Navigácia

Obsah

PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné
Materská škola na ulici J. Kráľa v Stupave. Prijímanie detí do materských škôl v Stupave pre školský rok 2024/2025 prebieha od 1. mája do 31. mája.

Prihlášky na predprimárne vzdelávanie a všetky potrebné informácie sú zverejnené na webstránkach jednotlivých materských škôl. Pre školský rok 2024/2025 prebiehajú v meste Stupava zápisy do:

Podmienky prijatia

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka) a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (deti ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka). Ostatné podmienky prijímania určia riaditeľky materských škôl (ďalej aj ako „MŠ“) a zverejnia ich na svojom webovom sídle.

Zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Spádové oblasti pre jednotlivé materské školy nájdete vo VZN č. 1/2024 o spádových územiach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupavy.

Ak spádová MŠ nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ spádovej MŚ vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek MŚ, ktorej je zriaďovateľom. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej MŚ sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ, ktorej zriaďovateľom je mesto.

Spôsob a termín prijímania

Žiadosti rodiča o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na príslušný školský rok môžu podávať v čase od 1. mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi danej materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne, v konkrétnych termínoch

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
  • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy o prijatí do materskej školy, do ktorej ho hlási zákonný zástupca.


Vytvorené: 7. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2024 7:44