Navigácia

Obsah

PRACOVNÁ PONUKA

Typ: ostatné
PRACOVNÁ  PONUKA 1 Mesto Stupava v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: Právny referent

 

Informácie o pracovnom mieste:

názov pracovnej pozície:  právny  referent

zaradenie:   Oddelenie majetkovo-právne a legislatívne,

miesto výkonu práce:         Mesto Stupava,

druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer na dobu určitú,   plný pracovný úväzok,

termín nástupu:                  ihneď, resp. podľa dohody.  

 

Platové podmienky:

budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády  SR č. 341/2004 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne 1400,00 €  mesačne  v závislosti od praxe,  možnosť priznania osobného príplatku  a štvrťročných odmien.

 

Rámcový popis pracovných činností:

príprava právnych analýz, stanovísk, vyjadrení a koncepčných materiálov, prerokovávanie priestupkov, správne konania, príprava, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, príprava podkladov a spracovanie materiálov na rokovanie komisií, rady a mestského zastupiteľstva, vypracovávanie návrhov výziev, žalôb a dohôd, verejné obstarávanie.

 

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

• vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa právnického zamerania,

• relevantná odborná prax min. 3 roky v odbore právo výhodou, preferovaná odborná prax v oblasti  správnych a priestupkových konaní,

• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti,

• práca s PC (Word, Excel, internet),

• bezúhonnosť.

 

Výhoda:

prax v samospráve, vodičský preukaz skupiny B.

Osobnostné predpoklady:

samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť znalosť právnych predpisov najmä v oblasti správneho práva, priestupkové konanie, skúsenosti s elektronickým výkonom verejnej moci výhodou, schopnosť riešenia odborných problémov, koncepčné zručnosti, komunikačné zručnosti, argumentačné zručnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis vrátane  tel. a  mailového kontaktu,
  3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní,
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 16.06.2023 mailom alebo osobne v uzatvorenej obálke, ktorá musí byť označená menom a priezviskom a textom „právny referent- NEOTVÁRAŤ“, alebo zašlite poštou na Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Kontakt: Monika Ivánková, 02 60200919, monika.ivankova@stupava.sk

 

Mesto Stupava si vyhradzuje právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú výberové kritériá.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili vyhlásené


Vytvorené: 19. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2023 12:14