Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 14/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady16.12.2011
VZN 12/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 201207.12.2011
VZN 13/2011 o miestnych daniach07.12.2011
Dodatok 1 k VZN 2/2009 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov02.12.2011
VZN 9/2011 o zmene územného plánu29.11.2011
Dodatok 1 k organizačnému poriadku Mestskej polície Stupava07.11.2011
VZN 11/2011 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stupava07.11.2011
VZN 10/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Stupava02.11.2011
VZN 5/2011 o podmienkach držania psov17.10.2011
VZN 6/2011 o poplatkoch za odplatné služby poskytované zamestnancami Mestského úradu Stupava17.10.2011
VZN 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia17.10.2011
Dodatok 2 k VZN 3/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach06.10.2011
VZN 8/2011 ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava06.10.2011
VZN 4/2011 zmena územného plánu mesta Stupava - júl 201104.08.2011
Dodatok 1 k VZN 3/2008 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach08.06.2011
VZN 2/2011 zásady hospodárenia s majetkom mesta Stupava03.06.2011
VZN 3/2011 o životnom prostredí02.06.2011
Dodatok 2 k VZN 5/2009 o doprave v centrálnej mestskej zóne mesta Stupava31.03.2011
Dodatok 1 k VZN 1/2007 ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava23.03.2011
VZN 1/2011 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi23.03.2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 3/1999 o vykonávaní ochrannej deratizacie a dezinsekcie01.07.1999