Navigácia

Obsah

REFERENDUM UŽ TÚTO SOBOTU 21. JANUÁRA

Typ: ostatné
REFERENDUM  UŽ  TÚTO  SOBOTU  21. JANUÁRA 2V sobotu 21. januára sa uskutoční v poradí už deviate referendum v Slovenskej republike.  Občania v ňom budú odpovedať len na jedinú otázku súvisiacu so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR.

 

I N F O R M Á C I E    P R E    V O L I Č O V

 

VOLÍME VO SVOJOM OKRSKU ALEBO POŽIADAME O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič môže hlasovať vo svojom volebnom okrsku, teda v mieste trvalého bydliska alebo hocikde inde na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže o jeho vydanie požiadať osobne, ako aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom v úradných hodinách na mestskom úrade (matričný úrad a ohlasovňa pobytu), najneskôr však v posledný pracovný deň pred referendom, a to 20. januára 2023 do 15:00 h. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi, ako meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí.

PRE VOLIČA V KARANTÉNE

O špeciálny spôsob hlasovania môže požiadať osoba, ktorá má ku dňu uskutočnenia referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Žiadosť sa podáva zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie do piatka, 20. januára tohto roka najneskôr do 12:00 h na tel. čísle 0911/289 781. V telefonickej žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, adresu trvalého bydliska a adresu miesta, na ktorom bude volič hlasovať špeciálnym spôsobom.

VOLEBNÉ MIESTNOSTI SA OTVORIA O SIEDMEJ RÁNO

V Stupave bude v sobotu, 21. januára 2023 od 7:00 h do 22:00 h. otvorených 8 volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende.

PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI VOLIČA

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

AKO PREBIEHA VOĽBA

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu referenda.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

HLASOVANIE DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKY

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nesprávne upravený hlasovací lístok znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Podrobnejšie informácie nájdete tu:

Voľby - Oficiálne stránky mesta Stupava

Referendum, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)


Vytvorené: 19. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 1. 2023 11:51
Autor: Róbert Bubnič