Navigácia

Obsah

NARIADENIE KONANIA O ZAČATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Typ: ostatné | náš tip
Verejná vyhláškaMesto Stupava zverejňuje verejnú vyhlášku o Nariadení konania o začatí pozemkových úprav pre lokalitu Mást i.

Verejná vyhláška pdf.

Okresný úrad Malacky, pozem kový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán podľa § 5
ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozem kovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách “)
n a r i a ď u j e
podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách
konanie o začatí pozem kových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území
M ást I. z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, teda že
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich
výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.


Príloha

Vytvorené: 14. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2020 10:21
Autor: Róbert Bubnič