú na celomestskú pietnu spomienku pri príležitosti

68. výročia Slovenského národného povstania,

ktorá sa bude konať v utorok 28. augusta 2012 o 17.00 hodine.

Program:
17:00 hod. - položenie vencov pri pomníku SNP pred budovou Mestského úradu v Stupave
17:30 hod. - položenie vencov pri soche kpt. Jána Nálepku v areáli ZŠ v Stupave.

 

 

04.09.2012

Kino Borník pozýva

Letné kino Borník Vás pozýva na nasledovné predstavenia
začiatky o 20,30 hodine.

23.8. DOBA ĽADOVÁ 4 : ZEM V POHYBE - dabing
24.8. NEDOTKNUTEĽNÍ
25.8. DOBA ĽADOVÁ 4 : ZEM V POHYBE - dabing

Vstupné 2,5 €

 

04.09.2012

Zmena úradných hodín

Mesto Stupava oznamuje občanom, že dňom 1.9.2012 sa menia úradné hodiny na Mestskom úrade v Stupave nasledovne:

Pondelok: 7.00-15.30 hod. - stránkový deň
Utorok: 7.00-15.00 hod. - nestránkový deň
Streda: 8.00-18.00 hod. - stránkový deň
Štvrtok: 7.00-15.00 hod. - nestránkový deň
Piatok: 7.00-15.00 hod. - stránkový deň

Denne od 12,00 do 13,00 je prestávka.

 

04.09.2012

KINOX pozýva


KINOX Vás srdečne pozýva dňa 23.8./ vo štvrtok/ na komédiu Moj otec je šialenec, so začiatkom o 20.00 hod.
za znížené vstupné3 Eur.

a v piatok 24.08. na akčný film Amazing Spiderman, začiatok predstavenia o 20.00 hod, vstupné 4 Eur.

v sobotu 25.08. o 16.00 na animovanú rodinú komédiu Neskrotná v 3D prevedení. Cena vstupenky je 6,50 Eur.
o 18.30 na komédiu Moj otec je šialenec, cena vstupného je 3 Eur.
o 20.50 na drámu Cosmopolis, cena vstupenky 4 Eur.

v nedeľu 26.08. o 16.00 animovaná rodiná komédia Neskrotná za zvýhodnené vstupné 2,50 Eur
o 18.00 akčná sci-fi komédia Iron sky,za zvýhodnené vstupné 2,50 Eur
o 20.00 dráma Cosmopolis, vstupné 4 Eur.

 

04.09.2012

Pracovná ponuka

Spoločnosť Securiton Servis, s.r.o. príjme do zamestnania bezpečnostného pracovníka pre objekt POINT PARK Lozorno. Uchádzač musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti pre prácu v SBS, fyzicky a psychicky spôsobilý, občiansky a trestne bezúhonný. Záujemcovia kontaktujte osobne personálny odbor v pracovné dni v čase od 10.00 do 16.00 hod. - SECURITON SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy č. 73, Bratislava, telefonicky 02/48202933, e-mailom: personalne@securiton.sk

04.09.2012

Výstava kvetov

Miestna skupina Slovenského červeného kríža Stupava 2 organizuje jednodňový zájazd na Výstavu kvetov v „meste ruží" v Tulln-e v Rakúsku v termíne 25.8.2012 (sobota). Odchod je 0 7.00 z autobusovej zástavky pri reštaurácii „u Maroša" v Stupave. Cena zájazdu je 20,-€ (v cene je zahrnutá autobusová doprava a vstupné na výstavu). Prihlásiť sa môžete u pani Vígerovej na tel. č.: 65 936 649 a 0907/161 531.

04.09.2012

Začatie územného konania na stavbu Zadná

Zadná pdf. (1,09MB)

04.09.2012

Pomôže celé Slovensko

Mesto Stupava sa spolu s inými mestami a obcami, zapojilo do charitatívneho projektu Pomôže celé Slovensko, ktorého výťažok je určený pre skvalitnenie starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Každý, kto prispeje ľubovoľnou sumou na podporu projektu, obdrží ako poďakovanie historický klaksón s logom „Pomôže celé Slovensko". Samotný projekt vyvrcholí 9. Septembra, kedy sa uskutoční Krištáľová rallye - t.j. sprievod historických vozidiel z Bratislavy až do Skalice, kde sa večer bude konať benefičný koncert Pomôže celé Slovensko pod záštitou osobností Krištáľového krídla.
Ak aj Vy chcete svojou troškou prispieť na dobrú vec, máte možnosť si za ľubovoľnú sumu zakúpiť klaksón na mestskom úrade v Stupave, v kancelárii č. 6, alebo v Mestskej knižnici Ruda Morica v Máste až do 7. Septembra 2012.

Pozvánka pdf. (1,5MB)

07.09.2012

Súťaž o detské ihrisko!

Vážení občania,
Mesto Stupava sa zapojilo do súťaže „Vyhrajte od Oriflame nové detské ihrisko".
Čo pre to treba urobiť? Zozbierať čo najviac podpisov obyvateľov Stupavy. Dňa 14. 9. 2012 budú hostesky Oriflame tieto podpisy zbierať na Hlavnej ul. v Stupave a v informačnom stánku Oriflame pred cukrárňou na Hlavnej ul.
Príďte všetci a podpíšte sa! Veríme, že zozbierame najviac podpisov a ihrisko vyhráme!

JUDr. Elena Jaďuďová
prednostka úradu
MsÚ Stupava

Súťažný leták pdf.

 

04.09.2012

Informácia o uzavretí mostného objektu pri MKIC pre motorové vozidlá

Mesto Stupava ako príslušný cestný správny orgán pre miestne komunikácie I. - IV. triedy a správca miestnych komunikácií po upozornení z Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách na nevyhovujúci stavebnotechnický stav mostného objektu na križovatke ulíc Budovateľská a Mlynská (pri MKIC) pristúpilo k vypracovaniu nového projektu organizácie dopravy.

Projekt situáciu bezprostredne ohrozujúcu bezpečnosť a zdravie účastníkov premávky - vodičov a spolujazdcov v motorových vozidlách i samotný majetok mesta rieši osadením nových dopravných zariadení - dopravných kolov, ktoré zamedzia prejazdu motorových vozidiel cez mostný objekt. Mostný objekt zostane prístupný pre peších a pre cyklistov. Projekt bol 15.03.2012 predložený na odsúhlasenie do operatívnej komisie dopravy, kde bol kladne prerokovaný a odsúhlasený zástupcom Okresného dopravného inšpektorátu v Malackách. Mesto určilo použitie dopravných zariadení a v apríli 2012 objednalo ich osadenie u Technických služieb Stupava, s.r.o. ako správcu dopravného značenia v Stupave.
Keďže občania Stupavy neboli s havarijným stavom mostného objektu dostatočne oboznámení a nová organizácia dopravy výrazne ovplyvní dopravnú situáciu v okolí, osadenie dopravných zariadení sa odložilo do času informovania verejnosti a občanov prostredníctvom mestského periodika a webovej stránky mesta. Predpokladaný termín osadenia dopravných zariadení je september 2012.

