Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STUPAVE

Typ: ostatné
POZVÁNKA  NA  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V  STUPAVE 1 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
6. Súhrnné stanovisko mesta Stupava ku konceptu riešenia územného plánu mesta Stupava
7. Rozbor hospodárenia mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií za I. polrok 2022 a Monitorovacia správa Programového rozpočtu mesta Stupava k 30.6.2022
8. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Stupava v r. 2022
9. Informácia o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 (ústna)
10. Správa o stave bytového fondu vo vlastníctve mesta Stupava za rok 2021
11. Riešenie otázky futbalového areálu
12. Majetkové veci (súhlasy, prevody, prenájmy, vecné bremená a zmluvy)
12.1. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby FTTH MA Stupava IBV Nový Majer k uloženiu optickej siete Slovak Telekom, a.s.
12.2. Návrh - schválenie nájmu poľnohospodárskych pozemkov, pre spoločnosť MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany 67, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 34 135 286, ako prípad hodný osobitného zreteľa
12.3. Návrh - udelenie súhlasu s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Kanalizačná prípojka“ na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 1474, v k. ú. Stupava pre p. Petra Abrháma, ako budúceho oprávneného z vecného bremena
12.4. Návrh - udelenie súhlasu s vybudovaním stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „BD Žabáreň - Kanalizačná prípojka“ na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 4137/50 a č. 4103/2, v k. ú. Stupava pre Bytový dom Žabáreň 1434
12.5. Návrh - zmena v osobe budúceho postupcu BV Group plus, s.r.o./STUPAVIA s.r.o.
12.6. Návrh - zmena v osobe nájomcu ŠmakNinka s.r.o.,/Ján Pleva a Marcela Plevová
12.7. Návrh - zmena v osobe budúceho oprávneného ŠmakNinka s.r.o.,/Ján Pleva a Marcela Plevová
12.8. Návrh - bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov a pozemkov na Osikovej ulici do majetku mesta Stupava
12.9. Návrh – bezodplatné nadobudnutie stavebného objektu - splašková kanalizácia na ulici Mateja Bela, Václava Honzu a Ľ. Kraskovskej do majetku mesta Stupava a uzatvorenie nájomnej zmluvy
12.10. Návrh - bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov na Dubovej ulici do majetku mesta Stupava a uzatvorenie nájomnej zmluvy
12.11. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku v k. ú. Stupava, pozemok, parcela reg. „C“ KN č. 284/1, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Vajanského 1240
12.12. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku v k. ú. Stupava, pozemok, parcela reg. „C“ KN č. 457/3, pre Heinrich von Hollen a Margita Hollenová
12.13. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku o výmere 15 m2: parcela registra „C“ č. 4127/53, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 4231 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 2783, pre katastrálne územie: Stupava, obec: Stupava, okres Malacky
12.14. Návrh - nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku o výmere 830 m2: parcela registra „C“ č. 4127/53, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 4231 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 2783, pre katastrálne územie: Stupava, obec: Stupava, okres Malacky
12.15. Návrh - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2123/2012 o odovzdaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 15.10.2012
12.16. Návrh - Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve zo dňa 12.11.2010
12.17. Návrh - cenník prenájmov priestorov v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave
13. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v obchodnej spoločnosti mesta Stupava Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. za rok 2021 so zameraním najmä na vyúčtovanie stočného
14. Správa o výsledku kontroly hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní výdavkov na právne služby v organizáciách založených a zriadených mestom Stupava za roky 2020, 2021 a 1. polrok 2022
15. Interpelácie
16. Rôzne
17. Záverečné slovo primátora mesta Stupava
18. Záver


Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v.r.
primátor


Vytvorené: 22. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2022 17:18
Autor: Róbert Bubnič