Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oddelenie majetkovo-právne a údržby majetku

Vedúca oddelenia 

JUDr. Ľubica Hofmannová

1. poschodie, kancelária č. 2.05
Tel.: 02 / 6020 0939
e-mail: lubica.hofmannova@stupava.sk

Všetky potrebné informácie a kontakty nájdete v sekcii ako vybaviť.
 

Oddelenie majetkovo-právne plní najmä tieto úlohy:

 • podieľa sa na tvorbe normatívnych právnych aktov, najmä všeobecne záväzných nariadení, smerníc a ostatných vnútorných riadiacich dokumentov mesta, vnútroorganizačných predpisov mestského úradu,
 • zastupuje mesto v konaniach pred súdmi v občiansko-právnych, obchodno-právnych a pracovno-právnych sporoch, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • zastupuje mesto v právnom styku so správnymi orgánmi, pred orgánmi prokuratúry a v konaniach vo veci prejednania dedičstva pred notármi, pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vypracúva právne stanoviská a odpovede k žiadostiam o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • vypracováva právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia,
 • vypracováva návrhy žalôb, vyjadrení a odvolaní,
 • zabezpečuje zastupovanie vo veciach opatrovníctva pokiaľ nie je v tomto organizačnom poriadku uvedené inak,
 • vedie register súdnych konaní, v ktorých je účastníkom alebo svedkom mesto,
 • zabezpečuje právnu agendu týkajúcu sa nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a správe mesta,
 • spracováva podklady k prenájmu, resp. predaju nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • pripravuje podklady a zastupuje mesto v katastrálnych konaniach, najmä spracováva podklady k žiadostiam o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta, podklady k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, pripravuje geodetické podklady pre katastrálne konania,
 • pripravuje podklady a vykonáva úkony súvisiace s majetkovoprávnym vysporiadavaním majetku mesta,
 • zabezpečuje podklady z katastra nehnuteľností pre potreby mesta,
 • zhromažďuje a vyhodnocuje podklady pre zápis práv do katastra nehnuteľností, poskytuje odborné konzultácie vo veci katastra nehnuteľností pre potreby mestského úradu,
 • vypracováva evidenciu nájomných zmlúv o užívaní pozemkov pod stavbami garáží,
 • vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
 • plní úlohy týkajúce sa času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa nariadenia mesta,
 • vedie agendu a evidenciu SHR,
 • pripravuje podklady a vypracovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, nájomných, zámenných, o vecnom bremene),
 • vedie evidenciu zmlúv a zodpovedá za ich zverejňovanie,
 • obstaráva znalecké posudky, geometrické plány, výpisy z katastra nehnuteľností,
 • vykonáva inventarizáciu pozemkov vo vlastníctve a v správe mesta a vedie ich evidenciu,
 • vedie priestupkové konania, v prípade ak vec spadá pod agendu oddelenia,
 • rieši susedské spory podľa osobitného predpisu v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • rieši iné správne delikty v súčinnosti s ostatnými oddeleniami,
 • zabezpečuje vybavovanie sťažností v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi,
 • vykonáva a eviduje zmeny súvisiace s činnosťami mesta Stupava ako akcionára, vlastníka, spoluvlastníka alebo člena obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta alebo združení, ktorých členom je mesto,
 • vykonáva preberanie prác a služieb od dodávateľov v rámci svojej pôsobnosti,
 • predkladá návrhy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve a prevádzke mesta,
 • zabezpečuje odstraňovanie havárií na majetku mesta,
 • zabezpečuje dohľad nad bytovým hospodárstvom a budovami vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje úlohy spojené s odberom energií (teplo, voda, plyn, elektrina, stočné, vodné),
 • pripravuje podklady pre návrh rozpočtu v položkách výkonu oddelenia a sleduje jeho čerpanie,
 • zabezpečuje revízie elektro, plynu, bleskozvodov a pod.,
 • zabezpečuje úlohy v oblasti nahlasovania a riešenia škodových udalostí na majetku mesta, mimo majetku zvereného do správy,
 • zabezpečuje zametanie chodníkov a zbieranie odpadkov v okolí budovy, odhŕňanie snehu pred budovou, kosenie, a pod.,
 • zabezpečuje údržbu a prevádzkyschopnosť budov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje upratovanie priestorov Mestského úradu, Mestskej polície a zdravotného strediska,
 • pripravuje a pripomienkuje interné predpisy, všeobecne záväzné nariadenia a iné právne podania za oblasť svojej vecnej príslušnosti.

Zoznam parciel vo vlastníctve mesta Stupava k 31.07.2021 tu na stiahnutie. (123.07 kB)

 

Oddelenie údržby majetku plní najmä tieto úlohy:

 • zabezpečuje dohľad nad bytovým hospodárstvom a budovami vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje ich údržbu, opravy a upratovanie, ak nie sú tieto údržby a opravy zabezpečované prevádzkovateľmi alebo užívateľmi budov, alebo nie sú zabezpečené inými zmluvnými vzťahmi s tretími osobami,
 • zabezpečuje úlohy spojené s odberom energií (teplo, voda, plyn, elektrina, stočné),
 • vykonáva preberanie prác a služieb od dodávateľov v rámci svojej pôsobnosti,
 • predkladá návrhy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve a prevádzke mesta,
 • zabezpečuje revízie elektro, plynu, bleskozvodov a pod.,
 • zabezpečuje údržbu a upratovanie budov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje prevádzkyschopnosť budov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje odstraňovanie havárií na majetku mesta.