07.09.2012

Pozvánka na koncert

Spolok koncertných umelcov Vás v rámci medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy pozýva v stredu 29. augusta o 19.00 hod. na organový koncert v kostole v Stupave - Máste.

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum pozýva na výstavu Marie Darášovej - Keramické šperky, ktorá je inštalovaná vo Výstavnej sieni MKIC v Stupave. Výstava je sprístupnená v pracovných dňoch od 15:00 do 18:00 h.

04.09.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum ďalej pozýva na podujatie STREETART - Umenie ulice - umenie na ulici, ktoré sa bude konať v sobotu 1. SEPTEMBRA 2012.
Od 10:00 h budú prebiehať aktivity - inštalácie: „PET fľaše trochu inak" na Sedliackom dvore, MOZAIKA v areáli „Barónové" a GRAFFITI na ihrisku na Kukučínovej ulici v Stupave, kde následne pokračuje program od 14:00 h. V programe vystúpi tanečná skupina H-T dance group z Bratislavy, Spektakulárna divadelná spoločnosť s Príbehom Benjamina Waissa a Bike Trial Show. Podujatie bude dopĺňať hudobná produkcia.
Vstup je voľný.
V Knižnici Ruda Morica si pri príležitosti Streetartu môžete pozrieť inštaláciu KNIŽNÉ VARIÁCIE.

04.09.2012

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Oznam o prerušení dodávky el. energie pdf. (288 kB)

04.09.2012

Pracovná ponuka

Seko pekáreň Stupava prijme do pracovného pomeru šoféra pekárenského vozidla. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. č. 0903/051 644 alebo priamo v prevádzke pekárne na Dlhej ul. v pracovných dňoch medzi 9.00 a 10.00 hod.

04.09.2012

Internacionáli Stupava pozývajú


Internacionáli Stupava pozývajú svojich priaznivcov na futbalové stretnutie s mužstvom Veľké Leváre, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. septembra o 17.00 hod.

04.09.2012

Kino Stupava

KINO Stupava Vas srdecne pozyva na nasledujuci program

stvrtok 30.08. komediu MOJ OTEC JE SIALENEC, zaciatk o 20.00, vstupne 4 eur


piatok 31.08. dobrodruzne sci fi TOTAL RECALL, zaciatok o 20.00, vstupne 4 eur


sobota 01.09. animovana rodina komedia NESKROTNA, zaciatok o 16.00, vstupne 4 eur
sobota 01.09.dobrodruzny sci fi TOTAL RECALL, zaciatok o 19.00, vstupne 4 eur
sobota 01.09. horor podla skutocnej udalosti KLIATBA Z TEMNOT, zaciatok o 21.20, vstupne 4 eur


nedela 02.09. animovana rodinna komedia NESKROTNA, zaciatok o 15.30, vstupne 4 eur
nedela 02.09. hudobna romanticka drama STEP UP REVOLUTION, zaciatok o 18.00, vstupne 4 eur
nedela 02.09, drama COSMOPOLIS, zaciatok o 20.00, vstupne 4 eur.

 

04.09.2012

Pozvánka na koncert

Obcianske zdruzenie Pour Art a neziskova organizacia Jewrope Vas srdecne
pozyvaju na koncert PRESSBURGER KLEZMER BAND, ktory sa uskutocni
v Stupavskej synagoge dna 8. septembra o 19.00 hod. Vstupne je 5 eur.
Koncert sa uskutocni v ramci projektu Prebudzame synagogy s podporou Rady
pre odskodnenie obeti holokaustu.
Predpredaj vstupeniek je vprevadzkach, Sport Milica, Cestovna kancelaria Via,
Zlatnictvo Woletz a Lunik Pub, alebo v pokladnici kina X pocas otvaracich hodin kina.
Vstupenky si mozete rezervovat aj na emailovej adrese kinox@kinox.sk.

04.09.2012

Kino Borník pozýva

Letné kino Borník pozýva na nasledovné priemietania so začiatkom o 20,30 h.
Vo štvrtok 30.8. premietneme francúzsky film NEDOTKNUTEĽNÍ,
v piatok 31.8. americkú komédiu DIKTÁTOR
a v sobotu 1.9. rodinný film so slovenským dabingom KOCÚR V ČIŽMÁCH.
Vstupné: 2,3 Eur.

04.09.2012

Slávnostné otvorenie školského roku

Riaditeľstvo základnej školy Kpt.J. Nálepku Stupava Vám oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roku 2012/2013 bude dňa 3.septembra o 8.00 hod. na školskom dvore.

04.09.2012

Začína školský rok

Začína školský rok
Brány stupavských škôl sa po prázdninách opäť otvoria v pondelok 3. septembra. Vedenie škôl zabezpečilo a pripravilo pre školákov pekné a estetické prostredie tak, aby sa mohli nerušene venovať svojim školským povinnostiam. Pomohlo aj mesto - pri základnej škole bol dobudovaný chodník a tiež nové parkovisko s chodníkom. Kladne bola vybavená žiadosť podaná na ministerstvo školstva, kde mesto žiadalo finančné prostriedky na výmenu okien na novej budove školy. Súťaž na dodávateľa okien a dverí v objeme 145 tisíc eur bude v krátkej dobe ukončená a realizácia prebehne do konca t.r. V rámci údržby boli vymaľované telocvične, zakúpené nové lavice do tried, riešil sa aj havarijný stav kanalizácie. Podobný stav bol aj na MŠ Ružová ul., a mesto financovalo rekonštrukciu kuchyne v MŠ Marcheggska. Najviac problémov si užili na MŠ J. Kráľa, našťastie sa realizácia prístavby dvoch tried dostala do normálnych koľají i keď s časovým sklzom. Aby 369 detí, ktoré boli prijaté do materských škôl malo aj svoje miesto, v rámci krízových opatrení sa využije priestor bývalej MŠ na Hlavnej ulici, aby tu dočasne bolo umiestnených 44 detí. Po ich premiestnení do novej prístavby na J. Kráľa, bude časť budovy slúžiť pre potreby základnej umeleckej školy najmä ako baletná sála, ktorá v jestvujúcej budove školy je v kritickom a značne nevyhovujúcom stave.

