Navigácia

Obsah

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Čo vybavíte

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis (vyhláška MH SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried).

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje a základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní osôb v zariadení. Platiteľom dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.

Platiteľ dane je povinný zaplatiť daň do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka. Platiteľ dane je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných v zmysle príslušného Všeobecne záväzného nariadenia mesta a správcovi dane predložiť do 15 dňa po skončení kalendárneho štvrťroka výkaz vybranej dane.

Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného preukazovania vykonáva správca dane. Kontrolou dodržiavania povinností platiteľa dane je i Mestská polícia Stupava

 

Čo potrebujete

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Typ: PDF dokument, Velkosť: 145.57 kB

Tlačivo - Vznik/zánik ubytovacieho zariadenia Typ: PDF dokument, Velkosť: 103.64 kB

 

Sadzba dane (v eurách)*

  • 1 € za osobu a prenocovanú noc v ubytovacom zariadení.

* Daň možno uhradiť v pokladni Mestského úradu v Stupave, kancelária č. 1.04, prípadne prevodom na účet správcu dane.

 

U koho vybavíte

Soňa Vaicenbacher  referát daní, poplatkov a pokladne
prízemie, kancelária č. 1.04
Tel.: 02 / 6020 0932
e-mail: sona.vaicenbacher@stupava.sk