Navigácia

Obsah

Oddelenie majetkovo-právne a legislatívne

Vedúca oddelenia: 

JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M., MPA

1. poschodie, kancelária č. 2.05
Tel.: 02 / 6020 0939

e-mail:  lubica.hofmannova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie majetkovo-právne a legislatívne plní najmä tieto úlohy:

 • podieľa sa na tvorbe normatívnych právnych aktov, najmä všeobecne záväzných nariadení, smerníc a ostatných vnútorných riadiacich dokumentov mesta, vnútroorganizačných predpisov mestského úradu,
 • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • zastupuje mesto v právnom styku so správnymi orgánmi, pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vypracúva právne stanoviská a odpovede k žiadostiam o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • vypracováva právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia,
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a odvolaní,
 • zabezpečuje zastupovanie vo veciach opatrovníctva pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vedie register súdnych konaní, v ktorých je účastníkom alebo svedkom mesto,
 • zabezpečuje právnu agendu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe mesta,
 • spracováva podklady k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • pripravuje podklady a zastupuje mesto v katastrálnych konaniach, najmä spracováva podklady k žiadostiam o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, pripravuje geodetické podklady pre katastrálne konania,
 • pripravuje podklady a vykonáva úkony súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadavaním majetku mesta,
 • zabezpečuje podklady z katastra nehnuteľností pre potreby mesta,
 • zhromažďuje a vyhodnocuje podklady pre zápis práv do katastra nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby mestského úradu,
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov pod stavbami garáží,
 • vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • plní úlohy týkajúce sa času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa nariadenia mesta,
 • vedie agendu a evidenciu SHR,
 • pripravuje podklady a vypracovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných, zámenných, o vecnom bremene),
 • vedie evidenciu zmlúv a zodpovedá za ich zverejňovanie,
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností,
 • vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mesta a vedie ich evidenciu,
 • vedie priestupkové konania, v prípade ak vec spadá pod agendu oddelenia,
 • rieši susedské spory podľa osobitného predpisu v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • rieši iné správne delikty v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • zabezpečuje vybavovanie sťažností v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi,
 • vykonáva a eviduje zmeny súvisiace s činnosťami mesta Stupava ako akcionára, vlastníka, spoluvlastníka alebo člena obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta alebo združení, ktorých členom je mesto,
 • pripravuje podklady pre návrh rozpočtu v položkách výkonu oddelenia a sleduje jeho čerpanie,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.
 •  

       Zoznam parciel vo vlastníctve mesta Stupava k 31.12.2023 na stiahnutie:

       Dokument Typ: XLSX dokument, Velkosť: 121.82 kB

 

 1. právnik
 2. právnik
 3. referát majetku mesta
 4. referát majetku mesta

 

1. právnik

 • podieľa sa na tvorbe normatívnych právnych aktov, najmä všeobecne záväzných nariadení, smerníc a ostatných vnútorných riadiacich dokumentov mesta, vnútroorganizačných predpisov mestského úradu,
 • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • zastupuje mesto v právnom styku so správnymi orgánmi, pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vypracúva právne stanoviská a odpovede k žiadostiam o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • vypracováva právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia,
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a odvolaní,
 • zabezpečuje zastupovanie vo veciach opatrovníctva pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vedie register súdnych konaní, v ktorých je účastníkom alebo svedkom mesto,
 • zabezpečuje právnu agendu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe mesta,
 • pripravuje podklady a vypracovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných, zámenných, o vecnom bremene),
 • vedie evidenciu zmlúv a zodpovedá za ich zverejňovanie,
 • vykonáva a eviduje zmeny súvisiace s činnosťami mesta Stupava ako akcionára, vlastníka, spoluvlastníka alebo člena obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta alebo združení, ktorých členom je mesto,
 • pripravuje podklady pre návrh rozpočtu v položkách výkonu oddelenia a sleduje jeho čerpanie.

JUDr. Jana Sivuľková

prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.:  02 / 6020 0951
e-mail: jana.sivulkova@stupava.sk

2. právnik

 • podieľa sa na tvorbe normatívnych právnych aktov, najmä všeobecne záväzných nariadení, smerníc a ostatných vnútorných riadiacich dokumentov mesta, vnútroorganizačných predpisov mestského úradu,
 • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • zastupuje mesto v právnom styku so správnymi orgánmi, pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vedie priestupkové konania, v prípade ak vec spadá pod agendu oddelenia,
 • rieši susedské spory podľa osobitného predpisu v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • rieši iné správne delikty v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • zabezpečuje vybavovanie sťažností v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi.

 

 

 

3. referát majetku mesta

 • spracováva podklady k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • pripravuje podklady a zastupuje mesto v katastrálnych konaniach, najmä spracováva podklady k žiadostiam o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, pripravuje geodetické podklady pre katastrálne konania,
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov pod stavbami garáží,
 • vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • plní úlohy týkajúce sa času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa nariadenia mesta,
 • vedie agendu a evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností,
 • vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mesta a vedie ich evidenciu,
 • pripravuje materiály do komisie, mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Renata Mištinová
prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.:  02 / 6020 0926
e-mail: renata.mistinova@stupava.sk

4. referát majetku mesta

 • spracováva podklady k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • pripravuje podklady a zastupuje mesto v katastrálnych konaniach, najmä spracováva podklady k žiadostiam o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, pripravuje geodetické podklady pre katastrálne konania,
 • pripravuje podklady a vykonáva úkony súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadaním majetku mesta,
 • zabezpečuje podklady z katastra nehnuteľností pre potreby mesta,
 • zhromažďuje a vyhodnocuje podklady pre zápis práv do katastra nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby mestského úradu,
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov pod stavbami garáží,
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností,
 • vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mesta a vedie ich evidenciu.

Ing. Martin Orbán
prízemie, kancelária č. 1.05
Tel.:  02 / 6020 0947
e-mail: martin.orban@stupava.sk