Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb  mesta Stupava na roky 2023 – 2030 

 

Mesto Stupava predkladá na verejné pripomienkovanie dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023-2030.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta STUPAVA (2023-2030) (2.57 MB)

Ide o jeden zo základných plánovacích dokumentov pre rozvoj mesta v sociálnej oblasti za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Jeho úlohou je určiť ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v meste podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, pričom základné cieľové skupiny sú: osoby v nepriaznivých životných situáciách / osoby ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, rodina a deti, osoby so zdravotným postihnutím.

Na jeho tvorbe pracovali riadiaca skupina a tri pracovné skupiny pod vedením koordinátorky úlohy PhDr. Kataríny Ikrényiovej od apríla tohto roku.

Vaše pripomienky k  dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023-2030  zasielajte prosím v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru na e-mailovú adresu: lubica.konswaldova@stupava.sk do 09.10.2023. 

Link na dokument: pdf. (2.57 MB)

Formulár na pripomienkovanie: Formulár na pripomienkovanie - KPSS mesta STUPAVA.docx (33.09 kB)

Dokument si zároveň môžete na Mestskom úrade Stupava požičať aj v tlačenej verzii, kde je k dispozícii na podateľni úradu.

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili on-line dotazník na zistenie potrieb, názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v našom meste. Vyplnením dotazníka ste participovali pri vytváraní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na ďalšie obdobie.  Ďakujeme.

Mesto Stupava začalo proces spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2030. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitné sociálne služby pre všetkých obyvateľov mesta, najmä však pre tých, ktorí ich potrebujú a zabezpečiť ich spôsobom, aby mohli viesť dôstojný a nezávislý život vo svojej komunite.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, do procesu plánovania, rozhodovania a výberu alternatív ich zabezpečovania. Na tvorbe komunitného plánu môže občan mesta Stupava participovať svojou účasťou v pracovnej skupine alebo zapojením sa do dotazníkového prieskumu.

V marci 2023 budú v zmysle harmonogramu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 2030 zriadené tri pracovné skupiny:

Oblasť - Seniori a osoby so zdravotným postihnutím

Oblasť - Osoby ohrozené sociálnym vylúčením

Oblasť - Rodina a deti.

 

Harmonogram  spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb

mesta Stupava na roky 2023 – 2030 

 

 • Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb poskytovateľom
  a  prijímateľom sociálnych služieb, na kolektívnych stretnutiach s prijímateľmi sociálnych služieb, Mestskému zastupiteľstvu (marec 2023) pdf. (156.44 kB)
 • Vytvorenie a menovanie Riadiacej  skupiny (marec 2023) pdf. (158.31 kB)
 • Zber údajov od poskytovateľov sociálnych služieb mesta Stupava (marec/apríl 2023)
 • Príprava, distribúcia a zber dotazníkov pre prijímateľov sociálnych služieb mesta  Stupava (marec/apríl 2023)
 • Vytvorenie Pracovných skupín  (marec 2023) pdf. (165.12 kB)
 • Zber štatistických údajov pre zostavenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 –20130 (marec - jún 2023)
 • Pravidelné  stretnutia  Pracovných skupín  (apríl - jún 2023)
 • Stretnutia  Riadiacej skupiny (máj - september 2023)
 • Príprava SWOT analýzy v oblasti sociálnych služieb v meste Stupava (apríl  2023)
 • Vyhodnotenie   empirického   prieskumu   u  prijímateľov  sociálnych  služieb dotazníkovou   metódou  (jún 2023)
 • Určenie priorít  v  sociálnej  oblasti  podľa  cieľových  skupín  a  rozpracovanie opatrení a aktivít - podľa Národných priorít rozvoja sociálnych služieb -  2021 (jún - august 2023)
 • Vytvorenie I. návrhu Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  mesta  Stupava   (august 2023)
 • Verejné pripomienkovanie  návrhu  Komunitného   plánu  sociálnych  služieb  mesta  Stupava (september 2023)
 • Finalizácia návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava a jeho odporučenie Riadiacou skupinou na schválenie Mestskému zastupiteľstvu (september 2023)
 • Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava Mestským zastupiteľstvom v Stupave  (október 2023)
 • Monitoring a hodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava (priebežne)

 

V 17. týždni sa uskutočnilo 1. zasadnutie riadiacej skupiny a pracovných skupín podľa predloženého harmonogramu pdf. (105.65 kB)