Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Oznámenie o zmene daňového tlačiva pdf. (134.25 kB)

Čo vybavíte

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Do 31. januára je daňovník:

 • ktorý sa stal v predchádzajúcom kalendárnom roku vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome)
 • u ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome)
 • u ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku nastali zmeny vo výmere pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dom
 • u ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome
 • u ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome
 • ktorý už v minulých rokoch podával daňové priznanie a v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť, podá čiastkové daňové priznanie len za novú nehnuteľnosť,

povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností,  dani  za psa,  k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z. z, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v ktorom vyznačí, či sa jedná o daňové priznanie, čiastkové priznanie alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Poznámka

 • Ak sú nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
 • Ak sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznane podá jeden z manželov.
 • Pri nadobudnutí nehnuteľnosti  dedením alebo vydražením  v priebehu roka, je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní od vzniku daňovej povinnosti, t.j. do konca nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí nehnuteľnosti.
 • Ak nastanú zmeny v nehnuteľnostiach po 1. 1. príslušného kalendárneho roka (rozhodujúci  je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností),  je fyzická alebo právnická osoba povinná podať priznanie k dani z nehnuteľností na Mestskom úrade v Stupave od 1. 1. do 31. 1. nasledujúceho kalendýrneho roka. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľnosti v dedičskom konaní alebo v dražbe.
 • Občania, ktorí odkúpili od mesta pozemky pod bytovými domami, nie sú povinní podávať daňové priznanie, nakoľko pozemok pod stavbou nie je predmetom dane a okolitý pozemok, ak je verejne prístupný je od dane oslobodený.

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Mgr. Michaela Valentová referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: michaela.valentova@stupava.sk

Mgr. Dominika Mištinová referát daní, poplatkov
prízemie, kancelária č. 1.15
Tel.: 02 / 6020 0918
e-mail: dominika.mistinova@stupava.sk