04.09.2012

Mestské ihrisko s obmedzením

V súvislosti s rozšírením kapacity MŠ na ulici Janka Kráľa je nutné, aby pre účely školy slúžilo aj priľahlé mestské ihrisko. Pôvodne aj tento pozemok patril ku škole, ale v čase, keď bolo v škole detí málo, dokonca sa vtedy prenajímali aj priestory ako nevyužiteľné pre školu padlo rozhodnutie využiť časť pozemku na verejné ihrisko. Už vtedy bolo jasné, že priestory na nové zariadenie mesto v centre nemá k dispozícii. Momentálne sa obmedzí prevádzkový čas a pre verejnosť bude k dispozícii len v popoludňajších hodinách od 12.00 hodiny. „ Ukazuje sa, že ihriská by sa mali budovať v medziblokových priestoroch, ale aj tých je vďaka zastavanosti veľmi málo. Pokúsime sa umiestniť pri bytových domoch aspoň niektoré zariadenia pre hru a športovanie detí, aby sme dopad tohto opatrenia aspoň čiastočne eliminovali" - povedal primátor P. Slezák na porade s riaditeľkami materských škôl. Prvou lastovičkou je úprava priestoru medzi bytovými domami na Budovateľskej a Kukučínovej ulici, kde sa plánovala výstavba nájomného bytového domu. Vyčistenie, drobné stavebné úpravy, ktoré žiadala poslankyňa O. Mózová a ďalší ju podporili, úplne zmenili zanedbaný priestor. V rámci podujatia , ktoré pripravilo MKIC sa v sobotu 1. septembra práve tu uskutoční grafiti šou, ktoré starý múr oplotenia osvieži a dá celému priestoru nový punc. Zároveň je to aj o tolerancii, ak do tohto priestoru prídu deti, aby sa hrali a vyšantili, určite nebudú mlčať a komunikovať posunkami, naruší sa bežný pokoj, ale to by sme museli žiť v rezervácii a nie v meste, ktoré sa dynamicky rozvíja a našťastie aj mladne.

07.09.2012

Pomôže aj Stupava ?

Medializované charitatívne podujatie Pomôže celé Slovensko sa svojou kryštáľovou jazdou priamo dotýka aj Stupavy. Spanilá jazda donorov sa uskutoční v nedeľu 9. septembra z Bratislavy cez Záhorie do Skalice. Po zastávke v Záhorskej Bystrici sa 40 luxusných veteránov zastaví v Stupave a to o cca 12.00 hodine. Pôvodný zámer, že kolóna sa zastaví na námestí Sv. Trojice bol z hľadiska komplikovanej dopravnej situácie prehodnotený a sprievod bude presmerovaný na parkovisko pred Kultúrny domom. Účastníci sprievodu medzi ktorými nebudú chýbať hviezdy slovenského show biznisu sa pozdravia so Stupavčanmi, prevezmú výťažok zbierky, ktorá v našom meste stále prebieha a budú pokračovať do ďalších miest na Záhorí. Večer o 19.00 hodine začne slávnostný koncert, ktorý bude naživo vysielať STV1. Vyzývam občanov nášho mesta, aby sa zapojili do tejto najväčšej charitatívnej zbierky. Zakúpením klaksónu, ktorým sa symbolicky pridávate dobrovoľným darcom podporíte myšlienku spolupatričnosti a pomôžete deťom, ktoré sú v núdzi. Výrobná cena klaksónu je 2 euro, je teda vhodné, aby príspevok bol minimálne 3 eurá. Klaksóny si môžete zakúpiť v mestskej knižnici, na mestskom úrade, objednať v materských školách, pri otvorení školského roku v ZŠ, v sobotu 1. septembra na podujatí Street art . Ďakujem vopred všetkým, ktorí svojím príspevkom podporia verejnú zbierku a pomôžu tým, ktorí sú slabší, odkázanejší a pomoc od nás potrebujú.
Pavel Slezák, primátor

07.09.2012

Verejná vyhláška Supermarket Billa

Verejná vyhláška Supermarket Billa dokument pdf. (3,00MB)

04.09.2012

Rozhodnutie - Parkville

Rozhodnutie dokument pdf. (7,6 MB)

23.11.2012

Knižnica Ruda Morica oznamuje

Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave oznamuje svojim čitateľom, že prebieha týždeň bez pokút od pondelka 10.9. do piatka 14.9.2012 vrátane. Treba zaplatiť len členské poplatky.

04.09.2012

Mesto Stupava zverejňuje zámer

Mesto Stupava

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer:

• odpredať časť pozemku reg. C KN p. č. 972/1 - ttp, o výmere cca 41m2, Františkovi Šeniglovi a manž. Mgr. Eve, Stupava z dôvodu zabezpečenia statickej a protieróznej ochrany stavby vo vlastníctve žiadateľov,

• odpredať pozemok reg. C KN p. č. 981/7 - zastavané. plochy, o výmere 93m2, Robertovi Hollému, Bratislava, z dôvodu - na predmetný pozemok nemá mesto zabezpečený prístup, nakoľko ostatné pozemky tzv. biokoridoru mesto odpredalo za rovnakých podmienok, s podmienkou zachovania funkcie odvodu dažďových vôd z lokality a zachovania jestvujúcich vzrastlých stromov,

• vyporiadať dvojité vlastníctvo pôvodného pozemku p. č. 199/4, výmera 871m2 v k. ú. Stupava formou Dohody o vyporiadaní vlastníctva k časti pozemku o výmere 292m2 s vlastníkmi 1. Máriou Landlovou, Marcheggská 68, Stupava, 2. Petrom Slezákom, Jilemnického 4, Stupava, 3. Jarmilou Mundokovou, Lozorno 797, formou odkúpenia časti vlastníctva.

 

04.09.2012

Stupavská škola štrajkuje!

ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava
Mesto Stupava
Mgr. Pavel Slezák
primátor mesta
Hlavná 1
900 31 Stupava

Vec
Oznámenie o vyhlásení štrajku a jeho začatí
Členská schôdza našej Základnej organizácie za účasti všetkých zamestnancov dňa 6. 9. 2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk, ktorý sa začne dňa 13.9.2012 od 06.00 hod. do 18.00 hod.
Členská schôdza sa stotožňuje s cieľom štrajku, ako ho vyhlásil Zväz.
Dôvodom vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek zväzu v návrhu rozpočtu verejnej správy v kapitole školstva na rok 2013.
Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné podmienky.
Zväz štrajkom podporuje, aby sa napĺňalo programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva, aby hospodárske a sociálne postavenie zamestnancov školstva bolo na úrovni zamestnancov školstva štátov OECD.
ZO a štrajkujúcich zastupuje štrajkový výbor v zložení:
Bohdana Cibuľová
Mária Demetrová
Eva Slezáková
Jana Stehlíková
Adriana Kubicskóová
Jana Cidylová
Silvia Dugovičová.
Za štrajkový výbor: Bohdana Cibuľová

V Stupave 7. 9. 2012

 

07.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Branislav Moncman
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Branislav Moncman,
Dátum vyvesenia zásielky: 5.9.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.9.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

06.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Róbert Klučovský
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský
Dátum vyvesenia zásielky: 5.9.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

20.9.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 

06.09.2012

Pozvánka na výstavu húb

Pozvánka na výstavu húb pdf. (641 kB)

