Navigácia

Obsah

Primátor mesta Stupava

Ing., Mgr. art. Roman Maroš 

Je štatutárnym zástupcom mesta, jeho najvyšším výkonným a správnym orgánom.
Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

primátor