Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STUPAVE

Typ: ostatné
ZastupiteľstvoZasadnutie sa uskutoční dňa 28. mája 2020 o 14:00 hodine
v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
 5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
 6. Záverečný účet mesta Stupava za r. 2019
 7. Koncepcia garantovanej energetickej služby – modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava
 8. Návrh finančného zabezpečenia kúpy nehnuteľností na Železničnej ulici od Železníc Slovenskej republiky a.s.
 9. Preklenovací úver Ekocentrum
 10. Projekt – Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v meste Stupava
 11. Majetkové veci
  1. Prenájom pozemku-garáž – Miloš Javorský
  2. Prenájom pozemku-garáž- Peter Hoďa
  3. Prenájom pozemku-garáž – Milan Kavický
  4. Prenájom pozemku-garáž – Jozef Ambra
  5. Prenájom pozemku-garáž – Albert Belošič
  6. Prenájom pozemku-garáž – CEVASERVIS, a.s.
  7. Súhlas majiteľa pozemku – Základná škola kpt. J. Nálepku
  8. Súhlas majiteľa pozemku  - Bibiana Jakubovská
  9. Súhlas majiteľa pozemku – Ing. Vladimír Beleš
  10. Súhlas majiteľa pozemku – SiteINVEST s.r.o.
  11. Súhlas majiteľa pozemku s umiestnením optického kábla – TTL Group s.r.o.
  12. Podmienky VOS (Verejná obchodná súťaž)
  13. Zmena uznesenia – Ing. Ivan Sirotka
  14. Dodatok č. 1 – FKM Stupava zo dňa 18.03.2020
  15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mgr. Daniela Dobríková
  16. Uzatvorenie nájomnej zmluvy – Ing. Michal Michalík
 12. Návrh zmluvného zabezpečenia vypracovania ZaD Územného plánu mesta Stupava (diaľničná križovatka Stupava sever)
 13. Návrh zadania urbanistickej štúdie funkčnej plochy  F2-B-4 (lokalita Železničná ul. – Vajanského ul.)
 14. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mesta Stupava na spolufinancovanie nákladov spojených s podporou investičného zámeru „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“
 15. Správa z kontroly vyrubenia, splatnosti a platenia poplatku za rozvoj za r. 2017 až 2019
 16. Správa z kontroly pozemkov mesta Stupava vložených do spoločnosti Polygón Stupava a.s.
 17. Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskom klube detí pri ZŠ kpt. J. Nálepku a v zariadení školského stravovania pre žiakov ZŠ
 18. Návrh na určenie platu hlavnej kontrolórke mesta Stupava na rok 2020
 19. Interpelácie
 20. Rôzne
 21. Záver

 

 

 

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v.r.

primátor

 


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 07:46
Autor: Róbert Bubnič