Navigácia

Obsah

NR SR 30. októbra 2008 schválila zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý v šiestej časti obsahuje ustanovenia o komunitnom rozvoji a komunitnom pláne v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Paragraf 83 zákona o sociálnych službách ukladá obciam a mestám vypracúvať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a prijímateľmi sociálnych služieb v územnom obvode obce ( mesta). 
Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby. 

Schválený komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava má ambíciu stať sa súčasťou základných plánovacích dokumentov pre rozvoj mesta najmä v sociálnej oblasti. Je to živý dokument, ktorý chce pružne reagovať na všetky významnejšie zmeny v živote a rozvoji nášho mesta.

Komunitný plán mesta Stupava na roky 2018 – 2022 je schválený uznesením Mestského zastu-piteľstva v Stupave č. č. 133/2018 zo dňa 21. júna 2018.

Komunitný plán 2018 - 2022 pdf.