Navigácia

Obsah

UŽ DNES ZASADÁ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Typ: ostatné
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa uskutoční už dnes, t.j. 14.marca 2019 o 14.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Stupave.


Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o kontrole plnenia uznesení
5. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Komisie pre koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ
6. Návrh Dodatku č. 1 Štatútu mestských novín „Stupavské noviny“ a návrh Cenníka reklamy a inzercie v Stupavských novinách
7. Návrh na zmenu bodu B/4 uznesenia MsZ zo dňa 1.4.2004 a návrh na delegovanie člena Rady školy Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave
8. Návrh zámeru variantného dopravného riešenia cesty prvej triedy č. I/2 medzi križovatkami ulíc Hlavná – Školská a Hviezdoslavova – Záhumenská v Stupave
9. Zámer prípravy zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu mesta Stupava
10. Urbanistická štúdia Centrálna mestská zóna
11. Majetkové veci
- Súhlas s umiestnením stavby –spoločnosť 302, s.r.o. pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB – spoločnosť 302, s.r.o. pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
- Súhlas s umiestnením stavby - vybudovanie vjazdu a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Zelené stavby s.r.o.
- Súhlas s umiestnením stavby a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Ing. Juraj Hanuš
- Predaj pozemku – Ing. Tomáš Ircha
- Predaj pozemku – Mgr. Marcela Krajčírová a Jaroslav Krajčír
- Prenájom pozemkov – Jakub Klimo
- Uzatvorenie NZ – garáž – Peter Katina
- Uzatvorenie NZ – záhradka – Zuzana Salayová
- Predĺženie NZ-Nebytové priestory v Základnej škole kpt. J. Nálepku – HC TATRAN STUPAVA
- Zníženie nájomného za nebytový priestor – NELA Corp s.r.o.
12. Návrh zámeru transformácie Zdravotného strediska v Stupave
13. Informácia o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Stupava
14. Polygon Stupava – návrh na podanie žaloby
15. Správa o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených mestom Stupava
16. Interpelácie
17. Rôzne
18. Záver


Vytvorené: 11. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2019 10:10
Autor: Admin dk