Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
POZVÁNKA  NA  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 1Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30.júna 2022 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu

 
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
6. Návrh Dodatku č. 3 Štatútu mesta Stupava
7. Správa o plnení PHSR mesta Stupava v r. 2021
8. Správa o plnení Komunitného plánu mesta Stupava v r. 2021
9. Správa o výkone opatrovateľskej služby v r. 2021
10. Informácia o petícii za zmenu volebných obvodov a zníženie počtu poslancov
11. Návrh na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupava a určenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave pre voľby do orgánov obecnej samosprávy dňa 29.10.2022
12. Majetkové veci (súhlasy, prevody, prenájmy, vecné bremená a zmluvy)
12.1. Návrh - zámer nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku v k. ú. Stupava, pozemok, parcela reg. „C“ KN č. 284/1, pre Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Vajanského 1240
12.2. Návrh - prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 176/140 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: p. Mgr. Ľubica Neštepná
12.3. Návrh - prechod nájmu pozemku registra „C“ parc. č. 176/132 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: p. Ing. Marián Kučera, PhD., a p. Mgr. Stela Kučerová
12.4. Návrh - nájom pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa pozemkov v k. ú. Stupava, pozemok, parcela reg. „C“ KN č. 740/24 a č. 740/27, žiadateľovi p. Miroslavovi Belešovi s manželkou
12.5. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku v k. ú. Stupava, parcela reg. „C“ KN č. 770/1, na umiestnenie reklamného zariadenia žiadateľovi p. Kvetoslavovi Fošnárovi ESPRESO U KVETA
12.6. Návrh - odplatné nadobudnutie stavebného objektu SO 02 Splašková kanalizácia na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 6288/4, reg. „E“ KN č. 6287, reg. „E“ KN č. 6288 a reg. „C“ KN č. 963/251 v k. ú. Stupava do majetku mesta Stupavy
12.7. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom vybudovania dvoch parkovacích miest k projektu „Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá – Stupava Mesto“ pre žiadateľa GreenWay Infrastructure s.r.o.
12.8. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti nájmu pozemku v k. ú. Stupava, parcela reg. „C“ KN č. 193/34 na vybudovanie kontajnerového stojiska pre žiadateľa Prvá samospráva vlastníkov bytov Stupava, združenie vlastníkov bytov
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2022
14. Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rozpočtovej organizácii mesta Stupava v MŠ Hviezdoslavova za rok 2020
15. Voľba hlavného kontrolóra mesta Stupava
16. Interpelácie
17. Rôzne
18. Záver


Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor


Vytvorené: 23. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2022 14:47
Autor: Róbert Bubnič