Navigácia

Obsah

Prehľad predpisov

Mesto Stupava v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb v meste Stupava.

 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu .doc, 90,05 kB  tu ku stiahnutiu .pdf, 99,55 kB
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu .doc, 43,53 kB tu ku stiahnutiu .pdf, 49,86 kB
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tu ku stiahnutiu .doc, 65,08 kB tu ku stiahnutiu .pdf, 69,38 kB
Zákon SNR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   tu ku stiahnutiu .pdf, 398,3 kB
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu .doc, 215,23 kB tu ku stiahnutiu .pdf, 237,34 kB
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  tu ku stiahnutiu .doc, 81,26 kB tu ku stiahnutiu .pdf, 87,41 kB
Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí tu ku stiahnutiu .doc, 70,6 kB tu ku stiahnutiu .pdf, 79,96 kB

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach