Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb  mesta Stupava na roky 2023 – 2030 

Mesto Stupava začalo proces spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2030. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitné sociálne služby pre všetkých obyvateľov mesta, najmä však pre tých, ktorí ich potrebujú a zabezpečiť ich spôsobom, aby mohli viesť dôstojný a nezávislý život vo svojej komunite.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, do procesu plánovania, rozhodovania a výberu alternatív ich zabezpečovania. Na tvorbe komunitného plánu môže občan mesta Stupava participovať svojou účasťou v pracovnej skupine alebo zapojením sa do dotazníkového prieskumu.

V marci 2023 budú v zmysle harmonogramu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2023 – 2030 zriadené tri pracovné skupiny:

Oblasť - Seniori a osoby so zdravotným postihnutím

Oblasť - Osoby ohrozené sociálnym vylúčením

Oblasť - Rodina a deti.

 

Harmonogram  spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb

mesta Stupava na roky 2023 – 2030 

 

 • Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb poskytovateľom
  a  prijímateľom sociálnych služieb, na kolektívnych stretnutiach s prijímateľmi sociálnych služieb, Mestskému zastupiteľstvu (marec 2023) pdf. (156.44 kB)
 • Vytvorenie a menovanie Riadiacej  skupiny (marec 2023) pdf. (158.31 kB)
 • Zber údajov od poskytovateľov sociálnych služieb mesta Stupava (marec/apríl 2023)
 • Príprava, distribúcia a zber dotazníkov pre prijímateľov sociálnych služieb mesta  Stupava (marec/apríl 2023)
 • Vytvorenie Pracovných skupín  (marec 2023)
 • Zber štatistických údajov pre zostavenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 –20130 (marec - jún 2023)
 • Pravidelné  stretnutia  Pracovných skupín  (apríl - jún 2023)
 • Stretnutia  Riadiacej skupiny (máj - september 2023)
 • Príprava SWOT analýzy v oblasti sociálnych služieb v meste Stupava (apríl  2023)
 • Vyhodnotenie   empirického   prieskumu   u  prijímateľov  sociálnych  služieb dotazníkovou   metódou  (jún 2023)
 • Určenie priorít  v  sociálnej  oblasti  podľa  cieľových  skupín  a  rozpracovanie opatrení a aktivít - podľa Národných priorít rozvoja sociálnych služieb -  2021 (jún - august 2023)
 • Vytvorenie I. návrhu Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  mesta  Stupava   (august 2023)
 • Verejné pripomienkovanie  návrhu  Komunitného   plánu  sociálnych  služieb  mesta  Stupava (september 2023)
 • Finalizácia návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava a jeho odporučenie Riadiacou skupinou na schválenie Mestskému zastupiteľstvu (september 2023)
 • Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava Mestským zastupiteľstvom v Stupave  (október 2023)
 • Monitoring a hodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava (priebežne)