Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
Pozývame vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2019 od 14.00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ulici č. 9 v Stupave.


Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu

4. Informácia o kontrole plnenia uznesení

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019 o dani z nehnuteľností a dani za psa

6. Návrh rozpočtu mesta Stupava, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, vrátane programového rozpočtu, na roky 2020 až 2022

6.1. Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Stupava, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, vrátane programového rozpočtu na roky 2020 až 2022

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Stupava na rok 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Stupava

9. Zmeny a doplnky ÚP 1/2019 – verejnoprospešné stavby

10. Architektonická súťaž „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“

11. Návrh na rozšírenie služieb logopedickej ambulancie v zdravotnom stredisku v Stupave

12. Zámer na získanie úveru z komerčnej banky pre Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

13. Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov - objekty MŠ“

14. Informácia o zhromaždení obyvateľov mesta Stupava, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.11.2019

15. Voľba členov redakčnej rady Stupavských novín

16. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stupave v r. 2020

17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na I. polrok 2020

18. Interpelácie

19. Rôzne

20. Záver


Vytvorené: 9. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2019 11:42
Autor: Admin dk