06.09.2012

Pozvánka na lanovú dráhu

07.09.2012

Štrajkovať budú aj materské školy

V súvislosti so štrajkom pedagogických pracovníkov bolo Mestskému úradu v Stupave oznámené, že zamestnankyne stupavských materských škôl sa stretli na schôdzi miestneho výboru OZ pracovníkov školstva a vedy.
Na schôdzi nadpolovičná väčšina zamestnancov-odborárov odhlasovala svoju účasť na výstražnom štrajku, ktorý sa uskutoční 13.9.2012 od 6:30 do 17:00.
Z tohto dôvodu budú v tento deň všetky materské školy a školské jedálne pri MŠ zatvorené.
Rodičia budú včas oboznámení o zatvorení škôl.
Štrajkový výbor bude zasadať počas trvania štrajku v Materskej škole na Ružovej ul., kde je aj sídlo Odborového zväzu.
-msú-

10.09.2012

Upozornenie pre obyvateľov Stupavy


Všeobecná zdravotná poisťovňa nás informovala, že zaznamenala podvodné konanie neznámych ľudí, ktorí sa pohybujú v našom meste. Títo ľudia sa vydávajú za zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, avšak jej zamestnancami nie sú. V piatok (7.9.) sa v meste pohybovali traja česky hovoriaci občania , ktorí oslovovali obyvateľov nášho mesta a snažili sa vynútiť si osobné rokovanie u nich doma. Od ľudí si pýtali preukazy poistencov a pod rôznymi zámienkami sa ich snažili prepoistiť do zdravotnej poisťovne Union. Vzhľadom na to, že podobné prípady nekalého náboru sa môžu objaviť aj v nasledujúcich dňoch, upozorňujeme občanov, aby boli opatrní a nestali sa tak obeťou nedobrovoľného prepoistenia do inej zdravotnej poisťovne. V prípade, ak ste sa stretli s takýmito praktikami, oznámte to Všeobecnej zdravotnej poisťovni na čísle 0850 003 003.

 

 

10.09.2012

Pomôže celé Slovensko - ďakujeme za podporu


Charitatívny projekt Pomôže celé Slovensko, ktorý propagovala Krištáľová ralley v nedeľu 9. septembra pokračuje. V Stupave sa do projektu zapojilo cca 700 obyvateľov, ktorí využili možnosť prispieť na zbierku za darček v podobe klaksóna. Práve zvuk klaksónov sprevádzal benefičný koncert v Skalici. Výťažok zo stupavskej zbierky odovzdal primátor P. Slezák organizátorom projektu. Za účasti notára boli príspevky z miest a obcí zrátané. Výnos zbierky v Stupave predstavuje sumu 2212 eur. Ďakujeme za každé euro, ktorým Stupavčania podporili zbierku určenú na zakúpenie moderných medicínskych prístrojov pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave. Zbierka bude pokračovať počas kultúrnych a spoločenských podujatí v meste do konca t.r. -msú-

11.09.2012

Zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatík

 


Dňa 15.9.2012 (sobota) sa v meste Stupava uskutoční zber nebezpečného odpadu, elektroodpadu a pneumatík. Tento odpad bude odoberať oprávnená firma - .A.S.A. SLOVENSKO, s. r. o. na zbernom dvore na Mierovej ulici od 9:00 hod do 13:00 hod.
Z nebezpečného odpadu tu môžete odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, žiarivky, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a tuky, batérie a akumulátory, kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.
Ďalej táto firma odoberá všetky vyradené elektrické a elektronické zariadenia (chladničky, práčky, televízory, počítače, rádia, vysávače, fény...) a môžete tu odovzdať aj opotrebované pneumatiky.

referát odpadového hospodárstva na MsÚ Stupava

 

 

11.09.2012

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením BILLA

Oznámenie o začatí konania dokument pdf. (2,81 MB)

11.09.2012

Africké tance a bubnovanie

Pozvánka pdf. (401 kB)

11.09.2012

Pozvánka na zápas

Florbalový klub Bogdau Stupava Vás pozýva v sobotu 15.9. o 10.00 hod. do školskej športovej haly na prvý majstrovský zápas mužskej extraligy vo florbale proti Dragons Ružinov. Vítané sú aj deti, ktoré si môžu počas prestávok zahrať medzi sebou florbal. Dresy a hokejky budú k dispozícii.

12.09.2012

Oznam o prerušení el. energie

Oznam o prerušení pdf. (0,99 MB)

01.10.2012

Program na Dni zelá 2012

Program na Dni zelá 2012 - dokument na stiahnutie pdf. (541 kB)

19.09.2012

Zrušenie TP

Štefan Vlašič

17.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Anna Rumanová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Anna Rumanová,
Dátum vyvesenia zásielky: 13.9.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.9.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

17.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Pavlíček
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Pavlíček,
Dátum vyvesenia zásielky: 13.9.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

28.9.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

17.09.2012

Pozvánka na zápis do krúžkov

Občianske združenie Pohodka pozýva na zápis na krúžky keramiky na školský rok 2012-2013.
Prihlásiť sa môžu deti od 5rokov, mládež, dospelí, ale aj rodičia spolu s deťmi.
Zápis sa uskutoční v utorok 18.septembra od 18.-20.hod v našej dielni na Hlavnej ulici.
Bližšie informácie nájdete na www.pohodka.eu

13.09.2012

Zber vriec od rodinných domov

Dokument na stiahnutie pdf. (122kB)

14.09.2012

Nábor detí na tenis


,,Tenisova skola Janette Husarova poriada(organizuje) Nabor deti na tenis od
5rokov dna 18.9. na tenisovych kurtoch v Sport Park Stupava od 17h do
19hod.
V pripade zleho pocasia Nabor sa kona v sportovej hale "

Ak by sa dalo este dnes vzdy poobednajsie hlasenie ,myslim ze maju o cca 16h
dnes,zajtra,pondelok a utorok. Este nechavam vyrobit plagaty a pojdeme ich
zaniest do skolky v stupave a okoli tak uvidime kolko deti sa prihlasi.

 

 

18.09.2012

Povolenie na vybudovanie prípojky Billa

Povolenie - dokument na stiahnutie pdf. (2,58 MB)

14.09.2012

Pozvánka na Tančiareň

17.09.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivana Kovačičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivana Kovačičová,
Dátum vyvesenia zásielky: 18.9.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

2.10.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

17.09.2012

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Stupava  13.9.2012

 

Vážení občania a poslanci!

