Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Typ: ostatné
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1 Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 4. mája 2023 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Stupava
 5. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
 6. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 7. Voľba členov Komisie podnikateľskej, miestneho rozvoja a životného prostredia   Mestského zastupiteľstva v Stupave

 

 1. Zámer o pridelenie mimoriadnej dotácie  na  nákup hasičského vozidla
 2. Majetkové veci (prevody, prenájmy, vecné bremená a zmluvy)

 

9.1.   Návrh zriadenie budúceho vecného bremena na vybudovanie NN prípojky na časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 895/1, pre žiadateľa p. Ing. Dášu Kobedovú

 

9.2.   Návrh zriadenie vecného bremena na časti pozemkov reg. „E“ KN parc. č. 983/1, č. 916, reg. „C“ KN parc. č. 906/92 a č. 5403/62, k.ú. Stupava v prospech  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

9.3.  Návrh zriadenie vecného bremena na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 6288/4, č. 963/251 a č. 963/337,  reg. „E“ KN parc. č. 6288, 6287, k.ú. Stupava v prospech  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

 

9.4. Návrh bezodplatné nadobudnutie objektov vyvolaných investícií v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR“ do majetku mesta Stupava

 

9.5.  Návrh zámer nájmu, spôsob nájmu, podmienky obchodnej verejnej súťaže,   týkajúci sa nebytových priestorov v Sedliackom dvore: na parcele reg. „C“ KN č. 295/20, zapísanej na LV č. 2783, v k. ú. Stupava

 

 1.   Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva v Stupave

 

 1.  Správa o činnosti Mestskej polície Stupava za rok 2022

 

 1. Návrh na aktualizáciu projektových prác na ulicu Lesná v Stupave
 2. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy, udržiavacie práce športového ihriska“

 

 1. Správa o výsledku kontroly inventarizácie dlhodobého hmotného majetku na Mestskom úrade v Stupave za rok 2021
 2. Interpelácie
 3. Rôzne
 4. Záver
 5.  

Program pdf. (217.97 kB)

 

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v. r.

primátor


Príloha

Vytvorené: 27. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2023 17:39
Autor: Róbert Bubnič