Navigácia

Obsah

Územný plán – Návrh Zadania 2013

Územný plán mesta Stupava – Návrh zadania – apríl 2013 – tu na stiahnutiepdf. 4,80 MB


Informácia o procese spracovania územnoplánovacích
dokumentácií mesta Stupava 2012

Dňa 20. 9. 2012 prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenie č. D/11, ktorým zobralo na vedomie informáciu mestského úradu o postupoch pri obstarávaní územného plánu mesta Stupava a o procese spojenom s obstarávaním a súčasne poverilo prednostku mestského úradu pod bodom 11. zariadiť vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Stupava č. 1/2012, ktorý tvorí grafická príloha zobrazujúca predmetné žiadosti o zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava. Názov grafickej prílohy – záväzný pokyn. 
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie, spoločnosť Aurex spol. s r. o., na základe grafickej prílohy – záväzného pokynu v spolupráci s Mestom Stupava, posúdil všetky predložené žiadosti o zmeny ÚP a v kontexte s vypracovanými prípravnými prácami pripravil materiál vyhodnocujúci všetky podané žiadosti a konkrétne zmeny z hľadiska budúceho spracovania a prerokovania a súčasne ich zoradil do jednotlivých parciálnych zmien a doplnkov a nového územného plánu spracovávaných súbežne. Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva a uznesením č. A/7 dňa 15. 11. 2012 bol zobratý na vedomie. Podmienky pre zapracovanie konkrétnych podnetov do zmien a doplnkov a nového ÚP, ich vyhodnotenie a zaradenie tvorí tabuľkovú a pre prehľadnosť i grafickú podobu.

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava č.1b/2012 sú v štádiu dorokovávania s dotnutými orgánmi a organizáciami.

 

Príloha č.1 – tu na stiahnutie pdf. 1,07 MB
Príloha č.2 – tu na stiahnutie pdf. 169,75 kB
Príloha č.3 – tu na stiahnutie pdf. 938,04 kB

 

Územný plán mesta Stupava 2006

Textová časť:

 

Výkresová časť: