Navigácia

Obsah

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy, vrátane rozkopávok na verejných plochách mimo týchto komunikácií

Čo vybavíte?

Predmetom povolenia užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie komunikácií je povolenie, ktoré určuje podmienky stanovené mestskou časťou ako vlastníkom, resp. správcom pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva.
Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. 
 
Legislatíva:
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čo potrebujete?

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva v rámci rozkopávok na území a vo vlastníctve resp. správe mesta Stupava mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy - rozkopávka

  • Vypísaná žiadosť.
  • Situačný nákres s okótovanou rozkopávkou zelene a umiestnením výkopku.             
  • Ohlásenie stavebného úradu drobnej stavby resp. právoplatné územné alebo stavebné povolenie  Z. č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
  • Kópia katastrálnej mapy.             
  • Harmonogram prác.

 Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva na území  a vo vlastníctve resp. správe mesta Stupava mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy a rozkopávky

  • Vypísaná žiadosť.
  • Situačný nákres s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka a zelene.
  • V prípade, že predmetom osobitného užívania verejného priestranstva je umiestnenie staveniska, umiestnenie lešenia, resp. iného predmetu osobitného užívania verejného priestranstva, spojeného so stavebnou činnosťou, je nutné predložiť ohlásenie stavebného úradu drobnej stavby podľa §55 ods. 2 resp. právoplatné stavebné povolenie podľa §55 ods. 1  Z. č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

U koho vybavíte?


Ing. Lívia Štulajterová
telefón: 02/60 20 09 46
e-mail: livia.stulajterová@stupava.sk