Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

VEREJNÉ PREROKOVANIE K ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA STUPAVY

Oznamujeme občanom, že verejné prerokovanie v zmysle stavebného zákona s výkladom spracovateľa sa uskutoční 29.9.2021 o 17.00 hod. v areáli MKIC.

Oznamujeme verejnosti, že mesto Stupava, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, zahájilo verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie: "Územný plán mesta Stupavy - Koncept riešenia" v zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Územnoplánovacia dokumentácia bola zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta Stupavy v sekcii Úradná tabuľa/Povinne zverejňované informácie a je k dispozícii k nahliadnutiu verejnosti na Mestskom úrade v Stupave od 13. septembra 2021 do 2. novembra 2021.

Verejné prerokovanie v zmysle stavebného zákona s výkladom spracovateľa sa uskutoční v stredu 29. septembra 2021 o 17:00 h v areáli Mestského kultúrneho a informačného centra na Agátovej ulici č. 9 v Stupave.

V prípade zhoršenia situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 a zaradením okresu Malacky do iného stupňa podľa covid automatu budeme adekvátne reagovať.

V zmysle § 21 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je verejnosť oprávnená podať písomné pripomienky k predloženým zmenám územného plánu do 30 dní odo dňa oznámenia. Konečný termín podania písomných pripomienok pre verejnosť je 2. november 2021.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pripomienky podávali v písomnej forme na adresu Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava (s uvedením kontaktných údajov, vrátane telefónneho čísla). Pripomienky ku konkrétnym parcelám musia obsahovať kópiu katastrálnej mapy s vyznačením predmetnej parcely.

V piatok 10. septembra 2021 bola mestu doručená územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán mesta Stupavy – Koncept riešenia“. O termíne zhromaždenia obyvateľov v zmysle zákona o obecnom zriadení a VZN č. 4/2016 vás budeme informovať v osobitnom príspevku.

Dátum vloženia: 14. 9. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 9. 2021 15:04
Autor: Admin dk