Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o umiestnení stavby - p. Bistáková

Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona    č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 39, § 39a zákona č. 50/1976 Zb., podľa § 4 vyhl.       č. 453/2000 Z.z. a § 46 a 47 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

rto

na stavbu: „Inžinierske siete Kremenica 982“,  ktorá sa bude realizovať na pozemku parc. č.  927/206, 927/207, 927/120, 927/103, 927/269, 927/270, 927/233, 927/235, 927/42, 927/58, 927/33, reg. „C“  a 929, 930, 933, 932, 982, 983/1 reg. „E“ v  k.ú. Stupava, lokalita Kremenica

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podal navrhovatelia Ing. Matúš Haraslín Šachorová 42, 831 07 Bratislava, Polláková Margita, Vinohradská 1942/23, Stupava, Vladimír Pollák, Vinohradská 1942/23, Stupava,  Richard Sternmüller a manž. Alena Sternmüllerová, S.Chalupku 995/11, Stupava,  Miroslav Jakubovský a manž. Ing. Bibiána Jakubovská, Agátova 5C, Bratislava 841 01, František Kopal a Jana Kopalová, Agátová 1095/5, Stupava, Klasová Jana, Bratislavská 4, Bratislava, PSČ 841 06, Ing. Mário Klas, Bratislavská 4,  841 06 Bratislava, Ing. Jozef Lachkovič, Zámocká 6455/8,  811 01 Bratislava, Ing. Igor Lacík  a  manž. Ing. Beata Lacíková,  Bajzova 1995/9, Stupava, Mgr. Katarína Tuleja,  925 23, Hrubá Borša, č. 195,  Ing. Jozef LACHKOVIČ, Pod Kremenicou 455/2, 900 31 Stupava,  Vladimír Klušák a Anna Klušáková, Zemanská 764,  029 44 Rabča,

zastúpení Ing. Darinou Bistákovou, Topoľčianska 3, 851 05 Bratislava na základe splnomocnenia. Návrh podali  na tunajší stavebný úrad dňa 09.01.2018.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - p. Bistáková pdf.

Vyvesené: 11. 6. 2018

Dátum zvesenia: 27. 6. 2018

Zodpovedá: Róbert Bubnič

Späť