Navigácia

Obsah

Daň za psa

Oznámenie o zmene daňového tlačiva pdf. (134.25 kB)

Čo vybavíte

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:

  • pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
  • pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.

Každý vlastník psa je povinný ho zaregistrovať do evidencie psov na Mestskom úrade v Stupave, kde obdrží registračnú známku pre psa (za poplatok 1 € / známka) a tlačivo pre podanie priznania k dani za psa.
Daň z nehnuteľností a daň za psa správca dane vyrubí na rok jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

 

Čo potrebujete

 

Sadzby dane za psa za kalendárny rok (v eurách)*

  • za jedného psa držaného v bytových domoch: 40,-
  • za jedného psa držaného v rodinnom dome alebo v inom objekte slúžiacom na trvalé bývanie: 10,-
  • za jedného psa držaného v objektoch právnických osôb: 50,-

 

* Daň možno uhradiť v pokladni Mestského úradu v Stupave, kancelária č. 1.04, prípadne poštovou poukážkou správcu dane alebo prevodom na účet správcu dane.

Od dane za psa je oslobodený vlastník / držiteľ psa:
a) s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) osamelo žijúci dôchodca (osoba slobodná, ovdovená alebo rozvedená, ktorá súčasne nežije v spoločnej domácnosti s inou samostatne zárobkovo činnou osobou)

Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý uplatní nárok na oslobodenie od dane podľa ods. 1 písm. a) alebo b) je povinný uplatnený nárok správcovi dane preukázať predložením preukazu ZŤP alebo čestným vyhlásením o osamelo žijúcom dôchodcovi. Oslobodenie od dane trvá po dobu existencie uvedených dôvodov

Od dane za psa je oslobodený vlastník / držiteľ psa:
a) s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) osamelo žijúci dôchodca.

Vlastník alebo držiteľ psa, ktorý uplatní nárok na oslobodenie od dane je v zmysle platného VZN povinný uplatnený nárok správcovi dane preukázať. Oslobodenie od dane trvá po dobu existencie uvedených dôvodov


U koho vybavíte

Mgr. Michaela Valentová referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: michaela.valentova@stupava.sk

Mgr. Dominika Mištinová referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: dominika.mistinova@stupava.sk