Navigácia

Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva


Čo vybavíte

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla na základe rozhodnutia mimo stráženého parkoviska, zriadenie letnej terasy, a pod. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základom  dane za  užívanie  verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania. Daň sa platí len za obdobie, počas ktorého došlo k zabratiu verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Zároveň musí požiadať mesto písomne o súhlas so zabratím verejného priestranstva.  

Daň, ktorú vyrubí správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení dane (s výnimkou paušálnej dane). Na základe žiadosti daňovníka môže správca dane (mesto Stupava) rozhodnúť o úhrade dani v splátkach. Daň sa vypočíta ako príslušný počet m2 zabratého priestranstva x denná sadzba dane, ktorá je stanovená pre centrum mesta a priestranstvo mimo centra mesta. Za centrum mesta sa považuje: Nám. SNP, ulice Hlavná až po Hviezdoslavovu (Drogéria Faladro), vrátane priľahlých chodníkov, parkovísk, ulica Mlynská, Agátová, Námestie Sv. Trojice a Námestie M. R. Štefánika.  
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

 

Čo potrebujete

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň (v eurách)*

  • za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb vo výške: 0,30 / m2 / deň v centre mesta, 0,20 / m2 / deň mimo centra mesta
  • za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií a podujatí sa platí paušálna daň vo výške 33,- za deň. Daň je splatná pri vydaní povolenia na umiestnenie.
  • za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu alebo pre stavebné a rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a na skládku materiálu a odpadu každého druhu a pod.: 0,33 / m2 / deň
  • letné terasy: 0,40 / m2 / deň
  • umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia: 0,40 / m2 / deň
  • vyhradené parkoviská a státie na vyhradených parkovacích miestach
  • základná sadzba – je vo výške 166 / rok za jedno parkovacie miesto
  • zvýšená sadzba – vyhradenie druhého parkovacieho miesta na tú istú bytovú jednotku je 2,5 násobok základnej sadzby, t. j. 415 / rok.
  • vyhradené parkovacie miesto pre potreby osoby ťažko zdravotne postihnutej (potrebuje asistenta) a osoby prepravujúcej osobu ZŤP, ktorej motorové vozidlo je označené osobitným označením, je 0,4 násobok základnej sadzby, t.j. 66,40 / rok.*

 

* Úhradu dane je možné vykonať v pokladni Mestského úradu v Stupave, Hlavná 1/24 do výšky 300,-  EUR alebo poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom bezhotovostne.

 

U koho vybavíte

Soňa Obermarová referát daní, poplatkov a pokladne
prízemie, kancelária č. 1.04
Tel.: 02 / 6020 0932
e-mail: sona.obermarova@stupava.sk