Navigácia

Obsah

PONUKA PRÁCE: REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU

Typ: ostatné
ilustračná foto Hľadáme posily na Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia na pozíciu Referent Stavebného úradu.

Mesto Stupava v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste:

Informácie o pracovnom mieste:

názov pracovnej pozície:  referent stavebného úradu

zaradenie:                        Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia,

miesto výkonu práce:        Mesto Stupava

druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou  ďalšieho

                                           predĺženia,   plný pracovný úväzok

termín nástupu:                  ihneď, resp. podľa dohody

 

Platové podmienky:

budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády  SR č. 341/2004 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne  1400 €  mesačne  v závislosti od praxe,  možnosť priznania osobného príplatku  a štvrťročné odmeny

Rámcová pracovná náplň, právomoci a zodpovednosti:

 • koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu, najmä:
 • umiestňovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb
 • vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úradu
 • overovať splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí
 • povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie
 • povoľovať zmeny dokončených stavieb
 • povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce  ohlásenie
 • vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb
 • povoľovať predčasné užívanie   stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou
 • nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb
 • nariaďovať opatrenia na susedných pozemkoch
 • vydávať povolenia na odstránenia stavieb 
 • vydávať povolenia na terénne úpravy
 • vykonávať štátny stavebný dohľad
 • nariaďovať odstránenie závad a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu
 • poskytovať informácie podľa platnej legislatívy

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie  alebo bakalárske vzdelanie stavebného smeru, resp. úplné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru,

vítané je platné osvedčenie  o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
 • vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita a zodpovednosť

Výhodou sú:

 • vodičský preukaz skupiny B
 • prax v odbore
 • orientácia v platnej legislatíve hlavne:  znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  znalosť zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov
 • znalosť fungovania samosprávy

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. profesijný životopis vrátane  tel. a  mailového kontaktu
 3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní
 4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte e-mailom alebo osobne  do podateľne   alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, najneskôr do 14.06.2024. 

Kontakt:   Monika Ivánková, 02 60200919, e-mailový kontakt:  monika.ivankova@stupava.sk

 

Mesto Stupava si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú výberové kritériá. Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplné doklady a splnili vyhlásené podmienky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

 

 Ponuka Práce: Referent Stavebného úradu   pdf.  Typ: PDF dokument, Velkosť: 230.76 kB                      


Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2024 7:45
Autor: Mgr. Erika Piesecká