Stupava - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

TERMÍN VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV STUPAVY SA POSÚVA NA DECEMBER

Dovoľujeme si vás informovať, že termín verejného zhromaždenia obyvateľov Stupavy sa posúva na 2.12.2021. Viac v príspevku.

Mestu Stupava bol doručený návrh konceptu nového územného plánu mesta Stupavy 10. septembra 2021.

V snahe, ktorá vychádza zo zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej s pandemickým ochorením COVID-19, vyvstala potreba čo najskôr zabezpečiť verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stupavy – Koncept riešenia“. Verejné prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Stupavy – Koncept riešenia“ sa musí uskutočniť na základe § 21 stavebného zákona.

Proces verejného prerokovania sa začal oznámením dňa 13. septembra 2021. Od toho istého dňa je koncept riešenia nového územného plánu zverejnený na úradnej tabuli mesta:

uradna-tabula/povinne-zverejnovane-informacie/uzemny-plan-mesta-stupava-koncept-riesenia-jun-2021-5309.html

Verejnosť, tzn. nie iba obyvatelia Stupavy, môže predkladať pripomienky k predloženému konceptu do 2. novembra 2021.

Verejné prerokovanie spojené s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 29.09.2021 o 17:00 h. Tým mesto vytvára primeraný časový priestor na oboznámenie sa s predloženou územnoplánovacou dokumentáciou a jej pripomienkovanie.

Okrem toho Mestské zastupiteľstvo v Stupave v júni 2021 zvolalo termín zhromaždenia obyvateľov k téme územného plánu (zmeny a doplnky a koncept nového ÚP) na 20. septembra 2021. Na tomto zhromaždení sa môže zúčastniť iba vymedzený okruh osôb, ktorý vyplýva z čl. IV všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stupavy č. 4/2016 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Stupava prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta. Toto zúženie okruhu možných účastníkov zhromaždenia obyvateľov neumožňuje spojiť verejné prerokovanie podľa stavebného zákona s prerokovaním na zhromaždení obyvateľov.

Vzhľadom na termín odovzdania dokumentácie „Územný plán mesta Stupavy – Koncept riešenia“ sa nepodarilo vytvoriť dostatočný časový priestor (najmenej 15 dní) na oboznámenie sa s týmto materiálom. S prihliadnutím aj na vyššie uvedenú okolnosť mestská rada odporučila presunúť termín zhromaždenia obyvateľov mesta Stupavy na 2. december 2021. Primátor s ohľadom na toto odporučenie mestskej rady a po konzultáciách s poslancami mestského zastupiteľstva sa rozhodol zmeniť termín zhromaždenia obyvateľov mesta na 2. december 2021.

V súčasnosti je najvýznamnejším rizikom verejného prerokovania Konceptu riešenia Územného plánu mesta Stupavy zhoršujúca sa epidemiologická situácia a z toho vyplývajúce obmedzenia pre organizáciu hromadných podujatí.

pdf

Prílohy

Dokument1.pdf

Dokument1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,35 kB
Dátum vloženia: 17. 9. 2021 18:26
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2021 18:45
Autor: Admin dk