 

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať

 

20.septembra 2012 o 14,00 hodine

v Mestskom kultúrnom a informačnom centre v Stupave, Agátová 16

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozbor hospodárenia mesta a RO k 30.6.2012 a Monitorovacia správa
 5. Rozbor hospodárenia MKIC k 30.6.2012
 6. Informácia o prípravách Dňa zelá
 7. Veci majetkové
 8. Kontrola dodržiavania  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 9. Kontrola záverečnej platby projektu „Dostavba a intenzifikácia ČOV mesta Stupava"
 10. Informácia o  investičných akciách mesta
 11. Vyhodnotenie uplatnených  reklamácií na projektoch financovaných z EÚ
 12. Informácia o postupe prác spracovania ÚP
 13. Informácia o kyvadlovej doprave Stupava  Obora - Z. Bystrica Krče
 14. Návrh VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta
 15. Návrh na vytvorenie  Názvoslovnej komisie
 16. Návrh na menovanie prísediacich Okresného súdu Malacky
 17. Návrh na rozdelenie Komisie  kultúry, športu a školstva - poslanecký návrh Ing.    Maroša
 18. Menovanie riaditeľky MŠ Hviezdoslavova - informácia z výberového konania
 19. Informácia o novele zákona o chovaní psov a povinnostiach vlastníkov vyplývajúcich zo zákona 
 20. Diskusia občanov
 21. Interpelácie
 22. Rôzne
 23. Návrh uznesenia
 24. Záver

Pavel Slezák, primátor mesta v.r.

19.09.2012

Oznam o prerušení el. energie

Oznam o prerušení - dokument pdf. (313 kB)

01.10.2012

Znečistenie potoka neznámou látkou


V sobotu 15. septembra cca o 16.00 hodine na podnet občana začala hliadka mestskej polície pátrať po pôvode znečistenia potoka, ktoré sa prejavilo vyzrážaním bielej peny pri mostíku na ulici Mlynskej. Vzhľadom na rozsah a podozrenie zo zamorenia vody neznámou látkou boli privolaní hasiči. Zásah riadil Stupavčan - veliteľ Miloš Kovács a následne bola privolaná služba Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Medzitým mestskí policajti prechádzali korytom potoka a snažili sa objaviť zdroj znečistenia. Primátor privolal na pomoc členov DHZ, pracovníčku odboru životného prostredia Ing, Tóthovú. Podľa slov inšpektora SIŽP potok bol kontaminovaný látkou neznámeho pôvodu, boli odobraté vzorky vody. Pátranie po zdroji znečistenia bolo komplikované tým, že potok v tejto časti mesta preteká popri pozemkoch rodinných domov, obchodného domu Coop Jednota, pošty, pričom prístup ku korytu je zahradený plotmi, stavbami a podobne. Neznáma látka na hladine potoka netvorila žiadne škvrny, k speneniu prišlo až pri bývalom mlyne, v bývalom náhone, kde bol prúd vody silnejší. Stupavskí hasiči ukončili svoju činnosť o 19.00 hodine. Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto čase neboli známe laboratórne výsledky znečistenej vody, primátor hliadke mestskej polície nariadil pokračovať v pátraní pôvodcu znečistenia, stupavskí dobrovoľní hasiči prisľúbili spoluprácu. V minulosti bol potok znečistený splaškovými vodami z ČOV v Borinke, v tomto prípade bol tento zdroj znečistenia zatiaľ vylúčený. Prejsť koryto Mláky bude problematické práve pre spomínané prekážky, zároveň však zistíme koľko nepovolených vyústení (dúfajme že len dažďovej kanalizácie !) sa na toku nachádza. Podobný monitoring začne aj na Stupavskom potoku, najmä v časti pred Bitúnkovou ulicou. Znečistenie potoka sa bude v pondelok riešiť so správcom vodného toku - Povodie Moravy. Primátor Pavel Slezák týmto ďakuje stupavským hasičom za rýchly zásah a ochotu pomáhať pri havarijnej situácii. Osobitne preto, že tak konajú bez nároku na odmenu. O ďalšom postupe budeme priebežne informovať. -msú-

19.09.2012

Pozvánka na rozprávkovú nedeľu

Centrum kultúry Lozorno vás pozýva dňa 23.9.2012 o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Marionetové divadlo pod hríbikom vám zahrá predstavenie JANKO HRAŠKO. Vstupné 2 €. Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

19.09.2012

Oznam o prerušení el. energie

Oznamenie o prerušení č. 1 pdf. (129 kB)

Oznámenie o prerušené č.2 pdf. (252 kB)

01.10.2012

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

N A R I A D E N I E

primátora Mesta Stupava na vykonanie deratizácie v Meste Stupava

Č. j. : VŽP/10197/2012

Primátor Mesta Stupava v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 3/1999 Mesta Stupava o deratizácii a dezinsekcii, platného od 22.7.1999,


n a r i a ď u j e


vykonanie jesennej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území Mesta Stupava v termíne

od 1.10.2012 do 15.11.2012

a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie.
Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke Mesta Stupava.

V Stupave dňa: 21.9.2012

 

Pavel Slezák
primátor mesta

 

21.09.2012

Pristavenie VO kontajnerov

Oznam na stiahnutie pdf. (126 kB)

21.09.2012

Začatie stavebného konania na stavbu Muzeum UĽUV v Stupave

Oznámenie o začatí konania - dokument na stiahnutie pdf. (1,28 MB)

21.09.2012

Pozvánka na otvorenie Cyklomostu

21.09.2012

Optické a sieťové prepojenie objektov MsÚ


Optické a sieťové prepojenie objektov MsÚ
Mesto Stupava zabezpečuje výber dodávateľa na uskutočnenie prác „Optické a sieťové prepojenie objektov MsÚ", formou on-line elektronickej aukcie, v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, ktorá sa uskutoční dňa 04.10.2012 od 10:30 do 10:45 hod. Súťažné podklady si uchádzač môže osobne prevziať v čase úradných hodín na adrese verejného obstarávateľa Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, (kancelária č. 7, I. poschodie, Ing. Roman Vigh, tel. kontakt: +421917 760 559). V prípade záujmu nám zašlite žiadané podklady v zmysle výzvy na predloženie ponuky.


• Výzva na predkladanie ponuky /.pdf/ (208,3 kB)

Príručka pre E-aukcie pdf. (699,8 KB)

 

Zverejnené: 21.9.2012
Zadávacie kolo: do 02.10.2012
Testovacia aukcia: 04.10.2012 od 9:00 do 10:29
Ostrá aukcia: 04.10.2012 od 10:30 do 10:45

 

 

25.09.2012

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas Dní zelá

Vývoz komunálneho odpadu počas Dní zelá - dokument na stiahnutie pdf. (106,1 kB)

21.09.2012

Mestské ihrisko pre verejnosť

Mestské ihrisko pre verejnosť
Mesto Stupava pristúpilo k obmedzeniu prevádzkových hodín mestského ihriska na Mlynskej ulici a to z dôvodu, že stavenisko prístavby MŠ zasahuje do plochy ihriska materskej školy. Vzhľadom na súčasnú i budúcu kapacitu materskej školy bolo nutné poskytnúť mestské ihrisko pre účely predškolského zariadenia. Po dohode s riaditeľkou MŠ bude ihrisko v pracovné dni v čase od 10.00 do 12.00 hodiny vyhradené pre potreby MŠ. Zároveň oznamujeme, že k dispozícii pre verejnosť je aj detské ihrisko MC Fifidlo pri Kultúrnom dome, ktoré je v prevádzke denne od 8.00 do 18.00 hodiny.


