Navigácia

Obsah

Číslovanie stavieb

Čo vybavíte?

Legislatíva:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ďalej podľa zákona č. 125/2015 o registri adries, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z. a vyhlášky č. 141/2015 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o zrušení alebo zmene súpisného čísla a orientačného čísla
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc, premenovanie alebo prečíslovanie ulíc

Oznam o prijatí Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries, vyhláške MV SR č. 142/2015 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 141/2015

Čo potrebujete

Novostavba

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že ide o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo(modro-biele)
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.

 • Žiadosť o zrušenie evidenčného a určenie súpisného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovaťOdstránená stavba

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla

U koho vybavíte

Daniela Komínková
telefón: 02/60 20 09 26
e-mail: daniela.kominkova@stupava.sk
 

Všeobecný stavebný úrad


Umiestnenie stavby
Stavebné povolenie
Drobná stavba, stavebné úpravy, udržiavacie práce
Kolaudačné rozhodnutie
Dodatočné stavebné povolenie
Zmena stavby pred dokončením
Zmena v užívaní stavby
Odstránenie stavby
Reklamné, informačné a propagačné zariadenia

 

 

 

U koho vybavíte

Ing. Helena Šmeringaiová
telefón: 02/60 20 09 31
e-mail: helena.smeringaiova@stupava.sk