Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva


Čo vybavíte

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na základe rozhodnutia mimo stráženého parkoviska, zriadenie letnej terasy, a pod. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom  dane za  užívanie  verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania. Daň sa platí len za obdobie, počas ktorého došlo k zabratiu verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Zároveň musí požiadať mesto písomne o súhlas so zabratím verejného priestranstva.  

Daň, ktorú vyrubí správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane. Na základe žiadosti daňovníka môže správca dane (mesto Stupava) rozhodnúť o úhrade dani v splátkach. Daň sa vypočíta ako príslušný počet m2 zabratého priestranstva x denná sadzba dane. 
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

 

Čo potrebujete

Tlačivo - Oznámenie vzniku / zániku* daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného
priestranstva pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 104.03 kB

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň (v eurách)*

 • za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 0,30 €/m2 /1deň,
 • za umiestnenie stavebného zariadenia v súvislosti s výstavbou alebo realizáciou udržiavacích rekonštrukčných či iných stavebných prác, umiestnenie lešenia, skládky materiálu a kontajnera, s výnimkou dočasného umiestnenia nádoby na zber odpadu za účelom jej vyprázdnenia v deň pred a deň zvozu: 0,40 €/m2 /1deň,
 • za umiestnenie rozkopávky: - ak žiadateľom o rozkopávkové povolenie je fyzická osoba: 1,00 €/m2 /1deň, - ak žiadateľom o rozkopávkové povolenie je právnická osoba: 2,00 €/m2 /1deň,
 • za umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení: 0,50 €/m2 /1deň,
 • za umiestnenie propagačných, kultúrnych, spoločenských a iných akcií, okrem predvolebnej kampane: 0,40 €/m2 /1deň,
 • umiestnenie predvolebnej kampane: 7,00 €/m2 /deň,
 • za umiestnenie zariadenia na nakrúcanie filmových a televíznych programov, rôznych spotov a klipov 3,00 €/m2 /deň,
 • za umiestnenie sezónnej terasy reštauračného alebo pohostinského zariadenia: 0,40 €/m2 /1deň,
 • umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií: 0,20 €/m2 /1deň,
 • za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste: 0,05 €/m2 /1deň,
 • za trvalé parkovanie ďalšieho osobného motorového vozidla vyhradeného pre tú istú bytovú jednotku: 0,10 €/m2 /1deň,
 • za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste pre fyzické osoby, ktoré sú držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S, prípadne osobe, ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu: 0,02 €/m2 /1deň,
 • iné: 0,50 €/m2 /1deň.

 

* Úhradu dane je možné vykonať v pokladni Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24 do výšky 300,-  EUR alebo poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom bezhotovostne.

 

U koho vybavíte

Soňa Vaicenbacher  referát daní, poplatkov a pokladne
prízemie, kancelária č. 1.04
Tel.: 02 / 6020 0932
e-mail: sona.vaicenbacher@stupava.sk