Mestský úrad Stupava

 

21.09.2012

program kina na týždeň od 27.09.2012 do 30.09.2012

štvrtok 27.09.2012 komédia Predvolebné sľuby, začiatok o 20.00, vstupné 3 eur

piatok 28.09.2012 krimi/ krimi/dráma Divosi, začiatok o 20.00 hod, vstupné 4 eur.

       
sobota 29.09.2012 krimi/dráma V tieni, začiatok o 19.00 hod, vstupné 4 eur.
           krimi/dráma Divosi, začiatok o 21.00 hod, vstupné 4 eur.

nedeľa 30.09.2012 animovaný film Norman a duchovia, začiatok o 15.00 hod. vstupné 4 eur.
           krimi/dráma Lawlees, začiatok o 18.00 hod, vstupné 4 eur.
           komádiu Druhá šanca, začiatok o 20.20 hod, vstupné 4 eur.

 

 

25.09.2012

Obcianske zdruzenie Pour Art Vas pozyva

OZ pour art a nezisková organizácia Jewrope vás pozývajú na výstavu Michal Huštaty-PORTRÉTY,
ktorá sa koná v stupavskej synagóge, v priestoroch ženskej galérie, v dňoch 29.09. v sobotu od 14.00 hod do 17.00 hod
a 30.09.2012 v nedeľu od 14.00 hod do 17.00 hod. vstup je voľný.

25.09.2012

Letné kino Borník pozýva


Letné kino Borník pozýva na nasledovné filmové predstavenia do Amfiteátra so začiatkom o 19:15 hod.

26.9. LÍBAŠ JAKO ĎÁBEL - druhé pokračovanie komédie.
27.-28.9. SVäTÁ ŠTVORKA - nová komédia Jana Hřebejka
Vstupné 2 Eurá.

25.09.2012

Pozvánka na florbalový zápas

 

ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave a školský florbalový klub Bogdau Stupava Vás pozývajú na 9.ročník medzinárodného mládežníckeho florbalového turnaja STUPAVA FLORBAL CUP , ktorý sa bude konať v dňoch 26.-29.septembra 2012v Mestskej športovej hale a Školskej športovej hale v Stupave. Na turnaji sa predstavia družstvá z celého Slovenska, popredné družstvá z Českej republiky, Maďarska a Polska. Hrať sa bude v štyroch vekových kategóriach chlapcov a dievčat. Turnaj sa koná pod záštitou primátora mesta Stupava. Príďte povzbudiť stupavských florbalistov vo veľmi silnej medzinárodnej konkurencii. Zápasy prebiehajú počas celého dňa. Vstup voľný.

 

25.09.2012

Cibuľové hody

Pozvánka na stiahnutie pdf. (64 kB)

23.11.2012

Informácia o pilotnom projekte novej linky kyvadlovej dopravy

Informácia o pilotnom projekte novej linky kyvadlovej dopravy - dokument na stiahnutie pdf. (79,3 kB)

Príloha pdf. (245 kB)

04.12.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Alesio Pireddu
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Alesio Pireddu,
Dátum vyvesenia zásielky: 26.9.2012

Adresát môže uloženú zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

11.10.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

27.09.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Veronika Davey

01.10.2012

Cestovný poriadok ku kyvadlovej doprave v Stupave

Cestovný poriadok na stiahnutie pdf. (17 MB)

04.12.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Marcel Valent

03.10.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Róbert Klučovský
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Róbert Klučovský,
Dátum vyvesenia zásielky: 4.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

19.10.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

04.10.2012

Oznam pre stravníkov - dôchodcov


Na základe výsledkov prieskumu medzi stravníkmi - dôchodcami a tiež na základe odporúčania komisie sociálnych vecí, zdravotníctva, detí a mládeže sa dňa 1.10.2012 uskutočnilo rokovanie s vedúcou školskej jedálne p. Lachkovičovou za účasti pána primátora a pána riaditeľa základnej školy. Na rokovaní sa prítomní dohodli, že zatiaľ sa z ekonomických dôvodov bude do konca tohto roka variť len jedno jedlo, ale od januára 2013 budú mať stravníci - dôchodcovia, ktorí si chodia po obedy, na výber z dvoch jedál, tak ako budú mať na výber z dvoch jedál od januára aj deti stravujúce sa v školskej jedálni.
V zmysle príslušných noriem však nie je možné každý deň mať na výber mäsité jedlo.

04.10.2012

OZNAM

Dňa 5. 10. 2012 bude Mestský úrad z prevádzkových a organizačných dôvodov otvorený len do 12,00 hod.

04.10.2012

Prevencia proti zlodejom počas Dní zelá

Prevencia proti zlodejom počas Dní zela 2012

Dokument na stiahnutie pdf. (109 kB)

.

04.10.2012

Mesto Stupava a MKIC pozýva na Dni zelá 2012

 

Pozvánka jpg.

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2012

Pozvánka do podnikovej predajne HAMÉ

Počas akcie Dni Zelá 2012 od piatku 5.10.2012 do soboty 6.10.2012 Vás pozývame do podnikovej predajne HAMÉ na Hlavnej ulici 28 v Stupave. Od 7.30 do 17.00 hod. bude na Vás čakať 10% zľava na celý sortiment predajne. Okrem zľavy budete mať možnosť ochutnávky a nakúpiť si tradične známe výrobky ako paštéty Májka, prémiové paštéta Veselá Pastierka, kečupy Hamé a OTMA, kvalitné extra ďžemy a celý rad dojčenskej výživy.Obchod ponúka k zakúpeniu aj bežné potraviny.

05.10.2012

Deň zelá predčasne ukončený


Organizátori podujatia - Mesto Stupava a MKIC Stupava oznamujú že vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla po búrke, prívalovom daždi a víchrici a predovšetkým v záujme bezpečnosti návštevníkov podujatia a predchádzaniu ďalších škôd na technickom zariadení, boli Slávnosti kapusty - Deň zelá 2012 predčasne ukončené. Z tohto dôvodu bol zrušený program po 17.00 hodine. Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční v stredu 17. októbra o 19.00 hodine na mestskom úrade. Primátor mesta Pavel Slezák ďakuje -všetkým sponzorom, partnerom podujatia, rodinám, ktoré v Máste otvorili svoje dvory a týmto podporili podujatie - za ochotu, pomoc a podporu pri príprave a organizácii tohtoročných slávností.

07.10.2012

Žiadosti o dotácie

Upozorňujeme občianske združenia a záujmové spolky pôsobiace na území mesta, že žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2013 sa v zmysle platného VZN č.8 z roku 2011 predkladajú do 31. októbra t.r. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a táto možnosť závisí od rozpočtu mesta na rok 2013-2015, ktorý bude schválený mestským zastupiteľstvom v decembri t.r.

