Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozývame občanov na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2021 v MKIC Stupava o 14:00 hod.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice

3. Schválenie programu

4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)

5. Informácia o kontrole plnenia uznesení

6. Rozbor hospodárenia mesta Stupava za I. polrok 2021 a monitorovacia správa mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií k 30.06.2021

7. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Stupava v roku 2021

8. Správa o plnení PHSR mesta Stupava v roku 2020

9. Návrh aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022

10. Správa o pridelených bytoch za obdobie január až jún 2021 v zmysle § 4 ods. 12 VZN č. 9/2020 o nájme bytov

11. Majetkové veci (súhlasy, prevody, prenájmy, vecné bremená a zmluvy)

11.1. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Polyfunkčný objekt Majer - Stupava“ na stavebný objekt SO-10 Rekonštrukcia nízkonapäťovej MsZ 23.09.2021 – O-11 Vonkajšie osvetlenie na časti pozemku reg. „C“ KN č. 457/3 v k. ú. Stupava pre Margitu Hollenovú s manželom, ako budúcich oprávnených z vecného bremena. 

11.2. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie Inžinierskej siete plynovej prípojky na časti z pozemku reg. „C“ KN č. 3886/26 a „E“ KN č. 3908/901 v k. ú. Stupava pre stavebníka BTK invest, s.r.o.

11.3. Návrh – udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Polyfunkčný dom – Zdravotnícka ulica“ na stavebný objekt dažďová prípojka na časti parciel reg. „C“ KN č. 191/1 a č. 176/35 v k. ú. Stupava pre Ladislava Krištoffyho, ako budúceho oprávneného z vecného bremena.

11.4. Návrh - schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena týkajúci sa pozemku reg. „C“ KN č. 918/2 v k. ú. Stupava pre Ing. Ivana Sirotku s manželkou, ako oprávnených z vecného bremena.

11.5. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „NN prípojka pre rekreačnú stavbu“ na časti parciel reg. „E“ KN č. 6287 a č. 6285 v k. ú. Stupava pre Adama Jurča s manželkou, ako budúcich oprávnených z vecného bremena.

11.6. Návrh – udelenie súhlasu s vybudovaním a užívaním hracej plochy a zámer nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku reg. „C“ KN č. 3899/491 v celkovej výmere 100 m2, k. ú. Stupava pre Občianske združenie JANDRUŠ za účelom vybudovania hracej plochy pre deti.

11.7. Návrh - zámer nájmu časti pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa prípadne uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena týkajúci sa časti z pozemku reg. „C“ KN č. 733/4 v k. ú. Stupava pre Ing. Juraja Vaicenbachera.

11.8. Návrh - zámer predaja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa spoluvlastníckeho podielu 3/8 z pozemkov v Stupave, k. ú. Stupava reg. „C“ KN č. 1675/189 a č. 1675/190, Ing. Jurajovi Hajdu s manželkou

11.9. Návrh - zámer zámeny nehnuteľného majetku pre žiadateľa p. Evu Zechelovú verzus mesto Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

11.10. Návrh – zámer nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Stupave, k. ú. Stupava, pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa nájmu časti pozemku v Stupave, k. ú. Stupava, reg. „C“ KN č. 200/2 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ružová 992/3 so sídlom v Stupave MsZ 23.09.2021 

11.12. Návrh - prechod nájmu pozemku reg. „C“ KN č. 4103/6 o výmere 21 m2,Pijak

11.13. Návrh - nájom pozemku reg. „C“ KN č. 4137/8 a č. 4112/2 v k. ú. Stupava pre spoločnosť CEVAREC, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.14. Návrh - informácia týkajúca sa návrhu vyporiadania vlastníckych práv k pozemkom v lokalite „Polygónu“ v Stupave

11.15. Návrh – udelenie súhlasu s umiestnením stavby „Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá – Stupava Mesto“ na časti z pozemku reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava pre spoločnosť GreenWay Infrastructure s.r.o.

11.16. Návrh - predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku v Stupave, k. ú. Stupava reg. „C“ KN č. 771/1, do spoluvlastníctva Ing. arch. Miroslavovi Joštovi s manželkou

11.17. Návrh - uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve o nájme časti o výmere 10.000 m2 z pozemku reg. „E“ KN č. 3770/2 v k. ú. Stupava, vo vlastníctve Urbárskeho pozemkového spoločenstva Stupava

11.18. Návrh – schválenie Zmluvy o prevode správy majetku mesta Stupava do správy Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

11.19. Návrh - zámer nájmu nebytových priestorov v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave pre občianske združenie STUPAVJAN, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.20. Návrh - zámer nájmu nebytových priestorov v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave pre občianske združenie arte.via, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11.21. Návrh – zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Andrej Kováč verzus mesto Stupava

12. Návrh na voľbu nového člena redakčnej rady Stupavských novín

13. Návrh na poverenie poslanca MsZ vykonávaním občianskych obradov

14. Informácia o 2. zmene organizačného poriadku Mestského úradu Stupava

15. Návrh na zvýšenie platu a vyplatenie odmeny riaditeľovi spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

16. Správa o výsledku kontroly pokladničných operácií na Mestskom úrade Stupava za rok 2020 a 1. polrok 2021

 17. Správa o výsledku kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní Mestskou políciou Stupava za rok 2020 a 1. polrok 2021

 18. Správa o výsledku kontroly zákonnosti a hospodárnosti uzatvorených nájomných zmlúv mesta Stupava

19. Interpelácie MsZ 23.09.2021

20. Rôzne

21. Záver

Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v. r.

primátor

Dátum vloženia: 16. 9. 2021 19:59
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2021 11:01
Autor: Róbert Bubnič