Podmienky poskytnutia dotácií upravuje VZN č. 8/2011 zverejnené na internetovej stránke mesta. Link: http://www.stupava.sk/materialy/vzn/VZN8-2011.pdf

24.10.2012

Dni Slovenska v Lowiczi


Mesto Stupava prijalo pozvanie partnerského mesta Lowicz (Poľsko) na podujatie Dni Slovenska v Poľsku, ktoré sa koná v dňoch 12.-14. októbra pod záštitou veľvyslanca SR v Poľsku v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Na podujatí sa budú prezentovať remeselníci zo Stupavy a okolia, ženský spevácky zbor Nevädza a talentovaní žiaci ZUŠ v Stupave. Súčasťou podujatia je aj výmena skúseností z oblasti školstva a vzdelávania, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia stupavskej ZŠ a ZUŠ. V sobotu večer sa uskutoční slávnostná recepcia - venovaná slovenskej gastronómii, ktorú pripravia Pavlína a Miloš Lachkovičovci - kuchári našej školskej jedálne. Podávať sa bude aj pivo značky Stupavar. V nedeľu delegácia položí kyticu kvetov k soche Jána Pavla II. a zúčastní sa na slávnostnej sv. omši. Počas bohoslužby bude asistovať spevácky zbor Nevädza, ktorý sa na záver rozlúči s obyvateľmi mesta Lowicz koncertom. Delegáciu vedie primátor mesta Pavel Slezák, za úrad sa zúčastní JUDr. Jaďudová, poslanci O. Mózová, M. Móza, P. Rác, za ZŠ PaedDr. B. Cibuľová zástupkyňa školy, za ZUŠ Mgr. M. Vicianová a ďalší.

 

 

10.10.2012

Pracovná ponuka

Seko pekáreň Stupava prijme do pracovného pomeru pekára alebo pekárku na trvalý pracovný pomer. Záujemci sa môžu hlásiť v doobedňajších hodinách priamo v pekárni alebo na čísle telefónu 65933 257, prípadne 0903/051 644.

10.10.2012

Pozvánka na zájazd

MS SČK II. Stupava poriada zájazd do Poľska - do Jablonky dňa 24.10.2012. Poplatok 17 eur /osoba. Odchod autobusu bude 23.10.2012 o 22.30 hod. od Kultúrneho domu v Stupave. Prihlásiť sa možno u p. Vígerovej, tel.č. 02/65 936 649, 0907 161 531.

10.10.2012

Pozvánka do divadla


Centrum kultúry Lozorno Vás pozýva v sobotu 13.októbra o 18:00 hod. na vystúpenie Bernolákovského ochotníckeho divadla - „Pavilón B" po čeklísky.

Upravená komédia z repertoáru Radošínskeho naivného divadla od autora Stanislava Štepku.

Vstupné: 5 EUR

 

10.10.2012

MKIC pozýva

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave si Vás dovoľuje pozvať na
JABLKOVÉ HODOVANIE, ktoré sa bude konať 13. októbra 2012 od 8:00 h na Sedliackom dvore pri Kultúrnom dome v Stupave.
Slávnosť jabĺk v mestách Bratislavského kraja je zaradená do podujatí Župnej jesene.
PROGRAM:
9:00-10:00 h country skupina ATAK
10:30-11:00 h O pahltnom hadovi (divadlo MaKiLe)
11:00-12:00 h country skupina ATAK
Záujemcovia o predaj jablkových špecialít sa môžu hlásiť do stredy 10. 10. 2012 na t.č. 65 934 312, 0911 934 312 , prípadne na e-mailovej adrese info@msks-stupava.sk, kde im budú poskytnuté aj bližšie informácie o podujatí.
Vstup na podujatie je voľný.


Mestské kultúrne a informačné centrum ďalej oznamuje, že výsledky súťaže o najkrajšie dyňové strašidlo budú vyhlásené v sobotu 13. Októbra v rámci podujatia Jablkové hodovanie.

 

10.10.2012

Pozvánka na zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava Vás pozýva na zápas druhej ligy mužov, ktorý odohrajú proti sebe družstvá Stupava „B" a ŠKP Bratislava „C". Zápas sa uskutoční v nedeľu 14. októbra o 18. hod. v mestskej športovej hale v Stupave.

10.10.2012

Nové informačné tabule

Mesto Stupava na základe požiadavky občanov inštalovalo dve tabule oznamov Mesta Stupava. Pri mestskom úrade je inštalovaná tabuľa , na ktorej budú umiestnené oznamy Stavebného úradu (prenesený výkon štátnej správy) a na ulici Dlhá pri budove sídla TSS s.r.o. je inštalovaná tabuľa na zverejňovanie úradných oznamov Mesta Stupava. V krátkej dobe bude inštalovaná tabuľa oznamov pri Mestskej knižnici R. Morica v Máste.

24.10.2012

Pracovná ponuka

Občianske združenie „Šanca pre nechcených", Fedákova 5, Bratislava - Dúbravka, príjme ihneď do TPP pomocnú silu do kuchyne.
Informácie na tel. č. 0917448651 alebo na tel. č. 0917/448653.

15.10.2012

Oznam o zbere kovového odpadu v Stupave

 

Oznamujeme občanom, že dňa 19.10.2012 (piatok) sa uskutoční zber kovových odpadov. V tento deň prídu pracovníci zberných surovín Barcaj na Devínskej ceste v Stupave pre tento odpad priamo k vám domov. Táto služba je určená pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť vlastnej dopravy do zberných surovín. Táto služba sa vykonáva 3x do roka v rámci celého územia Stupavy zadarmo. Ak máte záujem o túto službu, môžete na t. č. 0911 434 581 nahlásiť meno, adresu (z ktorej požadujete odpad odobrať) a popis odpadu. Upozorňujeme, že za takto odobratý odpad nebude vyplatená žiadna finančná odmena.

 

Referát odpadového hospodárstva na MsÚ v Stupave

 

15.10.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič,
Dátum vyvesenia zásielky: 15.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

30.10.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

22.10.2012

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Zdenko Salai

24.10.2012

Pozvánka na zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas prvej ligy mužov, ktorý odohrajú proti sebe družstva Stupava „A" a Martin „A". Zápas sa uskutoční v sobotu 20.10.2012 o 19:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

16.10.2012

Oznam

"Máte auto? Zdá sa Vám Vaše zákonné poistenie drahé? Využite kampaň ČSOB poisťovne do konca roka a ušetrite. PZP už od 62,50 ročne. Kontaktujte nás na tel. č. 0904308350 a 0910225961."

18.10.2012

Oznam


Club 44 na Hlavnej ul. v Stupave /vedľa pošty/ pozýva priaznivcov spoločenských hier na turnaj v hre „Človeče, nehnevaj sa", ktorý sa bude konať vo štvrtok 18. 10. 2012 od 17.00 hod. v priestoroch Clubu 44. Pre víťaza je pripravená aktraktívna cena.

 

 

18.10.2012

Rozhodnutie - Povolenie zmeny pred dokončením stavby Billa

Rozhodnutie - dokument na stiahnutie pdf. (2,63 MB)

18.10.2012

Začatie územného konania na stavbu Marianka - vodovod - Borinská ulica

Dokument na stiahnutie pdf.(2,64 MB)

18.10.2012

Odvoz separovaného odpadu od rodinných domov

Odvoz separovaného odpadu
od rodinných domov

Oznamujeme občanom, že odber vriec s vytriedenými zložkami odpadu od rodinných domov sa uskutoční podľa jednotlivých obvodov v dňoch 23. - 25. októbra 2012 nasledovne:
23.10.2012 (utorok) v I. obvode,
24.10.2012 (streda) v II. obvode,
25.10.2012 (štvrtok) v III. obvode.
Vrecia s vytriedeným odpadom treba vyložiť pred svoj dom najneskôr do 7:00 hod.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva

 

18.10.2012

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Vážení občania a poslanci!

 

Podľa §12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa bude konať 22.októbra 2012 o 8,00 hodine na Mestskom úrade v Stupave, Hlavná 1/24.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Kontrola uznesení
4. Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestami Swoge a Stupava
5. Interpelácie
6. Diskusia občanov
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia
9. Záver

Pavel Slezák
primátor mesta, v.r.

 

19.10.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Štefan Polák
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Štefan Polák,
Dátum vyvesenia zásielky: 19.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

5.11.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

24.10.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič,
Dátum vyvesenia zásielky: 19.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

5.11.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

24.10.2012

Pozvánka na rozprávkovú nedeľu

Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva na Rozprávkovú nedeľu, ktorá bude 28. októbra o 17:00 hod..

Divadlo Piki - (známi ako Elá a Hop) prinesú predstavenie ROZKRÁVKA
Predstavenie sa zúčastnilo viacerých medzinárodných festivalov.

Vstupné: 2,50 EUR. Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku

26.10.2012

Oznam o zmene organizácie dopravy

Vážení občania,

v súvislosti so stavbou nového supermarketu spoločnosti Billa si Vás dovoľujeme upozorniť na dopravné obmedzenia na štátnej ceste I/2 na Hlavnej ul. Dopravné obmedzenia budú uskutočnené v rozsahu povolenej uzávierky jazdných pruhov zo strany Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava. Doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou v období od 23.10.2012 do 14.11.2012, pričom svetelná signalizácie bude umiestnená na tejto komunikácii iba v období od 23.10.2012 do 06.11.2012. Realizácia prác a samotná uzávierka bude rozdelená do 3. etáp.
1. etapa: v čase od 23.10.2012 do 29.10.2012 bude uzatvorený jazdný pruh v smere do Malaciek, na ktorom bude prebiehať výmena asfaltového povrchu a výstavba cestných stredových ostrovčekov.
2. etapa: v čase od 30.10.2012 do 06.11.2012 bude obmedzený jazdný pruh v smere do Bratislavy, na ktorom bude prebiehať výmena asfaltového povrchu v časti krajnice pozdĺž objektu potravín a úprava dopravného oblúka pri napojení Hlavnej ul. na Mlynskú ulicu.
3. etapa: v čase od 07.11.2012 do 14.11.2012. Realizáciou prác v tretej etape bude dotknutá iba krajnica vozovky v smere do Bratislavy o rozsahu 1,0 x 1,0 m, a to z dôvodu realizácie prípojky pre nový objekt supermarketu Billa.

 

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Referát dopravy.

24.10.2012

Pracovná ponuka

Domov dôchodcov Gerion v Borinke prijme s nástupom ihneď zdravotnú sestru alebo ošetrovateľku /môže byť aj dôchodkyňa/. Bližšie info na tel.č. 0917/923541.

25.10.2012

Oznam o uložení zásielky

OZNÁMENIE Ivana Kovačičová
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Ivana Kovačičová,
Dátum vyvesenia zásielky: 23.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

7.11.2012

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

07.11.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Vladimír Ivica, r. 1965
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

 

Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

 

Meno a priezvisko adresáta: Vladimír Ivica, r. 1965
Dátum vyvesenia zásielky: 24.10.2012

 

Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.00 (obedňajšia prestávka 12.00-13.00) v odbernej lehote 15 dní, ktorá končí dňa:

 

8.11.2012

 

Upozornenie:
Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

 

Vyvesené: 24.10.2012
Zvesené: 8.11.2012

 

Monika Vrábelová, Ohlasovňa pobytu

06.11.2012

Oznámenie

Oznámenie o novej lehote na podanie pripomienok a o doplnení projektovej dokumentácie a podkladov pre vydanie rozhodnutia k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na stavbu STUPAVA - ZADNÁ. pdf. ( 1,2MB)

23.11.2012

Pozvánka na zápas

Hádzanársky klub Tatran Stupava, Vás pozýva na zápas druhej ligy mužov, ktorý odohrajú proti sebe družstva Stupava „B" a Kysucké Nove Mesto. Zápas sa uskutoční v sobotu 27.10.2012 o 17:00 v mestskej športovej hale v Stupave. Súčasne Vás pozýva aj na zápas prvej ligy mužov, medzi družstvami Stupava „A" a Považská Bystrica „B", so začiatkom zápasu v sobotu 27.10.2012 o 19:00 v mestskej športovej hale v Stupave.

25.10.2012

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Stavebné úpravy podkrovia rodinného domu na pozemku parc. č. 803/13 k. ú. Stupava.

23.11.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Klučovský Róbert, r. 1971
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Verejná vyhláška od Všeobecnej zdravotnej poisťovne na stiahnutie.

07.11.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Milan Buček, r. 1962
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.

Verejná vyhláška od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky na stiahnutie.

07.11.2012

Rozsah hodnotenia

Rozsah hodnotenia určený podľa par. 30 zákona č. 24/2006 Z. Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhovanej činnosti Diaľnica D2 Bratislava - št. hranica SR/ČR.

23.11.2012

Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu počas štátneho sviatku

Oznamujeme obyvateľom a právnickým osobám, ktorí mávajú vývoz komunálneho odpadu vo štvrtok, že sa z dôvodu štátneho sviatku presúva z 1.11.2012 na stredu 31.10.2012.

MsÚ, referát odpadového hospodárstva.

26.10.2012

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE Bartolomej Massarovič, r. 1943
o uložení doručenej písomnosti (zásielky)
podľa §5 Zákona č. 253/1998 Z.z.


Mestský úrad Stupava v nadväznosti na ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, oznamuje uloženie písomnosti doručenej na adresu jeho sídla:

Meno a priezvisko adresáta: Bartolomej Massarovič, r. 1943
Dátum vyvesenia zásielky: 29.10.2012


Adresát môže uložené zásielku prevziať v sídle Mestského úradu Stupava, Hlavná 1/24, v miestnosti č. 2 (evidencia obyvateľov) počas úradných hodín MsÚ:
Pondelok 7.00 - 15.30, streda 8.00-18.00 a piatok 7.00-15.0